Skrytých

Hledám varianty 'skrytých' [ skrytých (1) skrytou (1) skrytého (4) skryté (12) skrytá (2) ]. Nalezeno 20 veršù.
Deuteronomium 29:28...a vyhnal je do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci...
Job 28:11...každém klenotu. Zahradit umějí prosakující voduskryté poklady vynášejí ke světlu. Kde se však moudrost...
Job 28:21...tedy moudrost vyvěrá? A rozumnost kde přebýváSkrytá je očím všech živých na zemi i ptákům na nebi je...
Job 33:21...pochoutky. Hubne tak, že z očí ztrácí se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše naklání se do jámy,...
Žalmy 19:13...odplata. Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů očisti! Zbav svého služebníka i těch...
Přísloví 20:27... Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je skryté, prozkoumá. Láska a věrnost opatrují krále, jeho...
Kazatel 12:14...vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo dobré anebo zlé. Šalomounova píseň...
Izaiáš 45:3...železné závory. Vydám ti tajné pokladyskrytá bohatství, abys poznal, že jsem Hospodin, Bůh...
Daniel 2:22...moudrostí, rozumným dává poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co leží v tmách, a světlo u něj...
Matouš 10:26...jeho domácí? Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude...
Matouš 13:35...svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa." Tehdy propustil zástupy a šel...
Marek 4:22...Nemá se postavit na svícen? Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného,...
Lukáš 8:17...totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo. Proto dávejte...
Lukáš 12:2...kvas, jímž je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude...
1. Korintským 2:7...vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky předurčil k naší...
1. Korintským 4:5...předčasné soudy. přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh...
Efeským 3:9...všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho. Bůh teď chce skrze církev...
Koloským 1:26...slovo. Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a to i...
Židům 4:13...a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž...
Zjevení 2:17...co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |