Skoncoval

Hledám varianty 'skoncoval' [ skoncuji (18) skoncuješ (3) skoncuje (4) skoncuj (1) skoncovat (1) skoncovali (2) skoncoval (5) ]. Nalezeny 34 verše.
Leviticus 26:44...nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych s nimi skoncoval a porušil svou smlouvu s nimi. Vždyť jsem...
Jozue 10:20...pak tu velikou, drtivou porážku dovršiliskoncovali s nimi. Ti, kdo z nich přece přežili, utekli do...
Jozue 24:20...cizím bohům, obrátí se a naloží s vámi zleSkoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval dobro."...
2. Samuel 22:41...nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc, nikdo je nezachránil, volali k...
2. Královská 23:5...potoka Kidron a jejich popel odnesl do Bet-eluSkoncoval také s modlářským kněžstvem, které si ustanovili...
2. Letopisů 20:23...Seír a pobili je do posledního muže. Poté, co skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli k záhubě jeden...
Žalmy 18:41...nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc, nikdo je nezachránil, volali k...
Žalmy 54:7...Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotně,...
Žalmy 73:27...navěky! Hle, jistě zahynou ti, kdo opouštějískoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je však...
Izaiáš 13:11...ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk...
Izaiáš 38:12... od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti...
Izaiáš 38:13...jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Kvílím jako drozd anebo rorejs, naříkám jako...
Jeremiáš 14:12...v nich zalíbení. Mečem, hladem a morem s nimi skoncuji." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem....
Jeremiáš 16:4...ležet jako hnůj na zemi. Meč a hlad s nimi skoncuje a na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá...
Jeremiáš 25:10...děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeništěSkoncuji s hlasem radosti a veselí, s hlasem ženicha a...
Jeremiáš 30:11...jsem s tebou, praví Hospodin, zachránímSkoncuji se všemi národy, do kterých jsem rozprášil. S...
Jeremiáš 46:28...Jákobe, vždyť jsem s tebou, praví HospodinSkoncuji se všemi národy, do kterých jsem rozptýlil. S...
Jeremiáš 48:35... neboť vyschnou dokonce i nimrimské potokySkoncuji s Moábem, praví Hospodin - s těmi, kdo vystupují...
Ezechiel 7:24... aby jejich domy zabrali. S pýchou těch mocných skoncuji a jejich svatyně budou znesvěceny. Přichází děs!...
Ezechiel 11:13...úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 12:23...Tak praví Panovník Hospodin - S tímto příslovím skoncuji! ho v Izraeli nikdy nepoužijí. Naopak, řekni...
Ezechiel 16:41...vypálí a před očima mnoha žen popraví. Tak skoncuji s tvým smilněním - žádní zaplacení milenci!...
Ezechiel 20:13... že na na poušti vyliji svůj hněv, že s nimi skoncuji. Kvůli svému jménu jsem se ale postaral, aby...
Ezechiel 22:15... rozpráším po zemích a s tvou nečistotou skoncuji. V očích národů budeš v opovržení a tehdy poznáš,...
Ezechiel 23:27...z tebe šaty a seberou ti šperky. Tak skoncuji s tvou zvrhlostí a smilstvem, které ses naučila v...
Ezechiel 23:48...syny a dcery povraždí a jejich domy vypálí. Tak skoncuji se zvrhlostí v zemi. Všechny ostatní ženy se...
Ezechiel 30:10...Hospodin: Skrze babylonského krále Nabukadnezara skoncuji s egyptskými hordami. On a jeho vojsko,...
Ezechiel 30:13...Vymýtím hnusné modly a s memfiskými bůžky skoncuji. V Egyptě nikdy nepovstane vládce a naplním...
Ozeáš 1:4...potrestám Jehuův dům za jizreelské vražděnískoncuji s izraelským královstvím. Toho dne zlomím luk...
Nahum 1:8... zná se k těm, kdo v něj doufají. S Ninive ale skoncuje v nezadržitelné záplavě; své nepřátele do tmy...
Sofoniáš 1:18... plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Anoskoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli země! Sesbírejte...
Sofoniáš 3:19... abys nenesl břímě potupy. Hle - v ten čas skoncuji se všemi, kdo trápili! Zachráním ale kulhavou a...
Zachariáš 9:6...budou bydlet bastardi a s pýchou Filištínů skoncuji: Vyrvu jim krvavé sousto z úst, ohavný pokrm ze...
1. Petr 4:1...odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těleskoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle ...

Slova obsahující skoncoval: neskoncoval (2) skoncoval (5) skoncovali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |