Slož

Hledám varianty 'slož' [ složte (3) složíte (1) složit (5) složíš (2) složím (2) složili (8) složí (7) složeni (1) složen (1) slož (4) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 44:11... Vy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je...
Numeri 1:51...se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek chystat k táboření, levité jej...
Numeri 6:2...k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu,...
Numeri 30:11...se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého...
Deuteronomium 14:28...rok vezmi všechny desátky z úrody toho rokuslož je ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá...
Jozue 4:3... vyneste dvanáct kamenů, vezměte je s sebousložte je v táboře, kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue...
Jozue 4:8... a přenesli je s sebou do tábora, kde je složili. Dalších dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed...
1. Samuel 6:15...jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly...
1. Samuel 6:18...po venkovskou obec. Onen veliký kámen, na který složili Hospodinovu truhlu, je toho svědkem dodnes na...
2. Královská 10:8...a oznamoval: "Přinesli hlavy královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!"...
2. Letopisů 35:3...Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě, který vystavěl izraelský...
Ezdráš 5:15...správcem. Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiní, jdislož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn...
Ezdráš 6:5...na své místo do chrámu v Jeruzalémě, kde je složíte v Božím domě. Odpověď zněla: Tatenajovi, hejtmanu...
Job 17:3...posměvači - kvůli jejich zlobě nezamhouřím očiSlož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se za ...
Žalmy 52:11... Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými! Pro...
Žalmy 72:10... lížou prach! mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby mu dary přinesou. se...
Žalmy 103:14...k těm, kdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako...
Přísloví 6:10...Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce a spočineš? Vtom jako tulák bída navštíví ,...
Přísloví 17:18...o rozum, kdo rukou upíše se, kdo za bližního složí záruku. Kdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá...
Přísloví 24:33...Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce a poležíš; najednou jak tulák navštíví nouze...
Kazatel 4:5...to je marnost a honba za větrem! Hlupák do klína složí ruce a potom sžírá se. Lepší špetka klidu než náruč...
Jeremiáš 44:25...se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet ...
Pláč 3:24...veliká! Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj...
Micheáš 2:4...nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás složí popěvek, zazpívají vám posměšný žalozpěv: ‚To je náš...
Lukáš 16:2...Zavolal ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyšímSlož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn.'...
Skutky 17:9...městské radní vylekala. Když ale Jáson a ostatní složili záruku, propustili je. Bratři pak hned v noci...
Skutky 23:14... Přišli k vrchním kněžím a starším a řekli: "Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud...
Římanům 14:12...a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni...
Efeským 1:12...své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a...
Koloským 1:19...držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho...
Židům 4:13...je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet. Když máme tak úžasného velekněze - Božího Syna...
Židům 13:17...totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním...
1. Petr 4:5...jim to divné a pomlouvají vás. Jednou však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé....
2. Petr 1:14...upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se...

Slova obsahující slož: nesloží (1) slož (4) složen (1) složené (1) složeni (1) složení (5) složí (7) složil (21) složila (2) složili (8) složily (2) složím (2) složíš (2) složit (5) složíte (1) složte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |