Slitovali

Hledám varianty 'slitovali' [ slituji (13) slituješ (2) slituje (8) slituj (2) slitovat (2) slitovali (1) slitoval (8) ]. Nalezeny 32 verše.
Exodus 33:19...Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci...
Deuteronomium 13:9... Nesvoluj a neposlouchej ho! Nesmíš se nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho krýt, musíš ho popravit....
Deuteronomium 30:3... potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj údělSlituje se nad tebou, vrátí zpět a shromáždí ze všech...
Deuteronomium 32:36...bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, uvidí, že je opustily síly, s pánem i kmánem...
2. Samuel 12:22...si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl...
1. Královská 8:50...jim milost u jejich věznitelů, aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví!...
2. Královská 13:23...vlády. Hospodin se ale nad nimi smilovalSlitoval se a shlédl na kvůli své smlouvě s Abrahamem,...
Nehemiáš 13:22... pamatuj, Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé...
Izaiáš 14:1...sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a jim spočinout...
Izaiáš 30:18...se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva - blaze každému,...
Izaiáš 54:8...svoji tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj vykupitel, Hospodin. Je to pro stejné...
Izaiáš 55:7...člověk své smýšlení. se vrátí k Hospodinuslituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští....
Izaiáš 60:10...jsem bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou...
Jeremiáš 12:15... Poté, co je vykořením, se ale nad nimi znovu slituji a přivedu je zpět, každého do jeho dědictví,...
Jeremiáš 30:18...ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slituji. Město se vystaví tam, kde byly trosky, a palác...
Jeremiáš 31:20...si ho znovu vybavím a v nitru cítím pohnutíSlituji se nad ním, jistěže se slituji! praví Hospodin....
Jeremiáš 33:26... Izáka a Jákoba. Ano, změním jejich osudslituji se nad nimi!" Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Pláč 2:17...udělal. Jak varoval odedávna, bořil, aniž se slitoval. Obveselil nad tebou protivníka, roh tvých...
Pláč 3:32...navěky nezavrhuje! I když zarmoutil, znovu se slituje ve veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslně,...
Ezechiel 39:25...Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou...
Joel 2:18...se pak rozhorlí pro svou zem a nad svým lidem se slituje. Hospodin svému lidu odpoví: "Hle, posílám vám...
Jonáš 3:9...mu lpí na rukou. Kdo ? Třeba se Bůh rozmyslíslituje se a upustí od svého planoucího hněvu, takže...
Jonáš 3:10...a jak se odvrátili od svých zlých cestslitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil...
Micheáš 7:19...sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad námi slituješ, naše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy...
Zachariáš 1:12...zvolal: "Hospodine zástupů, kdy se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť se na...
Malachiáš 1:9...zástupů. Jen si nakloňujte Boha, aby se nad vámi slitoval - jenže s tímhle v rukách? Projeví svou přízeň...
Matouš 18:27...a všechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten...
Matouš 18:33...protože jsi prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se slitoval nad tebou?!' Jeho pán se...
Marek 5:19...věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval." Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co...
Marek 9:22...do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělatslituj se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš...
Římanům 9:15...přece řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji." Nezáleží tedy na tom, kdo...
Židům 8:12...z nich, mne totiž budou znát. Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |