Skrýších

Hledám varianty 'skrýších' [ skrýších (2) skrýší (3) skrýši (5) skrýše (6) skrýš (7) ]. Nalezeny 23 verše.
Deuteronomium 27:15... výtvor šikovných rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
2. Samuel 22:3...nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad,  skrýš, vítězství - před násilím ochráníš! Vzýval jsem...
Job 37:8...znal jeho jednání. I zvěř tehdy zalézá do skrýší a zůstává ležet v peleších. Jen vichřice vychází ze...
Žalmy 10:8...na jazyku mají zlo a trápení, za humny číhají ve skrýších, aby nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi...
Žalmy 17:12...po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši. Povstaň, Hospodine! Postav se mu tváří! Sraz ho na...
Žalmy 18:12... vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy jak skrýší obklopil se, mrak temný deštěm byl jeho stan. Před...
Žalmy 27:5...příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu vyzdvihne. Tehdy hlava...
Žalmy 32:7...nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi  skrýše, před úzkostí chráníš, vítězným jásotem ...
Žalmy 62:8... spása, moje sláva; pevná skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem...
Žalmy 62:9...čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece...
Žalmy 71:7...mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou naplní, abych mohl...
Žalmy 73:28...Boží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím! Poučný žalm...
Žalmy 91:1...rozkvétá, dílo našich rukou rozkvétá! Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude...
Žalmy 119:114...jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi  skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode...
Žalmy 142:6...K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi  skrýš, můj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje...
Píseň 2:14...a pojď! Holubičko v rozsedlinách skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj...
Izaiáš 28:17...kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí,...
Izaiáš 32:2...knížata budou poctivá! Každý z nich bude jak skrýše před větrem a úkryt před deštěm, jako potoky vody v...
Pláč 3:10... pěšiny. Číhal na jako medvěd, jako lev ve skrýši. Na cestě přepadl , rozsápal a zahubil...
Ezechiel 7:22...Svou tvář od nich odvrátím, znesvětí mou skrýš, do vpadnou lupiči a celou ji znesvětí. Připrav...
Nahum 3:11... úplně bez sebe. I ty se budeš potácet a hledat skrýš před nepřítelem. Všechny tvé pevnosti jsou jako...
Abakuk 3:14... když se těšili, jak pohltí ubožáky ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody...
Lukáš 11:33... Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |