Sloužícími

Hledám varianty 'sloužícími' [ sloužícími (1) sloužícím (3) sloužících (5) sloužící (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 4:37... Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem...
Numeri 4:41... Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem...
1. Samuel 2:22...celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?"...
1. Královská 20:14...se Achab. "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky sloužící u krajských hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo...
1. Letopisů 28:1...všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho...
2. Letopisů 23:6...Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněžísloužících levitů, kteří smí vstoupit, protože jsou svatí....
Nehemiáš 10:37...skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě. Prvotiny ze svého těsta a ze svých...
Nehemiáš 10:40... kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsousloužící kněží, strážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme...
Žalmy 135:1...Chvalte jméno Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící, vy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho...
Izaiáš 61:6...Hospodinovi kněží, budou vám říkat: Našemu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se budete sytit, oblečete se do...
Ezechiel 45:4...svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k Hospodinu, aby mu...
Ezechiel 45:5...a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení....
Daniel 7:10...ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se...
Joel 1:9...zmizela moučná oběť i úlitba. Kněží Hospodinu sloužící se dali do truchlení. Zpustlo pole, vyschla země,...
Lukáš 22:26... je jako nejmenší a vedoucí je jako sloužící. Vždyť kdo je větší - ten, kdo sedí, nebo ten, kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |