Sloužit

Hledám varianty 'sloužit' [ služte (17) služme (1) služ (2) sloužíte (6) sloužit (107) sloužíš (2) sloužíme (2) sloužím (6) sloužily (6) sloužilo (3) sloužili (79) sloužila (3) sloužil (36) slouží (35) ]. Nalezeno 276 veršù.
Genesis 14:4...údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili....
Genesis 27:29... úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď,...
Genesis 27:40... Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho...
Genesis 29:2... Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký...
Genesis 29:15..."I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u  sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában...
Genesis 29:18...Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában...
Genesis 29:20...než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá...
Genesis 29:27...týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil...
Genesis 29:30...spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než LéuSloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin...
Genesis 30:26...země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti...
Genesis 30:29...Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co...
Genesis 31:6...však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát...
Genesis 31:41...tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a šest let za tvůj dobytek, ale ty...
Genesis 50:2...líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali...
Exodus 3:12... poslal : vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle,...
Exodus 4:23... Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní zabiji...
Exodus 7:16...k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl...
Exodus 7:26...‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor:...
Exodus 8:16...‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na...
Exodus 9:1...Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále...
Exodus 9:13...Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s...
Exodus 10:3...přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit, dávej...
Exodus 10:7...ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi,  slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s...
Exodus 10:8...přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděteslužte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš...
Exodus 10:11...To tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona....
Exodus 10:24...světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděteslužte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot....
Exodus 12:31...- vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděteslužte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i...
Exodus 21:2..."Když koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na...
Exodus 23:24... je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohůmsloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale...
Exodus 23:25...posvátné sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i...
Exodus 23:33...zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl...
Exodus 30:20...Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou,...
Exodus 37:27...dva zlaté kruhy, a to po obou stranáchSloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit....
Leviticus 25:40...jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit do léta milosti. Tehdy od tebe odejde - on a s...
Numeri 1:50...s veškerým jeho vybavením nosit, budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit. Když se bude...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům,...
Numeri 8:25...setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým...
Numeri 10:2...dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na...
Numeri 16:9...izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němusloužit u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit...
Numeri 18:2...jen ty a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své...
Numeri 18:6... Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však...
Numeri 18:7...setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se...
Numeri 35:3...těch měst dejte levitům. Ta města jim budou sloužit k bydlení a přilehlé pastviny budou pro jejich...
Numeri 35:11...země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten,...
Numeri 35:12... kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby ten, kdo někoho...
Numeri 35:13...před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a tři města v...
Numeri 35:14...v Zajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta  slouží jako útočištná města. Těchto šest měst synům...
Numeri 35:15...měst synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každý, kdo někoho...
Deuteronomium 4:19...zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klanělsloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům...
Deuteronomium 4:28...Hospodin zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a...
Deuteronomium 6:13... Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat...
Deuteronomium 7:16...s účastí - tak by ses octl v pasti a nakonec sloužil jejich bohům. Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy...
Deuteronomium 8:19...Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohysloužil jim a klaněl se jim, pak vás dnes varuji, že zcela...
Deuteronomium 10:8...Hospodinovy smlouvy, aby stáli před Hospodinemsloužili mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí ...
Deuteronomium 10:12...po všech jeho cestách a miloval jej. Chce, abys sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou...
Deuteronomium 10:20...v Egyptě! Hospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej. To on je...
Deuteronomium 11:13... totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v...
Deuteronomium 11:16...a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul...
Deuteronomium 12:2...všechna místa, kde národy, které vyhánítesloužily svým bohům - na vysokých horách a návrších...
Deuteronomium 12:30...jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic...
Deuteronomium 13:3...následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o...
Deuteronomium 13:5...přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač...
Deuteronomium 13:7...miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové,...
Deuteronomium 13:14... aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to...
Deuteronomium 17:3... že by přestoupili jeho smlouvu a odešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému...
Deuteronomium 18:7...Hospodin. Smí odejít, kdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho...
Deuteronomium 20:11...který tam bude, podrob nuceným pracím a budou ti sloužit. Pokud však tvou nabídku nepřijmou a začnou s tebou...
Deuteronomium 21:5...(neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnali. Podle nich se...
Deuteronomium 28:36... který jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi...
Deuteronomium 28:48...srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a to...
Deuteronomium 28:64... od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové,...
Deuteronomium 29:17...odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi nevyskytne...
Deuteronomium 29:25...s nimi uzavřel, když je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které...
Deuteronomium 30:17...necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohůmsloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v...
Deuteronomium 31:20... Tehdy se obrátí k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak...
Jozue 20:3...někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám sloužit za útočiště před krevní mstou. Když se provinilý...
Jozue 22:5...přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po...
Jozue 22:27...a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi před...
Jozue 23:16... kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane proti vám...
Jozue 24:2... bydleli od pradávna za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal...
Jozue 24:14...jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodinaslužte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili...
Jozue 24:15... a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit -...
Jozue 24:16..." Lid mu odpověděl: "Opustit Hospodinasloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás...
Jozue 24:18...národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu...
Jozue 24:19...je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý...
Jozue 24:20...a hříchy. Jestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zle....
Jozue 24:21...vám předtím prokazoval dobro." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou...
Jozue 24:22...lidu, "že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu." "Ano, jsme svědkové," odpověděli. "Tak tedy...
Jozue 24:24...svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat,"...
Jozue 24:31...Efraimských horách severně od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny...
Soudců 2:7...každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny...
Soudců 2:11...Izraele pak jednali v Hospodinových očích zlesloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který...
Soudců 2:13...popouzeli tak Hospodina. Opustili Hospodina, aby sloužili Baalovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti...
Soudců 2:19...otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim. Svého tvrdošíjného jednání a...
Soudců 3:6...za manželky, své dcery dávali jejich synůmsloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v...
Soudců 3:7...zle. Zapomínali na Hospodina, svého Boha, a sloužili baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti...
Soudců 3:8...Rišatajim z mezopotamského Aramu. Izraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové...
Soudců 3:14...na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom...
Soudců 9:28..."Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu ...
Soudců 9:38...řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?' Není to snad to vojsko, kterému ses vysmíval? No...
Soudců 10:6...Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zleSloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a sidonským,...
Soudců 10:10...jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Bohasloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když...
Soudců 10:13...ruky nevysvobodil? Vy jste ale opustilisloužili jste cizím bohům! Proto vás vysvobozovat nebudu...
Soudců 10:16...Pak ze svého středu odstranili cizí bohysloužili Hospodinu. A ten nemohl strádání Izraele dále...
1. Samuel 2:11...do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího synové byli ničemové. Nedbali na...
1. Samuel 2:18...Hospodinovy oběti. Tehdy před Hospodinem sloužil Samuel, hošík oblečený plátěným efodem. Matka mu...
1. Samuel 3:1...kněží, mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo...
1. Samuel 4:9...Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a...
1. Samuel 7:3...Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinuslužte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato...
1. Samuel 7:4...Izraele odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte...
1. Samuel 8:8...vyvedl z Egypta, dodnes - když opouštělisloužili cizím bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je...
1. Samuel 11:1...vzkázali: "Uzavři s námi smlouvu a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s...
1. Samuel 12:10...‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodinasloužili jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z...
1. Samuel 12:14...vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodinasloužit mu a poslouchat ho? Nebudete se vzpírat...
1. Samuel 12:20...zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které...
1. Samuel 12:24...cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodinaslužte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro...
1. Samuel 17:9... Jestli v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli přemůžu a zabiju jeho, budete jako...
1. Samuel 26:19...teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil Hospodin, tedy...
2. Samuel 15:8... Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a...
2. Samuel 15:34...vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem tislužbám, králi; dříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu...
2. Samuel 16:19...tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak...
2. Samuel 22:44...jsi ochránil, lid, jejž jsem ani neznalslouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší,...
1. Královská 5:1...Egyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli darysloužili mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro...
1. Královská 9:6...a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím...
1. Královská 9:9...a chytili se cizích bohů, jimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na Hospodin uvedl všechno to zlo!'"...
1. Královská 12:4...na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a...
1. Královská 12:7...odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš jim...
1. Královská 16:31...Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V Samaří postavil Baalův...
1. Královská 22:54... syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu.  Sloužil Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha...
2. Královská 5:2...odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní: "Kdyby...
2. Královská 10:18...shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď...
2. Královská 17:12... Prováděli zlé věci a popouzeli HospodinaSloužili hnusným modlám, ačkoli jim Hospodin řekl: "To...
2. Královská 17:16...kůly, klaněli se všem nebeským zástupůmsloužili Baalovi. Své syny a dcery prováděli ohněm a...
2. Královská 17:33...na výšinách. Uctívali sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch...
2. Královská 17:41...národy sice začaly uctívat Hospodina, ale nadále sloužily svým modlám. Také jejich synové a synové jejich...
2. Královská 18:7... Vzbouřil se proti asyrskému králi a přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po Gazu a okolí, od...
2. Královská 21:3...král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupůmsloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém...
2. Královská 21:21...otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otcesloužil hnusným modlám, kterým sloužil jeho otec, a klaněl...
2. Královská 25:24...je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, služte babylonskému...
1. Letopisů 6:17...Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrámsloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke...
1. Letopisů 15:2...vyvolil, aby nosili Truhlu Hospodinovusloužili mu navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do...
1. Letopisů 16:4...koláčem. Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdáním a...
1. Letopisů 16:37...smlouvy, aby před pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a jeho...
1. Letopisů 23:13...nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinemsloužili mu a žehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího...
1. Letopisů 23:31...počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit před Hospodinem. Takto levité plnili své povinnosti...
1. Letopisů 23:32... vůči svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě. Áronovi synové byli uspořádáni do...
1. Letopisů 27:1... vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů....
1. Letopisů 27:2...rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn...
1. Letopisů 28:9... Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otcesluž mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá...
2. Letopisů 7:19...a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, potom vás vyrvu...
2. Letopisů 7:22... a přijali cizí bohy, jimž se klaněli a jimž sloužili - to proto na uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun...
2. Letopisů 8:14...svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby střežili, chválili a přisluhovali...
2. Letopisů 10:4...na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a...
2. Letopisů 10:7...přívětivý a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali...
2. Letopisů 12:8... nechám je o vlásek uniknout. Stanou se ale jeho služebníky, aby poznali, jaké je to sloužit mně a jaké...
2. Letopisů 13:10...My jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu, jsou synové Áronovi, kterým pomáhají...
2. Letopisů 17:19...něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králi a další král rozmístil v opevněných městech...
2. Letopisů 19:11...záležitostech královských. Levité vám budou sloužit jako úředníci. Buďte stateční a pusťte se do práce....
2. Letopisů 24:18...dům Hospodina, Boha svých otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlám. Tímto proviněním si Juda i...
2. Letopisů 29:11...vás přece vyvolil, abyste stáli před nímsloužili mu, abyste mu jakožto jeho služebníci pálili...
2. Letopisů 30:8...pojďte do jeho svatyně, kterou posvětil navěkySlužte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj...
2. Letopisů 30:22...všem levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly,...
2. Letopisů 33:3...Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupůmsloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém...
2. Letopisů 33:16...na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval Judu,  slouží Hospodinu, Bohu Izraele. Lid ovšem nadále obětoval...
2. Letopisů 33:22...všem sochám, které vyrobil jeho otec Menaše, a sloužil jim. Neponížil se však před Hospodinem jako kdysi...
Job 6:10... mávnutím ruky zahubit. Pak by mi mohlo sloužit k útěše, i když se svíjím v krutých bolestech, že...
Job 21:15...nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni...
Job 36:11...od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti....
Job 39:9...kdejakou zelenou bylinu. Bude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet...
Job 40:28...Bude chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil navždycky? Nebo se s ním jak s ptáčkem pomazlíš?...
Žalmy 2:11... buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučitSlužte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s třesením....
Žalmy 18:44...jsi postavil, lid, jejž jsem ani neznalslouží mi! Jen co uslyší, ihned poslouchají, cizáci krčí...
Žalmy 22:31...životě udržet nemohou! Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěky. Přijdou a jeho...
Žalmy 60:10...je helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně...
Žalmy 72:11...se mu všichni králové klaní, všechny národy  slouží mu! Chudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a také...
Žalmy 100:2...žalm. Jásej Hospodinu, celá zemslužte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem!...
Žalmy 102:23...a království se shromáždí, aby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomil, můj život náhle...
Žalmy 108:10...je helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně...
Žalmy 119:91...tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych...
Přísloví 11:29...boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého je strom života, a...
Přísloví 22:29... Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se; nepatrným lidem sloužit nebude. Když s...
Izaiáš 56:6... Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu...
Jeremiáš 2:20...rozlámala, své postroje jsi strhala: ‚Nebudu sloužit!' říkalas. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým...
Jeremiáš 5:19...odpovíš jim: ‚Protože jste opustilisloužili jste ve své zemi cizím bohům, proto budete v jiné...
Jeremiáš 8:2...nebeskému zástupu, který tak milovali a kterému sloužili, který následovali, se kterým se radili a kterému...
Jeremiáš 11:10... slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům Judy porušil mou smlouvu...
Jeremiáš 13:10...srdcem a odchází za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás - úplně na nic...
Jeremiáš 16:11...opustili, praví Hospodin. Následovali cizí bohysloužili jim a klaněli se jim; však opustili a můj Zákon...
Jeremiáš 16:13...jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím bohům dnem i nocí, neboť se nad vámi...
Jeremiáš 22:9...Hospodina, svého Boha, klaněli se cizím bohůmsloužili jim.'" Neplačte nad mrtvým, nenaříkejte pro něj;...
Jeremiáš 27:7...dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i...
Jeremiáš 28:14...šíji všech těchto národů vložím železné jho, aby sloužili babylonskému králi Nabukadnezarovi. Ti všichni mu...
Jeremiáš 30:8...a zpřetrhám jejich postroje, takže nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a...
Jeremiáš 30:9... takže nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi,...
Jeremiáš 44:3... Uráželi , když chodili pálit kadidlosloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši...
Ezechiel 20:40...hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele, praví...
Ezechiel 27:7...palubu. Plachtu máš z pestrého kmentu z Egyptaslouží ti jako zástava, purpur a šarlat přikrývá z břehů...
Ezechiel 40:46... kteří smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu sloužili." Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a...
Ezechiel 42:14...nádvoří, dokud tam neodloží roucha, ve kterých sloužili; jsou totiž svatá. Než přijdou k místu určenému...
Ezechiel 43:19...z rodu Sádokova, kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili, praví Panovník Hospodin, mladého býčka k oběti za...
Ezechiel 44:11... ti ponesou svou vinu. Budou v svatyni sloužit jako stráže chrámových bran a budou chrámoví...
Ezechiel 44:12...a budou jim neustále k službám. Protože jim sloužili u jejich hnusných model a svedli dům Izraele k...
Ezechiel 44:15...ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a...
Ezechiel 44:16...svatyně, budou přistupovat k mému stolu, aby mi sloužili, a budou u držet stráž. Kdykoli vejdou do bran...
Ezechiel 44:17...nádvoří, obléknou si lněná roucha. Kdykoli budou sloužit v branách vnitřního nádvoří nebo v chrámu, nesmějí...
Ezechiel 44:19... kde je lid, svléknou si roucha, ve kterých sloužili, odloží je ve svatých místnostech a převléknou se...
Ezechiel 44:27... kdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně, aby sloužil ve svatyni, přinese svou oběť za hřích, praví...
Ezechiel 45:4...svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k Hospodinu, aby mu...
Daniel 1:4...bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému...
Daniel 3:28... jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří se na něj spolehli! Vzepřeli se dokonce i...
Daniel 6:17...Danielovi řekl: "Kéž tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání!" Když pak přinesli kamennou desku a...
Daniel 6:21... zavolal sevřeným hlasem na Daniela: "Danielislužebníku živého Boha! Dokázal tvůj Bůh, jemuž věrně...
Ozeáš 12:13...zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka...
Joel 1:13...Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba....
Joel 2:17...nevěsta ze svého pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: "Ušetři,...
Sofoniáš 3:9...aby všichni vzývali jméno Hospodin a společně mu sloužili. Ti, kdo uctívají za habešskými řekami, můj...
Zachariáš 4:14...mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi...
Malachiáš 3:14...Hospodin. "Jak urážíme?" ptáte se. Říkáte: "Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkoly...
Malachiáš 3:17...laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a...
Malachiáš 3:18...mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží. Hle, přichází ten...
Matouš 4:10... svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili...
Matouš 4:11...ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělésloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil...
Matouš 6:24...tmou, jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a...
Matouš 20:28... Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné...
Matouš 27:7...se tedy, že za koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu dodnes říká...
Marek 1:13...a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěřísloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel...
Marek 10:45...všech. Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné...
Marek 15:41...a Jakuba Menšího, a Salome. Ty ho následovalysloužily mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha...
Lukáš 1:74...vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří...
Lukáš 2:37...čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Přistoupila ve stejnou...
Lukáš 4:8... svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na...
Lukáš 12:37...mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící....
Lukáš 15:29...ho, odpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys...
Lukáš 16:13... kdo vám to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého...
Lukáš 22:27...kdo je větší - ten, kdo sedí, nebo ten, kdo slouží? Zdali ne ten, který sedí? jsem ale mezi vámi...
Jan 12:26...nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, následuje; tam, kde jsem , bude i můj...
Jan 16:2... kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělat, protože nepoznali Otce ani ...
Skutky 6:2... abychom se přestali věnovat Božímu slovusloužili u stolů. Proto, bratři, vyberte ze svého středu...
Skutky 7:7...soudit,' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal smlouvu o obřízce....
Skutky 7:42...svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize proroků:...
Skutky 17:25...udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává...
Skutky 20:19...prvního dne, kdy jsem přišel do Asie: Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha...
Skutky 24:14...nijak prokázat. Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec Cesty, kterou...
Skutky 26:7...našim otcům. Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v naději, že dosáhnou onoho...
Skutky 27:23... navštívil anděl toho Boha, jemuž patřímsloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, dostaneš se před...
Římanům 1:9...- vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem,...
Římanům 1:25...vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvořenísloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný...
Římanům 6:16...V žádném případě! Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho,...
Římanům 6:22...co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchusloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život!...
Římanům 7:6... co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery...
Římanům 7:25...Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto...
Římanům 9:12... který povolává), bylo řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval,...
Římanům 12:7...proroctví, je užívá v souladu s vírou; kdo  službu, slouží; kdo je učitel, učí; kdo umí...
Římanům 14:18... pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmi. Usilujme tedy...
1. Korintským 9:13...Kristovu evangeliu. Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti,...
2. Korintským 5:18...sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem...
2. Korintským 11:8...odíral - bral jsem od nich výplatu, abych mohl sloužit vám. Když jsem se u vás ocitl v nouzi, nebyl jsem...
Efeským 6:7...služebníci konejte Boží vůli celou dušíSlužte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že...
Filipským 3:3...Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a...
Koloským 3:24...odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Odplata nespravedlivých však bude...
1. Tesalonickým 1:9...a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a očekávali z nebe jeho Syna...
1. Timoteus 1:12...Pánu - že poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran,...
1. Timoteus 3:10...nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, potom slouží. Jejich ženy jsou právě tak ušlechtilé, ne...
1. Timoteus 6:2...je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak,  slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek...
2. Timoteus 1:3... našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na...
Filemon 1:13...u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého...
Židům 1:14...k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se dostat...
Židům 6:10... kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. Toužíme však, aby každý z...
Židům 8:5...zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo...
Židům 12:28... jež je neotřesitelné, a proto buďme vděčníslužme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní....
Židům 13:10... Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz...
1. Petr 4:10...z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Když...
1. Petr 4:11...někdo mluví, jsou to Boží slova; když někdo slouží, je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy...
Juda 1:7...tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Stejně tak...
Zjevení 7:15...v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnemslouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na...
Zjevení 22:3...tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |