Slavnostmi

Hledám varianty 'slavnostmi' [ slavnostmi (1) slavností (1) slavnosti (31) slavnostem (1) slavnostech (11) slavnost (38) ]. Nalezeno 78 veršù.
Genesis 38:12... odešel se svým adulamským přítelem Chírou na slavnost stříhání svých ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno:...
Genesis 50:10... Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když kananejští obyvatelé země...
Genesis 50:11...kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To mají Egypťané hluboký...
Exodus 5:1... Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten...
Exodus 10:9... se svým bravem i skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel...
Exodus 12:14...bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních - to...
Exodus 13:6...nekvašené chleby a sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby....
Exodus 23:14...úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm...
Exodus 23:15...ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené...
Exodus 23:16... se přede mnou neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho...
Exodus 32:5...oltář. Potom oznámil: "Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně zrána, obětovali...
Exodus 34:18...si sochy bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené...
Exodus 34:22...odpočívej i v době orání či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek...
Leviticus 23:2..."Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění;...
Leviticus 23:4...sobota náležet Hospodinu. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá shromáždění, jež budete vyhlašovat v...
Leviticus 23:21... připadne to knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat...
Leviticus 23:37...dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění....
Leviticus 23:39...země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost. Prvního dne bude den odpočinku, rovněž osmého dne...
Leviticus 23:41...před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je věčné...
Leviticus 23:44...Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Numeri 10:10...budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných obětech a...
Numeri 15:3...slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich slavnostech, ze skotu nebo z bravu, pak ten, kdo...
Numeri 28:17...Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne...
Numeri 28:26...běžnou práci." "V Den prvotin, budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť,...
Numeri 29:12...práci. Po sedm dní budete slavit Hospodinovu slavnost: Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste...
Numeri 29:17... její moučné oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady...
Numeri 29:39...oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých slibů a dobrovolných darů." ...
Deuteronomium 16:10...obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému BohuSlavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své možnosti,...
Deuteronomium 16:13...ze svého humna i lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost stánků. Při této slavnosti se raduj se svým synem...
Deuteronomium 16:14... uspořádej sedmidenní Slavnost stánků. Při této slavnosti se raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem...
Deuteronomium 16:15... Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Bohaslavnost na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 16:16... tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti nekvašených chlebů, při Slavnosti týdnů a při...
Deuteronomium 31:10...roku, v roce určeném k promíjení dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal...
Soudců 21:19...ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je to severně od Bet-elu, východně od silnice...
1. Samuel 20:5..." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl sedět s králem u jídla....
2. Samuel 13:23...Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské hranice slavnost stříhání ovcí, na kterou sezval všechny královské...
1. Královská 8:65...tuk oněch pokojných obětí. Šalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský...
2. Královská 10:20... aby mohl vyhubit Baalovy ctitele.) "Zasvěťte slavnost Baalovi," přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu...
1. Letopisů 23:31...obětech Hospodinu o sobotách, novoluníchslavnostech. Takto měli v patřičném počtu a předepsaným...
2. Letopisů 2:3...ráno i večer, o sobotách a novoluních a při slavnostech Hospodina, našeho Boha, jak bylo Izraeli navěky...
2. Letopisů 7:8...a obětní tuk. Tak Šalomoun slavil sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský...
2. Letopisů 7:9...potok. Bylo to jedno veliké shromážděníSlavnost zahájili osmého dne; sedm dní totiž zasvěcovali...
2. Letopisů 8:13...den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti - Svátek nekvašených chlebů, Svátek týdnů a...
2. Letopisů 30:13...lidu, aby se ve druhém měsíci zúčastnili Slavnosti nekvašených chlebů. Celé to veliké množství...
2. Letopisů 30:21...pak s velikou radostí slavili sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Kněží a levité každý den...
2. Letopisů 31:3... tak večerní a také o sobotách, novoluníchslavnostech, jak jsou předepsány v Zákoně Hospodinově....
2. Letopisů 35:17...Izraele tenkrát slavili Hod beránka i sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Takovýto Hod beránka se...
Ezdráš 3:5...oběť při novoluních a při všech Hospodinových slavnostech, za každého, kdo dobrovolně přinášel oběť...
Nehemiáš 8:18... Byla to obrovská radost. Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm...
Nehemiáš 10:34...oběti moučné i zápalné o sobotách, novoluníchslavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích...
Ester 1:3...Súsách. Tehdy, třetího roku své vlády, uspořádal slavnost pro všechny své velmože a dvořany, mocné Peršany a...
Ester 2:18... Král pak na počest Ester uspořádal velikou slavnost pro všechny své velmože a dvořany. V provinciích...
Žalmy 81:4...na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl...
Izaiáš 1:13...je mi odporný. Všechna ta novoluní, sobotyslavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše...
Izaiáš 29:1...Pokračujte si rok za rokem, věnujte se svým slavnostem. ale v obklíčení sevřu Ariel, nastane žal a...
Izaiáš 30:29...vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují slavnosti; v srdci budete veselí, jako když průvod s...
Izaiáš 33:20...nelze pochopit. Pohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan,...
Pláč 1:4... Osiřelé jsou cesty na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho...
Pláč 2:7... V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den slavnosti. Hospodin pojal rozhodnutí, že zničí hradby Dcery...
Pláč 2:22...jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi svolal odevšad ty, jichž se děsím. Nebyl v...
Ezechiel 44:24...dodržovat zákony a pravidla pro všechny  slavnosti a budou světit soboty. Nepřijdou k mrtvému...
Ezechiel 45:17...o svátcích, novoluních, sobotách a vůbec o všech slavnostech domu Izraele. Postará se o oběti za hřích...
Ezechiel 45:21...budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby. Toho dne vládce...
Ezechiel 45:23...země býčka jako oběť za hřích. Po sedm dní této slavnosti bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez...
Ezechiel 45:25...přidá hin oleje. Totéž bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající patnáctého dne sedmého měsíce: jak...
Ezechiel 46:9...skrze síň a stejnou cestou odejde. Když budeslavnostech přicházet před Hospodina lid země, ten, kdo...
Ezechiel 46:11...budou odcházet. Jako moučná oběť se o svátcíchslavnostech bude přidávat efa mouky k býčku a efa mouky k...
Ozeáš 2:13...i její novoluní, její soboty i všechny její slavnosti. Zpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých...
Ozeáš 7:5... než mu zadělané těsto prokvasí. V den královy slavnosti velmoži vínem rozpálení, zmožení - a on si třese...
Ozeáš 9:5... Co si počnete v den sváteční, v den Hospodinovy slavnosti? I kdyby zkáze utekli, Egypt je polapí, Memfis...
Amos 8:10...v poledne a zatemním zemi vprostřed dne. Vaše slavnosti obrátím v truchlení a všechny vaše písně v...
Sofoniáš 3:18...zajásá nad tebou samou radostí jako v den slavnosti." "Odstraním z tebe neštěstí, abys nenesl...
Zachariáš 8:19...desátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastnými slavnostmi radosti a veselí. Jen ale milujte pravdu a...
Lukáš 2:42...když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se...
Jan 7:2...představení chtěli zabít. Blížila se židovská Slavnost stánků, a tak mu jeho bratři řekli: "Odejdi odsud...
Jan 7:8...svědectví, že jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil."...
Jan 7:10... Později, když jeho bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše potají. Židovští...
Jan 7:11... spíše potají. Židovští představení ho na slavnosti hledali. "Kde je?" vyptávali se. V lidu se o něm...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |