Skrze

Hledám varianty 'skrze' [ skrze ]. Nalezeno 246 veršù.
Genesis 16:2... Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se Abram...
Genesis 30:3... "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob...
Genesis 42:23...teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu...
Exodus 9:35...dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy...
Exodus 35:29...dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele...
Leviticus 8:36...Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal...
Leviticus 10:11...všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům...
Leviticus 26:46...jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny...
Numeri 9:23...rozkazu táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž. Hospodin promluvil...
Numeri 12:2...Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A Hospodin to...
Numeri 12:6...mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem...
Numeri 15:23...Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin přikázal,...
Numeri 17:5...tlupa. Stalo by se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze Mojžíše. Nazítří se celá izraelská obec dala do...
Numeri 27:23...a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k...
Numeri 36:13... To jsou přikázání a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při...
Jozue 14:2...své dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení dostala svá...
Jozue 20:2...Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo někoho...
Jozue 21:2...v Šílu v kanaánské zemi a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali města k bydlení a...
Jozue 21:8...Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato...
Jozue 22:9...země, kterou získali podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše. Ještě v kanaánské zemi, než překročili...
Soudců 2:22...žádný národ, který zůstal po Jozuově smrtiSkrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po...
Soudců 3:4...Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou...
Soudců 6:36...vstříc. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde...
Soudců 6:37...rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo....
Růt 4:12... získej si jméno v Betlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako...
1. Samuel 28:6...ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy...
1. Samuel 28:8...se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu."...
1. Samuel 28:15...se ode odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani skrze proroky, ani skrze sny. Proto jsem zavolal, abys...
1. Samuel 28:17...a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl království a...
2. Samuel 3:18...tedy jednejte, neboť Hospodin o Davidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i...
2. Samuel 12:25...Šalomoun, Pokojný. Hospodin si ho zamilovalskrze proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina se bude...
1. Královská 8:53...země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého služebníka Mojžíše, když jsi naše otce vyvedl z...
1. Královská 8:56...ze všech těch dobrých slov, která promluvil skrze svého služebníka Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodin,...
1. Královská 12:15... které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovuskrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král...
1. Královská 14:18...ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze svého služebníka, proroka Achiáše. Ostatní...
1. Královská 15:29... vyhladil je úplně všechny, jak to Hospodin řekl skrze svého služebníka Achiáše Šíloského. To vše kvůli...
1. Královská 16:12...celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal...
1. Královská 16:34...tam osadil bránu - přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z...
1. Královská 17:16...olej v láhvi neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn ženy, paní domu...
1. Královská 20:14...to stane?" zeptal se Achab. "Tak praví HospodinSkrze mladíky sloužící u krajských hejtmanů," odpověděl...
1. Královská 22:8...tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším,...
1. Královská 22:28...ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!"...
2. Královská 1:17...zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého...
2. Královská 3:11... tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj zeptali Hospodina?" Jeden ze služebníků...
2. Královská 5:1...a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento...
2. Královská 9:36...mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše Tišbejského: ‚Tělo Jezábel...
2. Královská 10:10...Achabovu, neselže. Hospodin vykonal, co řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu pobil...
2. Královská 10:17... Úplně je vyhladil, přesně jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k...
2. Královská 14:27...nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránil je skrze Jeroboáma, syna Jehoašova. Ostatní Jeroboámovy skutky...
2. Královská 17:13..."To nesmíte!" Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých...
2. Královská 17:23...vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze všechny své služebníky proroky. Izrael je proto ...
2. Královská 21:10...před syny Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal...
2. Královská 24:2...Judu, aby ho hubili, jak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi...
1. Letopisů 11:3...za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele. David pak s celým Izraelem vytáhl na...
1. Letopisů 24:27... Ze synů Jaaziášových: Beno. Ze synů Merariho skrze Jaaziáše: Beno, Šoham, Zakur a Ibri. Ze synů...
2. Letopisů 10:15... které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovuskrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král...
2. Letopisů 12:7..."Pokořili se, a tak je nezničím. Nevyliji skrze Šišaka svůj hněv na Jeruzalém, nechám je o vlásek...
2. Letopisů 18:7...tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším,...
2. Letopisů 18:27...ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!"...
2. Letopisů 29:25...Nátana (toto přikázání totiž přišlo od Hospodina skrze jeho proroky). Když se levité postavili na svá místa...
2. Letopisů 33:8...Zákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země,...
2. Letopisů 34:14...nalezl knihu Hospodinova zákona vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři Šafanovi:...
2. Letopisů 35:6...své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000...
Ezdráš 9:11...Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země, kterou...
Nehemiáš 8:14...slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíše, našli zapsáno, že synové Izraele mají...
Nehemiáš 9:14...příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotuskrze svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal příkazy,...
Nehemiáš 9:30...nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi...
Nehemiáš 10:30...slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou...
Job 7:14...' Tehdy ale strašíš sny, tehdy děsíš skrze vidění, že bych se raději oběsil - radši bych zemřel,...
Job 35:11...který písněmi rozeznívá noc, který nás vyučujeskrze dobytek a který nám na ptácích ukazuje moudrost?'...
Žalmy 50:5...soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!" Jeho spravedlnost...
Žalmy 52:9...na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!" ale budu jako oliva - v Božím domě budu...
Žalmy 63:12...však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů zavřou se! Pro předního zpěváka....
Přísloví 7:6...její řečí vábivou. Jednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel. Mezi prosťáčky, mládeží...
Izaiáš 20:2...napadl a dobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdi a svleč si...
Izaiáš 53:10...potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo...
Izaiáš 60:15... Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou chloubou...
Izaiáš 63:13... aby si získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí jak koně na pláni? Jako když...
Jeremiáš 5:7...odpustit? Tví synové opustili a přísahají skrze nebohy. Jen co jsem je nasytil, odešli cizoložit,...
Jeremiáš 37:2... neposlouchal slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k proroku...
Jeremiáš 50:1...Hospodin." Slovo, které Hospodin promluvil skrze proroka Jeremiáše o Babylonu, o zemi Chaldejců:...
Ezechiel 14:7...by se vypravil za prorokem, aby se dotazoval skrze něj, Hospodin mu odpovím osobně. Proti takovému...
Ezechiel 25:14...k Dedanu budou padat mečem. Pomstím se na Edomu skrze Izrael, svůj lid, který Edomu pocítit můj hněv a...
Ezechiel 30:10...- to přichází! Tak praví Panovník HospodinSkrze babylonského krále Nabukadnezara skoncuji s...
Ezechiel 38:17... jsi to ty, o kom jsem mluvil v dávných dnech skrze své služebníky, izraelské proroky. Po celá léta tehdy...
Ezechiel 39:15...měsících pak zemi znovu prozkoumají. Projdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle ...
Ezechiel 40:13... Výklenky byly 6 loktů široké a 6 loktů hlubokéSkrze protilehlé vchody výklenků pak změřil strop: od zadní...
Ezechiel 46:2...v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí. ...
Ezechiel 46:8... Když bude vládce přicházet, vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude o slavnostech...
Daniel 9:10... a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj...
Daniel 11:17...mu svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil. To se mu však nepodaří a nesplní. Obrátí...
Daniel 11:23...budou smetena a zahubena, včetně vůdce smlouvySkrze podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupá k moci,...
Daniel 11:25...a nesmírně početné vojsko, ale bude poražen skrze úklady nachystané proti němu. Zahubí ho ti, kteří...
Ozeáš 1:2... syna Jehoašova. Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu...
Ozeáš 1:7...se ale smiluji a zachráním je - nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale skrze Hospodina...
Ozeáš 6:5...rosa, jež zrána vyprchá! Proto jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby úsudky...
Ozeáš 12:11...jako za dnů, kdy svátek slavíváš! mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto...
Ozeáš 12:14...tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchuSkrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta a skrze...
Nahum 3:4...vábivá, mistryně kouzel, která kupčila s národy skrze smilstva svá a s pokoleními skrze svá kouzla. "Hle,...
Ageus 1:1...krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému...
Ageus 1:3...čas; není čas budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je...
Ageus 2:1... jednadvacátého dne sedmého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: "Promluv k judskému...
Zachariáš 7:7...sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo v...
Zachariáš 7:12... která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina...
Malachiáš 1:1...kupčit! Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze Malachiáše. Miluji vás, praví Hospodin. "Jak nás...
Matouš 2:5...Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z...
Matouš 14:2...svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal...
Matouš 18:7...sice musejí přicházet, ale běda člověkuskrze kterého pohoršení přichází. Svádí-li tedy tvá ruka...
Marek 6:14...se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a...
Marek 9:29...jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešli. Procházeli Galilejí, ale...
Lukáš 5:19...jinou možnost, vylezli na střechu a spustili ho skrze hliněné tašky i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když...
Lukáš 17:1...možné, aby nepřišla pokušení, ale běda tomuskrze koho přicházejí. Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na...
Lukáš 18:31...se naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanům, bude zesměšněn, pohaněn...
Jan 1:3...bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život...
Jan 1:7... svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle...
Jan 1:10...na svět: Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního,...
Jan 1:17... a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše...
Jan 3:17...na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo...
Jan 6:57...a v něm. Jako poslal živý Otec a žiji skrze Otce, tak ten, kdo mne, bude žít skrze . Toto je...
Jan 10:9...je neposlechly. jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne...
Jan 11:4..."Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martu i její...
Jan 14:6..." odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali, znali byste i mého Otce. Od...
Jan 17:20...ale jen za . Prosím i za ty, kteří ve uvěří skrze jejich slovo. jsou všichni jedno, jako ty, Otče,...
Jan 20:31...uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu...
Skutky 1:2...a učit do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům....
Skutky 2:22...Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami...
Skutky 2:43...a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úctaskrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni...
Skutky 4:16...s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze stal zjevný zázrak, a my to nemůžeme popřít. Aby...
Skutky 4:25...i zemi, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce...
Skutky 7:25... Myslel si, že jeho bratři porozumí, že jim Bůh skrze něho přináší spásu, ale oni nerozuměli. Navštívil je...
Skutky 8:18... Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze se slovy:...
Skutky 10:36...Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se...
Skutky 10:43... Jemu vydávají svědectví všichni prorociskrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj...
Skutky 11:14...do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného PetrSkrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům!' A...
Skutky 11:28...z Jeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstalskrze Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad....
Skutky 13:38... však rozklad nepoznal. Bratři, oznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Skrze něj je...
Skutky 13:39... že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchůSkrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho, od čeho...
Skutky 14:3...potvrzoval poselství o své milosti a působil skrze jejich ruce divy a zázraky. Obyvatelstvo města se...
Skutky 14:22...ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení. V každé církvi jim s modlitbou a...
Skutky 14:27... shromáždili církev a vyprávěli, co všechno Bůh skrze učinil a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali...
Skutky 15:4...církví, apoštoly i staršími a vyprávěli jim, co skrze Bůh udělal. Povstali však někteří věřící ze sekty...
Skutky 15:12...a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když domluvili, vzal si...
Skutky 17:31...totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému...
Skutky 19:11... tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce...
Skutky 21:4...místní učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha varovali, nechodí do Jeruzaléma. Když jsme...
Skutky 21:19...a vyprávěl jim postupně všechno, co Bůh skrze jeho službu vykonal mezi pohany. Když to uslyšeli,...
Skutky 28:25...ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jdi k tomuto lidu a řekni: Sluchem...
Římanům 1:2...apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých Písmech....
Římanům 1:5...z mrtvých - o našem Pánu Ježíši KristuSkrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti,...
Římanům 1:8... Především za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět!...
Římanům 2:16...evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na...
Římanům 3:22...i Proroci dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není...
Římanům 3:24... Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostískrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť...
Římanům 3:30...ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě!...
Římanům 5:1...jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou...
Římanům 5:2...pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše KristaSkrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v...
Římanům 5:5...vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za...
Římanům 5:12... který nás s ním usmířil. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak...
Římanům 5:17...Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají...
Římanům 5:18...životě skrze toho jediného, Ježíše Krista! Anoskrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení....
Římanům 5:21...Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho...
Římanům 7:4... Právě tak je tomu s vámi, bratři mojiSkrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat...
Římanům 7:25...tohoto smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou...
Římanům 8:37...mají nás." V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani...
Římanům 11:14...jsem na svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a některé...
Římanům 11:36... aby mu Bůh za to zaplatil?" Všechno je z nějskrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen. Pro Boží...
Římanům 15:18...chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze Kristus také nekonal k přivedení pohanů k...
Římanům 16:26...je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k poslušnosti...
Římanům 16:27...víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží vůle...
1. Korintským 2:10...těm, kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny...
1. Korintským 3:5...Kdo je vůbec Apollos? Kdo je Pavel? Služebníciskrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. jsem...
1. Korintským 3:15...škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás...
1. Korintským 4:15...to, že máte mnoho otců. Byl jsem to , kdo vás skrze evangelium zplodil v Kristu Ježíši, a tak vás prosím,...
1. Korintským 8:6... i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš Kristusskrze něhož je všechno, i my skrze něj. Všichni ale k...
1. Korintským 11:12...ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak je zas muž skrze ženu - a všechno společně je z Boha. Posuďte sami: je...
1. Korintským 12:8...projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha...
1. Korintským 15:21...vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo...
2. Korintským 1:5...pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení skrze Krista přijímáme. Když tedy máme soužení, je to pro...
2. Korintským 1:20..."ano"! V něm je "ano" ke všem Božím zaslíbenímskrze něj zní naše "amen" ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu...
2. Korintským 2:14...stále vodí v Kristově vítězném průvodu a všude skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme totiž...
2. Korintským 3:4...deskách lidských srdcí. A takovouto důvěru máme skrze Krista k Bohu: Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak...
2. Korintským 5:18...to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření...
2. Korintským 5:20...velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl...
2. Korintským 12:17...vás prý ale obelstil! Jak asi? Podvedl jsem vás skrze někoho, koho jsem k vám poslal? Požádal jsem o pomoc...
Galatským 1:1...všemi. Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který...
Galatským 1:12... Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem...
Galatským 2:8...jako Petrovi pro obřezané. Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i...
Galatským 3:14...přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. Řeknu to po lidsku,...
Galatským 3:18... ze zaslíbení. Abrahama však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli...
Galatským 3:19...zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka; prostředník ovšem není pro jednoho, a...
Galatským 4:23...narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy....
Galatským 5:5...milosti! My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece...
Galatským 6:14...ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Kristaskrze nějž je mi svět ukřižován a světu. To, na čem...
Efeským 1:5... Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála...
Efeským 1:7...nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů,...
Efeským 2:8...bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar; není to...
Efeským 2:18..."pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci....
Efeským 3:3...mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se ...
Efeským 3:5...předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: že...
Efeským 3:6...apoštolům a prorokům: že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a...
Efeským 3:10...skryté v Bohu, Stvořiteli všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou...
Efeským 3:12...uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu - v němskrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s...
Efeským 3:17...posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a...
Efeským 4:6... jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechnyskrze všechny a ve všech. Každému jednotlivému z nás byla...
Filipským 1:20... bude na mém těle veřejně oslaven Kristus,  skrze život anebo smrt. Žít - to je pro Kristus, a umřít...
Koloským 1:16...co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnostiSkrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a...
Koloským 1:20...se zalíbilo všechnu plnost složit v němskrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým,...
Koloským 3:17... všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se...
1. Tesalonickým 5:9... Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel,...
2. Tesalonickým 2:13...děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni. Právě...
1. Timoteus 4:14... Nezanedbávej dar, který je v tobě; byl ti dán skrze proroctví a vkládání rukou staršovstva. O tom...
2. Timoteus 1:6...v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale...
2. Timoteus 1:10... Krista Ježíše, který zrušil vládu smrtiskrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Právě to jsem...
2. Timoteus 1:14...ve víře a lásce, která je v Kristu JežíšiSkrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný...
2. Timoteus 3:15...Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté...
Titus 1:3...věků a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo...
Titus 3:6...Ducha svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme...
Židům 1:1...a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám...
Židům 1:2... ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze...
Židům 2:10...zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhožskrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů...
Židům 6:12...nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh...
Židům 7:9...se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama dal desátek i Levi, který desátky přijímá,...
Židům 7:21...se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu přece řečeno: "Hospodin přísahal a...
Židům 7:25...navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za...
Židům 9:14...Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků...
Židům 10:10...je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně...
Židům 10:20...tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze...
Židům 11:33... Jiftachovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost,...
Židům 13:15...trvalé město, ale toužíme po tom budoucímSkrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce...
Židům 13:21... a působí v nás, co je v jeho očích příjemnéskrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen....
1. Petr 1:2...a Bitynii, vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše...
1. Petr 1:5... které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času....
1. Petr 1:23...z pomíjivého semene, ale z nepomíjivéhoskrze živé a trvalé Boží slovo. Vždyť: "Každý člověk je...
1. Petr 3:20...trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší....
1. Petr 3:21... ale o závazek dobrého svědomí před Bohemskrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po...
1. Petr 4:11... kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků!...
2. Petr 1:2...Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co...
2. Petr 1:4...byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do...
2. Petr 2:20...čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí! Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou...
2. Petr 3:2... co předpověděli svatí proroci, a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především...
2. Petr 3:5...a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vodyskrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen...
1. Jan 4:9... toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme...
1. Jan 5:6... že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus - nejen skrze vodu, ale...
Juda 1:25...- jedinému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i...
Zjevení 1:1...služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku...
Zjevení 15:1...andělů, kteří mají sedm posledních ran; neboť skrze být dokonán Boží hněv. Uviděl jsem jakoby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |