Skotu

Hledám varianty 'skotu' [ skotu (31) skotem (3) skot (36) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 12:16...se díky vedlo velmi dobře - měl bravskot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Hospodin...
Genesis 13:5...jméno. Také Lot, který šel s Abramem, měl bravskot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli...
Genesis 20:14...‚To je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal bravskot, otroky a otrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho...
Genesis 24:35...požehnal, takže se rozmohl - dal mu bravskot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně i velbloudy a osly...
Genesis 26:14...se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali...
Genesis 32:8...veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, bravskot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel:...
Genesis 34:28...poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich bravskot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno...
Genesis 45:10... tví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť...
Genesis 46:32... Chovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj bravskot a vše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá...
Genesis 47:1...otec a bratři přišli z Kanaánu se svým bravemskotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal...
Genesis 47:17...dobytek a Josef jim dával chléb za koně, bravskot i za osly. Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem...
Genesis 50:8...a rodina jeho otce - jen své děti, svůj bravskot zanechali v gošenském kraji. Jely s nimi i vozy s...
Exodus 9:3... co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudyskot i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší...
Exodus 10:9...se svými syny i dcerami, se svým bravemskotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim...
Exodus 10:24...Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš bravskot. Smíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To...
Exodus 12:32... jak jste žádali! Vezměte si svůj bravskot, jak jste žádali, jen jděte! A požehnejte i mně."...
Exodus 12:38...přimíšeného lidu a obrovské stádo bravuskotu. Z těsta, které vynesli z Egypta, pak napekli...
Exodus 20:24...své zápalné a pokojné oběti, svůj bravskot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k...
Exodus 22:29...syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej...
Exodus 34:3...celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani bravskot se před touto horou nepase." Mojžíš tedy vytesal...
Leviticus 1:2...přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu...
Leviticus 1:3...nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do...
Leviticus 3:1..." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady....
Leviticus 22:19...slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli...
Leviticus 22:21...svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla...
Leviticus 27:26... však nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu. Půjde-li o nečisté...
Leviticus 27:32... přidá ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou...
Numeri 11:22...měsíc!' se snad pro pobít všechen bravskot, aby měli dost? Mají se pro vylovit všechny ryby z...
Numeri 15:3...dar nebo při vašich slavnostech, ze skotu nebo z bravu, pak ten, kdo přináší Hospodinu...
Numeri 18:17...šekelu svatyně, což je 20 ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich...
Numeri 22:40...s Balákem do Kiriat-chucotu. Tam Balák obětoval skot a brav a pozval k hostině Balaáma i hodnostáře, kteří...
Numeri 31:28...z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento podíl z jejich poloviny odevzdej...
Numeri 31:30... a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o...
Numeri 31:33...vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000 kusů skotu, 61 000 oslů,...
Numeri 31:38...nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z...
Numeri 31:44...337 500 kusů bravu, 36 000 kusů skotu, 30 500 oslů,...
Deuteronomium 7:13...tvé půdy - tvému obilí, vínu i oleji, vrhu tvého skotu i mláďatům tvého bravu v zemi, o níž přísahal tvým...
Deuteronomium 8:13...krásné domy a zabydlíš se v nich, se tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbra a zlata,...
Deuteronomium 12:6...slíbené i dobrovolné oběti a prvorozené ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem,...
Deuteronomium 12:17...obilí, vína a oleje ani prvorozené ze svého skotu a bravu, žádnou ze svých slíbených či dobrovolných...
Deuteronomium 12:21... aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti...
Deuteronomium 14:23... vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na...
Deuteronomium 15:19... co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu. Prvorozeného...
Deuteronomium 16:2...tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez...
Deuteronomium 18:3...od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z bravu - dají knězi plece, obě čelisti a...
Deuteronomium 28:4... plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Požehnaná tvá nůše i tvá...
Deuteronomium 28:18...plod tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Prokletý budeš při vcházení,...
Deuteronomium 28:51... Nenechá ti obilí, víno ani olej, vrh tvého skotu ani mláďata tvého bravu, dokud nevyhubí. Sevře ...
Jozue 6:21...jako proklaté: muže i ženy, mladé i staréskot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na...
Jozue 7:24...a zlatou cihlu a také jeho syny a dcery i jeho skot, osly, ovce a kozy i jeho stan a všechno, co k němu...
1. Samuel 15:3...je; pobij muže i ženy, děti i nemluvňataskot i brav, velbloudy i osly!" Saul tedy svolal vojsko a...
1. Samuel 15:9...vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší bravskot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré,...
1. Samuel 15:15..." odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší bravskot, aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno...
1. Samuel 15:21...proklaté. Lid pak vzal z kořisti nejlepší bravskot propadlý klatbě, aby je v Gilgalu obětovali Hospodinu,...
1. Samuel 27:9...nenechával naživu muže ani ženy, zabíral bravskot, osly, velbloudy i oděvy. Potom se vracel k Achišovi....
1. Samuel 30:20...všechno získal zpět. Pobral také všechen bravskot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova...
2. Samuel 24:22...pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna...
2. Samuel 24:24...je zadarmo." A tak David koupil ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra. Potom tam postavil oltář...
1. Královská 1:19...nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a množství skotu a sezval tam všechny královské syny i kněze Abiatara...
1. Královská 1:25...můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená telata a množství ovcí a sezval všechny...
1. Královská 8:5...dostavilo před Truhlu, obětoval tolik bravuskotu, že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží...
2. Královská 5:26...brát stříbro a šaty, háje a vinice, bravskot, sluhy a služky? Námanovo malomocenství proto navěky...
1. Letopisů 12:41...fíků, trsy rozinek, víno, olej i hojnost bravuskotu. Izrael se tehdy radoval. David se poradil se všemi...
1. Letopisů 27:29...Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joaš; za skot pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský; za skot v údolích...
2. Letopisů 32:29... Vystavěl si města a získal veliká stáda bravuskotu, protože ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvím. Právě...
Nehemiáš 10:37...ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v...
Izaiáš 65:10...- budou mít v Šáronu ovčí pastviny, jejich skot odpočine v achorském údolí. Ale vás, kdo jste...
Jeremiáš 31:12...dobrotou - všude obilí, víno, olej, mladý bravskot! Jejich duše budou zavlažovanou zahradou a chřadnout...
Jonáš 3:7...a jeho velmožů se nařizuje: Lidé ani zvířataskot ani brav neokusí žádnou potravu; nejedí ani...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |