Slovy

Hledám varianty 'slovy' [ slovy (202) slovům (26) slovu (17) slovo (492) slovem (37) slovech (37) slově (9) slova (377) slov (42) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 11:1...země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi...
Genesis 14:19...Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele...
Genesis 15:1...měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná...
Genesis 15:4...bude můj čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých...
Genesis 21:11...dědit spolu s mým synem, s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale...
Genesis 24:27...padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že...
Genesis 24:30...náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel...
Genesis 24:52..." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník...
Genesis 27:31...připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi...
Genesis 27:34...jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou...
Genesis 27:42...Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého...
Genesis 30:16...večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou za...
Genesis 32:7...svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému...
Genesis 34:18...se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a ten...
Genesis 37:8...ho nenáviděli ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým...
Genesis 37:30...v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali...
Genesis 37:32...poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého...
Genesis 38:22...nikdy nebyla." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli,...
Genesis 38:28...ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a...
Genesis 39:19...šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval...
Genesis 42:16... Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne,...
Genesis 42:20...ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasili. Jeden druhému...
Genesis 44:6...špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji...
Genesis 44:18...ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku...
Genesis 44:24...ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu...
Genesis 45:27... neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy,...
Genesis 48:20...celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl...
Genesis 50:17...tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním...
Genesis 50:18... Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl:...
Exodus 4:15...velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při tvých i jeho ústech a naučím...
Exodus 7:16...mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle,...
Exodus 8:16... a farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 9:20...Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo...
Exodus 9:21...a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky i dobytek na poli....
Exodus 12:24...zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i...
Exodus 12:35... Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o...
Exodus 17:7...synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl...
Exodus 19:6...královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil,...
Exodus 19:7...stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně...
Exodus 19:8...dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k...
Exodus 19:9...věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i...
Exodus 19:23...Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval...
Exodus 20:1...lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z...
Exodus 23:8... neboť úplatek zaslepuje i vidoucí a převracíslova poctivých. Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste...
Exodus 24:3...přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním...
Exodus 24:4...Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a...
Exodus 24:8..." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá...
Exodus 32:28...Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš...
Exodus 34:1...desky podobné těm prvním a na napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které jsi...
Exodus 34:27...matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto slov vstupuji do smlouvy s tebou...
Exodus 34:28...a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vodySlova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky. Cestou z...
Leviticus 10:7...pomazání." Zachovali se tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvil k...
Numeri 11:23...Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se  slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a...
Numeri 11:24...ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát stařešinů z lidu a...
Numeri 12:6...Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte  slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat...
Numeri 14:39... a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku....
Numeri 14:40...vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se slovy: "Ano, zhřešili jsme, ale teď jsme připraveni!...
Numeri 15:31...ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na...
Numeri 16:31...muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a...
Numeri 20:14...z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech...
Numeri 21:7...v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a...
Numeri 21:21...vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani...
Numeri 22:5...Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou...
Numeri 22:7... a když přišli k Balaámovi, vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím,...
Numeri 22:10...král Balák, syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem....
Numeri 22:14...tedy vstali a vrátili se k Balákovi se slovy: "Balaám s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další...
Numeri 22:37...kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně...
Numeri 23:5...býka a berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto."...
Numeri 23:16...Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto."...
Numeri 30:3...Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá...
Numeri 32:20...od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji. Každý z...
Deuteronomium 1:1...pláních, při Jordánu naproti Jerichu. Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v...
Deuteronomium 1:22..." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a...
Deuteronomium 1:34...a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval se a přísahal: "Žádný z těchto lidí -...
Deuteronomium 4:2...Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím, nic nepřidávejte a nic z nich...
Deuteronomium 4:10...řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší  slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi...
Deuteronomium 4:12...promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas....
Deuteronomium 4:21...tomu dodnes. Na se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal, že nepřekročím Jordán a nevejdu...
Deuteronomium 4:36...ti ukázal svůj veliký oheň, abys slyšel jeho slova z prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce,...
Deuteronomium 5:5...Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli toho ohně a nechtěli jste...
Deuteronomium 5:22...osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné...
Deuteronomium 5:28...se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid...
Deuteronomium 6:6... celou svou duší a celou svou silou. tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci....
Deuteronomium 9:5...vyhání pro jejich zkaženost a proto, aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 9:10...desky popsané Božím prstem. Na nich byla všechna slova, která k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na...
Deuteronomium 9:23... Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal,"...
Deuteronomium 10:2...také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách, jež jsi...
Deuteronomium 11:18...Hospodin dává, rychle vymřeli. Uložte si tato  slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku...
Deuteronomium 12:28... a maso sníš. Dbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně...
Deuteronomium 13:3...snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal)...
Deuteronomium 13:14...vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal)....
Deuteronomium 17:19... svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce...
Deuteronomium 18:18...jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli...
Deuteronomium 18:19...poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne  slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám....
Deuteronomium 18:20...však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok zemře...
Deuteronomium 18:21...cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne...
Deuteronomium 18:22...Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě....
Deuteronomium 27:3... Jakmile překročíš Jordán, napiš na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou...
Deuteronomium 27:8... svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelně. Mojžíš s...
Deuteronomium 27:26..."Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" ...
Deuteronomium 28:14... svého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani...
Deuteronomium 28:58...tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít...
Deuteronomium 28:69...ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji...
Deuteronomium 29:8...a polovině kmene Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše...
Deuteronomium 29:18...jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si představoval požehnání a říkal by si: "I...
Deuteronomium 29:28...nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i...
Deuteronomium 30:14...nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém...
Deuteronomium 31:1... že jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let;...
Deuteronomium 31:12... vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří...
Deuteronomium 31:24...zaslíbil, a budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal...
Deuteronomium 31:28...kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po smrti...
Deuteronomium 31:30...pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od začátku do konce: Naslouchejte,...
Deuteronomium 32:44...svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A...
Deuteronomium 32:45... syn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž...
Deuteronomium 32:46...slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci....
Deuteronomium 32:47...dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život!...
Deuteronomium 33:3... Oni se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví...
Deuteronomium 33:9...zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba...
Deuteronomium 34:4...zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na...
Jozue 1:18...se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a...
Jozue 2:1...ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli...
Jozue 3:9...tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho...
Jozue 6:10... nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo do dne, kdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete...
Jozue 8:8... zapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli...
Jozue 8:34...žehnat lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak je to psáno...
Jozue 8:35...všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a...
Jozue 11:15...Jozuovi a Jozue tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue...
Jozue 17:4...Jozuu, syna Nunova, a před izraelské vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat...
Jozue 21:45...Hospodin vydal do rukou. Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné...
Jozue 22:21...odpověděli náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to a ...
Jozue 23:14...celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné...
Jozue 23:15...slov. Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě tak na vás...
Jozue 24:26...smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký...
Jozue 24:27..." řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám řekl Hospodin. Bude vám svědkem, abyste...
Soudců 1:20...zabrat pohoří. Hebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici Anakových synů....
Soudců 2:4...pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče....
Soudců 3:20...k němu přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od...
Soudců 4:22...pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy...
Soudců 8:3... Co jsem zmohl ve srovnání s vámi?" A po těch slovech se na něj přestali hněvat. Gedeon pak zamířil k...
Soudců 11:17...do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o...
Soudců 11:28...Amonovými!" Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal. Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch...
Soudců 11:35...Přivedla jsi do neštěstí! jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla...
Soudců 11:36...zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil - Hospodin...
Soudců 13:12..." odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s ním...
Soudců 13:17...jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš na...
Soudců 19:23... si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž...
Soudců 20:8..." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého...
Soudců 20:12...pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty...
Růt 2:10..." Rút padla na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš?...
Růt 3:17...řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej,...
1. Samuel 2:1...tam Hospodinu. Hana se tenkrát modlila těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj...
1. Samuel 2:20...výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou potomky...
1. Samuel 2:25...Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby...
1. Samuel 3:1...Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v době ...
1. Samuel 3:7...totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal...
1. Samuel 3:17...a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné slovo z toho, co ti řekl!" A tak mu to Samuel všechno...
1. Samuel 3:19...byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak...
1. Samuel 3:21...ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael...
1. Samuel 4:1...kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti...
1. Samuel 8:10..." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je...
1. Samuel 8:21... za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je,"...
1. Samuel 9:27...mu: "Zastav se na chvíli. Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na...
1. Samuel 11:6... co říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul...
1. Samuel 11:7...a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a...
1. Samuel 13:3...nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael...
1. Samuel 15:1...jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka...
1. Samuel 15:10...vyhladili jako proklaté. Tehdy Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za...
1. Samuel 15:11...krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil  slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k...
1. Samuel 15:13..."Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu...
1. Samuel 15:23... zlá jak modlářství je svévole. Protožes odmítl slovo Hospodina, on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!"...
1. Samuel 15:26...mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele."...
1. Samuel 17:11...na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David...
1. Samuel 21:13...tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál....
1. Samuel 24:8...ruku - vždyť je to Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim Saula...
1. Samuel 25:12...k Davidovi, vyřídili mu všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč."...
1. Samuel 25:24... své služebnici promluvit; vyslechni laskavě  slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak...
1. Samuel 25:41...vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou, jež umývá nohy...
1. Samuel 26:19...spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a paneslova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil...
1. Samuel 28:20...Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a...
1. Samuel 30:20...brav a skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm...
2. Samuel 2:5...pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu...
2. Samuel 3:8..."Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí...
2. Samuel 3:11...Potom se Iš-bošet neodvážil říct Abnerovi ani slovo - tak se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se...
2. Samuel 3:12...se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou smlouvu, a ti...
2. Samuel 5:1...izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále...
2. Samuel 6:20...svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský král vyznamenal! Předváděl se...
2. Samuel 7:4...je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví...
2. Samuel 7:17... tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k...
2. Samuel 7:21...svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil...
2. Samuel 7:25...jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň,...
2. Samuel 7:28...svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého...
2. Samuel 12:9...ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích zlé. Uriáše...
2. Samuel 12:15... musí zemřít tvůj novorozený syn." A po těch slovech se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě,...
2. Samuel 13:24...královské syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání ovcí....
2. Samuel 14:17...z Božího dědictví. Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje...
2. Samuel 14:19.... "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne napravo ani nalevo. Ano,...
2. Samuel 16:23...tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovo. Takto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom....
2. Samuel 19:20... Gerův syn Šimei padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene,...
2. Samuel 23:1...semeni navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený...
2. Samuel 23:2...izraelský. Promlouvá ze Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On,...
2. Samuel 24:4...bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se...
2. Samuel 24:11...David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gádslovo Hospodinovo: "Jdi a promluv k Davidovi: Tak praví...
2. Samuel 24:18...Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu Aravny...
2. Samuel 24:19...Aravny Jebusejského." David tedy poslechl Gádovo slovo a šel, jak Hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a...
1. Královská 1:14...budeš mluvit s králem, přijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice....
1. Královská 1:31...na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David...
1. Královská 2:4... všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou...
1. Královská 2:23...potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který ...
1. Královská 2:24...na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král...
1. Královská 2:27...odebral Hospodinovo kněžství, aby se naplnilo slovo, které Hospodin v Šílu promluvil o domu Elího. Zpráva...
1. Královská 2:29... Šalomoun poslal Benajáše, syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benajáš přišel k Hospodinovu stánku...
1. Královská 5:21...jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a prohlásil: " je dnes požehnán...
1. Královská 6:11...připojena cedrovými trámy. Tehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš:...
1. Královská 6:12... úsudky a věrně plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat...
1. Královská 8:20...vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi,...
1. Královská 8:26...' Nyní tedy, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci....
1. Královská 8:47...a prosili o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a...
1. Královská 8:56... jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která promluvil skrze svého služebníka Mojžíše,...
1. Královská 8:59...i pravidla, která dal našim otcům. A tato  slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou...
1. Královská 10:6...a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela...
1. Královská 12:15...to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo jeho slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze...
1. Královská 12:16... že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít...
1. Královská 12:22... Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi...
1. Královská 12:24...věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení, jak jim řekl Hospodin. Jeroboám...
1. Královská 13:20... když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo Hospodinovo a zvolal na Božího muže, který přišel z...
1. Královská 13:26... Ten ho roztrhal a zabil, jak ho Hospodin svým slovem varoval." Potom ten starý prorok řekl svým synům:...
1. Královská 13:32...Boží muž. Uložte kosti k jeho kostem. To slovo, které na Hospodinův rozkaz provolal proti oltáři v...
1. Královská 16:1... Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem z prachu a učinil...
1. Královská 16:7...jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domu, že...
1. Královská 17:1...letech nebude rosa ani déšť - jedině na  slovo." Potom dostal slovo...
1. Královská 17:2...ani déšť - jedině na slovo." Potom dostal slovo Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na východ a...
1. Královská 17:5..." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně...
1. Královská 17:8...vyschl, protože v zemi nepršelo. Tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň...
1. Královská 17:24...odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce sucha,...
1. Královská 18:1...dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi...
1. Královská 18:21... následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův,"...
1. Královská 18:31...počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch...
1. Královská 19:9... Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi...
1. Královská 20:5... Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem...
1. Královská 20:13...k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné množství...
1. Královská 20:33...jako dobré znamení a rychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj,"...
1. Královská 21:17...zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému...
1. Královská 21:27...před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinu, postil...
1. Královská 21:28...choval se pokorně. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil?...
1. Královská 22:5...krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři...
1. Královská 22:19...neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a...
1. Královská 22:24... syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil...
2. Královská 1:7...zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny,"...
2. Královská 1:16... není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali...
2. Královská 2:16...Vyrazili mu naproti a klaněli se mu k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu...
2. Královská 2:21... šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. odsud...
2. Královská 3:12... který líval vodu na ruce Eliášovy." "Ten  slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spolu...
2. Královská 6:30...ona svého syna schovala!" Když král uslyšel slova ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby,...
2. Královská 7:1...Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví Hospodin:...
2. Královská 9:5... probíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe slovo, veliteli," řekl mládenec. "Pro kterého z nás?"...
2. Královská 9:36...vrátili a oznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše Tišbejského:...
2. Královská 10:10...všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu Achabovu, neselže....
2. Královská 15:12...izraelských králů. Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci."...
2. Královská 18:20...Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že...
2. Královská 18:27...komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za...
2. Královská 18:28...a začal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se...
2. Královská 18:36...Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!"...
2. Královská 19:4...aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Modli se proto za...
2. Královská 19:6...svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové...
2. Královská 19:9..." Obratem proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat...
2. Královská 19:21...krále Senacheriba jsem vyslyšel. Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá...
2. Královská 20:4...ani nevyšel z prostředního nádvoří, když dostal slovo Hospodinovo: "Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého...
2. Královská 20:16...neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš...
2. Královská 20:19...stanou se eunuchy v paláci babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl...
2. Královská 22:11..." a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi...
2. Královská 22:13...lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým...
2. Královská 22:16...obyvatele dopustím všechna neštěstí, všechna slova knihy, kterou judský král četl. Protože ...
2. Královská 22:18...‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto...
2. Královská 23:2...po největší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově chrámu. Pak se...
2. Královská 23:3...jeho příkazy, svědectví a ustanovení a plnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také všechen lid...
2. Královská 23:16... aby ho znesvětil. Tak došlo na Hospodinova slova, jak je vykřikl Boží muž, který to všechno...
2. Královská 23:24...vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl...
1. Letopisů 10:13... protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým...
1. Letopisů 11:3...pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na...
1. Letopisů 11:10...pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho kralování pevnou oporou....
1. Letopisů 12:18...k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi...
1. Letopisů 12:24...k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na Davida: Z Judy 6 800...
1. Letopisů 15:15...pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenou....
1. Letopisů 16:15...podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s...
1. Letopisů 17:3... "Bůh je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví...
1. Letopisů 17:15... jeho trůn se navěky nepohne.'" Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k...
1. Letopisů 17:23...Bůh. Nuže, Hospodine, kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň,...
1. Letopisů 21:4...být na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se...
1. Letopisů 22:8...dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho...
1. Letopisů 23:27...náčiní." Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých výše....
1. Letopisů 29:29...Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech proroka Nátana a ve...
2. Letopisů 1:9...po něm. Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi ...
2. Letopisů 6:10...vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi,...
2. Letopisů 6:17... Hospodine, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad...
2. Letopisů 6:37...a prosili o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a...
2. Letopisů 9:5...a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela...
2. Letopisů 9:29... jak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve...
2. Letopisů 10:15...to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo Hospodinovo slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze...
2. Letopisů 11:2...Rechoboámovi. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu,...
2. Letopisů 11:4...věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi. Rechoboám sídlil...
2. Letopisů 12:7...viděl, že se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo Hospodinovo: "Pokořili se, a tak je nezničím....
2. Letopisů 12:15...počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše a vidoucího Ida. Mezi Rechoboámem...
2. Letopisů 13:22...a šestnáct dcer. Ostatní Abiášovy skutky - jeho slova i činy - jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš...
2. Letopisů 15:2...Azariášovi, synu Odedovu. Vyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin...
2. Letopisů 15:8...vaše námaha odplatu." Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst Azariáše, syna Odedova, vzchopil se...
2. Letopisů 18:4...krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři...
2. Letopisů 18:18..." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a...
2. Letopisů 18:23... syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil...
2. Letopisů 20:34...skutky jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která jsou součástí Knihy...
2. Letopisů 23:3...králem. Jojada jim řekl: "Hle, podle Hospodinova slova o synech Davidových bude kralovat králův syn....
2. Letopisů 30:12... co jim král a hodnostáři podle Hospodinova slova přikázali. Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu...
2. Letopisů 32:8...nám pomáhat a vést náš boj." A lid se na ta slova judského krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský...
2. Letopisů 33:18... Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohuslova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu Hospodina,...
2. Letopisů 33:19...Ašeřiny kůly a sochy - to vše je zapsáno ve Slovech vidoucích. Když Menaše spočinul u svých předků,...
2. Letopisů 34:19..." a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho a přikázal Chilkiášovi,...
2. Letopisů 34:21...Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov nalezené knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný...
2. Letopisů 34:26...‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti...
2. Letopisů 34:27...slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi...
2. Letopisů 34:30...po nejmenší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, jež byla nalezena v Hospodinově chrámu...
2. Letopisů 34:31...příkazy, svědectví a ustanovení, a plnit tak slova smlouvy, zapsaná v této knize. Všechny, kdo byli v...
2. Letopisů 35:6...beránky a připravujte je pro své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš...
2. Letopisů 35:22...Převlékl se a šel s ním bojovat. Neposlechl Boží slovo v Nekóových ústech a vyrazil do bitvy na pláň Megido....
2. Letopisů 36:12... jeho Boha, zlé a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech proroka Jeremiáše. Nakonec se vzbouřil i...
2. Letopisů 36:16... Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty, ...
2. Letopisů 36:21...nástupu Perské říše. Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého...
2. Letopisů 36:22... Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo. Hospodin podnítil...
Ezdráš 1:1...roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil ducha...
Ezdráš 5:11... kteří jim stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i země a stavíme chrám,...
Ezdráš 9:1...všem za mnou přišli někteří z představených se slovy: "Izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od...
Ezdráš 9:4... do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch navrátilců...
Ezdráš 9:6...a vzepjal ruce k Hospodinu, svému Bohu, se slovy: "Je mi hanba, Bože můj! Stydím se k tobě zvednout...
Nehemiáš 1:1...s cizinkami a někteří s nimi měli i děti.  Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci kislev...
Nehemiáš 1:4...jsou pobořeny a brány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal....
Nehemiáš 1:5... Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž...
Nehemiáš 1:8...svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li...
Nehemiáš 2:18...mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na to a...
Nehemiáš 5:6...nepatří." Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi to rozhněvalo. Rozhodl jsem se, že to...
Nehemiáš 5:13...pláště a prohlásil: "Každého, kdo nedodrží své slovo, Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho...
Nehemiáš 8:9...tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto...
Nehemiáš 8:12... Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví...
Nehemiáš 8:13...k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze...
Nehemiáš 9:8...a sice, že tu zemi dáš jeho semeni. A své slovo jsi splnil, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení...
Ester 1:16...královský rozkaz, když za poslal eunuchy?" Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan: "Královna...
Ester 1:19...a hádek! Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako...
Ester 2:20... jak Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době,...
Ester 7:9... který Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na...
Ester 9:26...na kůlech. Proto se těm dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemu, co je zapsáno v této listině, co...
Ester 9:32...své potomstvo na paměť svého půstu a naříkáníSlova ohledně purim stvrdil i rozkaz královny Ester, a tak...
Job 2:10...dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém, co Joba potkalo,...
Job 2:13...tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se...
Job 4:4...poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi podlomená kolena...
Job 6:3...Byla by těžší, než je písek v moři - to proto slovy se téměř zalykám. Šípy Všemohoucího se do zabodly,...
Job 6:10...útěše, i když se svíjím v krutých bolestech, že slovům Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám sílu, abych to...
Job 6:25...čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem...
Job 9:14...Jak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho obvinil? Neobhájím se, i když jsem nevinný,...
Job 11:2...Naámský mu na to řekl: " ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi?...
Job 12:11...každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat? Náleží moudrost jenom...
Job 12:20...svléká donaha, dávné opory strhává. Odebírá slovo zkušeným, starce zbavuje soudnosti. I přední muže...
Job 15:3...nitru se nadouvat větrem východním? se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ...
Job 15:11...svým. To ti nestačí ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak...
Job 16:5...hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudilslova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se...
Job 19:23...ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by  slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem a...
Job 29:22... tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na ...
Job 32:11...vašim úvahám. Dokud jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás...
Job 32:18...vyslovím své mínění. Jsem totiž přímo přeplněný slovy, duch mi roztahuje všechny vnitřnosti. Jak víno bez...
Job 33:2...říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírámslova mi začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce ...
Job 33:27...navrátí jeho blahobyt. A tehdy vyjde k lidem se slovy: ‚Hřešil jsem a právo převrátil, nedostal jsem však,...
Job 34:2...Elihu mluvil dál: "Slyšte  slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí...
Job 34:3... naslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme sami, co...
Job 34:16...vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo...
Job 34:35...a souhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho slovech není špetka soudnosti! Jen je Job zkoušen ještě...
Job 36:4...poznání, svého Stvořitele tu obhájím.  slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých...
Job 42:7...činím pokání!" Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím...
Žalmy 5:2...zpěváka, na flétny. Žalm Davidův. Vyslyš  slova, Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej volání,...
Žalmy 7:1...Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení Benjamín. Hospodine, Bože můj, na...
Žalmy 17:4...jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest...
Žalmy 17:6... Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi,  slova slyš! Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těm,...
Žalmy 19:3...díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a...
Žalmy 19:4...uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen;...
Žalmy 19:15...bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavenýSlova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti,...
Žalmy 22:2...Proč jsi tak daleko od záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však...
Žalmy 33:4...píseň, hrajte krásně a hlasitě! Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnost a...
Žalmy 33:6... Hospodinovy lásky je plná zem! Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst....
Žalmy 49:4... jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své ucho nakláním k...
Žalmy 50:17...bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit,  slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s...
Žalmy 50:19...s cizoložníky ses ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky. Sedíš si a bratra...
Žalmy 54:4...buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti mně, násilníci...
Žalmy 55:22...zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si....
Žalmy 56:5...bojím se, v tobě mám naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by...
Žalmy 56:6...nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den  slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit. Číhají...
Žalmy 56:11... Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo chválím, v Hospodinu, jehož slovo chválím, v Bohu mám...
Žalmy 58:6...jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpanéslova zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků aby k nim...
Žalmy 59:13... vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by je lapila! Za...
Žalmy 64:4...Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav...
Žalmy 78:1...žalm Asafův. Naslouchej, lide můj, mému učeníslov, která mluvím, všímej si. V podobenstvích k tobě...
Žalmy 78:19...své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do...
Žalmy 103:20... jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!...
Žalmy 105:8...podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s...
Žalmy 107:20... a on je zachránil z jejich úzkostí. Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby. Sláva...
Žalmy 107:25...Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině. Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal. Stoupali...
Žalmy 109:3...zlí, pomlouvají lživými jazyky! Nenávistnými slovy zasypali, bezdůvodně proti mně bojují. Za moje...
Žalmy 119:9...mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých...
Žalmy 119:16...stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti! Dopřej svému služebníku, abych...
Žalmy 119:17...paměti! Dopřej svému služebníku, abych žil, tvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné...
Žalmy 119:25...rádci nejbližší! duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys ...
Žalmy 119:28...abych přemýšlel. duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mne a...
Žalmy 119:42...co odpovědět těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova věrnosti,...
Žalmy 119:43...tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon...
Žalmy 119:49...vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval...
Žalmy 119:57...pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem...
Žalmy 119:65...Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodine, dal. rozumu a dej mi...
Žalmy 119:74... Tví ctitelé ze zaradují, uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to,...
Žalmy 119:81...zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím,...
Žalmy 119:89...obživ - svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v nebesích. Po všechna...
Žalmy 119:101...zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám...
Žalmy 119:105...nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také...
Žalmy 119:107...dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ ! Přijmi, Hospodine, vděčné...
Žalmy 119:114...ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci, příkazy...
Žalmy 119:130...jsou úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti. S...
Žalmy 119:139...samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj...
Žalmy 119:147... Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím,...
Žalmy 119:160... ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé....
Žalmy 119:161... I když bezdůvodně honí vládcové, před tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik...
Žalmy 119:169... volání k tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž modlitba k tobě dorazí,...
Žalmy 130:5...na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní...
Žalmy 139:4...mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty to, Hospodine, všechno víš! Zezadu i...
Žalmy 147:15...sytí . Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří se. Sníh jako vlnu prostírá, jíním sype...
Žalmy 147:18...obstojí, když přijde jeho mráz? Když pošle své slovo, všechno taje, potoky tečou, když větrem zafouká....
Žalmy 147:19... potoky tečou, když větrem zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému...
Přísloví 1:23...ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet...
Přísloví 2:1...před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím  slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své ucho k...
Přísloví 2:16...cizí ženou moudrost zachrání , před vábivými slovy svůdkyně, jež druha svého mládí opustila, na smlouvu...
Přísloví 4:4...u matky své. Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na příkazy a budeš žít....
Přísloví 4:5...budeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej,  slova nezapomeň, nezkomol. Neopouštěj moudrost - bude ...
Přísloví 4:20...ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší. Na  slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj,...
Přísloví 6:2... cizímu člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásil!...
Přísloví 7:21...sebou, do konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej nakonec svedla, úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl...
Přísloví 8:6... řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtůslova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se...
Přísloví 10:19... je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup. Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na...
Přísloví 12:6...jsou spravedlivé, rady darebáků však zákeřnéSlova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí...
Přísloví 12:25...k porobě. Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí. Spravedlivý najde i pro bližního...
Přísloví 13:13... naplněná touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn....
Přísloví 15:23...odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby...
Přísloví 15:26...Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá. Kdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří...
Přísloví 16:20...nežli se s pyšnými dělit o kořist. Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený!...
Přísloví 16:24...ústa, jeho rtům dodá přesvědčivosti. Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému...
Přísloví 17:7... ozdobou synů otcové. Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč. Úplatek působí jako...
Přísloví 17:27...jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za...
Přísloví 18:4... za ním pak hanba a potupa. Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen moudrosti....
Přísloví 19:7...- tím spíše se mu vyhnou přátelé! Snaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se rád, snaží se získat rozum,...
Přísloví 19:27... synu, naslouchat poučení, a zabloudíš od slov poznání. Ničemný svědek se vysmívá právu, ústa...
Přísloví 21:28...úmyslů! Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá,...
Přísloví 22:17...bohatým, skončí v chudobě. Nakloň své uchoslova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné...
Přísloví 23:9...Cokoli říkat tupci je zbytečné, moudrostí tvých slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky, od pole sirotků...
Přísloví 24:23...jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec dobré. Kdo...
Přísloví 25:11...nepustí! Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. Zlatá náušnice, klenot z ryzího...
Přísloví 29:19...Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy; rozumí sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka, co v...
Přísloví 30:1...kdo křivdy páchají, darebákům se hnusí poctiví.  Slova Agura, syna Jákeho z Massy. Výrok onoho muže k...
Přísloví 30:6... on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak pokárá a ze lži usvědčí....
Přísloví 30:8... neodpírej mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť...
Přísloví 31:1...z nosu krev, pod tlakem hněvu vzniká svár.  Slova Lemuele, krále z Massy, výroky, jimž ho matka učila:...
Kazatel 1:1...její úsilí, její činy ji v branách velebí!  Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Marnost...
Kazatel 5:1...je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví...
Kazatel 5:2...slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco slíbíš, neotálej to...
Kazatel 5:6...snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slov - proto se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je...
Kazatel 6:11...tím, kdo je silnější, nemůže soupeřit. Čím více slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo ,...
Kazatel 8:4...- vždyť může učinit, co si zamane! Za královským slovem je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo...
Kazatel 9:16... Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých...
Kazatel 9:17...jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých než povyk vládce hlupáků. Moudrost je lepší...
Kazatel 10:11...mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo uřkneslova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá...
Kazatel 10:20...nebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po...
Kazatel 12:10...upravil mnohá přísloví. Kazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivé a pravé výroky. Slova mudrců jsou...
Kazatel 12:11...výstižná slova a sepsal poctivé a pravé výrokySlova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hřeby...
Izaiáš 1:10...jako Sodoma, dopadli bychom jako Gomora! Slyšte slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení našeho...
Izaiáš 2:3...se k všechny národy, zástupy lidí půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu...
Izaiáš 3:8...se hroutí, Juda se kácí! Postavili se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich...
Izaiáš 5:24...rozpráší. Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhlislovy Svatého izraelského pohrdli! Hospodin proto vzplál...
Izaiáš 8:20...svědectví! Pokud však nechtějí, pak si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude bloudit...
Izaiáš 9:7...Hospodina zástupů to způsobí! Pán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael. Dozví se o tom...
Izaiáš 16:13...se modlit do své svatyně, ale nic nezmůže. To je slovo, které Hospodin o Moábu vyřkl dříve. Nyní však...
Izaiáš 24:3...vypleněna, o všechno bude oloupena - takové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý svět...
Izaiáš 28:13...to ale slyšet nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tam a sem a sem a...
Izaiáš 28:14...pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid!...
Izaiáš 29:11...vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo umí číst,...
Izaiáš 29:12..." A když ji dáte někomu, kdo číst neumí, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán...
Izaiáš 29:18...a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z černé tmy....
Izaiáš 29:21...ve zlu libuje, bude odstraněn - ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na obhájce chystají v...
Izaiáš 30:12... toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo zavrhli a věřili raději násilí a lsti, na které jste...
Izaiáš 31:2... I on je však moudrý! Způsobí neštěstí, svá slova nezmění: Povstane proti domu bídáků, proti pomocníkům...
Izaiáš 36:5...Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že...
Izaiáš 36:12...komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za...
Izaiáš 36:13...a začal hlasitě křičet v hebrejštině: "Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se...
Izaiáš 36:21...Jeruzalém?" Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!"...
Izaiáš 37:4...aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Modli se proto za...
Izaiáš 37:6...svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové...
Izaiáš 37:9...to uslyšel, vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat...
Izaiáš 37:22...ohledně asyrského krále Senacheriba. Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá...
Izaiáš 38:4...A Ezechiáš plakal a plakal. Tehdy Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto praví...
Izaiáš 39:5...neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co...
Izaiáš 39:8...stanou se eunuchy v paláci babylonského krále!" "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl...
Izaiáš 40:8...zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadáslovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup...
Izaiáš 41:9...vychvátil, povolal jsem z krajů nejzazších se slovy: "Jsi můj služebník, neodmítl jsem , ale vyvolil."...
Izaiáš 45:23...není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne...
Izaiáš 50:4...mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem probouzí, probouzí uši,...
Izaiáš 51:16...jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem ...
Izaiáš 55:11...rozsévači a chléb tomu, kdo - takové je i  slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s...
Izaiáš 59:21...praví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a  slova, jež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých...
Izaiáš 66:2...a v duchu zkroušených, kteří se chvějí před slovem mým. Kdo poráží býka, zabíjí člověka, kdo obětuje...
Izaiáš 66:5...mých očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho slovem chvějete:...
Jeremiáš 1:1...oheň nehasne - všem lidem budou k výstraze!  Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z kněží v...
Jeremiáš 1:2...judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal slovo Hospodinovo a to pokračovalo během vlády judského...
Jeremiáš 1:4...Jeruzaléma v pátém měsíci. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Než jsem zformoval v matčině lůně,...
Jeremiáš 1:9...úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Pohleď, dnes ustanovuji nad národy a královstvími...
Jeremiáš 1:11...a bořil a abys budoval a sázel." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremiáši?" "Vidím prut...
Jeremiáš 1:12..." řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým slovem, abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo...
Jeremiáš 1:13...slovem, abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel,"...
Jeremiáš 2:1... vysvobozoval, praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Jdi a volej, to Jeruzalém slyší -...
Jeremiáš 2:4...a přišlo na neštěstí, praví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, všechny rodiny Izraelova...
Jeremiáš 2:35...hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam chodíš a...
Jeremiáš 3:12...vedle Judy, zrádkyně. Jdi a volej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice, vrať se,...
Jeremiáš 5:12...dům Judy, praví Hospodin." Popírali Hospodina se slovy: "To není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme...
Jeremiáš 5:14...říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome...
Jeremiáš 6:10...uši, vůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo slovo je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu,...
Jeremiáš 6:14...podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své...
Jeremiáš 6:19...lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšleli, neboť  slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to...
Jeremiáš 7:1...- tak se jmenují, protože Hospodin je odhodil."  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do...
Jeremiáš 7:2...se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni z Judy, kteří se...
Jeremiáš 7:27...jejich otcové. I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou poslouchat. I když na budeš volat,...
Jeremiáš 8:9...zahanbeni a zachváceni děsem. Hle, Hospodinovo slovo zavrhli - to si snad počínali moudře? Proto dám...
Jeremiáš 8:11...podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své...
Jeremiáš 9:19... naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženyslovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své...
Jeremiáš 10:1...dům Izraele neobřezané srdce." "Slyšte slovo, které k vám promlouvá Hospodin, dome izraelský. Tak...
Jeremiáš 11:1... pohltili, zhltali, jeho domovinu zničili!  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova...
Jeremiáš 11:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům...
Jeremiáš 11:3...Bůh Izraele: Zlořečený je každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den,...
Jeremiáš 11:6...městech a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slova: Poslouchejte slova této smlouvy a plňte je. Ode dne,...
Jeremiáš 11:10...dávných předků, kteří odmítali poslouchat  slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům...
Jeremiáš 13:3...řekl, a opásal se jím. Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil a který...
Jeremiáš 13:8...byl plesnivý a úplně na nic. Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: "Toto praví Hospodin: Právě tak zkazím...
Jeremiáš 13:10...Tento zlý lid, který odmítá poslouchat  slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a odchází za...
Jeremiáš 13:12... oni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní...
Jeremiáš 14:1... Jeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš nečistý?"  Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš dostal ohledně sucha:...
Jeremiáš 14:17...na vyliji jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit. ...
Jeremiáš 15:16... jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá slova potěšila,...
Jeremiáš 16:1...a ze spárů tyranů vykoupím." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě...
Jeremiáš 16:10...a nevěsty. tomuto lidu vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak...
Jeremiáš 16:19...soužení, od konců světa k tobě přijdou národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lži, marnost a holé...
Jeremiáš 17:15...tobě! Hle, říkají mi: "Co je s tím Hospodinovým slovem? Tak se tedy splní!" Nestál jsem o to, být tvým...
Jeremiáš 17:20... kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý...
Jeremiáš 18:1... který pohltí jeruzalémské paláce a nezhasne!"  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Vstaň a jdi do...
Jeremiáš 18:2...a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě...
Jeremiáš 18:5...nádobu, která by se mu líbila. Tehdy dostal jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi naložit jako tento...
Jeremiáš 18:18...knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrcislovo prorokovi. Pojďme, ubijme ho tedy jazykem a na jeho...
Jeremiáš 19:2...Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 19:3... Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak...
Jeremiáš 19:15... Jsou totiž tvrdošíjní a nechtějí poslouchat  slova!" Jakmile kněz Pašchur, syn Imerův, který byl...
Jeremiáš 20:8... kdykoli promluvím, vykřikuji: "Zkáza! Násilí!" Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky....
Jeremiáš 20:9...ani nezmíním, jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech...
Jeremiáš 21:1...trápení a žal? Aby mi život v hanbě vyprchal?  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když k němu král...
Jeremiáš 21:11... Judskému královskému domu pak vyřiď: Slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome Davidův: Ráno...
Jeremiáš 22:1...do paláce judského krále a vyřiď tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš...
Jeremiáš 22:2...judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořané i tvůj lid, vy, kteří...
Jeremiáš 22:4...krev! Pokud se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí...
Jeremiáš 22:5...a s nimi jejich dvořané i lid. Pokud však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví...
Jeremiáš 22:29...země, kterou neznali? Ach země, země, země! Slyš slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako...
Jeremiáš 23:9...zmožený - to kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníků, pod jejichž kletbou...
Jeremiáš 23:16..." Toto praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili...
Jeremiáš 23:18...a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?" Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv ...
Jeremiáš 23:22...radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého...
Jeremiáš 23:28...zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale  slovo, ten je věrně mluví. Co je sláma vedle zrní? praví...
Jeremiáš 23:29... Co je sláma vedle zrní? praví Hospodin. Není  slovo jako oheň? praví Hospodin. Jako kladivo skálu drtící?...
Jeremiáš 23:30...těm prorokům, praví Hospodin, kteří kradou  slova jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokům, praví...
Jeremiáš 23:36...za ortel od Hospodina vydává každý svá vlastní slova. Takhle převracíte slova živého Boha, Hospodina...
Jeremiáš 23:38...Hospodina', nuže toto praví Hospodin: Používáte slovaortel od Hospodina', ačkoli jsem vám ta slova říkat...
Jeremiáš 24:4...tak špatné, že nejdou jíst." Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judští...
Jeremiáš 25:1...ze země, kterou jsem dal jim a jejich otcům."  Slovo, které Jeremiáš dostal o veškerém judském lidu ve...
Jeremiáš 25:3...Jošiáše, syna Amonova, dodneška - co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy...
Jeremiáš 25:8...Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali  slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví...
Jeremiáš 25:30...zástupů.' Nuže, prorokuj jim všechna tato slova a řekni jim: ‚Hospodin řve na výsostech, burácí z...
Jeremiáš 26:1... syna Jošiášova, přišlo od Hospodina toto slovo: "Tak praví Hospodin: Postav se na nádvoří...
Jeremiáš 26:2... Vyřiď jim všechno, co ti přikazuji, ani jediné slovo nevynechej. Snad poslechnou a odvrátí se každý od své...
Jeremiáš 26:5... který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám znovu a znovu...
Jeremiáš 26:7...všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato slova v Hospodinově chrámu. Jakmile ale Jeremiáš domluvil...
Jeremiáš 26:15...poslal Hospodin, abych vám vyřídil všechna tato slova." Velmoži a všechen lid tehdy řekli kněžím a...
Jeremiáš 26:21...se všemi svými veliteli a velmoži uslyšeli jeho slova, chtěl ho král nechat zabít. Uriáš se o tom ale...
Jeremiáš 27:1...krále Cidkiáše, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina. Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si...
Jeremiáš 27:14...se nepoddá babylonskému králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, se babylonskému králi...
Jeremiáš 27:16...promluvil: "Tak praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné...
Jeremiáš 27:18...stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají slovo Hospodinovo, pak se u Hospodina zástupů přimluví,...
Jeremiáš 28:6... "Kéž to Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní slova, která jsi prorokoval, a navrátí vzácné předměty...
Jeremiáš 28:9...opravdu poslal Hospodin, jen když se jeho slova naplní." Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje...
Jeremiáš 28:12...jho na šíji proroka Jeremiáše, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Chananiášovi - Tak praví...
Jeremiáš 29:1...roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma...
Jeremiáš 29:19... kam jsem je rozptýlil, protože neposlouchali  slova, praví Hospodin, když jsem k nim znovu a znovu...
Jeremiáš 29:20...ale neposlouchali, praví Hospodin. Nuže, slyšte slovo Hospodinovo, všichni vyhnanci, které jsem poslal z...
Jeremiáš 29:23...ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to vím a to...
Jeremiáš 29:30...proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví...
Jeremiáš 30:1...dobrého učiním pro svůj lid, praví Hospodin."  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Tak praví...
Jeremiáš 30:2..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Všechna slova, která jsem k tobě promluvil, zapiš do knihy. Hle,...
Jeremiáš 30:4...dal jejich otcům, aby ji obsadili." Toto jsou slova, která Hospodin promluvil o Izraeli a Judovi. Tak...
Jeremiáš 31:10...Izraelův otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích daleko za...
Jeremiáš 32:1...a město nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno."  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina v desátém roce...
Jeremiáš 32:6... nezvítězíte!'" Jeremiáš řekl: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Hle, přijde za tebou Chanamel, syn tvého...
Jeremiáš 32:8...za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys...
Jeremiáš 32:26...zaplať za stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je...
Jeremiáš 33:1...držen na strážním nádvoří, když znovu dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, který učinil zemi,...
Jeremiáš 33:11...ponesou do Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte díky - Hospodin je přece...
Jeremiáš 33:14... přicházejí dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch...
Jeremiáš 33:19...obětní hody po všechny dny." Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci...
Jeremiáš 33:23...Davida a svých sluhů levitů." Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prý...
Jeremiáš 34:1...Ano, změním jejich osud a slituji se nad nimi!"  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když babylonský...
Jeremiáš 34:4...tváří v tvář. Půjdeš do Babylonu! Slyš ale slovo Hospodinovo, Cidkiáši, králi judský. Hospodin o tobě...
Jeremiáš 34:5...i tobě a budou oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok Jeremiáš...
Jeremiáš 34:6...Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi Cidkiášovi v Jeruzalémě. Vojsko...
Jeremiáš 34:8...jediná opevněná města, která v Judsku zbylaSlovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když král...
Jeremiáš 34:12...je. Jeremiáš tehdy od Hospodina dostal toto slovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem...
Jeremiáš 34:18... S těmi, kdo porušili mou smlouvu a nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi naložím...
Jeremiáš 35:1...města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí."  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina za dnů judského...
Jeremiáš 35:12...teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele...
Jeremiáš 35:13...Nenecháte se poučit? Neposlechnete  slova? praví Hospodin. Jonadab, syn Rechabův, svým synům...
Jeremiáš 35:14...syn Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. dodnes nepijí víno, protože...
Jeremiáš 35:15...k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své...
Jeremiáš 36:1...krále Joakima, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina: "Vezmi si svitek a zapiš do něj všechna...
Jeremiáš 36:2..."Vezmi si svitek a zapiš do něj všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi a o...
Jeremiáš 36:4...mu všechno, co mu Hospodin řekl. Baruch ta slova zapsal do svitku. Potom Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám...
Jeremiáš 36:6... Proto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal do svitku, jak jsem ti je diktoval....
Jeremiáš 36:8... a v Hospodinově chrámu předčítal z oné knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku vlády...
Jeremiáš 36:10... Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z oné knihy. Jakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna...
Jeremiáš 36:11... syna Šafanova, uslyšel všechna Hospodinova slova z knihy, odešel do královského paláce, do písařské...
Jeremiáš 36:16...jim to tedy přečetl. Když uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se podívali jeden na druhého a řekli...
Jeremiáš 36:17...oznámit králi. Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali se Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?"...
Jeremiáš 36:18...ti to Jeremiáš?" "Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim Baruch, "a jsem je...
Jeremiáš 36:24...král a všichni jeho dvořané slyšeli všechna ta slova, vůbec se nelekali, natož aby si roztrhli roucha. Ani...
Jeremiáš 36:27...je ale skryl. Poté, co král spálil svitek se slovy, která Baruch zapsal, jak mu je Jeremiáš diktoval,...
Jeremiáš 36:28...si další svitek a znovu do něj zapiš všechna slova, která byla v tom prvním svitku, který judský král...
Jeremiáš 36:32...do něj zapsal, jak mu Jeremiáš diktoval, všechna slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A...
Jeremiáš 37:2...jako jeho dvořané i prostý lid, neposlouchal slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše....
Jeremiáš 37:6... stáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 37:17...paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do...
Jeremiáš 38:14...do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj."...
Jeremiáš 38:24...Cidkiáš na to Jeremiášovi řekl: " se o těch slovech nikdo nedozví, jinak zemřeš. se velmoži...
Jeremiáš 39:15...Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Habešanu Ebed-melechovi:...
Jeremiáš 39:16...zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten...
Jeremiáš 40:1... neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin."  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina poté, co ho...
Jeremiáš 42:7...svého Boha!" Po deseti dnech pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Zavolal tedy Jochanana, syna Kareachova,...
Jeremiáš 42:15...tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 42:20...jste posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu Bohu. Oznam nám...
Jeremiáš 43:1...tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina, jejich Boha - všechno to, s čím jej...
Jeremiáš 43:8... Došli do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a před očima...
Jeremiáš 44:1...roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí."  Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny Židy usazené v...
Jeremiáš 44:4...k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Nepáchejte tu ohavnost; nenávidím to!' Oni však...
Jeremiáš 44:24...Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě! Tak praví...
Jeremiáš 44:26...sliby plňte! Tak si je dodržujte! Slyšte však slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hle, přísahám při...
Jeremiáš 44:28...z Judy, ale odešli bydlet do Egypta, poznají, čí slovo obstojí - zda , anebo jejich. A toto vám bude...
Jeremiáš 44:29...tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že  slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí. Tak praví...
Jeremiáš 45:1...Nabukadnezara, který pásl po jeho životě."  Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu...
Jeremiáš 46:1... že kamkoli půjdeš, zachráníš se a přežiješ."  Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o národech....
Jeremiáš 46:2... které dostal prorok Jeremiáš o národechSlovo o Egyptu - o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó,...
Jeremiáš 46:13...jedni přes druhé, padnou všichni společně." Slovo, které Hospodin promluvil k proroku Jeremiášovi, když...
Jeremiáš 47:1... ztrestám po právu a nenechám bez trestu."  Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o...
Jeremiáš 49:34... nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo Hospodinovo, které na počátku vlády judského krále...
Jeremiáš 50:1...dnech ale osud Elamu změním, praví Hospodin."  Slovo, které Hospodin promluvil skrze proroka Jeremiáše o...
Jeremiáš 51:59...zbytečně, jejich dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu...
Jeremiáš 51:60...stihnout Babylon, do jediné knihy - všechna tato slova napsaná proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu,"...
Jeremiáš 51:61...Serajášovi, "hleď, abys tam všechna tato slova nahlas přečetl. Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o...
Jeremiáš 51:64...toho neštěstí, jež na něj dopustím.'" Zde končí slova Jeremiášova. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti...
Pláč 2:16...otvírají ústa na tebe. Pohvizdují a cení zuby se slovy: "Konečně jsme je zničili! Na tenhle den jsme čekali...
Ezechiel 1:3...kněze Buziho, u průplavu Kebar v babylonské zemi slovo Hospodinovo. Tam na něm spočinula ruka Hospodinova....
Ezechiel 2:6...člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani jejich slov, i když jsi obklopen trním a bodláčím a žiješ mezi...
Ezechiel 2:7...- vždyť je to banda vzbouřenců. Vyřiď jim  slova, poslechnou nebo ne - vždyť jsou to vzbouřenci....
Ezechiel 2:10...ho přede mnou; zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění a bědování. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 3:4...řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim  slova. Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči a těžkého...
Ezechiel 3:6...národům podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych totiž poslal k takovým,...
Ezechiel 3:10..." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k srdci a dobře je...
Ezechiel 3:16... Když těch sedm dní uplynulo, dostal jsem slovo Hospodinovo. "Synu člověčí," řekl, "ustanovil jsem ...
Ezechiel 3:17...jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu...
Ezechiel 6:1...na tebe meč. To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti izraelským...
Ezechiel 6:3...proti nim. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 7:1... Tak poznají, že jsem Hospodin!" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, toto praví Panovník...
Ezechiel 11:14...skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma...
Ezechiel 12:1...všechno, co mi Hospodin ukázal. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, bydlíš mezi bandou...
Ezechiel 12:8...očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ptal se dům Izraele,...
Ezechiel 12:17...Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Třes se, když budeš jíst,...
Ezechiel 12:21...Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, co to máte v izraelské...
Ezechiel 12:25... neboť jsem Hospodin. Říkám, co říkám, a to slovo se naplní. žádné odklady! Za vašich časů, vy bando...
Ezechiel 12:26...naplním, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta...
Ezechiel 12:28...Tak praví Panovník Hospodin - Žádné z mých slov nesnese odklady. Cokoli řeknu, se naplní, praví...
Ezechiel 13:1...naplní, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti izraelským...
Ezechiel 13:2... kteří prorokují své vlastní představy: Slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Panovník Hospodin: Běda...
Ezechiel 13:6...říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše...
Ezechiel 13:8... tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti vám,...
Ezechiel 14:2...Izraele a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci...
Ezechiel 14:12...Bohem, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Kdyby nějaká země proti...
Ezechiel 15:1...příčiny, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Co je dřevo vinné révy...
Ezechiel 16:1...nevěrní, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ukaž Jeruzalému, jak je...
Ezechiel 16:35... a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. Proto slyš slovo Hospodinovo, ty couro! Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 17:1...páchala, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dej domu Izraele hádanku,...
Ezechiel 17:11... kde byla zasazena, tam uschne!'" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Řekni bandě vzbouřenců - Nevíte, co...
Ezechiel 18:1...říkám Hospodin; to učiním." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co je to s vámi, že o izraelské zemi...
Ezechiel 20:2...Hospodina a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni izraelským...
Ezechiel 20:5...se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim se slovy: jsem Hospodin, váš Bůh. V ten den jsem přísahal,...
Ezechiel 21:1...Izraele, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se na jih. Kaž...
Ezechiel 21:3...kraji v Negevu. Řekni negevskému lesu: Slyš slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle -...
Ezechiel 21:6...říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Jeruzalému...
Ezechiel 21:13...to děje, praví Panovník Hospodin!" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí. Řekni - Tak...
Ezechiel 21:23...hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vyznač dvě cesty, kterými...
Ezechiel 22:1...ani památky! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Obviň, synu člověčí, obviň to město...
Ezechiel 22:17...tehdy poznáš, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, z domu Izraele se mi...
Ezechiel 22:23...jsem na vás vylil svůj hněv." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni zemi: Jsi...
Ezechiel 23:1...na hlavy, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, byly jednou dvě sestry,...
Ezechiel 24:1...dne desátého měsíce devátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, tento den si zapiš,...
Ezechiel 24:15...odsoudím, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, jedinou ranou zbavím...
Ezechiel 24:20...nás znamenat?" Odpověděl jsem jim: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Řekni domu Izraele: Tak praví Panovník...
Ezechiel 25:1... aby poznali, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Amoncům a...
Ezechiel 25:3...a prorokuj proti nim. Řekni: Slyšte, Amoncislovo Panovníka Hospodina! Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 26:1...roku, hned prvního dne toho měsíce, jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, protože Týr nad...
Ezechiel 27:1...nenajde, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zazpívej žalozpěv nad...
Ezechiel 28:1...znamením - zanikneš navěky!" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni vládci Týru: Tak...
Ezechiel 28:11...promluvil, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad...
Ezechiel 28:20...znamením - zanikl jsi navěky!" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Sidonu....
Ezechiel 29:1...dne desátého měsíce desátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti faraonovi,...
Ezechiel 29:17...prvního měsíce sedmadvacátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, babylonský král...
Ezechiel 30:1...poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak...
Ezechiel 30:20...dne prvního měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, přerazil jsem paži...
Ezechiel 31:1...dne třetího měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni faraonovi, králi...
Ezechiel 32:1...dvanáctého měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad...
Ezechiel 32:17...dne téhož měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, truchli spolu s dcerami...
Ezechiel 33:1...mečem, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, promluv ke svým krajanům...
Ezechiel 33:7...jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu...
Ezechiel 33:21...ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně...
Ezechiel 33:23...se otevřela a přestal jsem být němý. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé rozvalin v...
Ezechiel 33:30...druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé...
Ezechiel 33:31...si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí...
Ezechiel 33:32...krásně zpívat a pěkně hrát; vyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. to však přijde - a hle,...
Ezechiel 34:1... že měli mezi sebou proroka." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti pastýřům...
Ezechiel 34:7... nikdo nejde za nimi. Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 34:9... a nikoli o ovce, proto, vy pastýři, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem...
Ezechiel 35:1...váš Bůh, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti pohoří...
Ezechiel 35:13...jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova proti mně. jsem to ale slyšel. Tak praví Panovník...
Ezechiel 36:1...horách. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel...
Ezechiel 36:4...a očerňují vás, proto, izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 36:16...k pádu, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, když dům Izraele ještě...
Ezechiel 37:4...těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto...
Ezechiel 37:15...řekl, tak učiním, praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vezmi si kus dřeva a...
Ezechiel 38:1... svatyně navěky uprostřed nich." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Gogovi v...
Daniel 4:28...to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare: Ztratil jsi...
Daniel 4:30... a komu chce, je udílí!" V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí,...
Daniel 5:26...zní takto: MENE MENE TEKEL UFARSIN. Smysl těch slov je následující: Mene - Bůh tvé kralovánísečetl' a...
Daniel 6:13...kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy?" "To slovo platí," přisvědčil král, "podle nepomíjivého zákona...
Daniel 7:28...na mysl, jsem Daniel zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale uchoval v srdci. Ve třetím roce vlády...
Daniel 9:2... Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma...
Daniel 9:23... Jsi velmi drahocenný. Dobře tedy poslouchej  slova a porozuměj tomu vidění: Sedmdesát týdnů je lhůta...
Daniel 10:11...se zvedl na kolena a dlaně. "Danieli drahý," oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav...
Daniel 10:15...mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova. Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů....
Daniel 12:4...jak hvězdy navždy, navěky! Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední...
Daniel 12:9...pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas....
Ozeáš 1:1...v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu."  Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn Beériho, za...
Ozeáš 4:1...obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin žalobu na...
Ozeáš 13:1...jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí! Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval vznešený, provinil se...
Ozeáš 14:3...hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás...
Joel 1:1...nich kráčejí; vzbouřenci však na nich klesají.  Slovo Hospodinovo, které dostal Joel, syn Petuelův....
Amos 1:1...kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Hospodin!  Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před...
Amos 3:1...nahý utíkat, praví Hospodin. Slyšte, Izraelcislovo, jež Hospodin mluví proti vám - proti celé čeládce...
Amos 5:1...výšiny, jméno Hospodin, Bůh zástupů. Slyšte slovo, jež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele:...
Amos 7:16... prorokuj mému lidu, Izraeli.' Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu...
Amos 8:5...po chudácích, vy, kdo ničíte ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy skončí svátek novoluní, abychom prodávali...
Amos 8:11...ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. Od moře k moři se budou plahočit a od severu bloudit...
Amos 8:12...bloudit na východ, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenajdou. V ten den budou omdlévat žízní krásné...
Jonáš 1:1...Hospodinovo. Jonáš, syn Amitajův, dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého...
Jonáš 3:1...vyvrhne na pevninu. A Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého...
Micheáš 1:1...pravici od levice - a k tomu tolik zvířat!"  Slovo Hospodinovo, které dostal Micheáš Morešetský za vlády...
Micheáš 2:7...Copak je tohle jeho dílo?" Nepřinesou snad  slova užitek těm, kteří žijí poctivě? Vy ale jako nepřítel...
Micheáš 2:11... Kdyby nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní proroctví" - to by byl...
Micheáš 3:11...jeho proroci. Přitom spoléhají na Hospodina se slovy: "Copak vprostřed nás není Hospodin? Nepřijde na nás...
Micheáš 4:2...se k lidské zástupy, mnohé národy půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu...
Micheáš 4:11... Teď se proti tobě sbírají mnohé národy se slovy: "Jen je Sion znesvěcen! Kochejme se tím...
Sofoniáš 1:1... Pro předního zpěváka, na strunné nástroje.  Slovo Hospodinovo, které dostal Sofoniáš, syn Kušiho, syna...
Sofoniáš 2:5... Běda, obyvatelé Přímoří, národe Kréťanůslovo Hospodinovo na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: "Do...
Ageus 1:1...dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli Zerubábelovi,...
Ageus 1:3...chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy čas, abyste si žili...
Ageus 1:12...poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A...
Ageus 2:1...dne sedmého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: "Promluv k judskému místodržiteli...
Ageus 2:5... jsem s vámi, praví Hospodin zástupů. To je slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta....
Ageus 2:10...druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů - Zeptej se...
Ageus 2:20...dne téhož měsíce dostal Ageus podruhé slovo Hospodinovo: "Řekni judskému místodržiteli...
Zachariáš 1:1...prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idovaslovo Hospodinovo: "Hospodin se na vaše otce hrozně...
Zachariáš 1:6...otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale  slova a výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům...
Zachariáš 1:7...prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idovaslovo Hospodinovo. V noci jsem měl vidění - hle, jakýsi...
Zachariáš 1:13...andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl:...
Zachariáš 2:8...pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít...
Zachariáš 4:6... "Ne, pane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale...
Zachariáš 4:8...křiku: ‚Milost, milost jemu!'" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Zerubábelovy ruce tento chrám založily...
Zachariáš 6:9...ducha, pokud jde o severní zem." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Vyber dary od vyhnanců Cheldaje,...
Zachariáš 6:12...ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova, se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupů - Muž jménem Výhonek...
Zachariáš 7:1...čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. Z Bét-elu totiž poslali Sar-ecera a...
Zachariáš 7:4... jak to děláme tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina zástupů: "Řekni všemu lidu této země i...
Zachariáš 7:7...pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo...
Zachariáš 7:8...okolí, v Negevu i v podhůří?" Zachariáš dostal slovo Hospodinovo: "Takto promlouval Hospodin zástupů:...
Zachariáš 7:12...se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze...
Zachariáš 8:1...se z krásné země stala pustina!" Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 8:9...dostavěn - vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to ode dne, kdy byly položeny...
Zachariáš 8:18...totiž nenávidím, praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Půst...
Zachariáš 8:21...mnoha měst. Z jednoho města půjdou k druhému se slovy: ‚Pojďme prosit Hospodina o přízeň, pojďme hledat...
Zachariáš 8:23...národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh!'" ...
Zachariáš 9:1...vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh!'" OrtelSlovo Hospodinovo jde proti zemi Chadraku a spočine v...
Zachariáš 11:11... kteří pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od Hospodina. Řekl jsem jim: "Jestli chcete, vyplaťte...
Zachariáš 12:1...ochrne, mu to pravé oko oslepne!" Ortel slova Hospodinova nad Izraelem. Hospodin, který prostírá...
Malachiáš 1:1...v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit! Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze Malachiáše. Miluji vás...
Matouš 2:8...ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je...
Matouš 2:17... na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkání...
Matouš 2:23...bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. V těch dnech...
Matouš 4:4...‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy ho ďábel vzal do...
Matouš 4:14...v krajinách Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalí, při...
Matouš 5:37...vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého....
Matouš 6:7...odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro...
Matouš 7:24...vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato  slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil...
Matouš 7:26...byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato  slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům...
Matouš 8:2... Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On...
Matouš 8:3... očistit." On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo...
Matouš 8:8...si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk...
Matouš 8:16...lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo...
Matouš 8:17...a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl...
Matouš 8:19... Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš...
Matouš 9:18...představený synagogy a klaněl se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku...
Matouš 10:14...vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z nohou...
Matouš 12:17... aby ho neuváděli ve známost. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebník, jehož jsem...
Matouš 12:32...Duchu jim odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by...
Matouš 12:36...zlé. Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den....
Matouš 12:37...budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš...
Matouš 13:19...podobenství o rozsévači: Ke každému, kdo slyší slovo o Království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje...
Matouš 13:20... Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a...
Matouš 13:21...nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Do...
Matouš 13:22...hned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to...
Matouš 13:23... Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo...
Matouš 13:35...k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu...
Matouš 15:6...uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš o vás správně...
Matouš 15:12..."Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?" "Každá sazenice," odpověděl, "kterou nesázel můj...
Matouš 15:23...posedlá ďáblem." On však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: "Pošli ji...
Matouš 15:25..." Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětem a...
Matouš 17:7...se báli. Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte, nebojte se." A když zvedli oči, neviděli...
Matouš 18:3...zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: "Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete...
Matouš 18:16...s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků....
Matouš 18:26...Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se...
Matouš 18:28...sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!' Ten padl na kolena a prosil ho:...
Matouš 19:11...mu na to učedníci. "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim, "ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou...
Matouš 21:4...a hned je pošle." To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král...
Matouš 21:13...stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,'...
Matouš 21:23...přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" "...
Matouš 22:15...odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. "Mistře...
Matouš 22:46...jeho syn?" A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho nikdo neodvážil na nic zeptat. ...
Matouš 24:5...někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný...
Matouš 24:35...se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale  slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná -...
Matouš 26:1...života." Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou...
Matouš 26:26...vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte; toto je tělo." Potom vzal...
Matouš 26:27...Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je krev nové smlouvy,...
Matouš 26:44...tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád...
Matouš 26:49..." Ihned přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak...
Matouš 26:75...zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven...
Matouš 27:9...mu dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za...
Matouš 28:13...se staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a...
Marek 1:41...soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" Malomocenství ho hned...
Marek 2:2...nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého...
Marek 4:14...všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito:...
Marek 4:15...rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned...
Marek 4:16...na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen...
Marek 4:17...v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají....
Marek 4:18... kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání...
Marek 4:19...bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých...
Marek 4:20...jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu - jeden...
Marek 4:33...ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Přinášel jim Slovo v mnoha takových podobenstvích, nakolik byli schopni...
Marek 5:35...trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera...
Marek 5:36... Proč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř," řekl...
Marek 7:13...nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných...
Marek 8:26...jasně i na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak...
Marek 8:38...a hříšném pokolení styděl za a za  slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, přijde ve...
Marek 9:32...dne po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. Když přišel domů do...
Marek 9:36...je uprostřed. Potom je vzal do náručí se slovy: "Kdokoli přijme jedno z takových dětí v mém jménu,...
Marek 10:22...budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž...
Marek 10:24...ti, kdo mají bohatství!" Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak...
Marek 10:35...němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." "Co pro...
Marek 11:28...němu vrchní kněží, znalci Písma a starší lidu se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo k tomu...
Marek 12:13...některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Přišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi...
Marek 13:6...někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný...
Marek 13:31...se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale  slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná -...
Marek 14:22... vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je tělo." Potom vzal kalich, vzdal...
Marek 14:39...tělo malátné." Znovu odešel a modlil se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim...
Marek 14:45...přišel, hned přistoupil k němu a políbil ho se slovy: "Rabbi!" V tu chvíli se na něj vrhli a zajali ho...
Marek 14:72...zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát zapřeš" a...
Marek 15:36...houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal...
Marek 16:20...a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela. mnozí se...
Lukáš 1:2... kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova. I jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom...
Lukáš 1:20...ti tu radostnou novinu. Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a...
Lukáš 1:29..., milostí obdařená, Hospodin s tebou!" Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela....
Lukáš 1:38...jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl odešel. V těch dnech pak Marie...
Lukáš 2:19...nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři...
Lukáš 2:29...Bohu a řekl: "Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. Neboť oči...
Lukáš 2:33...zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele." Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim...
Lukáš 3:2... dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal...
Lukáš 3:18...spálí neuhasitelným ohněm." Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu. Když ale...
Lukáš 4:22...je slyšeli." Všichni mu přikyvovali a divili se slovům o milosti, jež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak...
Lukáš 4:32...učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. V jejich synagoze byl člověk posedlý...
Lukáš 4:36...zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni...
Lukáš 5:1...a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich...
Lukáš 5:13... očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" a malomocenství ho hned...
Lukáš 6:47...se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší  slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě svého...
Lukáš 6:49... protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo  slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil...
Lukáš 7:7...jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk...
Lukáš 8:11... ale nerozuměli.' Zrno v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom...
Lukáš 8:12...kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále...
Lukáš 8:13...nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří...
Lukáš 8:15... Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale...
Lukáš 8:21..." matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky...
Lukáš 8:49... přišel někdo z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra."...
Lukáš 9:26...sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za a za  slova, za toho se bude stydět Syn člověka, přijde ve své...
Lukáš 9:44...ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni však...
Lukáš 10:35...dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‚Postarej se o něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to...
Lukáš 10:39...se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce....
Lukáš 11:28...On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš...
Lukáš 11:54...a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo. Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé...
Lukáš 12:10...zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by...
Lukáš 14:22... chromé, zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo...
Lukáš 17:4...za den a sedmkrát by se k tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu...
Lukáš 18:23...poklad v nebi. Pojď a následuj ." Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když...
Lukáš 19:22...' Král mu řekl: ‚Soudím podle tvých vlastních slov, zlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že...
Lukáš 19:28... přiveďte sem a pobijte je přede mnou.'" Po těch slovech se vydal kupředu, vzhůru k Jeruzalému. Když se...
Lukáš 19:30...zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi. Jakmile tam přijdete,...
Lukáš 20:2... přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo k tomu...
Lukáš 20:20...tvářit jako spravedliví a snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského...
Lukáš 20:26...řekl jim. A tak ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdy k němu...
Lukáš 21:8..." odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi....
Lukáš 21:33...to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale  slova nikdy nepominou. Dávejte si pozor, aby vaše srdce...
Lukáš 22:8...být zabit beránek. Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři."...
Lukáš 22:19..." Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je tělo, které se dává za vás. To čiňte na...
Lukáš 22:20...mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi, která se...
Lukáš 23:46... do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled. Když setník uviděl, co se stalo,...
Lukáš 24:8...vstane z mrtvých.'" Tehdy si vzpomněly na jeho slova, a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno...
Lukáš 24:11...byly s nimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr však...
Lukáš 24:19..." odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcíchslovech před Bohem i přede vším lidem. Vrchní kněží a naši...
Lukáš 24:40...maso a kosti; jak vidíte, je mám!" Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou...
Jan 1:1...v chrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo...
Jan 1:14...ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme...
Jan 1:23...nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na poušti:...
Jan 2:22... že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.) Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během...
Jan 3:34... Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a...
Jan 4:39...jiní a vy jste vstoupili do jejich práce." Díky slovům ženy, která svědčila: "Řekl mi všechno, co jsem...
Jan 4:41...nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. ženě pak řekli:...
Jan 4:42... ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu...
Jan 4:50...mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Na cestě se s ním...
Jan 5:24...ho poslal. Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší  slovo a věří Tomu, který poslal, věčný život a...
Jan 5:38...neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on...
Jan 5:47... Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?" Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli...
Jan 6:60...kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že...
Jan 6:63...Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nicSlova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život. Někteří z...
Jan 6:68...bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi...
Jan 8:4...při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když...
Jan 8:6...přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se...
Jan 8:20... znali, znali byste i mého Otce." Tato slova říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho...
Jan 8:30... neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš...
Jan 8:31...mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a...
Jan 8:37...Abrahamovo símě, ale chcete zabít, protože  slovo u vás nemá místo. mluvím o tom, co jsem viděl u...
Jan 8:43... poslal. Proč nerozumíte řeči? Nemůžete  slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy...
Jan 8:47... proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." Židé mu...
Jan 8:51...soudí. Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová  slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi...
Jan 8:52...tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová  slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec...
Jan 8:55...podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a...
Jan 10:19...příkaz jsem přijal od svého Otce." Kvůli těm slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je...
Jan 10:24...Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš,...
Jan 10:35...Jste bohové'? Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno - proč ,...
Jan 11:11...v noci, klopýtá, protože nemá světlo." A po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit."...
Jan 11:32...byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš...
Jan 12:33...od země, potáhnu všechny k sobě." (Těmito slovy naznačil, jakou smrtí zemřít.) Zástup mu...
Jan 12:38...zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?...
Jan 12:47...ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo  slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž,...
Jan 12:48...svět spasil. Kdo odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit...
Jan 13:21..., přijímá Toho, který poslal." Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen, amen,...
Jan 14:10...Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a Otec ve mněSlova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který...
Jan 14:23...mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat  slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme...
Jan 14:24...žít s ním. Kdo nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není , ale Toho, který ...
Jan 15:3... aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a ve vás...
Jan 15:7...na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a  slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se...
Jan 15:20... a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na  slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže...
Jan 17:6... Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od...
Jan 17:8... že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebeSlova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali....
Jan 17:14... radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu,...
Jan 17:17...ani nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět , tak jsem ...
Jan 17:20... Prosím i za ty, kteří ve uvěří skrze jejich slovo. jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a v...
Jan 18:4...si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli....
Jan 18:9...nechte ostatní odejít." (To řekl, aby splnil své slovo: "Z těch, které jsi mi dal, jsem neztratil nikoho.")...
Jan 18:32...židovští představení. (Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí zemřít.) Pilát se...
Jan 18:38..." "Co je pravda?" odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. "Podle je nevinný,"...
Jan 19:8...sebe dělal Božího Syna." Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce...
Jan 19:13... protiví se císaři!" Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném...
Jan 20:14...Pána a nevím, kam ho dali," odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale...
Jan 20:20...se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní,...
Jan 20:22..."Jako poslal Otec, i posílám vás." Po těch slovech na dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého....
Jan 20:26... ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst....
Jan 21:19...mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr se otočil a uviděl za...
Skutky 1:9...Judsku, v Samaří a na konec světa." Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z...
Skutky 2:22...jméno, však bude zachráněn.' Slyšte  slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský,...
Skutky 2:37...právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |