Slíbil

Hledám varianty 'slíbil' [ slíbíš (3) slíbili (3) slíbila (1) slíbil (31) slíbí (1) slib (31) ]. Nalezeno 67 veršù.
Genesis 21:1...Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době,...
Genesis 28:20...předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a ...
Genesis 31:13...jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své...
Leviticus 22:18...přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí...
Leviticus 22:21...přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravu...
Leviticus 22:23...údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu přinést zvíře...
Leviticus 27:8...určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu,...
Numeri 6:2...muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu, bude se zdržovat vína i...
Numeri 6:21...pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat...
Numeri 11:12...Jak je mám vést do země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento...
Numeri 14:40...připraveni! Vyrazíme k místu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete...
Numeri 21:2...a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou,...
Numeri 30:3...přikázal toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní...
Numeri 30:6...otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí. Hospodin ...
Numeri 30:7...její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu...
Numeri 30:9...tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazek. Hospodin slib odpustí. (Každý...
Numeri 30:10...závazek. Hospodin slib odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.)...
Numeri 30:11...či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud...
Numeri 30:14...muž je zrušil, Hospodin je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazek, jímž by se omezovala, potvrdí,...
Numeri 32:24...a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli:...
Deuteronomium 9:28... protože je nedokázal uvést do země, kterou jim slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a...
Deuteronomium 15:6... Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si...
Deuteronomium 23:22...jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh, to od tebe...
Deuteronomium 23:24...úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí...
Deuteronomium 26:15...i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim otcům - tu zemi oplývající mlékem a medem!"...
Deuteronomium 29:12... ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a...
Jozue 1:3...na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k...
Jozue 14:10...Bohu.' A hle, Hospodin uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin...
Jozue 22:4... váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní země, kterou vám...
Soudců 11:30...vytáhl proti Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů...
Soudců 11:36...jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými...
Soudců 11:39...se vrátila ke svému otci a ten s udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten zvyk...
1. Samuel 1:11...k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení...
1. Samuel 1:21...předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži,...
1. Samuel 1:23...tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem a...
2. Samuel 15:7...králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v...
2. Samuel 15:8...bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu...
1. Královská 5:26...rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil. Mezi Chíramem a Šalomounem vládl mír a stali se...
1. Královská 8:24...služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to,...
1. Královská 8:25... Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci,...
1. Královská 9:5...tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy...
2. Královská 8:19...ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V...
2. Královská 20:9..."Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: stín postoupit o deset stupňů, nebo se o...
2. Letopisů 6:15...služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to,...
2. Letopisů 6:16... Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci,...
2. Letopisů 7:18... potvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády...
2. Letopisů 21:7... ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá zářit...
Ezdráš 10:19...Maasejáš, Eliezer, Jarib, Gedaliáš. (Ti všichni slíbili, že své ženy propustí a na odškodnění své viny...
Nehemiáš 10:30...ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze...
Ester 4:7...o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení...
Žalmy 119:57...Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem svým, smiluj...
Žalmy 132:2...Hospodinu přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko...
Přísloví 7:14...z čerstvého masa, dnes jsem obětovala, co jsem slíbila. To proto jsem ti naproti vyšla, sháněla jsem , a...
Kazatel 5:3... množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit; hlupáky totiž nemá v oblibě....
Kazatel 5:4...oblibě. Cokoli slíbíš, splň! Bylo by lepší nic neslibovat, než když jsi slíbil a nesplnil. Nedovol svým...
Izaiáš 38:7... Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti...
Jeremiáš 18:10... pak i upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům...
Joel 3:5...Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil, hrstka přeživších, které povolal Hospodin. Hle, v...
Jonáš 2:10...však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je spasení!" Hospodin...
Malachiáš 1:14... Prokletý je pokrytec, který ve stádu samceslíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus....
Marek 14:11...jim ho zradil. Když to uslyšeli, zaradovali seslíbili, že mu dají peníze. Začal tedy hledat příležitost,...
Lukáš 1:45... která uvěřila, neboť se naplní, co Hospodin slíbil." Marie na to řekla: " duše velebí...
Skutky 7:5... Nedal mu v za dědictví ani stopu země, ale slíbil ji dát do vlastnictví jemu a jeho semeni po něm. I...
Skutky 21:23...říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolu s nimi očistnému obřadu a zaplať za...
1. Timoteus 5:12...se chtít vdát a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti. Také by se učily marnit čas chozením po...
Židům 6:17...ukázat nezvratnost svého rozhodnutí, a tak svůj slib stvrdil přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhal,...
2. Petr 3:9...let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou...

Slova obsahující slíbil: přislíbil (2) přislíbili (1) slíbil (31) slíbila (1) slíbili (3) zaslíbil (51)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |