Skryl

Hledám varianty 'skryl' [ skryty (2) skrytu (3) skryto (4) skrýt (3) skryt (6) skryly (1) skryli (4) skryl (16) skryjte (5) skryji (3) skryjete (1) skryje (4) skryj (1) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 3:8...za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde...
Genesis 3:10...jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl...
Deuteronomium 7:20...nezahyne i poslední z těch, kdo se před tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je...
Deuteronomium 31:17...ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím jeskryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy...
Deuteronomium 31:18...všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto...
Růt 2:12... Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil...
1. Samuel 20:5...měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejítskrýt se venku na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj...
1. Královská 17:3...Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na východskryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Z toho...
2. Královská 7:12... Vědí, že hladovíme, a tak opustili táborskryli se v poli. Říkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je...
Job 5:21...a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když zhouba přichází. Zhoubě i hladu...
Job 34:29...ubohých. Když ale mlčí, kdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i...
Žalmy 27:5...kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť  skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve...
Žalmy 30:8...horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem vyděšen! K tobě, Hospodine, volám, tebe,...
Žalmy 55:13...urážel, to bych snes, kdyby napadl nepřítelskryl bych se. Ale ty - člověk blízký mně, můj přítel a můj...
Žalmy 61:5... V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla sliby, Bože, jistě...
Žalmy 139:7...před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si...
Přísloví 23:28... těsnou studnou se stane svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá rozmnožit! Čí...
Kazatel 6:4...Přišlo nazmar a ve tmě zmizí, jeho jméno zůstane skryto v tmách, nevidí slunce a o ničem neví, narozdíl od...
Izaiáš 5:30...na zemi, uvidí samou tmu a trápení - světlo se skryje za mraky! V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem...
Izaiáš 8:17...mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na něj čekat s...
Izaiáš 10:31...se! Madmena se rozutekla, obyvatelé Gebimu skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery...
Izaiáš 30:20...a vodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt - svého Učitele na vlastní oči uvidíš! Vydáte-li se...
Izaiáš 51:16...jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem  skryl - , jenž jsem nebe zasadil a základy země položil,...
Izaiáš 54:8...však přivinu. Když na chvilku zloba přemohlaskryl jsem před tebou svoji tvář, ve věčné lásce se však...
Izaiáš 57:17...hříchem jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem...
Izaiáš 59:2...mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné...
Izaiáš 64:6...neprobouzí, po tobě nesahá, když jsi před námi skryl svou tvář a našim vinám nás vydal napospas. Ty jsi...
Jeremiáš 23:24...snad Bůh i daleko? Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin. přece...
Jeremiáš 33:5...nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchaliskryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu...
Jeremiáš 36:26...i proroka Jeremiáše zatkli. Hospodin je ale skryl. Poté, co král spálil svitek se slovy, která Baruch...
Jeremiáš 49:8...k ničemu? Obraťte se a utečte! Dedanštískryjte se v dolině! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas,...
Jeremiáš 49:30...zakřičí. Rychle! Dejte se na útěk! Chacorštískryjte se v dolině! praví Hospodin. Babylonský král...
Ezechiel 39:23...vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrnískryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich...
Ezechiel 39:24...za svou nečistotu a za své hříchy zasloužiliskryl jsem svoji tvář před nimi. Nuže, tak praví Panovník...
Ozeáš 10:8...vzroste trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!" Hřešíš, Izraeli...
Ozeáš 13:14...Kde je tvá zhouba, záhrobí? Soucit bude mým očím skryt, i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími....
Amos 6:10...ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: "Je s tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne...
Micheáš 3:4...volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože jednali tak zle. Toto praví Hospodin o...
Sofoniáš 2:3...Spravedlnost hledejte, hledejte pokoru - snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Gaza opuštěna bude,...
Matouš 5:14...světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili...
Matouš 11:25..., Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům...
Lukáš 9:45...ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryt, takže mu nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Tehdy...
Lukáš 10:21..., Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům...
Lukáš 18:34...z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim zůstal skryt, takže nerozuměli, o čem mluví. Když přicházel k...
Lukáš 19:42...co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tví nepřátelé obklíčí...
Lukáš 23:30...Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje se zeleným stromem, co se...
Jan 7:4... Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nicskrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho...
Jan 8:59...kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám. Když procházel kolem, všiml si...
Jan 12:36...syny světla." Když to Ježíš pověděl, odešelskryl se před nimi. Ačkoli před nimi udělal tolik zázraků,...
Římanům 16:25...zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, ale nyní je zjeveno, a podle nařízení věčného Boha...
Koloským 2:3...k poznání Božího tajemství - Krista, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám, aby...
1. Timoteus 5:25...některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty. Všichni, kdo nosí otrocké jho, prokazují svým...
Zjevení 6:16... Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na násskryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem...

Slova obsahující skryl: neskryl (1) skryl (16) skryli (4) skryly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |