Skloníte

Hledám varianty 'skloníte' [ skloňte (1) skloníte (1) sklonit (1) sklonily (1) sklonil (6) skloní (5) skloněn (1) skloň (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 22:36...i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásysklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům...
2. Letopisů 20:18...nim a Hospodin bude s vámi!" Nato se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma...
Job 9:13...Bůh omezovat nijak nehodlá - před ním se musí sklonit i pomocníci netvora! Jak bych se tedy před ním...
Job 39:3...březosti? Znáš čas, kdy mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhají, přichází konec jejich bolestí....
Žalmy 18:36...mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicísklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům...
Žalmy 22:30...nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou - ti, kdo se...
Žalmy 45:12... vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži...
Izaiáš 5:15...bude sražen a každý ponížen, pohledy pyšných skloní se. Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší, svatý Bůh...
Izaiáš 65:12...- nuže, vás tedy odsoudím k meči, všichni se skloníte a budete pobiti, neboť jsem volal, a vy jste...
Jeremiáš 27:11...vás pryč, abyste zahynuli. Ale národ, který skloní šíji pod jho babylonského krále a poddá se mu,...
Jeremiáš 27:12...jsem promluvil i k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále, poddejte se...
Daniel 10:15...budoucích časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova. Vtom se kdosi...
Lukáš 24:5...stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte...
Jan 8:6...ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali...
Jan 8:8...hříchu, po první hodí kamenem." A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden...
Jan 19:30... Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha. Bylo to v den příprav na...
Zjevení 15:4...svatý! Všechny národy přijdou a před tebou se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!" Potom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |