Složil

Hledám varianty 'složil' [ složily (2) složila (2) složil (21) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 21:15...Beeršebskou pouští. Když voda v měchu došlasložila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co...
Genesis 26:3...tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako...
Genesis 28:20...se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na...
Genesis 31:13... kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do...
Numeri 21:2...Izrael a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou,...
1. Samuel 1:11...úzkosti modlila k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě...
2. Samuel 15:8... Když jsem totiž bydlel v aramejském Gešurusložil jsem tento slib: ‚Jestli Hospodin přivede zpět do...
1. Královská 5:12... Jeho jméno proslulo po všech okolních národechSložil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět....
1. Královská 8:31...by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišelsložil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej...
1. Letopisů 16:16... již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou...
2. Letopisů 6:22...by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišelsložil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej...
2. Letopisů 35:25...a v Jeruzalémě ho oplakávali. Jeremiáš o něm složil žalozpěvy, jimiž dodnes všichni zpěváci a pěvkyně...
Žalmy 8:7...rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní...
Žalmy 56:13... co by mi člověk učinil! Tobě jsem, Božesložil sliby, tobě přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi ...
Žalmy 105:9... již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou...
Žalmy 132:2...to, co Hospodinu přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko...
Jeremiáš 11:5...vaším Bohem. Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a...
Ezechiel 1:24... jako hluk armády. Když se zastavily, křídla složily. Stály tam se spuštěnými křídly, když vtom se nad...
Ezechiel 20:5...Hospodin - V den, kdy jsem vyvolil Izraelsložil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem se...
Abakuk 3:9...vítězných? Třímáš svůj obnažený luk, tvé oštěpy složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekami,...
Matouš 8:20...ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi...
Lukáš 9:58...ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Pane,...
Skutky 18:18...do Sýrie. V Kenchrejích si kvůli slibu, který složil, dal ostříhat vlasy. Když dorazil do Efesu, nechal...
1. Korintským 12:24...ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším,...
Židům 2:8...slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo...

Slova obsahující složil: složil (21) složila (2) složili (8) složily (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |