Složen

Hledám varianty 'složen' [ složte (3) složíte (1) složit (5) složíš (2) složím (2) složili (8) složí (7) složeni (1) složen (1) slož (4) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 44:11... Vy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je...
Numeri 1:51...se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek chystat k táboření, levité jej...
Numeri 6:2...k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu,...
Numeri 30:11...se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého...
Deuteronomium 14:28...rok vezmi všechny desátky z úrody toho rokuslož je ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá...
Jozue 4:3... vyneste dvanáct kamenů, vezměte je s sebousložte je v táboře, kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue...
Jozue 4:8... a přenesli je s sebou do tábora, kde je složili. Dalších dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed...
1. Samuel 6:15...jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly...
1. Samuel 6:18...po venkovskou obec. Onen veliký kámen, na který složili Hospodinovu truhlu, je toho svědkem dodnes na...
2. Královská 10:8...a oznamoval: "Přinesli hlavy královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!"...
2. Letopisů 35:3...Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě, který vystavěl izraelský...
Ezdráš 5:15...správcem. Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiní, jdislož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn...
Ezdráš 6:5...na své místo do chrámu v Jeruzalémě, kde je složíte v Božím domě. Odpověď zněla: Tatenajovi, hejtmanu...
Job 17:3...posměvači - kvůli jejich zlobě nezamhouřím očiSlož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se za ...
Žalmy 52:11... Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými! Pro...
Žalmy 72:10... lížou prach! mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby mu dary přinesou. se...
Žalmy 103:14...k těm, kdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako...
Přísloví 6:10...Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce a spočineš? Vtom jako tulák bída navštíví ,...
Přísloví 17:18...o rozum, kdo rukou upíše se, kdo za bližního složí záruku. Kdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá...
Přísloví 24:33...Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce a poležíš; najednou jak tulák navštíví nouze...
Kazatel 4:5...to je marnost a honba za větrem! Hlupák do klína složí ruce a potom sžírá se. Lepší špetka klidu než náruč...
Jeremiáš 44:25...se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet ...
Pláč 3:24...veliká! Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj...
Micheáš 2:4...nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás složí popěvek, zazpívají vám posměšný žalozpěv: ‚To je náš...
Lukáš 16:2...Zavolal ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyšímSlož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn.'...
Skutky 17:9...městské radní vylekala. Když ale Jáson a ostatní složili záruku, propustili je. Bratři pak hned v noci...
Skutky 23:14... Přišli k vrchním kněžím a starším a řekli: "Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud...
Římanům 14:12...a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni...
Efeským 1:12...své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a...
Koloským 1:19...držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho...
Židům 4:13...je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet. Když máme tak úžasného velekněze - Božího Syna...
Židům 13:17...totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním...
1. Petr 4:5...jim to divné a pomlouvají vás. Jednou však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé....
2. Petr 1:14...upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se...

Slova obsahující složen: složen (1) složené (1) složeni (1) složení (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |