Skončila

Hledám varianty 'skončila' [ skončíte (1) skončíš (1) skončím (2) skončily (5) skončilo (4) skončili (4) skončila (12) skončil (4) skončí (22) skončena (1) ]. Nalezeno 55 veršù.
Exodus 9:29...ruce k Hospodinu, hromy přestanou a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že...
Exodus 9:33...ruce k Hospodinu. Hromy i krupobití rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao...
Numeri 23:10...Kéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi....
Jozue 19:49...- tato města a jejich osady. Když synové Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých území, dali...
Jozue 19:51...před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země. Hospodin tehdy promluvil k...
1. Samuel 18:1...Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou...
2. Samuel 2:28...jeho muži přestali Izraelce pronásledovat. Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň...
2. Samuel 11:27...mrtev, oplakávala ho. Jakmile doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů....
2. Letopisů 31:1...nebe, jeho svatého příbytku. Když to celé skončilo, všichni příchozí z Izraele se rozešli. Cestou v...
2. Letopisů 31:7... Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíciskončili v sedmém měsíci. Když přišel Ezechiáš se svými...
Nehemiáš 2:17... Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby,  skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou...
Nehemiáš 3:16... syn Azbukův, správce poloviny okresu Bet-curskončil naproti Davidovu hřbitovu u vodní nádrže a Domu...
Ester 9:25...obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili na kůlech. Proto se těm dnům říká purim, od toho...
Job 1:5...přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro posílal, aby je posvětil. Od časného...
Job 7:6...Jak tkalcovský člunek utekly dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je pouhý vzdech, oči...
Job 16:3...- jako těšitelé jste ukrutní! Prý: ‚Kdy  skončí to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým...
Job 17:1... z níž se nevrátím. Dech opouští, dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale ještě ti...
Žalmy 77:9...zavrhl Hospodin? Nebude přívětivý nikdy vícSkončila jeho láska navždycky? Selhalo zaslíbení navěky?...
Žalmy 78:33...co stůj a nevěřili jeho zázrakům. Proto své dny skončili v marnosti, když jejich léta zkrátil hrůzami. Když...
Přísloví 1:19...léčku strojí, na vlastní duši číhají. Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to...
Přísloví 1:22...proslov : "Kdy omezenců láska k malosti  skončí, kdy drzounů záliba v drzosti, kdy tupců nenávist ke...
Přísloví 5:10... Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj...
Přísloví 14:13...ke smrti. Někdy i při smíchu bolí srdce; když skončí radost, smutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za...
Přísloví 20:17...vezmi si zástavu. Ten, komu pokrm ze lži lahodískončí s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou...
Přísloví 22:16...Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatýmskončí v chudobě. Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své...
Přísloví 28:22...proviní. Lakomec štve se za majetkem, neví, že skončí v chudobě. Kdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než...
Píseň 2:11... lásko , překrásná, a pojď! Hle, zima  skončila, průtrž přestala a je pryč. Kvítí se ukazuje po...
Izaiáš 10:25...kdysi Egyptští. prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin...
Izaiáš 11:13...Efraimova závist vymizí, Judova nevraživost bude skončena. Efraim nebude závidět Judovi, Juda přestane...
Izaiáš 14:4...králi: Jaký konec potkal tyrana! Jeho hrůzovláda skončila! Hospodin rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařů...
Izaiáš 40:2...láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že  skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou...
Izaiáš 60:20...bude tvým věčným světlem, dny tvého truchlení skončí se. V tvém lidu budou všichni spravedliví a obdrží...
Jeremiáš 20:16...se ti chlapec," a naplnil ho radostí. ten muž skončí tak jako města, jež Hospodin bez lítosti vyvrátil....
Jeremiáš 36:23...a vhodil do ohně v nádobě. Nakonec v tom ohni skončil celý svitek. Když král a všichni jeho dvořané...
Jeremiáš 38:23... Padneš do rukou babylonského krále a toto město skončí v plamenech!" Cidkiáš na to Jeremiášovi řekl: " se...
Ezechiel 6:6...oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky, kadidlové oltáříky budou skáceny a vaše...
Ezechiel 7:26...druhou. Od proroka se budou dožadovat viděnískončí vyučování od kněží i rady od starších. Králi nezbude...
Ezechiel 13:14...se zemí, se obnaží její základy. Spadne a vy skončíte pod - tehdy poznáte, že jsem Hospodin! se...
Ezechiel 30:18...nastane temný den, tam rozlámu egyptské jhoskončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a...
Ezechiel 31:18...vyrovnat? Stejně jako ty edenské stromy však skončíš mezi neobřezanci dole pod zemí, ulehneš k mečem...
Ezechiel 33:28...zem v nejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory natolik zpustnou, že tudy nikdo ani...
Daniel 7:28...jej budou ctít a poslouchat." Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem Daniel...
Daniel 9:24...tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost...
Daniel 12:6...řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou...
Daniel 12:7... se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí." jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl....
Amos 7:1...Arava! Panovník Hospodin mi ukázal toto: Když skončila senoseč pro krále a tráva začínala růst k pozdnímu...
Amos 8:5... kdo ničíte ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy  skončí svátek novoluní, abychom prodávali obilí? Kdy ...
Matouš 28:1...kámen a obsadili hrob strážnými. Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se...
Marek 16:1...Jozesova se dívaly, kam byl pochován. Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome...
Lukáš 2:43...se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez...
Lukáš 13:32...budu vymítat démony a uzdravovat; třetího dne skončím. Dnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestě....
Skutky 13:15... V sobotu šli do synagogy a posadili se. Když skončilo čtení Zákona a Proroků, představení synagogy je...
Skutky 20:1...shromáždění rozpustil. Jakmile to pozdvižení skončilo, Pavel svolal učedníky, rozloučil se s nimi a...
Skutky 21:7...jsme zamířili do Ptolemaidy, kde naše plavba skončila. Pozdravili jsme bratry a strávili s nimi jeden...
Skutky 27:10...je proto varoval: "Pánové, podle mého by plavba skončila neštěstím a velikou škodou nejen na lodi a nákladu...

Slova obsahující skončila: neskončila (2) skončila (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |