Slámy

Hledám varianty 'slámy' [ slámy (3) slámu (11) slámě (1) sláma (6) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 24:25...Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i místo k přenocování." Tehdy...
Genesis 24:32...domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok a přinesl vodu, aby si on i muži, kteří ho...
Exodus 5:7...dozorcům lidu: "Nedávejte jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale...
Exodus 5:10...a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou...
Exodus 5:12...celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný...
Exodus 5:13...svou práci - stejný denní úkol, jako když byla sláma!" Izraelští předáci, ustanovení faraonovými biřici,...
Exodus 5:16...svými služebníky? Tvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji...
Exodus 5:18...obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k práciSláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet...
Soudců 19:19...vracím domů. Nikdo ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro sebe,...
1. Královská 5:8... Každý ve svém pořadí také dodávali ječmenslámu pro tažné a jezdecké koně, kdekoli byli rozmístěni....
Job 21:18...Naděluje jim bolesti rozhněvaný Bůh? Bývají jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh...
Job 41:19...tak kopím, šípem či oštěpem. Železo je pro něj slámě podobné, bronz považuje za dřevo trouchnivé. Šípy ho...
Job 41:21... kamenů z praku si všímá jako plev. Za stébla slámy považuje kyje, mávání šavlí směje se. Ostré střepy mu...
Izaiáš 11:7...mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije,...
Izaiáš 25:10...však bude dupán v zemi své, jako bývá zadupána sláma do hnoje. Moáb v tom hnoji ruce rozpřáhne, jako se...
Izaiáš 33:11... teď se pozvednu a vyvýším! Těhotní senemslámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou...
Izaiáš 47:14...z toho, co na tebe přichází. Hle - jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci plamene! K...
Izaiáš 65:25...se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. žádná zloba, ...
Jeremiáš 23:28...ale slovo, ten je věrně mluví. Co je sláma vedle zrní? praví Hospodin. Není slovo jako oheň?...
Joel 2:5... skáčou přes horské vrcholy. Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy....
1. Korintským 3:12... stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |