Slepých

Hledám varianty 'slepých' [ slepým (5) slepých (5) slepý (16) slepí (14) slepému (1) slepého (7) slepé (8) ]. Nalezeno 49 veršù.
Exodus 4:11...někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu...
Leviticus 19:14...rána. Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíte...
Leviticus 21:18...Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či chromý, zohyzděný či znetvořený, se zmrzačenou...
Leviticus 22:22...na být vada. Nesmíte Hospodinu přinést nic slepého, polámaného, zmrzačeného, vředovitého, se svrabem...
Deuteronomium 15:21...však na něm nějaká vada - bude-li kulhavýslepý nebo s jinou vážnou vadou - nesmíš ho obětovat...
Deuteronomium 27:18...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený,...
Job 29:15...mi bylo pláštěm i turbanem. Byl jsem očima pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem býval pro chudé,...
Žalmy 146:8...mají hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje...
Izaiáš 29:9...bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňte! Děláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně,...
Izaiáš 29:18...počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z černé tmy. Ponížení se v Hospodinu...
Izaiáš 35:5... se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý...
Izaiáš 42:7... do smlouvy, světlem národů učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty...
Izaiáš 42:16... proměním řeky v ostrovy a jezera vysušímSlepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o...
Izaiáš 42:18...budou s hanbou zahnáni. Hluší, poslouchejteslepí, prohlédněte, vidíte! Kdo je tak slepý jako můj...
Izaiáš 42:19... slepí, prohlédněte, vidíte! Kdo je tak slepý jako můj služebník, hluchý jako posel, jehož jsem...
Izaiáš 43:8...své, ty, jež jsem udělal a zformoval. Vyveď ten slepý lid, který však oči, všechny ty hluché, kteří mají...
Izaiáš 59:10...- tma; na úsvit, ale kráčíme v temnotách. Jak slepí se plížíme podél zdi, šmátráme jako bez očí. O...
Pláč 4:14... kdo prolévali v jeho středu krev nevinných! Jak slepí bloudili v ulicích zbroceni krví prolitou; nikdo se...
Malachiáš 1:8...stole nezáleží." Když k oběti přinášíte slepé zvíře, copak to není špatně? Když přinášíte chromé a...
Matouš 11:5...a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíteslepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší...
Matouš 12:22...jménu bude naděje národů." Potom k němu přivedli slepého a němého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil...
Matouš 15:14...Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou...
Matouš 15:30...veliké množství lidí. Měli s sebou chroméslepé, němé, zmrzačené a mnohé jiné. Pokládali mu je k...
Matouš 15:31...mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodíslepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš...
Matouš 21:14...udělalidoupě lupičů'!" V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je uzdravil. Když ale vrchní kněží a...
Matouš 23:16...většího zatracence, než jste sami! Běda vámslepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to...
Matouš 23:24...jste se měli věnovat a tamto nevynechávatSlepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polykáte! Běda...
Marek 10:46...zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel, že je...
Lukáš 4:18... vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto...
Lukáš 6:39...odměřeno." Pověděl jim přirovnání: "Může vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámy? Není učedníka nad...
Lukáš 7:21...lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi...
Lukáš 7:22...a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšelislepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší...
Lukáš 14:13...hostinu, raději pozvi chudé, chromé, zmrzačenéslepé. Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude...
Lukáš 14:21...sluhovi. ‚Přiveď sem chudé, chromé, zmrzačenéslepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi...
Jan 5:3...sloupořadí. [4] Ležela tam spousta nemocnýchslepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk,...
Jan 9:1...chrám. Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: "Rabbi,...
Jan 9:2...kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o to, zda zhřešil on, nebo...
Jan 9:18...představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. "Je tohle...
Jan 9:19... "Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?" ptali se jich. "A jak to, že teď vidí?" "Víme, že...
Jan 9:20...vidí?" "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý," odpověděli jeho rodiče. "Jak to, že teď vidí, ale...
Jan 9:25... nevím," odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím." A tak ho vyslýchali dál: "Co ti udělal?...
Jan 9:39..."Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli." Když to uslyšeli někteří z...
Jan 9:40...poblíž, řekli mu: "Cože? Jsme snad i my slepí?" "Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích,"...
Jan 9:41...mu: "Cože? Jsme snad i my slepí?" "Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale...
Jan 10:21...takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek...
Jan 11:37...Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk nezemřel?" V...
Římanům 2:19... neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných, vychovatele nevědomých a...
2. Petr 1:9...a neplodnosti. Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl na to, jak byl očištěn...
Zjevení 3:17...a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuznýslepý a nahý. Radím ti, aby sis ode koupil zlato...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |