Slávou

Hledám varianty 'slávou' [ slávy (45) slávu (102) slávou (37) slávo (3) slávě (46) sláva (112) ]. Nalezen 321 verš.
Genesis 45:13...s vámi mluvím sám. Povězte mému otci o vší  slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a...
Genesis 49:6... duše , k jejich spolku se nepřidávejslávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky...
Exodus 16:7...vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo...
Exodus 16:10...poušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k...
Exodus 24:16...na horu a horu přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní...
Exodus 24:17... Z pohledu Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako stravující oheň. Mojžíš vešel...
Exodus 28:2... Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž...
Exodus 28:40... šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a...
Exodus 29:43...syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho...
Exodus 33:18... osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou...
Exodus 33:22...je místo, kde staneš na skále. tudy půjde  sláva, postavím do skalní rozsedliny a přikryji svou...
Exodus 40:34...přikryl oblak a Příbytek naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na...
Exodus 40:35...spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové...
Leviticus 9:6... Když to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři,...
Leviticus 9:23...lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou...
Leviticus 10:3...svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal Mišaele a Elsafana, syny Uziele...
Numeri 14:10...Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento...
Numeri 14:21...jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou...
Numeri 14:22...celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti,...
Numeri 16:19...obec. Vtom se celé obci ukázala Hospodinova sláva a Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 17:7...- přikryl jej oblak a ukázala se tam Hospodinova sláva! Mojžíš a Áron pak přišli před Stan...
Numeri 20:6... Padli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k...
Deuteronomium 5:24...jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z prostředku...
Deuteronomium 26:19... pak vyvýší, abys měl chválu, věhlasslávu nade všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým...
Deuteronomium 33:26...Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí ...
Jozue 7:19...Juda. "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu....
1. Samuel 4:21...by nevnímala. Chlapce pojmenovala Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli...
1. Samuel 4:22...truhly a kvůli svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží truhly...
1. Královská 3:13...tomu ti přidám i to, jsi nežádal: bohatstvíslávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi...
1. Královská 8:11... protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,'...
1. Letopisů 16:24...celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem!...
1. Letopisů 16:27...jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesaSláva a nádhera je v jeho přítomnosti, síla a radost je tam...
1. Letopisů 16:28...Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu i moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu,...
1. Letopisů 16:29...vzdejte Hospodinu slávu i moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary, před něj přistupte,...
1. Letopisů 29:12... jež převyšuje vše! Od tebe pochází bohatstvísláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla...
1. Letopisů 29:28...v utěšeném věku, nasycen životem, bohatstvímslávou a na jeho místě začal kralovat jeho syn Šalomoun....
2. Letopisů 1:11...jsi chtěl právě toto - nežádal jsi pokladyslávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis...
2. Letopisů 1:12...dostaneš. K tomu ti přidám bohatství, pokladyslávu, takže ti nebude rovného mezi králi v minulosti ani v...
2. Letopisů 5:14...službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,'...
2. Letopisů 7:1...zápalnou oběť i ostatní oběti. Chrám naplnila sláva Hospodinova, takže kněží nemohli vstoupit do...
2. Letopisů 7:2... protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Všichni synové Izraele viděli, jak sestupuje oheň....
2. Letopisů 7:3... jak sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli...
2. Letopisů 17:5...Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatstvíslávu. Srdcem se natolik upnul k Hospodinovým cestám, že z...
2. Letopisů 18:1... Když Jošafat dosáhl velikého bohatstvíslávy, uzavřel sňatkem svého syna spojenectví s Achabem. Po...
2. Letopisů 26:18...svatyni, neboť ses dopustil přestoupení. Takto slávu od Hospodina Boha nezískáš." Uziáš zuřil, kadidelnici...
2. Letopisů 32:27...hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatstvíslávu. Nashromáždil poklady stříbra, zlata, drahokamů,...
Ester 1:4...sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatstvíslávu své říše, přepych a nádheru svého majestátu. Na závěr...
Ester 8:16...veselí. Židům vzešlo světlo a radost, jásotsláva. V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam...
Job 14:21...odchází, strnou mu rysy a ty ho propouštíš. O slávě svých dětí pak neví nic, nedozví se ani, zda budou...
Job 29:20... k vodě, rosa bude nocovat v koruně.  sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce ...
Job 37:22... Od severu vychází zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopil! Všemohoucí je nám nedosažitelný; v...
Žalmy 3:4...séla Ty však, Hospodine, jsi okolo štít, tySlávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze...
Žalmy 4:3... slyš modlitby! Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla...
Žalmy 8:2... Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a nemluvňat...
Žalmy 8:6...pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořilslávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi...
Žalmy 19:2...zpěváka. Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému...
Žalmy 21:6...věčné časy prodloužils jeho dny! Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a nádheru ty mu udílíš....
Žalmy 26:8...Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj...
Žalmy 29:1...Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte...
Žalmy 29:2...vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti!...
Žalmy 29:3...Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami!...
Žalmy 29:9...duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude...
Žalmy 45:4...Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v leskuslávě své, v slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a...
Žalmy 45:5... k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své, v  slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou...
Žalmy 45:14...se před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat zlatem protkaný. V...
Žalmy 57:6...jejich jazyky. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům připravili,...
Žalmy 57:9...je zpívat a hrát. Probuď se konečně, moje slávo, probuď se, loutno a citero, vzbudím ranní zář!...
Žalmy 57:12...k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na nápěv...
Žalmy 62:8... on je můj pevný hrad! V Bohu je spása, moje sláva; pevná skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na...
Žalmy 63:3... ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel! Lepší než život je láska tvá, ...
Žalmy 72:19...Jeho slavné jméno je požehnané navěky, jeho slávy je plná celá zem! Amen! Amen! Zde končí modlitby...
Žalmy 73:24... povedeš svými záměry a nakonec přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po...
Žalmy 78:61...přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal...
Žalmy 84:12... Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milostslávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. Hospodine...
Žalmy 85:10...spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! Láska a pravda se spolu setkají,...
Žalmy 89:18...celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězstvíSláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš...
Žalmy 96:3...chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem!...
Žalmy 96:6...jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesaSláva a nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni je...
Žalmy 96:7...Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a moc! Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do...
Žalmy 96:8...vzdejte Hospodinu slávu a moc! Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s dary předstupte....
Žalmy 97:6... Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všechny národy. Hanba všem, kdo uctívají bůžky,...
Žalmy 102:16...jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje, se ukáže ve...
Žalmy 102:17... Hospodin znovu Sion zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátí k modlitbě trpícího, tehdy nepohrdne...
Žalmy 104:1...Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj - oděn jsi slávou a nádherou! Světlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe...
Žalmy 104:31... abys tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva trvá věčně, ze svého díla se Hospodin raduje!...
Žalmy 106:20...si potom tele udělalia tomu odlitku se klaněliSlávu svého Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co trávu...
Žalmy 107:8...cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydleníSláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro...
Žalmy 107:15...vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězySláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro...
Žalmy 107:21...slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhubySláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro...
Žalmy 107:31...ticho, dovedl je k přístavu, po němž toužiliSláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro...
Žalmy 108:6...k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni ti, jež...
Žalmy 113:3...Od východu slunce tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin! Hospodin je vznešený nad všemi národy...
Žalmy 113:4...Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy. Kdo je jako náš Bůh, Hospodin,...
Žalmy 115:1...vod! Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat...
Žalmy 138:5... opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je největší!" je Hospodin tolik vyvýšený,...
Žalmy 145:5...mocné činy zvěstují. mluví o tvé kráseslávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích. ...
Žalmy 145:11...stvoření slaví, ti dobrořečí věrní tví. O slávě tvého království vyprávějí, o tvých mocných činech...
Žalmy 145:12...hovoří. Všichni lidé se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho království. Tvé království vládne nad...
Žalmy 148:13...Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám...
Žalmy 149:5...v oblibě, spásou korunuje ubohé! věrní v této slávě jásají, si prozpěvují ve svých ložnicích. Z plna...
Přísloví 3:16... Dlouhověkost ve své pravici třímá, bohatstvíslávu drží v levici. Její cesty jsou plné potěšení, její...
Přísloví 3:35...ale přízeň věnuje. Moudrým připadne za dědictví sláva, tupce však čeká potupa. Slyšte, synové, otcovské...
Přísloví 8:18... kdo hledají, jistě naleznou. Bohatstvísláva se nachází u , trvalé jmění a pravý blahobyt. ...
Přísloví 15:33...nabere. Školou moudrosti je úcta k Hospodinuslávu předchází pokora. Člověk si může lámat hlavu,...
Přísloví 18:12...zdí je v jeho představách. Pýcha předchází pádslávu předchází pokora. Kdo odpovídá dřív, než vyslechne,...
Přísloví 21:21...a soucit, nalezne život, spravedlnostslávu. Do města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na...
Přísloví 22:4...pokory a úcty k Hospodinu je bohatstvísláva a život. Trnitá a zrádná je cesta zvráceného, komu je...
Přísloví 25:2... shromážděná na dvoře judského krále EzechiášeSlávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat....
Přísloví 25:27... Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovatslávu může být neslavné. Bezbranné město, zborcená hradba...
Přísloví 28:12...odhalí. Když jásají spravedliví, je to veliká sláva, když mají darebáci navrch, každý se schovává. Kdo...
Kazatel 6:2...na lidi: Bůh někomu dopřeje bohatství, jměníslávu, takže mu v životě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh...
Izaiáš 3:8...Postavili se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti...
Izaiáš 4:5... pak Hospodin stvoří baldachýn - všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře...
Izaiáš 6:3..."Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem!" Hlasem toho volání se chvěly...
Izaiáš 8:7...vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se vylije z...
Izaiáš 13:19... Babylon, to věhlasné království, ta chloubasláva Chaldejských, dopadne jako Bohem rozvrácená města -...
Izaiáš 16:14...tři roky, jako by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu potupena a celý ten ohromný dav se zmenší na...
Izaiáš 17:3...být královstvím a pozůstatek Aramu dopadne jako sláva Izraelců - tak praví Hospodin zástupů. V ten den...
Izaiáš 17:4...- tak praví Hospodin zástupů. V ten den Jákobova sláva uvadne a jeho vypasené tělo vyhubne. Bude to, jako...
Izaiáš 21:16...roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne a z celého množství hrdinných...
Izaiáš 24:16... Slyšíme chvalozpěv z nejzazších krajů: "Sláva Spravedlivému!" ale říkám: "Zle je mi, zle je mi!...
Izaiáš 24:23...Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu před svými stařešiny. Hospodine, můj Bůh jsi ty,...
Izaiáš 35:2... rozkvete, rozezní se jásotem! Bude dána sláva libanonská, nádhera karmelská a šáronská - ukáže se...
Izaiáš 40:5... pahorkatina je planinou. Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa...
Izaiáš 42:8... jsem Hospodin - tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami!...
Izaiáš 43:7... kdo nesou jméno , ty, jež jsem stvořilslávě své, ty, jež jsem udělal a zformoval. Vyveď ten slepý...
Izaiáš 45:25...ale všichni Izraelovi potomci dojdou v Hospodinu slávy a vítězství. Padl Bél, Nabú se hroutí, zvířata vezou...
Izaiáš 48:11...činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš , Jákobe, ty, Izraeli, můj...
Izaiáš 58:8...spravedlnost bude předcházet a Hospodinova sláva tvé řady uzavře. Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší ;...
Izaiáš 59:19... Na západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka...
Izaiáš 60:1... zaskvěj se, tvé světlo je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou! Hle, tma přikryje zemi a soumrak...
Izaiáš 60:2...národy, nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národy a...
Izaiáš 60:7...přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím. Kdo se to slétají jako oblaky, jako holubi k...
Izaiáš 60:13... zahynou; takové národy v troskách zaniknouSláva Libanonu k tobě zamíří, cypřiše a jilmy spolu s...
Izaiáš 60:19...bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě! Tvé slunce nikdy nezapadne, neubude z tvého...
Izaiáš 62:2...spatří tvoji spravedlnost i všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno, jež ti Hospodinova...
Izaiáš 63:15...z nebe, jen se podívej z příbytku svatostislávy své: Kde je tvá horlivost a síla tvá? Tvé hluboké...
Izaiáš 66:12...Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojemslávou národů jako rozvodněným potokem. Budete se kojit v...
Izaiáš 66:18...všechny národy a jazyky; přijdou a moji slávu uvidí! Vložím na znamení a ty, kteří vyváznou,...
Izaiáš 66:19...ostrovům, kde o mně ještě nikdy neslyšeli a moji slávu nikdy neviděli. Budou zvěstovat mou slávu mezi...
Jeremiáš 2:11... i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale svou Slávu vyměnil za nesmysly! Zděste se, nebesa, otřásejte se...
Jeremiáš 13:16... odložte pýchu, vždyť mluvil Hospodin. Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí,...
Jeremiáš 17:12...v půlce života a na konci bude za hlupáka. Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje...
Jeremiáš 33:9...věhlas a stane se mi zdrojem radosti, chvályslávy přede všemi národy na zemi, uslyší o všem...
Jeremiáš 48:18...zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy, v prachu usedni, trůnící Dcero dibonská! Zhoubce...
Ezechiel 1:28...dokola. Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy...
Ezechiel 3:12...jsem za sebou obrovský hluk. To se Hospodinova sláva zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch...
Ezechiel 3:23...a šel na pláň. A hle - stála tam Hospodinova sláva! Právě taková sláva, jakou jsem viděl u průplavu...
Ezechiel 8:4...socha budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl vidění na...
Ezechiel 9:3...po boku. Přišli a stanuli u bronzového oltářeSláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad...
Ezechiel 10:4...nádvoří naplnil oblak. Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k...
Ezechiel 10:18...nimi, neboť v nich byl duch života. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad...
Ezechiel 10:19...se u vchodu východní brány Hospodinova domusláva Boha Izraele byla nad nimi. Byly to tytéž bytosti,...
Ezechiel 11:22...Hospodin." Vtom cherubové s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla. Hospodinova...
Ezechiel 11:23...Izraele nad sebou zvedli křídla. Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou...
Ezechiel 31:18...mezi národy. Který strom v Edenu se ti mohl slávou a vznešeností vyrovnat? Stejně jako ty edenské...
Ezechiel 39:21... praví Panovník Hospodin. Předvedu svou slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám svůj...
Ezechiel 43:2...k východní bráně a hle - od východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod...
Ezechiel 43:4...u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu. Vtom se ...
Ezechiel 43:5... na vnitřní nádvoří a hle - Hospodinova sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle ,...
Ezechiel 44:4...jsem, jak Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Padl jsem na tvář. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin,...
Daniel 2:37...ti Bůh nebes dal království a moc, síluslávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi,...
Daniel 4:27...a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl, když z...
Daniel 5:18...tvému otci Nabukadnezarovi království, velikostslávu a velebnost. Pro tu velikost, kterou ho obdařil, jej...
Daniel 5:20... byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum...
Daniel 5:23...moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten...
Daniel 7:14... před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vládasláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i...
Daniel 7:27...byl navždy zničen a zahuben. Království, mocsláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému...
Ozeáš 4:7...víc a víc, tím více proti mně hřešili; svou Slávu nahradili mrzkostí. Živí se oběťmi mého lidu za hřích...
Ozeáš 9:11...ohavnými jako ten jejich miláček! Efraimova sláva jako pták uletí - žádné porody, těhotenství ani...
Ozeáš 10:5...lkát, jeho kněží budou naříkat, že je ta jeho sláva opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro...
Ozeáš 14:8...obilí. Jak vinná réva rozkvetou a získají si slávu, jako víno z Libanonu. Co je mi, Efraime, do...
Abakuk 2:14...zbytečně? Celou zemi totiž naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako vody naplňují moře. Běda tomu,...
Abakuk 2:16...svého hněvu, aby se díval na jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou budeš opilý. Teď pij ty; ukaž, jak jsi...
Abakuk 3:3...Bůh, Svatý přichází z hory Paranu. séla Jeho sláva halí nebesa, země je plná jeho chval. Jeho jas je...
Sofoniáš 3:19...a zahnanou zpět přivedu. Způsobím jim čestslávu v každé zemi, kde nesli pohanu. V ten čas vás znovu...
Sofoniáš 3:20... v ten čas vás shromáždím. Ano, dám vám čestslávu mezi všemi národy na zemi, změním váš osud před...
Ageus 2:3...někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám jako nic? Nuže...
Ageus 2:7...se svými poklady, a tento chrám naplním slávou, praví Hospodin zástupů. je stříbro a je zlato...
Ageus 2:9...stříbro a je zlato, praví Hospodin zástupůSláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního,...
Zachariáš 2:9...praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem nějslávou vprostřed něj.'" "Pojďte, pojďte! Utečte ze severní...
Zachariáš 2:12...tak praví Hospodin zástupů, který pro svou slávu poslal k národům, které vás plenily: "Kdo se vás...
Zachariáš 11:5...výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva Hospodinu, to jsem bohatý!' Jejich vlastní pastýři je...
Zachariáš 12:7...ovšem zachrání nejprve judské příbytky, aby sláva domu Davidova a sláva obyvatel Jeruzaléma nepřevýšila...
Matouš 4:8...a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. "To všechno ti dám," řekl mu, "když padneš na kolena...
Matouš 5:16...lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích." "Nemyslete si, že jsem...
Matouš 6:29... ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh...
Matouš 9:8...uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc. Cestou odtud Ježíš...
Matouš 15:31... chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl:...
Matouš 16:27...na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí...
Matouš 19:28...světa, se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete...
Matouš 24:30...přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a...
Matouš 25:31...a skřípění zubů.'" " přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy....
Marek 8:38...toho se bude stydět i Syn člověka, přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amen,...
Marek 10:37...udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici a druhého po tvé levici."...
Marek 13:26... jak přichází v oblacích s velikou mocíslávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř...
Lukáš 2:9...stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: "Nebojte se!...
Lukáš 2:14...nebeských zástupů takto chválících Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle."...
Lukáš 2:32...očima všech lidí - světlo ke zjevení národůmslávu tvého lidu Izraele." Ta slova naplnila jeho otce i...
Lukáš 4:6...všechna království světa. "Dám ti všechnu mocslávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla...
Lukáš 9:26...se bude stydět Syn člověka, přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů. Říkám vám popravdě:...
Lukáš 9:31... Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v...
Lukáš 9:32...spánkem. Jakmile se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali...
Lukáš 12:27... ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto...
Lukáš 17:18...devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdi....
Lukáš 19:38...přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebisláva na výsostech!" V davu byli i někteří farizeové. Řekli...
Lukáš 21:27...člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. se to všechno začne dít, vzpřimte se a...
Lukáš 23:47...naposled. Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!"...
Lukáš 24:26...všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy?" Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal,...
Jan 1:14...tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce jednorozený Syn, plný...
Jan 2:11...jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu...
Jan 7:18...sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který ho poslal, ten je...
Jan 8:50... ale vy mnou pohrdáte. však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a soudí. Amen, amen...
Jan 11:4... řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval...
Jan 11:40...jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen od...
Jan 12:41...uzdravit." To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto však v něho uvěřili i mnozí z...
Jan 12:43...vyobcováni ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne,...
Jan 17:4...jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní...
Jan 17:5... jsem vykonal. Nyní , Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil...
Jan 17:10...tvoji. Všechno je tvé a co je tvé, je .  sláva je v nich. nejsem na světě, ale oni jsou na...
Jan 17:22... aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme...
Jan 17:24...dal, byli se mnou tam, kde jsem , aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi miloval před...
Skutky 7:2...než se usadil v Cháranu, ukázal se mu Bůh slávy a řekl mu: ‚Odejdi ze své země a ze svého...
Skutky 7:55...Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: "Hle,...
Skutky 12:23...jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy. Boží slovo se pak...
Skutky 21:20...vykonal mezi pohany. Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc...
Římanům 1:23...se za moudré, ale jsou blázniSlávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného...
Římanům 2:7...- těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve...
Římanům 2:10...koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu...
Římanům 3:7...mou lží jen potvrzuje Boží pravdomluvnost k jeho slávě?" To by se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, ...
Římanům 3:23...totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze...
Římanům 4:20...zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil,...
Římanům 5:2...milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že...
Římanům 6:4...tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života. Jsme-li s ním...
Římanům 8:17...na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou...
Římanům 8:18... že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás zjevit. Všechno stvoření s...
Římanům 9:4... Izraelitů! Jim totiž patří synovstvísláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení,...
Římanům 9:23...ke zničení? Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě,...
Římanům 11:36...Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám,...
Římanům 15:7...tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal...
Římanům 16:27...k poslušnosti víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží vůle...
1. Korintským 2:7...moudrosti, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě a kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal;...
1. Korintským 2:8...kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho...
1. Korintským 4:10...rozumní; my jsme slabí, vy však silní; vy máte slávu, my však ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízní...
1. Korintským 10:31... děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi...
1. Korintským 11:7... Muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazemslávou Boží. Žena je ale slávou svého muže. Muž přece nebyl...
1. Korintským 11:15...vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou totiž dány jako pokrývka. Pokud se o tom...
1. Korintským 15:40...také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je sláva slunce,...
1. Korintským 15:41...je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd, i...
2. Korintským 1:20...Božím zaslíbením a skrze něj zní naše "amen" ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a...
2. Korintským 3:7...Duch oživuje. Litera tesaná do kamene měla svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na niž synové...
2. Korintským 3:9...Jestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou slávu, služba spravedlnosti slávu nesrovnatelně větší!...
2. Korintským 3:10...tehdy bylo slavné, ve srovnání s touto nesmírnou slávou vlastně ani slavné nebylo. Jestliže to pomíjející...
2. Korintským 3:11...slavné nebylo. Jestliže to pomíjející přišlo se slávou, slavnější je to, co zůstává! Právě díky této...
2. Korintským 3:18...s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu...
2. Korintským 4:4...světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím. (Nehlásáme přece...
2. Korintským 4:6...v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v...
2. Korintským 4:15...se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli...
2. Korintským 4:17... ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je...
2. Korintským 6:8... s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou i pohanou, se špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři...
2. Korintským 8:23...o naše bratry, jsou to vyslanci církví - jsou sláva Kristova! Podejte jim tedy před očima všech církví...
Galatským 1:5...věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Žasnu, jak rychle se uchylujete...
Efeským 1:12...naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválouslávou. V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy,...
Efeským 1:14... že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chválasláva jemu! Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší...
Efeským 1:17... Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž...
Efeským 3:13...kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu. Proto klekám na kolena před Otcem...
Efeským 3:16...na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze...
Efeským 3:21... prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky...
Filipským 1:11...od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že...
Filipským 2:11...na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto,...
Filipským 3:19...konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské...
Filipským 4:20...v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buďsláva na věky věků! Amen. Pozdravte všechny svaté v Kristu...
Koloským 1:11...poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s...
Koloským 1:27...slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy! Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme...
Koloským 3:4...se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte proto své pozemské sklony -...
1. Tesalonickým 2:12...svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království. Neustále děkujeme Bohu také proto,...
1. Tesalonickým 2:20...při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a radost! Když jsme to odloučení nemohli déle...
2. Tesalonickým 2:14...tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratři, stůjte...
1. Timoteus 1:17... neviditelnému, jedinému Bohu buď čestsláva na věky věků! Amen. Timoteji, synu, dávám ti tyto...
1. Timoteus 3:16...pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří...
2. Timoteus 2:10...kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s...
2. Timoteus 4:18...zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. Pozdravuj Priscillu s Akvilou i...
Židům 1:3...skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese...
Židům 2:7...O málo nižším než anděly jsi jej stvořilslávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše...
Židům 2:9...andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za...
Židům 2:10...všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za vhodné přivést původce jejich...
Židům 3:3...v celém Božím domě. On si ovšem zaslouží větší slávu než Mojžíš, tak jako větší čest stavitel než sám...
Židům 5:5...Árona. Právě tak si ani Kristus nepřivlastnil slávu velekněze, ale dal mu ji Ten, který mu řekl: "Ty jsi...
Židům 9:5...a desky smlouvy. Nad truhlou byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O tom všem ale teď...
Židům 13:21...očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím vás, bratři, přijměte toto...
1. Petr 1:7...ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, ctislávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli,...
1. Petr 1:11...nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím...
1. Petr 1:24...Vždyť: "Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo...
1. Petr 4:11...vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen. Milovaní, nedivte se ...
1. Petr 4:13...na Kristově utrpení, vždyť se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! Když nesete urážky pro...
1. Petr 4:14...jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj,...
1. Petr 5:1... svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás...
1. Petr 5:4...ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se...
1. Petr 5:10... který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc...
2. Petr 1:3...když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a...
2. Petr 1:16...bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z...
2. Petr 1:17...mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé...
2. Petr 3:18...našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. Co bylo od počátku, co jsme...
Juda 1:24...moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné - jedinému Bohu, našemu...
Juda 1:25...- jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po...
Zjevení 1:6...králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Hle, přichází s oblaky a...
Zjevení 4:9...a který přichází." A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věků,...
Zjevení 4:11...se slovy: "Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé...
Zjevení 5:12...přijmout moc a bohatství, moudrost a síluslávu, chválu a čest!" Také všechno stvoření, které je na...
Zjevení 5:13..."Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čestsláva i vláda na věky věků!" A čtyři bytosti řekly: "Amen!"...
Zjevení 7:12...a klaněli se Bohu se slovy: "Amen! Chválasláva, moudrost a díkůčinění, čest a moc i síla našemu Bohu...
Zjevení 11:13...zahynulo a ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé "běda" pominulo, hle, třetí...
Zjevení 15:8...na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do chrámu, dokud...
Zjevení 16:9...ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a její...
Zjevení 18:1...z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká...
Zjevení 19:1...velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězstvísláva i moc našemu Bohu! Pravdivé a spravedlivé jsou jeho...
Zjevení 19:7...ujal kralování! Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se...
Zjevení 21:11... sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Jasem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni...
Zjevení 21:23... aby v něm svítily, neboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek. Národy spasených se budou...
Zjevení 21:24...jeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc...
Zjevení 21:26...zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |