Slov

Hledám varianty 'slov' [ slovy (202) slovům (26) slovu (17) slovo (492) slovem (37) slovech (37) slově (9) slova (377) slov (42) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 11:1...země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi...
Genesis 14:19...Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele...
Genesis 15:1...měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná...
Genesis 15:4...bude můj čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých...
Genesis 21:11...dědit spolu s mým synem, s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale...
Genesis 24:27...padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že...
Genesis 24:30...náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel...
Genesis 24:52..." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebník...
Genesis 27:31...připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi...
Genesis 27:34...jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou...
Genesis 27:42...Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého...
Genesis 30:16...večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou za...
Genesis 32:7...svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému...
Genesis 34:18...se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a ten...
Genesis 37:8...ho nenáviděli ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým...
Genesis 37:30...v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali...
Genesis 37:32...poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého...
Genesis 38:22...nikdy nebyla." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli,...
Genesis 38:28...ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a...
Genesis 39:19...šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval...
Genesis 42:16... Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne,...
Genesis 42:20...ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasili. Jeden druhému...
Genesis 44:6...špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji...
Genesis 44:18...ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku...
Genesis 44:24...ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu...
Genesis 45:27... neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy,...
Genesis 48:20...celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl...
Genesis 50:17...tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním...
Genesis 50:18... Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl:...
Exodus 4:15...velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při tvých i jeho ústech a naučím...
Exodus 7:16...mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle,...
Exodus 8:16... a farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 9:20...Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo...
Exodus 9:21...a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky i dobytek na poli....
Exodus 12:24...zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i...
Exodus 12:35... Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o...
Exodus 17:7...synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl...
Exodus 19:6...královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil,...
Exodus 19:7...stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně...
Exodus 19:8...dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k...
Exodus 19:9...věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i...
Exodus 19:23...Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval...
Exodus 20:1...lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z...
Exodus 23:8... neboť úplatek zaslepuje i vidoucí a převracíslova poctivých. Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste...
Exodus 24:3...přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním...
Exodus 24:4...Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a...
Exodus 24:8..." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá...
Exodus 32:28...Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš...
Exodus 34:1...desky podobné těm prvním a na napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které jsi...
Exodus 34:27...matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto slov vstupuji do smlouvy s tebou...
Exodus 34:28...a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vodySlova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky. Cestou z...
Leviticus 10:7...pomazání." Zachovali se tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvil k...
Numeri 11:23...Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se  slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a...
Numeri 11:24...ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát stařešinů z lidu a...
Numeri 12:6...Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte  slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat...
Numeri 14:39... a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku....
Numeri 14:40...vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se slovy: "Ano, zhřešili jsme, ale teď jsme připraveni!...
Numeri 15:31...ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na...
Numeri 16:31...muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a...
Numeri 20:14...z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech...
Numeri 21:7...v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a...
Numeri 21:21...vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani...
Numeri 22:5...Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou...
Numeri 22:7... a když přišli k Balaámovi, vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím,...
Numeri 22:10...král Balák, syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem....
Numeri 22:14...tedy vstali a vrátili se k Balákovi se slovy: "Balaám s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další...
Numeri 22:37...kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně...
Numeri 23:5...býka a berana." Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto."...
Numeri 23:16...Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto."...
Numeri 30:3...Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá...
Numeri 32:20...od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji. Každý z...
Deuteronomium 1:1...pláních, při Jordánu naproti Jerichu. Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v...
Deuteronomium 1:22..." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem prohlédnou a...
Deuteronomium 1:34...a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval se a přísahal: "Žádný z těchto lidí -...
Deuteronomium 4:2...Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím, nic nepřidávejte a nic z nich...
Deuteronomium 4:10...řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší  slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi...
Deuteronomium 4:12...promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas....
Deuteronomium 4:21...tomu dodnes. Na se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal, že nepřekročím Jordán a nevejdu...
Deuteronomium 4:36...ti ukázal svůj veliký oheň, abys slyšel jeho slova z prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce,...
Deuteronomium 5:5...Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli toho ohně a nechtěli jste...
Deuteronomium 5:22...osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné...
Deuteronomium 5:28...se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid...
Deuteronomium 6:6... celou svou duší a celou svou silou. tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci....
Deuteronomium 9:5...vyhání pro jejich zkaženost a proto, aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 9:10...desky popsané Božím prstem. Na nich byla všechna slova, která k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na...
Deuteronomium 9:23... Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal,"...
Deuteronomium 10:2...také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách, jež jsi...
Deuteronomium 11:18...Hospodin dává, rychle vymřeli. Uložte si tato  slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku...
Deuteronomium 12:28... a maso sníš. Dbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně...
Deuteronomium 13:3...snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal)...
Deuteronomium 13:14...vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal)....
Deuteronomium 17:19... svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce...
Deuteronomium 18:18...jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli...
Deuteronomium 18:19...poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne  slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám....
Deuteronomium 18:20...však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok zemře...
Deuteronomium 18:21...cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne...
Deuteronomium 18:22...Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě....
Deuteronomium 27:3... Jakmile překročíš Jordán, napiš na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou...
Deuteronomium 27:8... svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelně. Mojžíš s...
Deuteronomium 27:26..."Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" ...
Deuteronomium 28:14... svého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani...
Deuteronomium 28:58...tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít...
Deuteronomium 28:69...ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji...
Deuteronomium 29:8...a polovině kmene Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše...
Deuteronomium 29:18...jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si představoval požehnání a říkal by si: "I...
Deuteronomium 29:28...nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i...
Deuteronomium 30:14...nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém...
Deuteronomium 31:1... že jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let;...
Deuteronomium 31:12... vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří...
Deuteronomium 31:24...zaslíbil, a budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal...
Deuteronomium 31:28...kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po smrti...
Deuteronomium 31:30...pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od začátku do konce: Naslouchejte,...
Deuteronomium 32:44...svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A...
Deuteronomium 32:45... syn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž...
Deuteronomium 32:46...slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci....
Deuteronomium 32:47...dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život!...
Deuteronomium 33:3... Oni se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví...
Deuteronomium 33:9...zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba...
Deuteronomium 34:4...zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na...
Jozue 1:18...se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a...
Jozue 2:1...ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli...
Jozue 3:9...tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho...
Jozue 6:10... nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo do dne, kdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete...
Jozue 8:8... zapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli...
Jozue 8:34...žehnat lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak je to psáno...
Jozue 8:35...všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a...
Jozue 11:15...Jozuovi a Jozue tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue...
Jozue 17:4...Jozuu, syna Nunova, a před izraelské vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat...
Jozue 21:45...Hospodin vydal do rukou. Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné...
Jozue 22:21...odpověděli náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh bohů Hospodin! Bůh bohů Hospodin! On to a ...
Jozue 23:14...celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné...
Jozue 23:15...slov. Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě tak na vás...
Jozue 24:26...smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký...
Jozue 24:27..." řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám řekl Hospodin. Bude vám svědkem, abyste...
Soudců 1:20...zabrat pohoří. Hebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici Anakových synů....
Soudců 2:4...pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče....
Soudců 3:20...k němu přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od...
Soudců 4:22...pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy...
Soudců 8:3... Co jsem zmohl ve srovnání s vámi?" A po těch slovech se na něj přestali hněvat. Gedeon pak zamířil k...
Soudců 11:17...do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o...
Soudců 11:28...Amonovými!" Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal. Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch...
Soudců 11:35...Přivedla jsi do neštěstí! jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla...
Soudců 11:36...zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil - Hospodin...
Soudců 13:12..." odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s ním...
Soudců 13:17...jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se ptáš na...
Soudců 19:23... si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž...
Soudců 20:8..." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého...
Soudců 20:12...pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty...
Růt 2:10..." Rút padla na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš?...
Růt 3:17...řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej,...
1. Samuel 2:1...tam Hospodinu. Hana se tenkrát modlila těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj...
1. Samuel 2:20...výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou potomky...
1. Samuel 2:25...Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby...
1. Samuel 3:1...Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v době ...
1. Samuel 3:7...totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal...
1. Samuel 3:17...a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné slovo z toho, co ti řekl!" A tak mu to Samuel všechno...
1. Samuel 3:19...byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak...
1. Samuel 3:21...ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael...
1. Samuel 4:1...kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti...
1. Samuel 8:10..." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je...
1. Samuel 8:21... za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je,"...
1. Samuel 9:27...mu: "Zastav se na chvíli. Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na...
1. Samuel 11:6... co říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul...
1. Samuel 11:7...a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a...
1. Samuel 13:3...nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael...
1. Samuel 15:1...jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka...
1. Samuel 15:10...vyhladili jako proklaté. Tehdy Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za...
1. Samuel 15:11...krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil  slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k...
1. Samuel 15:13..."Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu...
1. Samuel 15:23... zlá jak modlářství je svévole. Protožes odmítl slovo Hospodina, on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!"...
1. Samuel 15:26...mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele."...
1. Samuel 17:11...na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David...
1. Samuel 21:13...tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál....
1. Samuel 24:8...ruku - vždyť je to Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim Saula...
1. Samuel 25:12...k Davidovi, vyřídili mu všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč."...
1. Samuel 25:24... své služebnici promluvit; vyslechni laskavě  slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak...
1. Samuel 25:41...vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou, jež umývá nohy...
1. Samuel 26:19...spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a paneslova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil...
1. Samuel 28:20...Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a...
1. Samuel 30:20...brav a skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm...
2. Samuel 2:5...pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu...
2. Samuel 3:8..."Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí...
2. Samuel 3:11...Potom se Iš-bošet neodvážil říct Abnerovi ani slovo - tak se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se...
2. Samuel 3:12...se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou smlouvu, a ti...
2. Samuel 5:1...izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále...
2. Samuel 6:20...svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský král vyznamenal! Předváděl se...
2. Samuel 7:4...je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví...
2. Samuel 7:17... tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k...
2. Samuel 7:21...svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil...
2. Samuel 7:25...jejich Bůh. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň,...
2. Samuel 7:28...svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého...
2. Samuel 12:9...ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích zlé. Uriáše...
2. Samuel 12:15... musí zemřít tvůj novorozený syn." A po těch slovech se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě,...
2. Samuel 13:24...královské syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání ovcí....
2. Samuel 14:17...z Božího dědictví. Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje...
2. Samuel 14:19.... "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne napravo ani nalevo. Ano,...
2. Samuel 16:23...tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovo. Takto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom....
2. Samuel 19:20... Gerův syn Šimei padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene,...
2. Samuel 23:1...semeni navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený...
2. Samuel 23:2...izraelský. Promlouvá ze Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On,...
2. Samuel 24:4...bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se...
2. Samuel 24:11...David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gádslovo Hospodinovo: "Jdi a promluv k Davidovi: Tak praví...
2. Samuel 24:18...Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu Aravny...
2. Samuel 24:19...Aravny Jebusejského." David tedy poslechl Gádovo slovo a šel, jak Hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a...
1. Královská 1:14...budeš mluvit s králem, přijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice....
1. Královská 1:31...na kolena a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David...
1. Královská 2:4... všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou...
1. Královská 2:23...potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který ...
1. Královská 2:24...na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král...
1. Královská 2:27...odebral Hospodinovo kněžství, aby se naplnilo slovo, které Hospodin v Šílu promluvil o domu Elího. Zpráva...
1. Královská 2:29... Šalomoun poslal Benajáše, syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benajáš přišel k Hospodinovu stánku...
1. Královská 5:21...jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a prohlásil: " je dnes požehnán...
1. Královská 6:11...připojena cedrovými trámy. Tehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš:...
1. Královská 6:12... úsudky a věrně plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat...
1. Královská 8:20...vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi,...
1. Královská 8:26...' Nyní tedy, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci....
1. Královská 8:47...a prosili o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a...
1. Královská 8:56... jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která promluvil skrze svého služebníka Mojžíše,...
1. Královská 8:59...i pravidla, která dal našim otcům. A tato  slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou...
1. Královská 10:6...a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela...
1. Královská 12:15...to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo jeho slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze...
1. Královská 12:16... že je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít...
1. Královská 12:22... Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi...
1. Královská 12:24...věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení, jak jim řekl Hospodin. Jeroboám...
1. Královská 13:20... když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo Hospodinovo a zvolal na Božího muže, který přišel z...
1. Královská 13:26... Ten ho roztrhal a zabil, jak ho Hospodin svým slovem varoval." Potom ten starý prorok řekl svým synům:...
1. Královská 13:32...Boží muž. Uložte kosti k jeho kostem. To slovo, které na Hospodinův rozkaz provolal proti oltáři v...
1. Královská 16:1... Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem z prachu a učinil...
1. Královská 16:7...jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domu, že...
1. Královská 17:1...letech nebude rosa ani déšť - jedině na  slovo." Potom dostal slovo...
1. Královská 17:2...ani déšť - jedině na slovo." Potom dostal slovo Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na východ a...
1. Královská 17:5..." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně...
1. Královská 17:8...vyschl, protože v zemi nepršelo. Tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň...
1. Královská 17:24...odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce sucha,...
1. Královská 18:1...dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi...
1. Královská 18:21... následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův,"...
1. Královská 18:31...počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch...
1. Královská 19:9... Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi...
1. Královská 20:5... Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem...
1. Královská 20:13...k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné množství...
1. Královská 20:33...jako dobré znamení a rychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj,"...
1. Královská 21:17...zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému...
1. Královská 21:27...před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinu, postil...
1. Královská 21:28...choval se pokorně. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil?...
1. Královská 22:5...krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři...
1. Královská 22:19...neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a...
1. Královská 22:24... syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil...
2. Královská 1:7...zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny,"...
2. Královská 1:16... není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali...
2. Královská 2:16...Vyrazili mu naproti a klaněli se mu k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu...
2. Královská 2:21... šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. odsud...
2. Královská 3:12... který líval vodu na ruce Eliášovy." "Ten  slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spolu...
2. Královská 6:30...ona svého syna schovala!" Když král uslyšel slova ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby,...
2. Královská 7:1...Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví Hospodin:...
2. Královská 9:5... probíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe slovo, veliteli," řekl mládenec. "Pro kterého z nás?"...
2. Královská 9:36...vrátili a oznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše Tišbejského:...
2. Královská 10:10...všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu Achabovu, neselže....
2. Královská 15:12...izraelských králů. Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci."...
2. Královská 18:20...Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že...
2. Královská 18:27...komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za...
2. Královská 18:28...a začal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se...
2. Královská 18:36...Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!"...
2. Královská 19:4...aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Modli se proto za...
2. Královská 19:6...svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové...
2. Královská 19:9..." Obratem proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat...
2. Královská 19:21...krále Senacheriba jsem vyslyšel. Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá...
2. Královská 20:4...ani nevyšel z prostředního nádvoří, když dostal slovo Hospodinovo: "Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého...
2. Královská 20:16...neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš...
2. Královská 20:19...stanou se eunuchy v paláci babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl...
2. Královská 22:11..." a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi...
2. Královská 22:13...lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým...
2. Královská 22:16...obyvatele dopustím všechna neštěstí, všechna slova knihy, kterou judský král četl. Protože ...
2. Královská 22:18...‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto...
2. Královská 23:2...po největší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově chrámu. Pak se...
2. Královská 23:3...jeho příkazy, svědectví a ustanovení a plnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také všechen lid...
2. Královská 23:16... aby ho znesvětil. Tak došlo na Hospodinova slova, jak je vykřikl Boží muž, který to všechno...
2. Královská 23:24...vidět v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl...
1. Letopisů 10:13... protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým...
1. Letopisů 11:3...pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na...
1. Letopisů 11:10...pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho kralování pevnou oporou....
1. Letopisů 12:18...k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi...
1. Letopisů 12:24...k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na Davida: Z Judy 6 800...
1. Letopisů 15:15...pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenou....
1. Letopisů 16:15...podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s...
1. Letopisů 17:3... "Bůh je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví...
1. Letopisů 17:15... jeho trůn se navěky nepohne.'" Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k...
1. Letopisů 17:23...Bůh. Nuže, Hospodine, kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň,...
1. Letopisů 21:4...být na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se...
1. Letopisů 22:8...dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho...
1. Letopisů 23:27...náčiní." Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých výše....
1. Letopisů 29:29...Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech proroka Nátana a ve...
2. Letopisů 1:9...po něm. Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi ...
2. Letopisů 6:10...vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi,...
2. Letopisů 6:17... Hospodine, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad...
2. Letopisů 6:37...a prosili o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a...
2. Letopisů 9:5...a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela...
2. Letopisů 9:29... jak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve...
2. Letopisů 10:15...to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo Hospodinovo slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze...
2. Letopisů 11:2...Rechoboámovi. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu,...
2. Letopisů 11:4...věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi. Rechoboám sídlil...
2. Letopisů 12:7...viděl, že se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo Hospodinovo: "Pokořili se, a tak je nezničím....
2. Letopisů 12:15...počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše a vidoucího Ida. Mezi Rechoboámem...
2. Letopisů 13:22...a šestnáct dcer. Ostatní Abiášovy skutky - jeho slova i činy - jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš...
2. Letopisů 15:2...Azariášovi, synu Odedovu. Vyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin...
2. Letopisů 15:8...vaše námaha odplatu." Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst Azariáše, syna Odedova, vzchopil se...
2. Letopisů 18:4...krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři...
2. Letopisů 18:18..." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a...
2. Letopisů 18:23... syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil...
2. Letopisů 20:34...skutky jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která jsou součástí Knihy...
2. Letopisů 23:3...králem. Jojada jim řekl: "Hle, podle Hospodinova slova o synech Davidových bude kralovat králův syn....
2. Letopisů 30:12... co jim král a hodnostáři podle Hospodinova slova přikázali. Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu...
2. Letopisů 32:8...nám pomáhat a vést náš boj." A lid se na ta slova judského krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský...
2. Letopisů 33:18... Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohuslova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu Hospodina,...
2. Letopisů 33:19...Ašeřiny kůly a sochy - to vše je zapsáno ve Slovech vidoucích. Když Menaše spočinul u svých předků,...
2. Letopisů 34:19..." a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho a přikázal Chilkiášovi,...
2. Letopisů 34:21...Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov nalezené knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný...
2. Letopisů 34:26...‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti...
2. Letopisů 34:27...slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi...
2. Letopisů 34:30...po nejmenší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, jež byla nalezena v Hospodinově chrámu...
2. Letopisů 34:31...příkazy, svědectví a ustanovení, a plnit tak slova smlouvy, zapsaná v této knize. Všechny, kdo byli v...
2. Letopisů 35:6...beránky a připravujte je pro své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš...
2. Letopisů 35:22...Převlékl se a šel s ním bojovat. Neposlechl Boží slovo v Nekóových ústech a vyrazil do bitvy na pláň Megido....
2. Letopisů 36:12... jeho Boha, zlé a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech proroka Jeremiáše. Nakonec se vzbouřil i...
2. Letopisů 36:16... Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty, ...
2. Letopisů 36:21...nástupu Perské říše. Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého...
2. Letopisů 36:22... Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo. Hospodin podnítil...
Ezdráš 1:1...roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil ducha...
Ezdráš 5:11... kteří jim stojí v čele. Odpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i země a stavíme chrám,...
Ezdráš 9:1...všem za mnou přišli někteří z představených se slovy: "Izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od...
Ezdráš 9:4... do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch navrátilců...
Ezdráš 9:6...a vzepjal ruce k Hospodinu, svému Bohu, se slovy: "Je mi hanba, Bože můj! Stydím se k tobě zvednout...
Nehemiáš 1:1...s cizinkami a někteří s nimi měli i děti.  Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci kislev...
Nehemiáš 1:4...jsou pobořeny a brány spáleny." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal....
Nehemiáš 1:5... Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž...
Nehemiáš 1:8...svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li...
Nehemiáš 2:18...mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na to a...
Nehemiáš 5:6...nepatří." Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi to rozhněvalo. Rozhodl jsem se, že to...
Nehemiáš 5:13...pláště a prohlásil: "Každého, kdo nedodrží své slovo, Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho...
Nehemiáš 8:9...tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto...
Nehemiáš 8:12... Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví...
Nehemiáš 8:13...k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze...
Nehemiáš 9:8...a sice, že tu zemi dáš jeho semeni. A své slovo jsi splnil, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení...
Ester 1:16...královský rozkaz, když za poslal eunuchy?" Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan: "Královna...
Ester 1:19...a hádek! Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako...
Ester 2:20... jak Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době,...
Ester 7:9... který Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na...
Ester 9:26...na kůlech. Proto se těm dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemu, co je zapsáno v této listině, co...
Ester 9:32...své potomstvo na paměť svého půstu a naříkáníSlova ohledně purim stvrdil i rozkaz královny Ester, a tak...
Job 2:10...dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém, co Joba potkalo,...
Job 2:13...tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se...
Job 4:4...poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi podlomená kolena...
Job 6:3...Byla by těžší, než je písek v moři - to proto slovy se téměř zalykám. Šípy Všemohoucího se do zabodly,...
Job 6:10...útěše, i když se svíjím v krutých bolestech, že slovům Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám sílu, abych to...
Job 6:25...čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem...
Job 9:14...Jak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho obvinil? Neobhájím se, i když jsem nevinný,...
Job 11:2...Naámský mu na to řekl: " ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi?...
Job 12:11...každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat? Náleží moudrost jenom...
Job 12:20...svléká donaha, dávné opory strhává. Odebírá slovo zkušeným, starce zbavuje soudnosti. I přední muže...
Job 15:3...nitru se nadouvat větrem východním? se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ...
Job 15:11...svým. To ti nestačí ta Boží útěcha, nelíbí se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak...
Job 16:5...hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudilslova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se...
Job 19:23...ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by  slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem a...
Job 29:22... tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na ...
Job 32:11...vašim úvahám. Dokud jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás...
Job 32:18...vyslovím své mínění. Jsem totiž přímo přeplněný slovy, duch mi roztahuje všechny vnitřnosti. Jak víno bez...
Job 33:2...říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírámslova mi začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce ...
Job 33:27...navrátí jeho blahobyt. A tehdy vyjde k lidem se slovy: ‚Hřešil jsem a právo převrátil, nedostal jsem však,...
Job 34:2...Elihu mluvil dál: "Slyšte  slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí...
Job 34:3... naslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme sami, co...
Job 34:16...vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo...
Job 34:35...a souhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho slovech není špetka soudnosti! Jen je Job zkoušen ještě...
Job 36:4...poznání, svého Stvořitele tu obhájím.  slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých...
Job 42:7...činím pokání!" Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím...
Žalmy 5:2...zpěváka, na flétny. Žalm Davidův. Vyslyš  slova, Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej volání,...
Žalmy 7:1...Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení Benjamín. Hospodine, Bože můj, na...
Žalmy 17:4...jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest...
Žalmy 17:6... Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi,  slova slyš! Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těm,...
Žalmy 19:3...díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a...
Žalmy 19:4...uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen;...
Žalmy 19:15...bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavenýSlova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti,...
Žalmy 22:2...Proč jsi tak daleko od záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však...
Žalmy 33:4...píseň, hrajte krásně a hlasitě! Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnost a...
Žalmy 33:6... Hospodinovy lásky je plná zem! Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst....
Žalmy 49:4... jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své ucho nakláním k...
Žalmy 50:17...bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit,  slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s...
Žalmy 50:19...s cizoložníky ses ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky. Sedíš si a bratra...
Žalmy 54:4...buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti mně, násilníci...
Žalmy 55:22...zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si....
Žalmy 56:5...bojím se, v tobě mám naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by...
Žalmy 56:6...nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den  slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit. Číhají...
Žalmy 56:11... Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo chválím, v Hospodinu, jehož slovo chválím, v Bohu mám...
Žalmy 58:6...jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpanéslova zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků aby k nim...
Žalmy 59:13... vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by je lapila! Za...
Žalmy 64:4...Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav...
Žalmy 78:1...žalm Asafův. Naslouchej, lide můj, mému učeníslov, která mluvím, všímej si. V podobenstvích k tobě...
Žalmy 78:19...své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do...
Žalmy 103:20... jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!...
Žalmy 105:8...podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřel s...
Žalmy 107:20... a on je zachránil z jejich úzkostí. Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby. Sláva...
Žalmy 107:25...Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině. Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal. Stoupali...
Žalmy 109:3...zlí, pomlouvají lživými jazyky! Nenávistnými slovy zasypali, bezdůvodně proti mně bojují. Za moje...
Žalmy 119:9...mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých...
Žalmy 119:16...stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti! Dopřej svému služebníku, abych...
Žalmy 119:17...paměti! Dopřej svému služebníku, abych žil, tvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné...
Žalmy 119:25...rádci nejbližší! duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys ...
Žalmy 119:28...abych přemýšlel. duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mne a...
Žalmy 119:42...co odpovědět těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova věrnosti,...
Žalmy 119:43...tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon...
Žalmy 119:49...vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval...
Žalmy 119:57...pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem...
Žalmy 119:65...Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodine, dal. rozumu a dej mi...
Žalmy 119:74... Tví ctitelé ze zaradují, uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to,...
Žalmy 119:81...zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím,...
Žalmy 119:89...obživ - svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v nebesích. Po všechna...
Žalmy 119:101...zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám...
Žalmy 119:105...nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také...
Žalmy 119:107...dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ ! Přijmi, Hospodine, vděčné...
Žalmy 119:114...ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci, příkazy...
Žalmy 119:130...jsou úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti. S...
Žalmy 119:139...samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj...
Žalmy 119:147... Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím,...
Žalmy 119:160... ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé....
Žalmy 119:161... I když bezdůvodně honí vládcové, před tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik...
Žalmy 119:169... volání k tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž modlitba k tobě dorazí,...
Žalmy 130:5...na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní...
Žalmy 139:4...mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty to, Hospodine, všechno víš! Zezadu i...
Žalmy 147:15...sytí . Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří se. Sníh jako vlnu prostírá, jíním sype...
Žalmy 147:18...obstojí, když přijde jeho mráz? Když pošle své slovo, všechno taje, potoky tečou, když větrem zafouká....
Žalmy 147:19... potoky tečou, když větrem zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému...
Přísloví 1:23...ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet...
Přísloví 2:1...před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím  slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své ucho k...
Přísloví 2:16...cizí ženou moudrost zachrání , před vábivými slovy svůdkyně, jež druha svého mládí opustila, na smlouvu...
Přísloví 4:4...u matky své. Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na příkazy a budeš žít....
Přísloví 4:5...budeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej,  slova nezapomeň, nezkomol. Neopouštěj moudrost - bude ...
Přísloví 4:20...ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší. Na  slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj,...
Přísloví 6:2... cizímu člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásil!...
Přísloví 7:21...sebou, do konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej nakonec svedla, úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl...
Přísloví 8:6... řeknu vám něco zásadního, co vyjde z mých rtůslova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se...
Přísloví 10:19... je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup. Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na...
Přísloví 12:6...jsou spravedlivé, rady darebáků však zákeřnéSlova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí...
Přísloví 12:25...k porobě. Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí. Spravedlivý najde i pro bližního...
Přísloví 13:13... naplněná touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn....
Přísloví 15:23...odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby...
Přísloví 15:26...Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá. Kdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří...
Přísloví 16:20...nežli se s pyšnými dělit o kořist. Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený!...
Přísloví 16:24...ústa, jeho rtům dodá přesvědčivosti. Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému...
Přísloví 17:7... ozdobou synů otcové. Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč. Úplatek působí jako...
Přísloví 17:27...jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za...
Přísloví 18:4... za ním pak hanba a potupa. Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen moudrosti....
Přísloví 19:7...- tím spíše se mu vyhnou přátelé! Snaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se rád, snaží se získat rozum,...
Přísloví 19:27... synu, naslouchat poučení, a zabloudíš od slov poznání. Ničemný svědek se vysmívá právu, ústa...
Přísloví 21:28...úmyslů! Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá,...
Přísloví 22:17...bohatým, skončí v chudobě. Nakloň své uchoslova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné...
Přísloví 23:9...Cokoli říkat tupci je zbytečné, moudrostí tvých slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky, od pole sirotků...
Přísloví 24:23...jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec dobré. Kdo...
Přísloví 25:11...nepustí! Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. Zlatá náušnice, klenot z ryzího...
Přísloví 29:19...Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy; rozumí sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka, co v...
Přísloví 30:1...kdo křivdy páchají, darebákům se hnusí poctiví.  Slova Agura, syna Jákeho z Massy. Výrok onoho muže k...
Přísloví 30:6... on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak pokárá a ze lži usvědčí....
Přísloví 30:8... neodpírej mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť...
Přísloví 31:1...z nosu krev, pod tlakem hněvu vzniká svár.  Slova Lemuele, krále z Massy, výroky, jimž ho matka učila:...
Kazatel 1:1...její úsilí, její činy ji v branách velebí!  Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Marnost...
Kazatel 5:1...je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví...
Kazatel 5:2...slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco slíbíš, neotálej to...
Kazatel 5:6...snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slov - proto se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je...
Kazatel 6:11...tím, kdo je silnější, nemůže soupeřit. Čím více slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo ,...
Kazatel 8:4...- vždyť může učinit, co si zamane! Za královským slovem je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo...
Kazatel 9:16... Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých...
Kazatel 9:17...jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých než povyk vládce hlupáků. Moudrost je lepší...
Kazatel 10:11...mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo uřkneslova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá...
Kazatel 10:20...nebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po...
Kazatel 12:10...upravil mnohá přísloví. Kazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivé a pravé výroky. Slova mudrců jsou...
Kazatel 12:11...výstižná slova a sepsal poctivé a pravé výrokySlova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hřeby...
Izaiáš 1:10...jako Sodoma, dopadli bychom jako Gomora! Slyšte slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení našeho...
Izaiáš 2:3...se k všechny národy, zástupy lidí půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu...
Izaiáš 3:8...se hroutí, Juda se kácí! Postavili se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich...
Izaiáš 5:24...rozpráší. Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhlislovy Svatého izraelského pohrdli! Hospodin proto vzplál...
Izaiáš 8:20...svědectví! Pokud však nechtějí, pak si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude bloudit...
Izaiáš 9:7...Hospodina zástupů to způsobí! Pán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael. Dozví se o tom...
Izaiáš 16:13...se modlit do své svatyně, ale nic nezmůže. To je slovo, které Hospodin o Moábu vyřkl dříve. Nyní však...
Izaiáš 24:3...vypleněna, o všechno bude oloupena - takové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý svět...
Izaiáš 28:13...to ale slyšet nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tam a sem a sem a...
Izaiáš 28:14...pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid!...
Izaiáš 29:11...vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo umí číst,...
Izaiáš 29:12..." A když ji dáte někomu, kdo číst neumí, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán...
Izaiáš 29:18...a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z černé tmy....
Izaiáš 29:21...ve zlu libuje, bude odstraněn - ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na obhájce chystají v...
Izaiáš 30:12... toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo zavrhli a věřili raději násilí a lsti, na které jste...
Izaiáš 31:2... I on je však moudrý! Způsobí neštěstí, svá slova nezmění: Povstane proti domu bídáků, proti pomocníkům...
Izaiáš 36:5...Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že...
Izaiáš 36:12...komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za...
Izaiáš 36:13...a začal hlasitě křičet v hebrejštině: "Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se...
Izaiáš 36:21...Jeruzalém?" Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!"...
Izaiáš 37:4...aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Modli se proto za...
Izaiáš 37:6...svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové...
Izaiáš 37:9...to uslyšel, vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat...
Izaiáš 37:22...ohledně asyrského krále Senacheriba. Toto je slovo, které o něm vyřkl Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá...
Izaiáš 38:4...A Ezechiáš plakal a plakal. Tehdy Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto praví...
Izaiáš 39:5...neukázal." Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co...
Izaiáš 39:8...stanou se eunuchy v paláci babylonského krále!" "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl...
Izaiáš 40:8...zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadáslovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup...
Izaiáš 41:9...vychvátil, povolal jsem z krajů nejzazších se slovy: "Jsi můj služebník, neodmítl jsem , ale vyvolil."...
Izaiáš 45:23...není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne...
Izaiáš 50:4...mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem probouzí, probouzí uši,...
Izaiáš 51:16...jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem ...
Izaiáš 55:11...rozsévači a chléb tomu, kdo - takové je i  slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s...
Izaiáš 59:21...praví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a  slova, jež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých...
Izaiáš 66:2...a v duchu zkroušených, kteří se chvějí před slovem mým. Kdo poráží býka, zabíjí člověka, kdo obětuje...
Izaiáš 66:5...mých očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho slovem chvějete:...
Jeremiáš 1:1...oheň nehasne - všem lidem budou k výstraze!  Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednoho z kněží v...
Jeremiáš 1:2...judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal slovo Hospodinovo a to pokračovalo během vlády judského...
Jeremiáš 1:4...Jeruzaléma v pátém měsíci. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Než jsem zformoval v matčině lůně,...
Jeremiáš 1:9...úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Pohleď, dnes ustanovuji nad národy a královstvími...
Jeremiáš 1:11...a bořil a abys budoval a sázel." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremiáši?" "Vidím prut...
Jeremiáš 1:12..." řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým slovem, abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo...
Jeremiáš 1:13...slovem, abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel,"...
Jeremiáš 2:1... vysvobozoval, praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Jdi a volej, to Jeruzalém slyší -...
Jeremiáš 2:4...a přišlo na neštěstí, praví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, všechny rodiny Izraelova...
Jeremiáš 2:35...hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam chodíš a...
Jeremiáš 3:12...vedle Judy, zrádkyně. Jdi a volej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice, vrať se,...
Jeremiáš 5:12...dům Judy, praví Hospodin." Popírali Hospodina se slovy: "To není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme...
Jeremiáš 5:14...říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome...
Jeremiáš 6:10...uši, vůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo slovo je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu,...
Jeremiáš 6:14...podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své...
Jeremiáš 6:19...lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšleli, neboť  slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to...
Jeremiáš 7:1...- tak se jmenují, protože Hospodin je odhodil."  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do...
Jeremiáš 7:2...se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni z Judy, kteří se...
Jeremiáš 7:27...jejich otcové. I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou poslouchat. I když na budeš volat,...
Jeremiáš 8:9...zahanbeni a zachváceni děsem. Hle, Hospodinovo slovo zavrhli - to si snad počínali moudře? Proto dám...
Jeremiáš 8:11...podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se za své...
Jeremiáš 9:19... naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženyslovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své...
Jeremiáš 10:1...dům Izraele neobřezané srdce." "Slyšte slovo, které k vám promlouvá Hospodin, dome izraelský. Tak...
Jeremiáš 11:1... pohltili, zhltali, jeho domovinu zničili!  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova...
Jeremiáš 11:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Slyšte slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužům a obyvatelům...
Jeremiáš 11:3...Bůh Izraele: Zlořečený je každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den,...
Jeremiáš 11:6...městech a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slova: Poslouchejte slova této smlouvy a plňte je. Ode dne,...
Jeremiáš 11:10...dávných předků, kteří odmítali poslouchat  slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům...
Jeremiáš 13:3...řekl, a opásal se jím. Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil a který...
Jeremiáš 13:8...byl plesnivý a úplně na nic. Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: "Toto praví Hospodin: Právě tak zkazím...
Jeremiáš 13:10...Tento zlý lid, který odmítá poslouchat  slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a odchází za...
Jeremiáš 13:12... oni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní...
Jeremiáš 14:1... Jeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš nečistý?"  Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš dostal ohledně sucha:...
Jeremiáš 14:17...na vyliji jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit. ...
Jeremiáš 15:16... jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá slova potěšila,...
Jeremiáš 16:1...a ze spárů tyranů vykoupím." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě...
Jeremiáš 16:10...a nevěsty. tomuto lidu vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak...
Jeremiáš 16:19...soužení, od konců světa k tobě přijdou národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lži, marnost a holé...
Jeremiáš 17:15...tobě! Hle, říkají mi: "Co je s tím Hospodinovým slovem? Tak se tedy splní!" Nestál jsem o to, být tvým...
Jeremiáš 17:20... kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý...
Jeremiáš 18:1... který pohltí jeruzalémské paláce a nezhasne!"  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Vstaň a jdi do...
Jeremiáš 18:2...a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě...
Jeremiáš 18:5...nádobu, která by se mu líbila. Tehdy dostal jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi naložit jako tento...
Jeremiáš 18:18...knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrcislovo prorokovi. Pojďme, ubijme ho tedy jazykem a na jeho...
Jeremiáš 19:2...Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 19:3... Tam volej slova, která ti řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak...
Jeremiáš 19:15... Jsou totiž tvrdošíjní a nechtějí poslouchat  slova!" Jakmile kněz Pašchur, syn Imerův, který byl...
Jeremiáš 20:8... kdykoli promluvím, vykřikuji: "Zkáza! Násilí!" Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky....
Jeremiáš 20:9...ani nezmíním, jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech...
Jeremiáš 21:1...trápení a žal? Aby mi život v hanbě vyprchal?  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když k němu král...
Jeremiáš 21:11... Judskému královskému domu pak vyřiď: Slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome Davidův: Ráno...
Jeremiáš 22:1...do paláce judského krále a vyřiď tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš...
Jeremiáš 22:2...judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořané i tvůj lid, vy, kteří...
Jeremiáš 22:4...krev! Pokud se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí...
Jeremiáš 22:5...a s nimi jejich dvořané i lid. Pokud však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví...
Jeremiáš 22:29...země, kterou neznali? Ach země, země, země! Slyš slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako...
Jeremiáš 23:9...zmožený - to kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníků, pod jejichž kletbou...
Jeremiáš 23:16..." Toto praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili...
Jeremiáš 23:18...a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?" Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv ...
Jeremiáš 23:22...radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého...
Jeremiáš 23:28...zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale  slovo, ten je věrně mluví. Co je sláma vedle zrní? praví...
Jeremiáš 23:29... Co je sláma vedle zrní? praví Hospodin. Není  slovo jako oheň? praví Hospodin. Jako kladivo skálu drtící?...
Jeremiáš 23:30...těm prorokům, praví Hospodin, kteří kradou  slova jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokům, praví...
Jeremiáš 23:36...za ortel od Hospodina vydává každý svá vlastní slova. Takhle převracíte slova živého Boha, Hospodina...
Jeremiáš 23:38...Hospodina', nuže toto praví Hospodin: Používáte slovaortel od Hospodina', ačkoli jsem vám ta slova říkat...
Jeremiáš 24:4...tak špatné, že nejdou jíst." Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judští...
Jeremiáš 25:1...ze země, kterou jsem dal jim a jejich otcům."  Slovo, které Jeremiáš dostal o veškerém judském lidu ve...
Jeremiáš 25:3...Jošiáše, syna Amonova, dodneška - co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy...
Jeremiáš 25:8...Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali  slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví...
Jeremiáš 25:30...zástupů.' Nuže, prorokuj jim všechna tato slova a řekni jim: ‚Hospodin řve na výsostech, burácí z...
Jeremiáš 26:1... syna Jošiášova, přišlo od Hospodina toto slovo: "Tak praví Hospodin: Postav se na nádvoří...
Jeremiáš 26:2... Vyřiď jim všechno, co ti přikazuji, ani jediné slovo nevynechej. Snad poslechnou a odvrátí se každý od své...
Jeremiáš 26:5... který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám znovu a znovu...
Jeremiáš 26:7...všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato slova v Hospodinově chrámu. Jakmile ale Jeremiáš domluvil...
Jeremiáš 26:15...poslal Hospodin, abych vám vyřídil všechna tato slova." Velmoži a všechen lid tehdy řekli kněžím a...
Jeremiáš 26:21...se všemi svými veliteli a velmoži uslyšeli jeho slova, chtěl ho král nechat zabít. Uriáš se o tom ale...
Jeremiáš 27:1...krále Cidkiáše, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina. Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si...
Jeremiáš 27:14...se nepoddá babylonskému králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, se babylonskému králi...
Jeremiáš 27:16...promluvil: "Tak praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné...
Jeremiáš 27:18...stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají slovo Hospodinovo, pak se u Hospodina zástupů přimluví,...
Jeremiáš 28:6... "Kéž to Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní slova, která jsi prorokoval, a navrátí vzácné předměty...
Jeremiáš 28:9...opravdu poslal Hospodin, jen když se jeho slova naplní." Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje...
Jeremiáš 28:12...jho na šíji proroka Jeremiáše, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Chananiášovi - Tak praví...
Jeremiáš 29:1...roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma...
Jeremiáš 29:19... kam jsem je rozptýlil, protože neposlouchali  slova, praví Hospodin, když jsem k nim znovu a znovu...
Jeremiáš 29:20...ale neposlouchali, praví Hospodin. Nuže, slyšte slovo Hospodinovo, všichni vyhnanci, které jsem poslal z...
Jeremiáš 29:23...ženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova, která jsem jim nesvěřil. to vím a to...
Jeremiáš 29:30...proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví...
Jeremiáš 30:1...dobrého učiním pro svůj lid, praví Hospodin."  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Tak praví...
Jeremiáš 30:2..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Všechna slova, která jsem k tobě promluvil, zapiš do knihy. Hle,...
Jeremiáš 30:4...dal jejich otcům, aby ji obsadili." Toto jsou slova, která Hospodin promluvil o Izraeli a Judovi. Tak...
Jeremiáš 31:10...Izraelův otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích daleko za...
Jeremiáš 32:1...a město nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno."  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina v desátém roce...
Jeremiáš 32:6... nezvítězíte!'" Jeremiáš řekl: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Hle, přijde za tebou Chanamel, syn tvého...
Jeremiáš 32:8...za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys...
Jeremiáš 32:26...zaplať za stříbrem!'" Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je...
Jeremiáš 33:1...držen na strážním nádvoří, když znovu dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, který učinil zemi,...
Jeremiáš 33:11...ponesou do Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte díky - Hospodin je přece...
Jeremiáš 33:14... přicházejí dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch...
Jeremiáš 33:19...obětní hody po všechny dny." Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci...
Jeremiáš 33:23...Davida a svých sluhů levitů." Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prý...
Jeremiáš 34:1...Ano, změním jejich osud a slituji se nad nimi!"  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když babylonský...
Jeremiáš 34:4...tváří v tvář. Půjdeš do Babylonu! Slyš ale slovo Hospodinovo, Cidkiáši, králi judský. Hospodin o tobě...
Jeremiáš 34:5...i tobě a budou oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok Jeremiáš...
Jeremiáš 34:6...Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi Cidkiášovi v Jeruzalémě. Vojsko...
Jeremiáš 34:8...jediná opevněná města, která v Judsku zbylaSlovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina, když král...
Jeremiáš 34:12...je. Jeremiáš tehdy od Hospodina dostal toto slovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem...
Jeremiáš 34:18... S těmi, kdo porušili mou smlouvu a nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi naložím...
Jeremiáš 35:1...města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí."  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina za dnů judského...
Jeremiáš 35:12...teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele...
Jeremiáš 35:13...Nenecháte se poučit? Neposlechnete  slova? praví Hospodin. Jonadab, syn Rechabův, svým synům...
Jeremiáš 35:14...syn Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. dodnes nepijí víno, protože...
Jeremiáš 35:15...k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své...
Jeremiáš 36:1...krále Joakima, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od Hospodina: "Vezmi si svitek a zapiš do něj všechna...
Jeremiáš 36:2..."Vezmi si svitek a zapiš do něj všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi a o...
Jeremiáš 36:4...mu všechno, co mu Hospodin řekl. Baruch ta slova zapsal do svitku. Potom Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám...
Jeremiáš 36:6... Proto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal do svitku, jak jsem ti je diktoval....
Jeremiáš 36:8... a v Hospodinově chrámu předčítal z oné knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku vlády...
Jeremiáš 36:10... Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z oné knihy. Jakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna...
Jeremiáš 36:11... syna Šafanova, uslyšel všechna Hospodinova slova z knihy, odešel do královského paláce, do písařské...
Jeremiáš 36:16...jim to tedy přečetl. Když uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se podívali jeden na druhého a řekli...
Jeremiáš 36:17...oznámit králi. Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali se Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?"...
Jeremiáš 36:18...ti to Jeremiáš?" "Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim Baruch, "a jsem je...
Jeremiáš 36:24...král a všichni jeho dvořané slyšeli všechna ta slova, vůbec se nelekali, natož aby si roztrhli roucha. Ani...
Jeremiáš 36:27...je ale skryl. Poté, co král spálil svitek se slovy, která Baruch zapsal, jak mu je Jeremiáš diktoval,...
Jeremiáš 36:28...si další svitek a znovu do něj zapiš všechna slova, která byla v tom prvním svitku, který judský král...
Jeremiáš 36:32...do něj zapsal, jak mu Jeremiáš diktoval, všechna slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A...
Jeremiáš 37:2...jako jeho dvořané i prostý lid, neposlouchal slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše....
Jeremiáš 37:6... stáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 37:17...paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do...
Jeremiáš 38:14...do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj."...
Jeremiáš 38:24...Cidkiáš na to Jeremiášovi řekl: " se o těch slovech nikdo nedozví, jinak zemřeš. se velmoži...
Jeremiáš 39:15...Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Habešanu Ebed-melechovi:...
Jeremiáš 39:16...zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten...
Jeremiáš 40:1... neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin."  Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina poté, co ho...
Jeremiáš 42:7...svého Boha!" Po deseti dnech pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Zavolal tedy Jochanana, syna Kareachova,...
Jeremiáš 42:15...tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 42:20...jste posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu Bohu. Oznam nám...
Jeremiáš 43:1...tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina, jejich Boha - všechno to, s čím jej...
Jeremiáš 43:8... Došli do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a před očima...
Jeremiáš 44:1...roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí."  Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny Židy usazené v...
Jeremiáš 44:4...k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Nepáchejte tu ohavnost; nenávidím to!' Oni však...
Jeremiáš 44:24...Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě! Tak praví...
Jeremiáš 44:26...sliby plňte! Tak si je dodržujte! Slyšte však slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hle, přísahám při...
Jeremiáš 44:28...z Judy, ale odešli bydlet do Egypta, poznají, čí slovo obstojí - zda , anebo jejich. A toto vám bude...
Jeremiáš 44:29...tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že  slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí. Tak praví...
Jeremiáš 45:1...Nabukadnezara, který pásl po jeho životě."  Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu...
Jeremiáš 46:1... že kamkoli půjdeš, zachráníš se a přežiješ."  Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o národech....
Jeremiáš 46:2... které dostal prorok Jeremiáš o národechSlovo o Egyptu - o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó,...
Jeremiáš 46:13...jedni přes druhé, padnou všichni společně." Slovo, které Hospodin promluvil k proroku Jeremiášovi, když...
Jeremiáš 47:1... ztrestám po právu a nenechám bez trestu."  Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o...
Jeremiáš 49:34... nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo Hospodinovo, které na počátku vlády judského krále...
Jeremiáš 50:1...dnech ale osud Elamu změním, praví Hospodin."  Slovo, které Hospodin promluvil skrze proroka Jeremiáše o...
Jeremiáš 51:59...zbytečně, jejich dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu...
Jeremiáš 51:60...stihnout Babylon, do jediné knihy - všechna tato slova napsaná proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu,"...
Jeremiáš 51:61...Serajášovi, "hleď, abys tam všechna tato slova nahlas přečetl. Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o...
Jeremiáš 51:64...toho neštěstí, jež na něj dopustím.'" Zde končí slova Jeremiášova. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti...
Pláč 2:16...otvírají ústa na tebe. Pohvizdují a cení zuby se slovy: "Konečně jsme je zničili! Na tenhle den jsme čekali...
Ezechiel 1:3...kněze Buziho, u průplavu Kebar v babylonské zemi slovo Hospodinovo. Tam na něm spočinula ruka Hospodinova....
Ezechiel 2:6...člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani jejich slov, i když jsi obklopen trním a bodláčím a žiješ mezi...
Ezechiel 2:7...- vždyť je to banda vzbouřenců. Vyřiď jim  slova, poslechnou nebo ne - vždyť jsou to vzbouřenci....
Ezechiel 2:10...ho přede mnou; zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění a bědování. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 3:4...řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim  slova. Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči a těžkého...
Ezechiel 3:6...národům podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych totiž poslal k takovým,...
Ezechiel 3:10..." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k srdci a dobře je...
Ezechiel 3:16... Když těch sedm dní uplynulo, dostal jsem slovo Hospodinovo. "Synu člověčí," řekl, "ustanovil jsem ...
Ezechiel 3:17...jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu...
Ezechiel 6:1...na tebe meč. To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti izraelským...
Ezechiel 6:3...proti nim. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 7:1... Tak poznají, že jsem Hospodin!" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, toto praví Panovník...
Ezechiel 11:14...skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma...
Ezechiel 12:1...všechno, co mi Hospodin ukázal. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, bydlíš mezi bandou...
Ezechiel 12:8...očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ptal se dům Izraele,...
Ezechiel 12:17...Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Třes se, když budeš jíst,...
Ezechiel 12:21...Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, co to máte v izraelské...
Ezechiel 12:25... neboť jsem Hospodin. Říkám, co říkám, a to slovo se naplní. žádné odklady! Za vašich časů, vy bando...
Ezechiel 12:26...naplním, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta...
Ezechiel 12:28...Tak praví Panovník Hospodin - Žádné z mých slov nesnese odklady. Cokoli řeknu, se naplní, praví...
Ezechiel 13:1...naplní, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti izraelským...
Ezechiel 13:2... kteří prorokují své vlastní představy: Slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Panovník Hospodin: Běda...
Ezechiel 13:6...říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše...
Ezechiel 13:8... tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti vám,...
Ezechiel 14:2...Izraele a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci...
Ezechiel 14:12...Bohem, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Kdyby nějaká země proti...
Ezechiel 15:1...příčiny, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Co je dřevo vinné révy...
Ezechiel 16:1...nevěrní, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ukaž Jeruzalému, jak je...
Ezechiel 16:35... a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. Proto slyš slovo Hospodinovo, ty couro! Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 17:1...páchala, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dej domu Izraele hádanku,...
Ezechiel 17:11... kde byla zasazena, tam uschne!'" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Řekni bandě vzbouřenců - Nevíte, co...
Ezechiel 18:1...říkám Hospodin; to učiním." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co je to s vámi, že o izraelské zemi...
Ezechiel 20:2...Hospodina a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni izraelským...
Ezechiel 20:5...se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim se slovy: jsem Hospodin, váš Bůh. V ten den jsem přísahal,...
Ezechiel 21:1...Izraele, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se na jih. Kaž...
Ezechiel 21:3...kraji v Negevu. Řekni negevskému lesu: Slyš slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle -...
Ezechiel 21:6...říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Jeruzalému...
Ezechiel 21:13...to děje, praví Panovník Hospodin!" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí. Řekni - Tak...
Ezechiel 21:23...hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vyznač dvě cesty, kterými...
Ezechiel 22:1...ani památky! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Obviň, synu člověčí, obviň to město...
Ezechiel 22:17...tehdy poznáš, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, z domu Izraele se mi...
Ezechiel 22:23...jsem na vás vylil svůj hněv." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni zemi: Jsi...
Ezechiel 23:1...na hlavy, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, byly jednou dvě sestry,...
Ezechiel 24:1...dne desátého měsíce devátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, tento den si zapiš,...
Ezechiel 24:15...odsoudím, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, jedinou ranou zbavím...
Ezechiel 24:20...nás znamenat?" Odpověděl jsem jim: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Řekni domu Izraele: Tak praví Panovník...
Ezechiel 25:1... aby poznali, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Amoncům a...
Ezechiel 25:3...a prorokuj proti nim. Řekni: Slyšte, Amoncislovo Panovníka Hospodina! Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 26:1...roku, hned prvního dne toho měsíce, jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, protože Týr nad...
Ezechiel 27:1...nenajde, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zazpívej žalozpěv nad...
Ezechiel 28:1...znamením - zanikneš navěky!" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni vládci Týru: Tak...
Ezechiel 28:11...promluvil, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad...
Ezechiel 28:20...znamením - zanikl jsi navěky!" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Sidonu....
Ezechiel 29:1...dne desátého měsíce desátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti faraonovi,...
Ezechiel 29:17...prvního měsíce sedmadvacátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, babylonský král...
Ezechiel 30:1...poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak...
Ezechiel 30:20...dne prvního měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, přerazil jsem paži...
Ezechiel 31:1...dne třetího měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni faraonovi, králi...
Ezechiel 32:1...dvanáctého měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad...
Ezechiel 32:17...dne téhož měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, truchli spolu s dcerami...
Ezechiel 33:1...mečem, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, promluv ke svým krajanům...
Ezechiel 33:7...jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu...
Ezechiel 33:21...ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně...
Ezechiel 33:23...se otevřela a přestal jsem být němý. Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Obyvatelé rozvalin v...
Ezechiel 33:30...druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé...
Ezechiel 33:31...si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí...
Ezechiel 33:32...krásně zpívat a pěkně hrát; vyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. to však přijde - a hle,...
Ezechiel 34:1... že měli mezi sebou proroka." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti pastýřům...
Ezechiel 34:7... nikdo nejde za nimi. Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 34:9... a nikoli o ovce, proto, vy pastýři, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem...
Ezechiel 35:1...váš Bůh, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti pohoří...
Ezechiel 35:13...jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova proti mně. jsem to ale slyšel. Tak praví Panovník...
Ezechiel 36:1...horách. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel...
Ezechiel 36:4...a očerňují vás, proto, izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 36:16...k pádu, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, když dům Izraele ještě...
Ezechiel 37:4...těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto...
Ezechiel 37:15...řekl, tak učiním, praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vezmi si kus dřeva a...
Ezechiel 38:1... svatyně navěky uprostřed nich." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Gogovi v...
Daniel 4:28...to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare: Ztratil jsi...
Daniel 4:30... a komu chce, je udílí!" V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí,...
Daniel 5:26...zní takto: MENE MENE TEKEL UFARSIN. Smysl těch slov je následující: Mene - Bůh tvé kralovánísečetl' a...
Daniel 6:13...kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy?" "To slovo platí," přisvědčil král, "podle nepomíjivého zákona...
Daniel 7:28...na mysl, jsem Daniel zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale uchoval v srdci. Ve třetím roce vlády...
Daniel 9:2... Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma...
Daniel 9:23... Jsi velmi drahocenný. Dobře tedy poslouchej  slova a porozuměj tomu vidění: Sedmdesát týdnů je lhůta...
Daniel 10:11...se zvedl na kolena a dlaně. "Danieli drahý," oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav...
Daniel 10:15...mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova. Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů....
Daniel 12:4...jak hvězdy navždy, navěky! Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední...
Daniel 12:9...pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas....
Ozeáš 1:1...v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu."  Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn Beériho, za...
Ozeáš 4:1...obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin žalobu na...
Ozeáš 13:1...jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí! Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval vznešený, provinil se...
Ozeáš 14:3...hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás...
Joel 1:1...nich kráčejí; vzbouřenci však na nich klesají.  Slovo Hospodinovo, které dostal Joel, syn Petuelův....
Amos 1:1...kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Hospodin!  Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před...
Amos 3:1...nahý utíkat, praví Hospodin. Slyšte, Izraelcislovo, jež Hospodin mluví proti vám - proti celé čeládce...
Amos 5:1...výšiny, jméno Hospodin, Bůh zástupů. Slyšte slovo, jež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele:...
Amos 7:16... prorokuj mému lidu, Izraeli.' Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu...
Amos 8:5...po chudácích, vy, kdo ničíte ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy skončí svátek novoluní, abychom prodávali...
Amos 8:11...ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. Od moře k moři se budou plahočit a od severu bloudit...
Amos 8:12...bloudit na východ, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenajdou. V ten den budou omdlévat žízní krásné...
Jonáš 1:1...Hospodinovo. Jonáš, syn Amitajův, dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého...
Jonáš 3:1...vyvrhne na pevninu. A Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého...
Micheáš 1:1...pravici od levice - a k tomu tolik zvířat!"  Slovo Hospodinovo, které dostal Micheáš Morešetský za vlády...
Micheáš 2:7...Copak je tohle jeho dílo?" Nepřinesou snad  slova užitek těm, kteří žijí poctivě? Vy ale jako nepřítel...
Micheáš 2:11... Kdyby nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní proroctví" - to by byl...
Micheáš 3:11...jeho proroci. Přitom spoléhají na Hospodina se slovy: "Copak vprostřed nás není Hospodin? Nepřijde na nás...
Micheáš 4:2...se k lidské zástupy, mnohé národy půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu...
Micheáš 4:11... Teď se proti tobě sbírají mnohé národy se slovy: "Jen je Sion znesvěcen! Kochejme se tím...
Sofoniáš 1:1... Pro předního zpěváka, na strunné nástroje.  Slovo Hospodinovo, které dostal Sofoniáš, syn Kušiho, syna...
Sofoniáš 2:5... Běda, obyvatelé Přímoří, národe Kréťanůslovo Hospodinovo na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: "Do...
Ageus 1:1...dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli Zerubábelovi,...
Ageus 1:3...chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy čas, abyste si žili...
Ageus 1:12...poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A...
Ageus 2:1...dne sedmého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: "Promluv k judskému místodržiteli...
Ageus 2:5... jsem s vámi, praví Hospodin zástupů. To je slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta....
Ageus 2:10...druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů - Zeptej se...
Ageus 2:20...dne téhož měsíce dostal Ageus podruhé slovo Hospodinovo: "Řekni judskému místodržiteli...
Zachariáš 1:1...prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idovaslovo Hospodinovo: "Hospodin se na vaše otce hrozně...
Zachariáš 1:6...otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale  slova a výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům...
Zachariáš 1:7...prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idovaslovo Hospodinovo. V noci jsem měl vidění - hle, jakýsi...
Zachariáš 1:13...andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl:...
Zachariáš 2:8...pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít...
Zachariáš 4:6... "Ne, pane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale...
Zachariáš 4:8...křiku: ‚Milost, milost jemu!'" Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Zerubábelovy ruce tento chrám založily...
Zachariáš 6:9...ducha, pokud jde o severní zem." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Vyber dary od vyhnanců Cheldaje,...
Zachariáš 6:12...ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova, se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupů - Muž jménem Výhonek...
Zachariáš 7:1...čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. Z Bét-elu totiž poslali Sar-ecera a...
Zachariáš 7:4... jak to děláme tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina zástupů: "Řekni všemu lidu této země i...
Zachariáš 7:7...pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo...
Zachariáš 7:8...okolí, v Negevu i v podhůří?" Zachariáš dostal slovo Hospodinovo: "Takto promlouval Hospodin zástupů:...
Zachariáš 7:12...se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze...
Zachariáš 8:1...se z krásné země stala pustina!" Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 8:9...dostavěn - vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to ode dne, kdy byly položeny...
Zachariáš 8:18...totiž nenávidím, praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Půst...
Zachariáš 8:21...mnoha měst. Z jednoho města půjdou k druhému se slovy: ‚Pojďme prosit Hospodina o přízeň, pojďme hledat...
Zachariáš 8:23...národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh!'" ...
Zachariáš 9:1...vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh!'" OrtelSlovo Hospodinovo jde proti zemi Chadraku a spočine v...
Zachariáš 11:11... kteří pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od Hospodina. Řekl jsem jim: "Jestli chcete, vyplaťte...
Zachariáš 12:1...ochrne, mu to pravé oko oslepne!" Ortel slova Hospodinova nad Izraelem. Hospodin, který prostírá...
Malachiáš 1:1...v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit! Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze Malachiáše. Miluji vás...
Matouš 2:8...ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je...
Matouš 2:17... na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkání...
Matouš 2:23...bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. V těch dnech...
Matouš 4:4...‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy ho ďábel vzal do...
Matouš 4:14...v krajinách Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalí, při...
Matouš 5:37...vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého....
Matouš 6:7...odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro...
Matouš 7:24...vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato  slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil...
Matouš 7:26...byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato  slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům...
Matouš 8:2... Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On...
Matouš 8:3... očistit." On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo...
Matouš 8:8...si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk...
Matouš 8:16...lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo...
Matouš 8:17...a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl...
Matouš 8:19... Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš...
Matouš 9:18...představený synagogy a klaněl se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku...
Matouš 10:14...vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z nohou...
Matouš 12:17... aby ho neuváděli ve známost. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebník, jehož jsem...
Matouš 12:32...Duchu jim odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by...
Matouš 12:36...zlé. Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den....
Matouš 12:37...budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš...
Matouš 13:19...podobenství o rozsévači: Ke každému, kdo slyší slovo o Království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje...
Matouš 13:20... Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a...
Matouš 13:21...nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Do...
Matouš 13:22...hned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to...
Matouš 13:23... Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo...
Matouš 13:35...k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu...
Matouš 15:6...uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš o vás správně...
Matouš 15:12..."Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?" "Každá sazenice," odpověděl, "kterou nesázel můj...
Matouš 15:23...posedlá ďáblem." On však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: "Pošli ji...
Matouš 15:25..." Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětem a...
Matouš 17:7...se báli. Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte, nebojte se." A když zvedli oči, neviděli...
Matouš 18:3...zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: "Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete...
Matouš 18:16...s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků....
Matouš 18:26...Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se...
Matouš 18:28...sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!' Ten padl na kolena a prosil ho:...
Matouš 19:11...mu na to učedníci. "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim, "ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou...
Matouš 21:4...a hned je pošle." To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král...
Matouš 21:13...stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,'...
Matouš 21:23...přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" "...
Matouš 22:15...odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. "Mistře...
Matouš 22:46...jeho syn?" A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho nikdo neodvážil na nic zeptat. ...
Matouš 24:5...někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný...
Matouš 24:35...se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale  slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná -...
Matouš 26:1...života." Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou...
Matouš 26:26...vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte; toto je tělo." Potom vzal...
Matouš 26:27...Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je krev nové smlouvy,...
Matouš 26:44...tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád...
Matouš 26:49..." Ihned přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak...
Matouš 26:75...zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven...
Matouš 27:9...mu dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za...
Matouš 28:13...se staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a...
Marek 1:41...soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" Malomocenství ho hned...
Marek 2:2...nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého...
Marek 4:14...všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito:...
Marek 4:15...rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned...
Marek 4:16...na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen...
Marek 4:17...v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají....
Marek 4:18... kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání...
Marek 4:19...bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých...
Marek 4:20...jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu - jeden...
Marek 4:33...ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Přinášel jim Slovo v mnoha takových podobenstvích, nakolik byli schopni...
Marek 5:35...trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera...
Marek 5:36... Proč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř," řekl...
Marek 7:13...nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných...
Marek 8:26...jasně i na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak...
Marek 8:38...a hříšném pokolení styděl za a za  slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, přijde ve...
Marek 9:32...dne po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. Když přišel domů do...
Marek 9:36...je uprostřed. Potom je vzal do náručí se slovy: "Kdokoli přijme jedno z takových dětí v mém jménu,...
Marek 10:22...budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž...
Marek 10:24...ti, kdo mají bohatství!" Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak...
Marek 10:35...němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." "Co pro...
Marek 11:28...němu vrchní kněží, znalci Písma a starší lidu se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo k tomu...
Marek 12:13...některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Přišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi...
Marek 13:6...někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný...
Marek 13:31...se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale  slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná -...
Marek 14:22... vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je tělo." Potom vzal kalich, vzdal...
Marek 14:39...tělo malátné." Znovu odešel a modlil se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim...
Marek 14:45...přišel, hned přistoupil k němu a políbil ho se slovy: "Rabbi!" V tu chvíli se na něj vrhli a zajali ho...
Marek 14:72...zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát zapřeš" a...
Marek 15:36...houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal...
Marek 16:20...a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela. mnozí se...
Lukáš 1:2... kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova. I jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom...
Lukáš 1:20...ti tu radostnou novinu. Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a...
Lukáš 1:29..., milostí obdařená, Hospodin s tebou!" Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela....
Lukáš 1:38...jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl odešel. V těch dnech pak Marie...
Lukáš 2:19...nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři...
Lukáš 2:29...Bohu a řekl: "Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. Neboť oči...
Lukáš 2:33...zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele." Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim...
Lukáš 3:2... dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal...
Lukáš 3:18...spálí neuhasitelným ohněm." Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu. Když ale...
Lukáš 4:22...je slyšeli." Všichni mu přikyvovali a divili se slovům o milosti, jež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak...
Lukáš 4:32...učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. V jejich synagoze byl člověk posedlý...
Lukáš 4:36...zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni...
Lukáš 5:1...a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich...
Lukáš 5:13... očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" a malomocenství ho hned...
Lukáš 6:47...se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší  slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě svého...
Lukáš 6:49... protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo  slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil...
Lukáš 7:7...jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk...
Lukáš 8:11... ale nerozuměli.' Zrno v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom...
Lukáš 8:12...kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále...
Lukáš 8:13...nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří...
Lukáš 8:15... Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale...
Lukáš 8:21..." matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky...
Lukáš 8:49... přišel někdo z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra."...
Lukáš 9:26...sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za a za  slova, za toho se bude stydět Syn člověka, přijde ve své...
Lukáš 9:44...ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni však...
Lukáš 10:35...dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‚Postarej se o něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to...
Lukáš 10:39...se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce....
Lukáš 11:28...On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš...
Lukáš 11:54...a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo. Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé...
Lukáš 12:10...zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by...
Lukáš 14:22... chromé, zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo...
Lukáš 17:4...za den a sedmkrát by se k tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu...
Lukáš 18:23...poklad v nebi. Pojď a následuj ." Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když...
Lukáš 19:22...' Král mu řekl: ‚Soudím podle tvých vlastních slov, zlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že...
Lukáš 19:28... přiveďte sem a pobijte je přede mnou.'" Po těch slovech se vydal kupředu, vzhůru k Jeruzalému. Když se...
Lukáš 19:30...zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi. Jakmile tam přijdete,...
Lukáš 20:2... přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo k tomu...
Lukáš 20:20...tvářit jako spravedliví a snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského...
Lukáš 20:26...řekl jim. A tak ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdy k němu...
Lukáš 21:8..." odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi....
Lukáš 21:33...to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale  slova nikdy nepominou. Dávejte si pozor, aby vaše srdce...
Lukáš 22:8...být zabit beránek. Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři."...
Lukáš 22:19..." Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je tělo, které se dává za vás. To čiňte na...
Lukáš 22:20...mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krvi, která se...
Lukáš 23:46... do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled. Když setník uviděl, co se stalo,...
Lukáš 24:8...vstane z mrtvých.'" Tehdy si vzpomněly na jeho slova, a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno...
Lukáš 24:11...byly s nimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr však...
Lukáš 24:19..." odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcíchslovech před Bohem i přede vším lidem. Vrchní kněží a naši...
Lukáš 24:40...maso a kosti; jak vidíte, je mám!" Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou...
Jan 1:1...v chrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo...
Jan 1:14...ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme...
Jan 1:23...nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na poušti:...
Jan 2:22... že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.) Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během...
Jan 3:34... Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a...
Jan 4:39...jiní a vy jste vstoupili do jejich práce." Díky slovům ženy, která svědčila: "Řekl mi všechno, co jsem...
Jan 4:41...nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. ženě pak řekli:...
Jan 4:42... ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu...
Jan 4:50...mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Na cestě se s ním...
Jan 5:24...ho poslal. Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší  slovo a věří Tomu, který poslal, věčný život a...
Jan 5:38...neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on...
Jan 5:47... Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?" Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli...
Jan 6:60...kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že...
Jan 6:63...Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nicSlova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život. Někteří z...
Jan 6:68...bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi...
Jan 8:4...při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když...
Jan 8:6...přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se...
Jan 8:20... znali, znali byste i mého Otce." Tato slova říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho...
Jan 8:30... neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš...
Jan 8:31...mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a...
Jan 8:37...Abrahamovo símě, ale chcete zabít, protože  slovo u vás nemá místo. mluvím o tom, co jsem viděl u...
Jan 8:43... poslal. Proč nerozumíte řeči? Nemůžete  slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy...
Jan 8:47... proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." Židé mu...
Jan 8:51...soudí. Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová  slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi...
Jan 8:52...tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová  slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec...
Jan 8:55...podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a...
Jan 10:19...příkaz jsem přijal od svého Otce." Kvůli těm slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je...
Jan 10:24...Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš,...
Jan 10:35...Jste bohové'? Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno - proč ,...
Jan 11:11...v noci, klopýtá, protože nemá světlo." A po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit."...
Jan 11:32...byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš...
Jan 12:33...od země, potáhnu všechny k sobě." (Těmito slovy naznačil, jakou smrtí zemřít.) Zástup mu...
Jan 12:38...zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?...
Jan 12:47...ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo  slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž,...
Jan 12:48...svět spasil. Kdo odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit...
Jan 13:21..., přijímá Toho, který poslal." Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen, amen,...
Jan 14:10...Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a Otec ve mněSlova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který...
Jan 14:23...mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat  slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme...
Jan 14:24...žít s ním. Kdo nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není , ale Toho, který ...
Jan 15:3... aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a ve vás...
Jan 15:7...na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a  slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se...
Jan 15:20... a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na  slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže...
Jan 17:6... Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od...
Jan 17:8... že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebeSlova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali....
Jan 17:14... radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu,...
Jan 17:17...ani nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět , tak jsem ...
Jan 17:20... Prosím i za ty, kteří ve uvěří skrze jejich slovo. jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a v...
Jan 18:4...si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli....
Jan 18:9...nechte ostatní odejít." (To řekl, aby splnil své slovo: "Z těch, které jsi mi dal, jsem neztratil nikoho.")...
Jan 18:32...židovští představení. (Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí zemřít.) Pilát se...
Jan 18:38..." "Co je pravda?" odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. "Podle je nevinný,"...
Jan 19:8...sebe dělal Božího Syna." Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce...
Jan 19:13... protiví se císaři!" Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném...
Jan 20:14...Pána a nevím, kam ho dali," odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale...
Jan 20:20...se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní,...
Jan 20:22..."Jako poslal Otec, i posílám vás." Po těch slovech na dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého....
Jan 20:26... ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst....
Jan 21:19...mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr se otočil a uviděl za...
Skutky 1:9...Judsku, v Samaří a na konec světa." Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z...
Skutky 2:22...jméno, však bude zachráněn.' Slyšte  slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský,...
Skutky 2:37...právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních...
a další...

Slova obsahující slov: doslovně (1) nevysloví (1) nevýslovné (2) nevýslovně (1) nevýslovnou (2) nevýslovným (1) oslové (1) osloví (3) oslovil (19) oslovili (2) oslovím (2) oslovuje (1) oslovují (2) poslové (21) poslovi (1) proslov (1) přísloví (17) příslovích (1) příslovím (2) slov (42) slova (377) slově (9) slovech (37) slovem (37) slovních (1) slovo (492) slovu (17) slovům (26) slovutnost (1) slovutným (1) slovy (202) úslovím (1) veslováním (1) veslovat (1) vyslovil (4) vyslovila (3) vyslovím (3) vyslovit (2) výslovně (1) vyslovuje (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |