Skalního

Hledám varianty 'skalního' [ skalnímu (1) skalními (1) skalních (3) skalního (1) skalní (9) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 33:22...na skále. tudy půjde sláva, postavím do skalní rozsedliny a přikryji svou dlaní, dokud nepřejdu....
Jozue 15:8... Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k...
Jozue 18:16...údolí Refaim. Potom sestupuje údolím Hinom ke skalnímu hřebeni Jebusejců na jihu a dolů k En-rogelu....
1. Samuel 14:4...Jonatan proniknout k filištínské hlídce, byly skalní útesy. Jeden se jmenoval Bocec a druhý Sene; jeden...
1. Samuel 22:4...u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl:...
1. Samuel 24:23...odešel domů a David se svými muži vystoupil do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se...
2. Samuel 23:14...tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David...
1. Letopisů 11:16...tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David...
Job 39:28...hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocujeskalní útes mu hradem je. Odtud se rozhlíží za pokrmem,...
Píseň 2:14...překrásná, a pojď! Holubičko v rozsedlinách skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit svůj...
Izaiáš 2:19...modly zcela vymizí. Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem,...
Izaiáš 2:21... které si vyrobil ke klanění. Tehdy se schová do skalních slují, do horských rozsedlin v hrůze před...
Izaiáš 7:19...přitáhnou a snesou se na strmé rokle i na skalní průrvy, na všechny houštiny i mokřiny. V ten den Pán...
Izaiáš 57:5...stromem košatým; zabíjíte své děti v roklích pod skalními útesy! Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl,...
Jeremiáš 13:4...bedrech, vstaň, jdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem tedy a schoval jej u Pratu, jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |