Sklízíš

Hledám varianty 'sklízíš' [ sklízíte (1) sklízíš (2) sklízím (2) sklízí (2) sklízet (19) sklízeli (5) sklízejte (3) sklízejí (4) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 45:6...a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití...
Leviticus 19:9...člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a...
Leviticus 23:10... přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke...
Leviticus 23:22...pokolení ve všech vašich příbytcích. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a...
Leviticus 25:11...pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté vinici...
Leviticus 25:15...od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší...
Deuteronomium 11:14...čas - déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách dám...
Deuteronomium 24:19... abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na poli snop, nevracej se pro něj...
Soudců 9:27...měšťané mu dali důvěru. Vyšli na vinicesklízeli hrozny, šlapali je v lisu a slavili vinobraní....
Růt 2:9...drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se ani...
1. Samuel 6:13...u Bet-šemeše. Obyvatelé Bet-šemeše právě v údolí sklízeli pšenici. Když pozvedli zrak a spatřili Truhlu, ten...
1. Samuel 8:12...nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho polesklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou...
2. Samuel 9:10...se svými syny a služebníky obdělávat jeho půdusklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A...
2. Samuel 21:9... Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera Ajova, vzala pytlovinu a...
2. Královská 18:31...se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své...
2. Královská 19:29...to, co se samo urodí. Třetího roku ale sejtesklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody. Pozůstatek z...
Job 4:8...zlo, pokud vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejí. Dechem Božím zahynou, závanem jeho hněvu se...
Job 24:6...hledali; potravu pro děti shánějí na pláníchSklízejí na poli, které jim nepatří, paběrkují na vinicích...
Žalmy 4:8... srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně...
Přísloví 10:5... pilné ruce přinášejí bohatství. Kdo v létě sklízí, je syn zdárný, kdo prospí žně, je syn k ostudě. Na...
Izaiáš 17:5...tělo vyhubne. Bude to, jako když se o žni sklízí obilí, když se shromažďují klasy v náručí; bude to,...
Izaiáš 36:16...se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své...
Izaiáš 37:30...to, co se samo urodí. Třetího roku však sejtesklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody. Pozůstatek z...
Jeremiáš 40:10...Babyloňany, kteří k nám přišli. Vy ale jděte sklízet víno, ovoce a olivy na olej, skladujte je ve...
Ozeáš 10:12...orat a Jákob vláčet. Spravedlnost sejte a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící zem! Čas hledat Hospodina...
Ozeáš 10:13...vás zalije. Vy jste však pěstovali podlostsklízeli jste zlo, živili jste se přetvářkou! Protožes...
Ageus 1:6...Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň....
Matouš 6:2...dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že mají svou...
Matouš 7:16...jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovociSklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy...
Matouš 25:24...‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A...
Matouš 25:26...‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal?...
Lukáš 19:21... Jsi přísný člověk; vybíráš, co sis neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel.' Král mu řekl: ‚Soudím podle...
Lukáš 19:22...přísný člověk, že vybírám, co jsem neuložil, a sklízím, co jsem nezasel? Proč jsi tedy nedal peníze...
Jan 4:38...‚jeden rozsívá a jiný žne'. jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy...
1. Korintským 9:11...vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li toto právo vůči vám...
2. Korintským 9:6... Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý...
Galatským 6:9...tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |