Slitování

Hledám varianty 'slitování' [ slitování (27) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 43:14...tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i...
Soudců 21:22...přišli stěžovat, řekneme jim: Mějte s nimi slitování, vždyť jsme v boji neukořistili dost žen pro...
2. Samuel 12:6...- za to, že provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak...
2. Samuel 24:14... padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírné. Jen nepadnu do rukou lidem."...
2. Letopisů 30:9... vaši bratři a synové dojdou u svých věznitelů slitování a vrátí se do této země. Hospodin, váš Bůh, je...
Nehemiáš 1:11... Dej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka." Byl jsem totiž královským...
Nehemiáš 9:19...se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup...
Nehemiáš 9:27...soužení. Tys je pak vyslýchal z nebe v nesmírném slitování, dával jsi jim zachránce z rukou nepřátel. Když...
Nehemiáš 9:28...znovu, tys je vyslýchal z nebe v nesmírném slitování a vždy znovu jsi je zachránil. Varoval jsi je, ...
Nehemiáš 9:31...vydal jsi je národům světa do rukou. V nesmírném slitování jsi ale s nimi neskoncoval, neopustil jsi je,...
Job 37:13...kdekoli na zemi. jeho zemi nesou trest či slitování, on , aby nalezla svůj cíl. Naslouchej tomu,...
Žalmy 40:12...jsem tvou lásku a věrnost netajil. Své slitování, Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž láska a...
Žalmy 59:6... procitni, potrestej všechny ty pohany, neměj slitování s podlými zločinci! séla Večer se vracejí,...
Žalmy 119:156...se neptají na tvé zákony. Veliké je, Hospodineslitování tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí ...
Izaiáš 9:18...zem a tento lid bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad bratry, každý hltá maso vlastních...
Izaiáš 54:7...jsem na kratičkou chvilku, v nesmírném slitování však přivinu. Když na chvilku zloba...
Izaiáš 63:7... jak velmi byl k domu Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim projevil, za jeho velikou lásku k nim....
Izaiáš 63:15...Kde je tvá horlivost a síla tvá? Tvé hluboké slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i...
Jeremiáš 13:14...i děti, praví Hospodin. Nebudu mít soucit ani slitování, nesmiluji se, dokud je nezničím." Pozorně...
Jeremiáš 21:7...ostřím meče, bez milosti, bez lítosti, bez slitování. Tomuto lidu vyřiď: Tak praví Hospodin - Hle,...
Jeremiáš 36:7...Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina prositslitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť...
Jeremiáš 37:20...vyslechni, můj pane a králi. Pokorně žádámslitování: Neposílej zpátky do domu písaře Jonatana, ...
Jeremiáš 38:26... zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem králeslitování, aby neposílal zpátky do Jonatanova domu,...
Ezechiel 9:5..."Projděte městem za ním a bijte! Nemějte slitování, nešetřete je. Staré i mladé, dívky, ženy i děti...
Daniel 2:18... Mišaelovi a Azariášovi: prosí Boha nebesslitování ohledně toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé...
Daniel 9:20...Izraele a prosil jsem Hospodina, svého Boha, o slitování nad jeho svatou horou - nuže ještě když jsem se...
Abakuk 3:2...letech, po všech těch letech je znovu zjev, na slitování se v vřavě rozpomeň! Z Temanu přichází Bůh,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |