Sloup

Hledám varianty 'sloup' [ sloupy (58) sloupům (1) sloupů (26) sloupu (16) sloupové (6) sloupem (4) sloupech (6) sloup (26) ]. Nalezeno 119 veršù.
Genesis 19:26...žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde...
Genesis 35:14...k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to...
Genesis 35:20...nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a...
Exodus 13:21... Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu,...
Exodus 13:22...svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy...
Exodus 14:19...táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul, postavil se za...
Exodus 14:24...ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku....
Exodus 23:24... ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému...
Exodus 24:4...a postavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Izraelské mládence...
Exodus 26:32...s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na...
Exodus 26:37...a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na...
Exodus 27:10...ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu,...
Exodus 27:11...zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z bronzu, sloupové háčky a...
Exodus 27:12...šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami. Stejně tak přední, východní strana...
Exodus 27:14...loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se...
Exodus 27:15...z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak...
Exodus 27:16...ze soukaného kmentu, široký 20 loket, se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo nádvoří budou...
Exodus 27:17... se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo nádvoří budou propojeny stříbrnými příčkami;...
Exodus 33:9...Mojžíš vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s...
Exodus 33:10...s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a všechen lid vstával a...
Exodus 34:13... Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte...
Exodus 35:11... jeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy, svlakysloupy a patky, Truhlu, její tyče a slitovnici, zastírající...
Exodus 35:17...a jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku,...
Exodus 36:36...ji s umně vetkanými cheruby. K udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k...
Exodus 36:38...látky a ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčky. Jejich hlavice a příčky obložili zlatem,...
Exodus 38:10...ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu,...
Exodus 38:11...byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z bronzu, sloupové háčky a...
Exodus 38:12...straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami, sloupové háčky a příčky byly...
Exodus 38:14...50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se...
Exodus 38:15...z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla...
Exodus 38:17...kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné...
Exodus 38:19... tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a stříbrnými háčky;...
Exodus 38:31...bronzovým roštem, veškeré náčiní k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny...
Exodus 39:33...a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlakysloupy a patky, přikrývku z červeně barvených beraních kůží...
Exodus 39:40...a jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky,...
Exodus 40:18...jeho rámy, provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil...
Leviticus 26:1...žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se...
Numeri 3:36...opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlakysloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší...
Numeri 3:37...k nim, a to se vší příslušnou službou. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany....
Numeri 4:31...za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlakysloupy, patky, dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a...
Numeri 4:32...Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky, dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany a...
Numeri 12:5...tři tedy šli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a...
Numeri 14:14...nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do...
Deuteronomium 7:5...takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly zporážejte a...
Deuteronomium 12:3...stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly spalte, sochy...
Deuteronomium 16:22...ani posvátný kůl. Také si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj...
Deuteronomium 31:15... Hospodin se ve Stanu ukázal v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se postavil nad vchodem do Stanu....
Soudců 9:6...se potom shromáždili a šli k dubu u šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili za krále. Když se to...
Soudců 16:25...z vězení, aby je bavil. Když ho postavili mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku:...
Soudců 16:26... který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám...
Soudců 16:29...za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o , pravicí o...
1. Samuel 2:8...jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých věrných...
2. Samuel 18:18...nechal v Královském údolí postavit památný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal jméno."...
1. Královská 7:2... s cedrovými trámy na čtyřech řadách cedrových sloupů. Zastřešen byl cedrovým kazetovým stropem...
1. Královská 7:3...stropem připevněným na trámech spočívajících na sloupech - pětačtyřicet trámů, patnáct v každé řadě. Palác...
1. Královská 7:6...proti oknu, třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před ...
1. Královská 7:15...svěřeného díla. Vytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po...
1. Královská 7:16...po obvodu; stejně tak i ten druhý. Na vrch těch sloupů odlil z bronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysoká...
1. Královská 7:17...z nich byla vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů byly ozdobeny proplétaným mřížováním a věnci z...
1. Královská 7:18...jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak, že okolo mřížování pokrývajícího hlavici na...
1. Královská 7:19...udělal i s druhou hlavicí. Hlavice na vrcholu sloupů stojících v předsíni měly tvar lilií o rozměru čtyř...
1. Královská 7:20...lilií o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady...
1. Královská 7:21... Těch bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stěSloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup vztyčil...
1. Královská 7:22...je Jachin, Opora, a Boáz, Posila. Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena práce na sloupech...
1. Královská 7:41...krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje...
1. Královská 7:42...mřížování pokrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), deset podstavců, deset umyvadel na podstavce...
1. Královská 14:23...košatým stromem si nastavěli obětní výšinysloupy a posvátné kůly. V zemi se dokonce objevila i...
2. Královská 3:2...otec a jeho matka - odstranil alespoň Baalův sloup, který nechal vztyčit jeho otec. Zůstával ale v...
2. Královská 10:26...chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup a spálili ho. Strhli Baalův sloup, strhli Baalův...
2. Královská 10:27...posvátný sloup a spálili ho. Strhli Baalův sloup, strhli Baalův chrám a zřídili tam veřejné záchody,...
2. Královská 11:14... Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli a trubači po boku!...
2. Královská 17:10...kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné sloupy a Ašeřiny kůly. Na všech těch výšinách pálili...
2. Královská 18:4... To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné sloupy a rozřezal Ašeřiny kůly. Roztloukl i bronzového hada...
2. Královská 18:16... Judský král Ezechiáš tenkrát oloupal dveřesloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt...
2. Královská 23:3...v Hospodinově chrámu. Pak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým...
2. Královská 23:14...odpornost Molocha. Jošiáš roztříštil posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a místa po nich naplnil...
2. Královská 25:13...se někdo staral o vinice a oral pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které...
2. Královská 25:16...a vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám...
2. Královská 25:17...ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová hlavice...
1. Letopisů 18:8... Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové mořesloupy a bronzové nádobí. Když se Toú, král Chamátu,...
2. Letopisů 3:15...dal vyšít cheruby. Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko a navrchu měly hlavice...
2. Letopisů 3:16...těm ve svatostánku a umístil je na hlavice sloupů. Na řetězy připevnil po stovce granátových jablek....
2. Letopisů 3:17...připevnil po stovce granátových jablek. Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo....
2. Letopisů 4:12...pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje...
2. Letopisů 4:13...mřížování přikrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), vyrobil podstavce, vyrobil umyvadla na podstavce...
2. Letopisů 14:2...cizí oltáře a obětní výšiny, zničil posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi, aby hledal...
2. Letopisů 23:13...za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po...
2. Letopisů 31:1... Cestou v judských městech rozbíjeli posvátné sloupy, káceli Ašeřiny kůly a bourali obětní výšiny a...
2. Letopisů 34:31...v Hospodinově chrámu. Potom se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým...
Nehemiáš 9:12...těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým svítils jim...
Nehemiáš 9:19...nenechal samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý...
Ester 1:6...tyčích šňůrami z kmentu a purpuru vázaného, těch sloupů z bělostného mramoru, těch lůžek zlatých i...
Žalmy 75:4...a všichni na se budou třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S pýchou...
Žalmy 99:7...Hospodinu volali a on jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvil k nim; dbali na svědectví a zákony, které jim...
Žalmy 104:5...jsou plameny! Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl...
Žalmy 144:12...zdárně rostoucí; naše dcery jsou jako sloupy stavbu paláce zdobící. Naše spižírny plné jsou,...
Přísloví 9:1..." Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno nalila, také...
Píseň 3:10... ze dříví Libanonu je nechal udělat. Jejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak nebesa ze zlata....
Píseň 5:15...pokrytý safíry. Jeho stehna - mramorové sloupy na zlatých podstavcích. Jako Libanon je pohledný,...
Izaiáš 9:17...trní i bodláčí, zapaluje i lesní houštiny, se sloupy dýmu zvedají. Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná...
Izaiáš 19:19...oltář a u hranic země bude Hospodinův sloup. Ten bude v Egyptě znamením a svědectvím o Hospodinu...
Jeremiáš 1:18... dnes jsem učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti...
Jeremiáš 27:19...ještě zůstaly! Toto praví Hospodin zástupůsloupech, o bronzovém moři, o stojanech a ostatních...
Jeremiáš 52:17...zanechal, aby obdělávali vinice a pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které...
Jeremiáš 52:20...- vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a...
Jeremiáš 52:21...ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl...
Jeremiáš 52:22...loktů; byl dutý a stěny měl na 4 prsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice vysoká 5 loktů s mřížováním a...
Ezechiel 26:11...tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé bohatství, ukořistí...
Ezechiel 40:49...U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře...
Ezechiel 42:6... Místnosti byly ve třech poschodích a neměly sloupy, jaké stály na nádvoří; proto se budova od země...
Ozeáš 3:4...bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků. Potom synové Izraele znovu...
Ozeáš 10:1... Čím lepší byla jeho zem, tím líp si zdobil sloupy posvátné. Jejich srdce je úlisné, teď je ale...
Ozeáš 10:2...Hospodin zboří jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztluče! "Nemáme krále," řeknou tehdy, "neboť jsme...
Amos 9:1...Pána, jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se zachvějí základy! Strhni je jim...
Micheáš 5:12... žádní věštci. Vymýtím mezi vámi ty modlysloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím...
Sofoniáš 2:14...celých zástupech. Pelikán a výr budou hnízdit na sloupech, z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady...
Galatským 2:9...vůči pohanům. Jakub, Petr a Jan, považovaní za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a...
Zjevení 3:12...nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu...
Zjevení 10:1...tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížku a postavil se pravou...

Slova obsahující sloup: sloup (26) sloupce (1) sloupci (1) sloupců (1) sloupec (1) sloupech (6) sloupem (4) sloupků (1) sloupořadí (2) sloupové (6) sloupoví (4) sloupovou (1) sloupových (1) sloupu (16) sloupů (26) sloupům (1) sloupy (58)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |