Skutků

Hledám pøesnì 'skutků'. Nalezeno 45 veršù. Další varianty: skutky (169) skutkům (12) skutků (45) skutku (4) skutkem (2) skutek (10) skutcích (14)
1. Královská 11:41... dokud Šalomoun nezemřel. Ostatní Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a jakou měl moudrost - o tom se...
Nehemiáš 9:35...jsi jim dal, nesloužili ti a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci v zemi...
Žalmy 104:13...svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám...
Žalmy 104:24...na něm, než se zešeří. Kolik je, Hospodineskutků tvých! Všechno jsi moudře učinil - země je plná...
Žalmy 141:4...Nenech srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemných s lidmi, kteří jsou zločinci - ani...
Izaiáš 3:10... Řekněte spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své...
Ezechiel 20:44...ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele, praví Panovník Hospodin." Dostal...
Ozeáš 5:4...ke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnil. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili; duch...
Micheáš 7:13...kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce jejich skutků. Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je tvým...
Matouš 16:27...svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí,...
Lukáš 13:17... ale všechen zástup se radoval ze všech slavných skutků, které dělal. Tehdy řekl: "Čemu se podobá Boží...
Jan 10:32... Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Za který z nich chcete kamenovat?"...
Římanům 2:6...soudu. On "odplatí každému podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu,...
Římanům 3:20...byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon...
Římanům 3:27...chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme tedy za to, že...
Římanům 3:28...za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem...
Římanům 4:2...byl Abraham uznán za spravedlivého na základě skutků, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem! Co však...
Římanům 4:5...z milosti, ale z povinnosti. Kdo ale místo skutků věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se...
Římanům 4:6...člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost bez skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž...
Římanům 9:32...ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: "Hle,...
Efeským 2:9... Není to z vás - je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh...
Efeským 5:11... co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se...
Koloským 1:10...čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni...
2. Timoteus 4:14...mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval...
Židům 4:4..."Sedmého dne Bůh odpočinul ode všech svých skutků," a jinde zase: "Do mého odpočinku nikdy...
Židům 4:10...vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých. Usilujme tedy...
Židům 6:1...znovu základy - je to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtech, vkládání rukou,...
Židům 9:14...věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil...
Jakub 2:17...k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne:...
Jakub 2:18... Někdo na to řekne: "Jeden víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a ti...
Jakub 2:20...se! Kdy pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn...
Jakub 2:21...snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra...
Jakub 2:25... a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony...
Jakub 2:26...bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků. Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji -...
1. Petr 1:17...nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste...
Juda 1:15...a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům,...
Zjevení 2:19...ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky - tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že...
Zjevení 2:22...soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. zahubím její děti, všechny církve poznají, že ...
Zjevení 2:23...srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním Thyatirským, vám, kteří nemáte...
Zjevení 9:20...nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám...
Zjevení 16:11...a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat...
Zjevení 18:6... tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků dejte dvojnásob; do kalichu, jenž namíchala, ...
Zjevení 20:12...bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také...
Zjevení 20:13...byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to...
Zjevení 22:12...se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i...

Slova obsahující skutků: skutků (45) skutkům (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |