Skrývat

Hledám varianty 'skrývat' [ skrývejte (1) skrývat (7) skrýváš (3) skrývali (1) skrývala (1) skrýval (5) skrývají (7) skrývá (11) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 4:14...ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli najde...
Genesis 47:18...v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka patří...
Exodus 2:2... Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho nemohla skrývat déle, pořídila pro...
Exodus 2:3...tři měsíce ho skrývala. A když ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku, vymazala...
Jozue 2:16..." řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdouSkrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte...
Jozue 10:27...z kůlů a hodí je do jeskyně, kde se předtím skrývali. K ústí jeskyně pak navršili veliké balvany, které...
1. Samuel 20:2...by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu:...
1. Samuel 23:23...a prověřte všechny úkryty, kde by se mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se...
2. Královská 6:9...králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místemskrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak na to místo,...
1. Letopisů 12:1... kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k...
2. Letopisů 22:9... a pobil i je. Poté nechal hledat AchaziášeSkrýval se v Samaří, ale tam ho zajali, přivedli ho k...
Job 10:13...péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal,...
Job 13:20...Žádám , Bože, jenom o dvojí, se před tebou skrývat nemusím: Svou ruku ode odtáhni, nejsem...
Job 13:24... kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč za protivníka pokládáš? List...
Job 24:4...do zástavy. Ubožáky z cesty srážejí, se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na...
Job 31:33...pocestnému otvíral dokořán. Copak jsem jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinu v srdci utajit?...
Job 40:21...zvěř. Do stínu trnovníků ulehne, v rákosí bažin skrývá se. Trnovníky ho přikrývají stínem, říčními vrbami...
Žalmy 10:11...bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh zapomenulskrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine,...
Žalmy 31:21...ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odivSkrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí,...
Žalmy 34:6...jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech...
Žalmy 68:31...dary snášejí! Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí národy. Rozdupej dychtící po...
Žalmy 88:15...modlitba. Proč jen , Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsem, umírám od...
Žalmy 140:4...boj. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou...
Přísloví 10:6...se snáší požehnání, v ústech darebáků se skrývá násilí. Na poctivého se vzpomíná s požehnáním, jméno...
Přísloví 10:11...jsou ústa spravedlivých, v ústech darebáků se skrývá násilí. Nenávist vyvolává neshody, láska všechny...
Přísloví 10:18...životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu. Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup....
Přísloví 14:33... V srdci rozumného spočívá moudrost; co skrývá nitro tupců, též vyjde najevo. Spravedlnost povznáší...
Přísloví 26:26...ohavnost! I když se nenávist za přetvářku skrývá, přece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopá, sám...
Kazatel 7:14...ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl všechno:...
Izaiáš 29:15...těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve tmě konají a myslí si: "Kdo nás...
Izaiáš 45:15...není boha kromě něj! Vskutku, ty jsi Bůh, který skrývá se, Bůh Izraele, Spasitel!" Výrobci model odejdou s...
Jeremiáš 14:3...se s prázdnými vědry; zklamáni a zahanbeni skrývají hlavu v dlaních. Půda je rozpukaná, protože v zemi...
Jeremiáš 14:4...v zemi neprší; rolníci proto samým zklamáním skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouští v kraji mláďata,...
Ezechiel 39:29... nenechám ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha...
Římanům 3:13...jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty, hořké kletby z úst jim tryskají...
1. Korintským 14:25...přesvědčován a usvědčován. vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |