Skutcích

Hledám pøesnì 'skutcích'. Nalezeno 14 veršù. Další varianty: skutky (169) skutkům (12) skutků (45) skutku (4) skutkem (2) skutek (10) skutcích (14)
2. Královská 1:18... kralovat Joram. O ostatních Achaziášových skutcích, které vykonal, se, jak známo, píše v Kronice...
2. Letopisů 33:18...pouze Hospodinu, svému Bohu. Ostatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu i slova vidoucích, kteří k...
Job 34:25...bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni....
Žalmy 9:12...Zpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národům: Mstitel prolité krve na myslí,...
Žalmy 64:10... Bázeň pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet!...
Žalmy 73:28... svém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na...
Izaiáš 19:14...jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích....
Daniel 9:14... náš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš,...
Matouš 11:2...městech. Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou: "Jsi Ten,...
Lukáš 24:19...Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším lidem. Vrchní...
Skutky 7:22...moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovechskutcích. Když mu bylo čtyřicet let, rozhodl se navštívit...
Koloským 3:17...písně. Cokoli děláte, ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte...
1. Timoteus 6:18... se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si...
Jakub 2:18... Někdo na to řekne: "Jeden víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a ti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |