Slavných

Hledám varianty 'slavných' [ slavným (5) slavných (2) slavný (13) slavnou (5) slavní (1) slavnému (1) slavném (2) slavného (6) slavné (20) slavná (1) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 6:4...je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí...
Deuteronomium 28:58...zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak...
1. Samuel 18:30...všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovi a všem svým...
2. Samuel 23:19...jako ona Trojice. Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal....
2. Samuel 23:23...stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou...
1. Letopisů 11:21...jako Trojice. Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal....
1. Letopisů 11:25...stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou...
1. Letopisů 29:13...velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid,...
Nehemiáš 9:5... Hospodine, Bože náš, od věků na věky! Tvé slavné jméno je požehnané, nad všechno požehnání i...
Job 40:10...se ozdobit velebnou vznešeností, obleč se do slavné nádhery! Svému hroznému hněvu průchod dej, pohleď na...
Žalmy 8:2...Žalm Davidův. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z...
Žalmy 8:10...oceány. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 24:7... svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a...
Žalmy 24:8... vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin, udatný...
Žalmy 24:9... svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on...
Žalmy 24:10... vrata odvěká, vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Král! séla ...
Žalmy 49:15...jejich tělo bude v hrobě hnít daleko od jejich slavných obydlí. Můj život ale Bůh z hrobu vykoupí, on ...
Žalmy 66:2... volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásejte!...
Žalmy 68:25...tví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvod, Bože, průvod mého Boha a Krále do svatyně....
Žalmy 72:19...izraelský, ten, který jediný divy působí! Jeho slavné jméno je požehnané navěky, jeho slávy je plná...
Žalmy 79:9...klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť naše hříchy pro...
Žalmy 87:3... které miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla "Egypt a...
Žalmy 111:3... kdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane!...
Izaiáš 2:10...se do země v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem! Ponížen bude hrdý pohled člověka,...
Izaiáš 2:19...děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, povstane, aby zděsil zem. V ten den...
Izaiáš 2:21...rozsedlin v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, povstane, aby zděsil zem. Přestaňte...
Izaiáš 4:2...V ten den bude Hospodinův výhonek nádhernýslavný a plod země bude chloubou a ozdobou pro ty z Izraele...
Izaiáš 11:10...ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil...
Izaiáš 23:8...korunu, jehož obchodníci byli velmoži a kupci slavní všude na zemi? Hospodin zástupů to rozhodl, aby...
Izaiáš 23:9...všechnu pyšnou nádheru a aby ponížil všechny slavné na zemi. Obdělávej svou zem jako Nil, mořská flotilo...
Izaiáš 58:13...nazývat svým blahem, Hospodinovým svatýmslavným dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých...
Izaiáš 62:3...ústa vyberou. V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou čelenkou. ...
Izaiáš 62:7...neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi. Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou...
Izaiáš 63:12...do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před nimi vody...
Izaiáš 64:10... Jeruzalém leží v sutinách. V tom našem svatémslavném chrámě kdysi chválili naši otcové - teď je z něj...
Izaiáš 66:19...mezi národy - do Taršiše, Libye a Lydie, k těm slavným lučištníkům, do Tubalu a Řecka, ke vzdáleným...
Jeremiáš 14:21... Kvůli svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj slavný trůn! Pamatuj na svou smlouvu s námi, neruš ji! Umí...
Jeremiáš 49:25...sevřen v bolestech. Ach, jak je opuštěno město slavné pověsti, to město radosti! Ano! Jeho mládenci padnou...
Ezechiel 22:5...zeměmi. Blízkým i vzdáleným budeš k smíchuslavné svou nečistotou a množstvím hrůz. Pohleď - každý...
Ezechiel 23:23...z Asýrie - samé hejtmany a velitele, samé slavné válečníky, co jezdí na koních. Přitáhnou na tebe v...
Zachariáš 10:3...zástupů své stádo navštíví a z domu Judy učiní slavného koně do války. Z něj vzejde kámen úhelný, z něj...
Lukáš 13:17... ale všechen zástup se radoval ze všech slavných skutků, které dělal. Tehdy řekl: "Čemu se podobá...
Římanům 8:21... že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření...
1. Korintským 15:43...se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se...
2. Korintským 3:7...ani pohlédnout. Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba...
2. Korintským 3:10... slávu nesrovnatelně větší! To, co tehdy bylo slavné, ve srovnání s touto nesmírnou slávou vlastně ani...
Efeským 1:6...byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm...
Efeským 1:18... abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak...
Efeským 5:27...svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla...
Filipským 3:21... Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše...
Koloským 1:27...pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!...
1. Timoteus 1:11...ostatní, co je v rozporu se zdravým učením podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno....
Titus 2:13...a zbožně, v očekávání požehnané nadějeslavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše...
Jakub 2:1...světa. Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |