Slibů

Hledám varianty 'slibů' [ sliby (27) slibům (1) slibů (3) slibu (8) slibem (7) slibech (1) slib (31) ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 28:20...předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a ...
Genesis 31:13...jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své...
Leviticus 7:16...do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího...
Leviticus 22:18...přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí...
Leviticus 22:21...přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravu...
Leviticus 22:23...údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu přinést zvíře...
Leviticus 23:38...Hospodinových sobot a kromě všech vašich darůslibů a dobrovolných obětí, jež budete přinášet Hospodinu....
Leviticus 27:2...Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatit. Cena...
Leviticus 27:8...určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu,...
Numeri 6:2...muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu, bude se zdržovat vína i...
Numeri 6:5... po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba...
Numeri 6:21...pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat...
Numeri 15:3...zápalnou nebo pokojnou oběť, jako splnění slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich slavnostech,...
Numeri 15:8...či pokojnou oběť dobytče, jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinu, přines s tím...
Numeri 21:2...a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou,...
Numeri 29:39...při vašich slavnostech, a to kromě svých slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele...
Numeri 30:3...přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní...
Numeri 30:4...v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její otec o tom uslyší a nic...
Numeri 30:5...o tom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny sliby a závazky, které na sebe vzala, platit. Pokud to...
Numeri 30:6...otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí. Hospodin ...
Numeri 30:7...její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu...
Numeri 30:8... kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou její sliby i závazky platit. Pokud to však manžel v den, kdy...
Numeri 30:9...tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazek. Hospodin slib odpustí. (Každý...
Numeri 30:10...závazek. Hospodin slib odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.)...
Numeri 30:11...či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud...
Numeri 30:12...uslyší, a nebude bránit, budou všechny její sliby i závazky platit. Pokud by je však manžel v den, kdy...
Numeri 30:13...v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí. Její...
Numeri 30:14...muž je zrušil, Hospodin je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazek, jímž by se omezovala, potvrdí,...
Numeri 30:15...dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její sliby i závazky, jimiž je vázána. Potvrdil je, neboť v den,...
Deuteronomium 23:19...Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní!...
Deuteronomium 23:23...rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň....
Soudců 11:30...vytáhl proti Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů...
1. Samuel 1:11...k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení...
1. Samuel 1:21...předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži,...
1. Samuel 1:23...tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem a...
2. Samuel 15:7...králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v...
2. Samuel 15:8...bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu...
1. Královská 8:24...služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to,...
1. Královská 8:31...proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem...
2. Královská 12:5...při sčítání, stříbro věnované při osobních slibech a všechno stříbro, které se přináší do Hospodinova...
2. Letopisů 6:15...služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to,...
2. Letopisů 6:22...proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem...
2. Letopisů 36:13...Nabukadnezarovi, který ho před Bohem zavázal slibem věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrzele se odmítal...
Nehemiáš 10:30...ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze...
Job 22:27... Budeš se k němu modlit a on vyslyší, své sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojí, tvé cesty...
Žalmy 22:26...Ve velikém shromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou...
Žalmy 50:14...kozlů zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej v den svého soužení,...
Žalmy 56:13... co by mi člověk učinil! Tobě jsem, Bože, složil sliby, tobě přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi zachránil od...
Žalmy 61:6... ve skrytu tvých křídel schovat se! séla  sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi...
Žalmy 61:9...s věrností! Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka Jedutuna....
Žalmy 65:2...Davidova. Na Sionu ti, Bože, náležejí chválysliby ti dané budou splněny! K tobě přichází každý...
Žalmy 66:13...svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnýmisliby, jež dal jsem, splním ti, sliby, jež pronesl jsem...
Žalmy 66:14...zápalnými, sliby, jež dal jsem, splním tisliby, jež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed...
Žalmy 76:12...zbytkem hněvu se opášeš. Hospodinu, svému Bohusliby skládejte a plňte, vy všichni v okolí, dary Hroznému...
Žalmy 116:14...kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid. Drahá...
Žalmy 116:18...oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid v...
Žalmy 119:38...cestě prosím obživ ! Svému služebníku potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili . Zbav potupy, z níž...
Žalmy 119:82... tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy potěšíš?" I když jsem...
Žalmy 132:2...Hospodinu přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko...
Přísloví 11:15...záchrana. Se zlou se potáže, kdo za cizího ručíslibům se vyhýbat je vždycky jistější. Půvabná žena dosáhne...
Přísloví 25:14...Oblaka, vítr - a žádný déšť! Chvástavé sliby - samé chyby! Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný...
Izaiáš 19:21...uctívat dary a oběťmi, budou Hospodinu skládat sliby a ty dodrží. Hospodin udeří na Egypt - udeří, ale...
Jeremiáš 44:25... k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně...
Ozeáš 10:4...Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými sliby a jejich spory bují jako pelyněk na poli zoraném....
Jonáš 1:16...Hospodinem. Obětovali Hospodinu a zavázali se mu sliby. Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna...
Nahum 2:1...zvěstovat. Své svátky teď, Judo, svěť a naplň sliby své. nenapadne ten zločinec - je bezezbytku...
Matouš 5:33...bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat' a ‚Své sliby Hospodinu splň.' vám však říkám, abyste vůbec...
Skutky 18:18...zpáteční cestu do Sýrie. V Kenchrejích si kvůli slibu, který složil, dal ostříhat vlasy. Když dorazil do...
Skutky 21:23...říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolu s nimi očistnému obřadu a zaplať za...
1. Timoteus 5:12...se chtít vdát a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti. Také by se učily marnit čas chozením po...
Židům 6:17...ukázat nezvratnost svého rozhodnutí, a tak svůj slib stvrdil přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhal,...
2. Petr 3:4...vlastními choutkami a budou říkat: "Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové zemřeli a všechno zůstává...
2. Petr 3:9...let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou...

Slova obsahující slibů: slibů (3) slibům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |