Sloupu

Hledám varianty 'sloupu' [ sloupy (58) sloupům (1) sloupů (26) sloupu (16) sloupové (6) sloupem (4) sloupech (6) sloup (26) ]. Nalezeno 119 veršù.
Genesis 19:26...žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde...
Genesis 35:14...k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to...
Genesis 35:20...nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a...
Exodus 13:21... Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu,...
Exodus 13:22...svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy...
Exodus 14:19...táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul, postavil se za...
Exodus 14:24...ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku....
Exodus 23:24... ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému...
Exodus 24:4...a postavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Izraelské mládence...
Exodus 26:32...s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na...
Exodus 26:37...a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na...
Exodus 27:10...ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu,...
Exodus 27:11...zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z bronzu, sloupové háčky a...
Exodus 27:12...šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami. Stejně tak přední, východní strana...
Exodus 27:14...loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se...
Exodus 27:15...z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak...
Exodus 27:16...ze soukaného kmentu, široký 20 loket, se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo nádvoří budou...
Exodus 27:17... se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo nádvoří budou propojeny stříbrnými příčkami;...
Exodus 33:9...Mojžíš vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s...
Exodus 33:10...s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a všechen lid vstával a...
Exodus 34:13... Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte...
Exodus 35:11... jeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy, svlakysloupy a patky, Truhlu, její tyče a slitovnici, zastírající...
Exodus 35:17...a jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku,...
Exodus 36:36...ji s umně vetkanými cheruby. K udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k...
Exodus 36:38...látky a ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčky. Jejich hlavice a příčky obložili zlatem,...
Exodus 38:10...ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu,...
Exodus 38:11...byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z bronzu, sloupové háčky a...
Exodus 38:12...straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami, sloupové háčky a příčky byly...
Exodus 38:14...50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se...
Exodus 38:15...z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla...
Exodus 38:17...kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné...
Exodus 38:19... tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a stříbrnými háčky;...
Exodus 38:31...bronzovým roštem, veškeré náčiní k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny...
Exodus 39:33...a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlakysloupy a patky, přikrývku z červeně barvených beraních kůží...
Exodus 39:40...a jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky,...
Exodus 40:18...jeho rámy, provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil...
Leviticus 26:1...žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se...
Numeri 3:36...opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlakysloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší...
Numeri 3:37...k nim, a to se vší příslušnou službou. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany....
Numeri 4:31...za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlakysloupy, patky, dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a...
Numeri 4:32...Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky, dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany a...
Numeri 12:5...tři tedy šli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a...
Numeri 14:14...nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do...
Deuteronomium 7:5...takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly zporážejte a...
Deuteronomium 12:3...stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly spalte, sochy...
Deuteronomium 16:22...ani posvátný kůl. Také si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj...
Deuteronomium 31:15... Hospodin se ve Stanu ukázal v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se postavil nad vchodem do Stanu....
Soudců 9:6...se potom shromáždili a šli k dubu u šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili za krále. Když se to...
Soudců 16:25...z vězení, aby je bavil. Když ho postavili mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku:...
Soudců 16:26... který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám...
Soudců 16:29...za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o , pravicí o...
1. Samuel 2:8...jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých věrných...
2. Samuel 18:18...nechal v Královském údolí postavit památný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal jméno."...
1. Královská 7:2... s cedrovými trámy na čtyřech řadách cedrových sloupů. Zastřešen byl cedrovým kazetovým stropem...
1. Královská 7:3...stropem připevněným na trámech spočívajících na sloupech - pětačtyřicet trámů, patnáct v každé řadě. Palác...
1. Královská 7:6...proti oknu, třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před ...
1. Královská 7:15...svěřeného díla. Vytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po...
1. Královská 7:16...po obvodu; stejně tak i ten druhý. Na vrch těch sloupů odlil z bronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysoká...
1. Královská 7:17...z nich byla vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů byly ozdobeny proplétaným mřížováním a věnci z...
1. Královská 7:18...jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak, že okolo mřížování pokrývajícího hlavici na...
1. Královská 7:19...udělal i s druhou hlavicí. Hlavice na vrcholu sloupů stojících v předsíni měly tvar lilií o rozměru čtyř...
1. Královská 7:20...lilií o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady...
1. Královská 7:21... Těch bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stěSloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup vztyčil...
1. Královská 7:22...je Jachin, Opora, a Boáz, Posila. Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena práce na sloupech...
1. Královská 7:41...krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje...
1. Královská 7:42...mřížování pokrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), deset podstavců, deset umyvadel na podstavce...
1. Královská 14:23...košatým stromem si nastavěli obětní výšinysloupy a posvátné kůly. V zemi se dokonce objevila i...
2. Královská 3:2...otec a jeho matka - odstranil alespoň Baalův sloup, který nechal vztyčit jeho otec. Zůstával ale v...
2. Královská 10:26...chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup a spálili ho. Strhli Baalův sloup, strhli Baalův...
2. Královská 10:27...posvátný sloup a spálili ho. Strhli Baalův sloup, strhli Baalův chrám a zřídili tam veřejné záchody,...
2. Královská 11:14... Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku!...
2. Královská 17:10...kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné sloupy a Ašeřiny kůly. Na všech těch výšinách pálili...
2. Královská 18:4... To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné sloupy a rozřezal Ašeřiny kůly. Roztloukl i bronzového hada...
2. Královská 18:16... Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveřesloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt...
2. Královská 23:3...v Hospodinově chrámu. Pak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým...
2. Královská 23:14...odpornost Molocha. Jošiáš roztříštil posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a místa po nich naplnil...
2. Královská 25:13...se někdo staral o vinice a oral pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které...
2. Královská 25:16...a vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám...
2. Královská 25:17...ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová hlavice...
1. Letopisů 18:8... Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové mořesloupy a bronzové nádobí. Když se Toú, král Chamátu,...
2. Letopisů 3:15...dal vyšít cheruby. Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko a navrchu měly hlavice...
2. Letopisů 3:16...těm ve svatostánku a umístil je na hlavice sloupů. Na řetězy připevnil po stovce granátových jablek....
2. Letopisů 3:17...připevnil po stovce granátových jablek. Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo....
2. Letopisů 4:12...pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje...
2. Letopisů 4:13...mřížování přikrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), vyrobil podstavce, vyrobil umyvadla na podstavce...
2. Letopisů 14:2...cizí oltáře a obětní výšiny, zničil posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi, aby hledal...
2. Letopisů 23:13...za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po...
2. Letopisů 31:1... Cestou v judských městech rozbíjeli posvátné sloupy, káceli Ašeřiny kůly a bourali obětní výšiny a...
2. Letopisů 34:31...v Hospodinově chrámu. Potom se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým...
Nehemiáš 9:12...těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým svítils jim...
Nehemiáš 9:19...nenechal samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý...
Ester 1:6...tyčích šňůrami z kmentu a purpuru vázaného, těch sloupů z bělostného mramoru, těch lůžek zlatých i...
Žalmy 75:4...a všichni na se budou třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S pýchou...
Žalmy 99:7...Hospodinu volali a on jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvil k nim; dbali na svědectví a zákony, které jim...
Žalmy 104:5...jsou plameny! Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl...
Žalmy 144:12...zdárně rostoucí; naše dcery jsou jako sloupy stavbu paláce zdobící. Naše spižírny plné jsou,...
Přísloví 9:1..." Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno nalila, také...
Píseň 3:10... ze dříví Libanonu je nechal udělat. Jejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak nebesa ze zlata....
Píseň 5:15...pokrytý safíry. Jeho stehna - mramorové sloupy na zlatých podstavcích. Jako Libanon je pohledný,...
Izaiáš 9:17...trní i bodláčí, zapaluje i lesní houštiny, se sloupy dýmu zvedají. Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná...
Izaiáš 19:19...oltář a u hranic země bude Hospodinův sloup. Ten bude v Egyptě znamením a svědectvím o Hospodinu...
Jeremiáš 1:18... dnes jsem učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti...
Jeremiáš 27:19...ještě zůstaly! Toto praví Hospodin zástupůsloupech, o bronzovém moři, o stojanech a ostatních...
Jeremiáš 52:17...zanechal, aby obdělávali vinice a pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které...
Jeremiáš 52:20...- vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a...
Jeremiáš 52:21...ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl...
Jeremiáš 52:22...loktů; byl dutý a stěny měl na 4 prsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice vysoká 5 loktů s mřížováním a...
Ezechiel 26:11...tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé bohatství, ukořistí...
Ezechiel 40:49...U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře...
Ezechiel 42:6... Místnosti byly ve třech poschodích a neměly sloupy, jaké stály na nádvoří; proto se budova od země...
Ozeáš 3:4...bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků. Potom synové Izraele znovu...
Ozeáš 10:1... Čím lepší byla jeho zem, tím líp si zdobil sloupy posvátné. Jejich srdce je úlisné, teď je ale...
Ozeáš 10:2...Hospodin zboří jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztluče! "Nemáme krále," řeknou tehdy, "neboť jsme...
Amos 9:1...Pána, jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se zachvějí základy! Strhni je jim...
Micheáš 5:12... žádní věštci. Vymýtím mezi vámi ty modlysloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím...
Sofoniáš 2:14...celých zástupech. Pelikán a výr budou hnízdit na sloupech, z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady...
Galatským 2:9...vůči pohanům. Jakub, Petr a Jan, považovaní za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a...
Zjevení 3:12...nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu...
Zjevení 10:1...tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížku a postavil se pravou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |