Skutkům

Hledám varianty 'skutkům' [ skutky (169) skutkům (12) skutků (45) skutku (4) skutkem (2) skutek (10) skutcích (14) ]. Nalezeno 245 veršù.
Numeri 16:28... že Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůli: Zemřou-li tito muži...
Deuteronomium 11:3...mocnou ruku a vztaženou paži, jeho znamenískutky, které uprostřed Egypta vykonal na faraonovi a celé...
Deuteronomium 31:21...ze rtů). Již dnes přece znám jejich představyskutky, ještě než je uvedu do země, kterou jsem jim s...
Růt 2:12...jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele,...
1. Samuel 2:3...úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly se, ti, kdo klopýtali...
1. Samuel 12:7...soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob...
1. Královská 8:32...viníka označil za vinného a odplatil mu jeho skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil a odplatil mu...
1. Královská 8:39...přebýváš. Odpusť, zasáhni a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce...
1. Královská 11:41... dokud Šalomoun nezemřel. Ostatní Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a jakou měl moudrost - o tom se...
1. Královská 14:19...služebníka, proroka Achiáše. Ostatní Jeroboámovy skutky - jak válčil a kraloval - o tom se píše v Kronice...
1. Královská 14:29...vracely do strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
1. Královská 15:7...po celou tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
1. Královská 15:23...Gebu Benjamínovu a Micpu. Všechny ostatní Asovy skutky - jak byl udatný, co všechno vykonal a jaká města...
1. Královská 15:31...Hospodina, Boha Izraele. Ostatní Nádabovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
1. Královská 16:5...na cestě, toho ptáci rozklovou!" Ostatní Baašovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se,...
1. Královská 16:14...popouzeli Hospodina, Boha Izraele. Ostatní Elovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
1. Královská 16:20...hřích, že svedl celý Izrael. Ostatní Zimriho skutky - včetně spiknutí, které zosnoval - o tom se, jak...
1. Královská 16:27...popouzeli Hospodina, Boha Izraele. Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom...
1. Královská 16:33...vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni...
1. Královská 22:39... přesně tak, jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný...
1. Královská 22:46...mír s izraelským králem. Ostatní Jošafatovy skutky - jak byl udatný a jak bojoval - o tom se, jak známo...
2. Královská 1:18... kralovat Joram. O ostatních Achaziášových skutcích, které vykonal, se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 8:23...době se vzbouřila i Libna. Ostatní Jehoramovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 10:34...Arnon přes Gileád k Bášanu. Ostatní Jehuovy skutky - co všechno vykonal, a jak byl udatný - o tom všem...
2. Královská 12:20... Ten pak od Jeruzaléma odtáhl. Ostatní Joašovy skutky - o všem, co vykonal - se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 13:8...zničil. Rozdrtil je na prach. Ostatní Joachazovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se,...
2. Královská 13:12...Izrael, ale pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským...
2. Královská 14:15...s rukojmími vrátil do Samaří. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským...
2. Královská 14:18... ještě patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V...
2. Královská 14:28...Jeroboáma, syna Jehoašova. Ostatní Jeroboámovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval, když...
2. Královská 15:6...Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Azariášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 15:11... se stal králem místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice izraelských králů...
2. Královská 15:15... se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy skutky - včetně spiknutí, které zosnoval - jsou sepsány v...
2. Královská 15:21...zpět a v zemi se nezdržel. Ostatní Menachemovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 15:26... se stal králem místo něj. Ostatní Pekachiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice...
2. Královská 15:31... stal králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice...
2. Královská 15:36...Horní bránu Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 16:19...vchod do Hospodinova chrámu. Ostatní Achazovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 20:20...přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní Ezechiášovy skutky - všechny jeho udatné činy i to, jak udělal rybník a...
2. Královská 21:17...je v Hospodinových očích zlé. Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonal a jaký hřích spáchal - o tom se...
2. Královská 21:25...za krále jeho syna Jošiáše. Ostatní Amonovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 23:28...tam bude zůstávat jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 24:5... to nehodlal promíjet. Ostatní Joakimovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v...
1. Letopisů 29:29...na jeho místě začal kralovat jeho syn ŠalomounSkutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve...
2. Letopisů 6:23...tak, abys odplatil viníkovi, co zaslouží za své skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil a odplatil mu za...
2. Letopisů 6:30...nebe, kde přebýváš. Odpusť a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce...
2. Letopisů 9:29...i ze všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány ve...
2. Letopisů 12:15...a nijak netoužil hledat Hospodina. Rechoboámovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány...
2. Letopisů 13:22...synů a šestnáct dcer. Ostatní Abiášovy skutky - jeho slova i činy - jsou sepsány ve Výkladu...
2. Letopisů 16:11...z lidu dopustil velikých krutostí. Asovy skutky jsou od počátku do konce zapsány v Knize judských...
2. Letopisů 20:34...své srdce Bohu svých otců. Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua...
2. Letopisů 25:26...Joachazova, o patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských...
2. Letopisů 26:22...Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal prorok Izaiáš, syn...
2. Letopisů 27:7...před Hospodinem, svým Bohem. Ostatní Jotamovy skutky i všechny jeho války a cesty jsou sepsány v Knize...
2. Letopisů 28:26...Hospodina, Boha svých otců. Ostatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku do konce...
2. Letopisů 32:32... co všechno v srdci. Ostatní Ezechiášovy skutky i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění proroka...
2. Letopisů 33:18...pouze Hospodinu, svému Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu i slova vidoucích, kteří k...
2. Letopisů 35:26...zahrnuty v Knize žalozpěvů. Ostatní Jošiášovy skutky, jeho oddanost tomu, co je psáno v Hospodinově...
2. Letopisů 36:8...je ve svém babylonském chrámu. Ostatní Joakimovy skutky i to, jaké ohavnosti páchal a čím se provinil, to...
Nehemiáš 9:35...jsi jim dal, nesloužili ti a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci v zemi...
Job 33:17...uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše zabránil, aby jeho duši...
Job 34:11...je křivda vzdálená. Každému ovšem jeho skutky odplácí, chová se k lidem, jak si kdo zaslouží. Bůh...
Job 34:25...bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni....
Žalmy 9:12...Zpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národům: Mstitel prolité krve na myslí,...
Žalmy 28:4...však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich počinů, odměň je za dílo jejich...
Žalmy 62:13...náleží také láska, Pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův, když byl v Judské poušti...
Žalmy 64:10... Bázeň pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet!...
Žalmy 66:3...slavně hlásejte! Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé...
Žalmy 66:5...bude, zpívat o jménu tvém! séla Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jak k lidem chová se!...
Žalmy 73:28... svém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na...
Žalmy 86:8...mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny národy, kterés učinil,...
Žalmy 92:5...s deseti strunami, za doprovodu citery. Svými skutky jsi , Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle...
Žalmy 92:6...o díle rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodineskutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké! Tupý člověk...
Žalmy 101:3... Nikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnostSkutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné...
Žalmy 103:7...cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal. Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně...
Žalmy 104:13...svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám...
Žalmy 104:24...na něm, než se zešeří. Kolik je, Hospodineskutků tvých! Všechno jsi moudře učinil - země je plná...
Žalmy 106:39...obětovali - tou krví byla poskvrněna zem! Svými skutky takto pošpinili se, a svými činy smilnili. Hospodin...
Žalmy 107:24... na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině. Na jeho slovo...
Žalmy 111:2...shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich...
Žalmy 111:6...si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnost a právo...
Žalmy 141:4...Nenech srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemných s lidmi, kteří jsou zločinci - ani...
Žalmy 145:4...nelze nikdy pochopit! všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluví o tvé...
Přísloví 12:14... Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí. Hlupák je přesvědčen, že jde...
Přísloví 14:14... smutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své skutky a dobrý člověk za ty své. Prosťáček důvěřuje kdečemu...
Přísloví 24:12...je! Strážce tvé duše o všem , každému jeho skutky odplatí! Jez med, můj synu, vždyť je tak dobrý,...
Přísloví 24:29..."Zachovám se k němu jak on ke mně, každému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem lenochova pole,...
Kazatel 3:17...Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi...
Kazatel 9:1...jsem k tomuto: Spravedlivé a moudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh. je to láska anebo zášť,...
Kazatel 9:7...chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé, olej...
Izaiáš 3:8... Juda se kácí! Postavili se Hospodinu slovyskutky, jeho slávě vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře...
Izaiáš 3:10... Řekněte spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své...
Izaiáš 5:12... víno na jejich hodech nechybí. Hospodinovy skutky je ale nezajímají, dílo jeho rukou vůbec nevidí. A...
Izaiáš 19:14...jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích....
Izaiáš 41:24...tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň - kdo si vás volí, je odporný! Ten,...
Izaiáš 41:29...odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky jsou ještě míň - vzduch a nicota jsou jejich...
Izaiáš 57:12...v úctě? sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomoc,...
Izaiáš 65:7... protože uráželi na návrších, za tehdejší skutky s nimi vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto...
Izaiáš 66:18...spolu s ním, praví Hospodin. však znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shromáždil...
Jeremiáš 4:18...mně, praví Hospodin. To ty tvé způsoby a tvé skutky ti to zavinily. To je tvé neštěstí, ano tak trpké,...
Jeremiáš 17:10...každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží." Jako koroptev sedící na vejcích, která ...
Jeremiáš 21:12...plamenem, rozhoří se a nezhasne, protože vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti tobě, Jeruzaléme, jenž...
Jeremiáš 21:14...Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše skutky zaslouží. Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí...
Jeremiáš 25:14...národům a velikým králům. Odplatím jim za jejich skutky, za to, co vlastnoručně páchali.'" Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 32:19...odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své skutky zaslouží. Konal jsi znamení a zázraky v Egyptě a...
Jeremiáš 50:29...tábor kolem něj, nemá úniku! Odplaťte mu jeho skutky, proveďte mu vše, co sám prováděl! Vždyť se k...
Ezechiel 3:20... zemře ve svém hříchu a jeho spravedlivé skutky nebudou ani vzpomenuty - za jeho krev ale budu volat...
Ezechiel 14:22...přicházejí! uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete útěchy po tom neštěstí, které jsem uvedl na...
Ezechiel 14:23...na něj uvedl. uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete díky nim úlevy, neboť poznáte, že nic z...
Ezechiel 18:24...ohavnosti - snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou vzpomenuty. Zemře za to, jak...
Ezechiel 20:43... Tam si vzpomenete na své způsoby, na všechny skutky, kterými jste se poskvrňovali, a kvůli všemu tomu...
Ezechiel 20:44...ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele, praví Panovník Hospodin." Dostal...
Ezechiel 21:29...Ukazuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují váš hřích. Sami sebe jste usvědčili, a tak...
Ezechiel 24:14...být, neslituji se, nepolevím. Za tvé způsobyskutky odsoudím, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 33:13...a páchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé skutky nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezpráví, jehož...
Ezechiel 36:17...ještě žil ve vlastní zemi, svými způsobyskutky ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v mých očích...
Ezechiel 36:19...po zemích. Odsoudil jsem je za jejich způsobyskutky. Kamkoli ale mezi národy přišli, všude svaté...
Daniel 4:34... velebím a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí...
Daniel 9:14... náš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš,...
Ozeáš 4:9...- budu je trestat za jejich způsoby, za jejich skutky jim odplatím! Budou jíst, ale nenasytí se, budou...
Ozeáš 5:4...ke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnil. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili; duch...
Ozeáš 7:2... že si pamatuji všechny jejich zločiny; jejich skutky je teď obklíčily - vždyť je mám stále na očích!...
Ozeáš 12:3...Judovi; Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí! v lůně chytal svého bratra za paty,...
Amos 8:7...Pýše Jákobově: "Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek." Copak se kvůli tomu neotřese země, nedá se každý...
Micheáš 6:5...po Gilgal, abys znal Hospodinovy spravedlivé skutky." Jak mám před Hospodina předstoupit, jak se...
Micheáš 7:13...kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce jejich skutků. Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým...
Matouš 5:16...světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích." "Nemyslete...
Matouš 6:1..."Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého...
Matouš 11:2...městech. Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou: "Jsi Ten,...
Matouš 11:19...a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky." Městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků,...
Matouš 16:27...svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí,...
Matouš 23:3...všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. Svazují těžká,...
Lukáš 11:48...vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte...
Lukáš 13:17... ale všechen zástup se radoval ze všech slavných skutků, které dělal. Tehdy řekl: "Čemu se podobá Boží...
Lukáš 23:41...on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl...
Lukáš 24:19...Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším lidem. Vrchní...
Jan 3:19...si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a...
Jan 3:20...nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke...
Jan 3:21... přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými...
Jan 5:20...mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a...
Jan 5:36...jen na čas. Mám ale větší svědectví než Janovoskutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Samotné skutky...
Jan 6:28...svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?" zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten...
Jan 6:29...se ho. Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký...
Jan 7:3...se do Judska, i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v...
Jan 7:7... protože o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj...
Jan 7:21...zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte. Mojžíš vám vydal obřízku...
Jan 8:39..." řekl jim Ježíš, "dělali byste Abrahamovy skutky. Vy ale chcete zabít - člověka, který vám pověděl...
Jan 8:41...slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce." "My jsme se nenarodili ze smilstva,"...
Jan 9:3...jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky. musím dělat skutky Toho, který poslal, dokud...
Jan 9:4...na něm byly zjeveny Boží skutky. musím dělat skutky Toho, který poslal, dokud je den. Přichází noc,...
Jan 10:25...jsem vám to, a nevěříte," odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají...
Jan 10:32... Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Za který z nich chcete kamenovat?"...
Jan 10:33...kamenovat?" "Nechceme kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a...
Jan 10:37... když jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn'? Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Pokud je však dělám, i...
Jan 10:38...však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je ve mně a v...
Jan 14:10... To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že jsem v Otci a Otec ve mně, jen...
Jan 14:11... jsem v Otci a Otec ve mně, jen kvůli těm skutkům věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude...
Jan 14:12... amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám . A bude dělat ještě větší skutky,...
Jan 15:24... nenávidí i mého Otce. Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale...
Skutky 4:9...Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám...
Skutky 7:22...moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovechskutcích. Když mu bylo čtyřicet let, rozhodl se navštívit...
Skutky 9:36...je v překladu Dorkas), která oplývala dobrými skutky a almužnami. V těch dnech však onemocněla a zemřela....
Skutky 26:20... že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání. To je důvod, proč se Židé...
Římanům 2:6...soudu. On "odplatí každému podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu,...
Římanům 3:20...byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon...
Římanům 3:27...chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme tedy za to, že...
Římanům 3:28...za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem...
Římanům 4:2...byl Abraham uznán za spravedlivého na základě skutků, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem! Co však...
Římanům 4:4...mu bylo počítáno za spravedlnost." Ten, kdo koná skutky, nedostává odplatu z milosti, ale z povinnosti. Kdo...
Římanům 4:5...z milosti, ale z povinnosti. Kdo ale místo skutků věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se...
Římanům 4:6...člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost bez skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž...
Římanům 8:13... Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést...
Římanům 9:12...rozhodnutí opíralo o vyvolení (nešlo totižskutky, ale o Toho, který povolává), bylo řečeno:...
Římanům 9:32...ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: "Hle,...
Římanům 11:6...vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne díky skutkům - jinak by milost nebyla milost. Co dodat?...
Římanům 13:12... Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve...
Římanům 15:18...k přivedení pohanů k poslušnosti slovemskutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže...
Galatským 2:16...pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme...
Galatským 3:2...od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli?...
Galatským 3:5...vám Bůh Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli?...
Galatským 3:10...s věrným Abrahamem. Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno:...
Galatským 3:12...žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru, aleskutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás...
Efeským 2:9... Není to z vás - je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh...
Efeským 2:10...dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali....
Efeským 5:11... co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se...
Filipským 2:12...pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli,...
Koloským 1:10...čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni...
Koloským 1:21...mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském těle...
Koloským 3:9... když jste již odložili své staré s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním...
Koloským 3:17...písně. Cokoli děláte, ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte...
1. Tesalonickým 1:3... Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu...
2. Tesalonickým 1:11...mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve...
2. Tesalonickým 2:17...potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu! Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za...
1. Timoteus 2:10...zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti....
1. Timoteus 4:12... Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovuskutku, v lásce, víře a čistotě. Než přijdu, věnuj se...
1. Timoteus 5:10... pokud byla věrnou manželkou, je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy svatým,...
1. Timoteus 5:25...hříchy jiných ale potom. Stejně tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty....
1. Timoteus 6:18... se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si...
2. Timoteus 1:9...spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou...
2. Timoteus 4:14...mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval...
Titus 1:16...svědomí. Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní, nepovolní a...
Titus 3:5...Boha, spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel...
Filemon 1:14...jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl...
Židům 4:4..."Sedmého dne Bůh odpočinul ode všech svých skutků," a jinde zase: "Do mého odpočinku nikdy...
Židům 4:10...vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých. Usilujme tedy...
Židům 6:1...znovu základy - je to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtech, vkládání rukou,...
Židům 9:14...věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil...
Židům 10:24...jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají...
Jakub 1:25...Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí...
Jakub 2:14...někdo tvrdí, že víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo...
Jakub 2:17...k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne:...
Jakub 2:18... Někdo na to řekne: "Jeden víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a ti...
Jakub 2:20...se! Kdy pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn...
Jakub 2:21...snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra...
Jakub 2:22...Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se...
Jakub 2:24...přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě...
Jakub 2:25... a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony...
Jakub 2:26...bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků. Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji -...
Jakub 3:13...mezi vámi moudrý a rozumný? to prokáže svými skutky - ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li...
1. Petr 1:17...nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste...
1. Petr 2:12...Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení...
2. Petr 3:10... živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak...
1. Jan 3:8...hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v...
1. Jan 3:12...svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé....
1. Jan 3:18...Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své...
Juda 1:15...a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům,...
Zjevení 2:2...uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést...
Zjevení 2:5...vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým...
Zjevení 2:6...z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i je nenávidím. Kdo uši, slyš, co...
Zjevení 2:19...ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky - tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že...
Zjevení 2:22...soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. zahubím její děti, všechny církve poznají, že ...
Zjevení 2:23...srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním Thyatirským, vám, kteří nemáte...
Zjevení 2:26...máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává  skutky do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást...
Zjevení 3:1... sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a...
Zjevení 3:2...umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si,...
Zjevení 3:8...nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které...
Zjevení 3:15...svědek, prvopočátek Božího stvoření: Znám tvé skutky - nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo...
Zjevení 9:20...nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám...
Zjevení 14:13... si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky je provázejí." A hle, spatřil jsem bílý oblak a na...
Zjevení 15:3...a píseň Beránkovu: "Veliké a předivné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé...
Zjevení 16:11...a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat...
Zjevení 18:6... tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků dejte dvojnásob; do kalichu, jenž namíchala, ...
Zjevení 20:12...bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také...
Zjevení 20:13...byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to...
Zjevení 22:12...se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |