Skládám

Hledám varianty 'skládám' [ skládejte (1) skládej (2) skládat (2) skládáme (1) skládám (5) skládali (2) skládají (2) skládá (4) ]. Nalezeno 19 veršù.
Nehemiáš 10:30...se připojovali ke svým urozeným bratřímskládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona,...
Job 30:9... kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale o mně skládají písničky, stal jsem se pro příslovím. zdálky...
Žalmy 25:2...Hospodine, svou duši pozvedám, v tebe, Bože můjskládám naději. Dej, se zahanbení nedočkám, nade mnou...
Žalmy 38:16...úst nezaznějí žádné odmluvy. V tebe, Hospodineskládám naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade...
Žalmy 40:5...se spolehnou. Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se...
Žalmy 55:24...Půlky života se takoví nedočkají - ale v tebe skládám naději! Pro předního zpěváka, na nápěv "Tiché...
Žalmy 69:12...posměšky. Místo šatů když oblékal jsem pytelskládali o mně říkanky. Pomlouvali , kdo sedají v bráně,...
Žalmy 76:12...hněvu se opášeš. Hospodinu, svému Bohu, sliby skládejte a plňte, vy všichni v okolí, dary Hroznému...
Žalmy 78:7...narodí, aby zas učily svoje potomky: v Bohu skládají svoji naději, nezapomínají, co učinil, a...
Žalmy 84:13... Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru! Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových...
Žalmy 119:42...těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova věrnosti,...
Žalmy 130:5...na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní...
Žalmy 130:7... než strážní svítání! V Hospodina, Izraeliskládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty...
Žalmy 131:3...se podobá ve mně duše . V Hospodina, Izraeliskládej naději jak nyní, tak i navěky! Poutní píseň....
Kazatel 9:2...nikoli. Dobrý je na tom tak jako hříšník; kdo skládá přísahu i ten, kdo se bojí. To je to nejhorší na...
Izaiáš 19:21... Budou ho uctívat dary a oběťmi, budou Hospodinu skládat sliby a ty dodrží. Hospodin udeří na Egypt - udeří,...
Jeremiáš 14:22...od sebe? Ne, Hospodine, Bože náš, to ty! V tebe skládáme naději, jsi to ty, kdo vše působí! Hospodin mi...
Matouš 12:36...prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš...
1. Korintským 12:12... jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho,...

Slova obsahující skládám: skládám (5) skládáme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |