Sklizní

Hledám varianty 'sklizní' [ sklizní (3) sklizni (6) sklizně (13) sklizeň (12) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 30:14...jméno Ašer, Blažený. Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka...
Leviticus 19:9...své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a...
Leviticus 23:10...sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před...
Leviticus 23:14...čtvrtku hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud...
Leviticus 23:22...své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem...
Jozue 3:15...dotkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všude vylévá z břehů), vtom se vody přitékající...
Jozue 5:12...žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské země. Jednou, když byl Jozue poblíž...
Soudců 15:1...s ním přátelil. Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle....
Růt 1:22...snacha. Když dorazily do Betléma, začínala právě sklizeň ječmene. Noemi měla příbuzného z manželovy strany,...
Růt 2:23...děveček a paběrkovala, dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. ...
1. Samuel 8:12... jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a...
1. Samuel 12:17...způsobí před vašima očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal...
2. Samuel 21:10...a prostřela si ji na skále. Od počátku sklizně, dokud se na z nebe nespustil déšť, k nim...
Job 5:5... bez obhájce budou na soudu zdeptáni. Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i zprostřed trní ji uchvátí,...
Job 5:26...trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to je....
Přísloví 26:1... kdo sám sebe nezvládá. Jako sníh létu, jako sklizni déšť, asi tak sluší tupci čest. Vrabec přeletí,...
Izaiáš 9:2... a tak se radují před tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist....
Izaiáš 16:9... smáčím, Eleale a Chešbone, vždyť nad tvou sklizní i vinobraním tvůj výskot umlkne! Zmizelo veselí a...
Izaiáš 17:11...v den sadby, ještě to ráno kdyby ti rozkvetlysklizeň ti ale najednou zmizí v den choroby a hrozné...
Izaiáš 18:5...sluneční, jak mlžný opar v horku žní. Ještě před sklizní, než vyraší pupeny, než na místě květů hrozny...
Izaiáš 28:4...nad úrodným údolím dopadne jako první fíky před sklizní - jakmile je kdo uvidí, zhltne je, jak mu přijdou...
Izaiáš 32:10...si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestanesklizeň nepřijde. Vy bezstarostné, třeste se, vy sebejisté,...
Jeremiáš 5:24...v pravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch...
Jeremiáš 51:33...je jako mlat v čas, kdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!" "Babylonský král Nabukadnezar ...
Ozeáš 2:11...utráceli na Baala. Své obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své; strhnu z ...
Joel 1:11... vinaři, kvůli pšenici a ječmeni - zničena byla sklizeň na poli! Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví,...
Joel 4:13...soudil všechny národy v okolí. Uchopte srpsklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis je plný, káď ...
Micheáš 6:15...porodíš, to vydám meči. Zaseješ, ale nedočkáš se sklizně; vylisuješ olivy, ale nepomažeš se olejem; vytlačíš...
Micheáš 7:1...sběrač po vinobraní, jak ten, kdo paběrkuje po sklizni - nezůstal ani hrozen k ochutnání, ani jeden...
Matouš 21:41...vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech?...
Jan 4:35... a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám:...
Zjevení 14:15..."Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!" Tehdy ten, který seděl na...
Zjevení 18:14...dobytek, ovce, koně i vozy; a těla i duše lidí. "Sklizeň, po níž jsi prahla, opustila, všechen lesk a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |