Skal

Hledám varianty 'skal' [ skály (33) skálu (16) skálou (7) skalou (4) skálo (3) skále (29) skalami (1) skalám (1) skalách (5) skála (22) skal (6) ]. Nalezeno 117 veršù.
Exodus 17:6...a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na  skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid...
Exodus 33:21...ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva, postavím do skalní...
Numeri 20:8...Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i...
Numeri 20:10... Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřiči - máme vám z této...
Numeri 20:11...Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z tolik vody, že se napila obec i...
Numeri 23:9...Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o...
Numeri 24:21...tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine,...
Deuteronomium 8:15...bez vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové...
Deuteronomium 32:4...provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou...
Deuteronomium 32:13...výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel, olejem ze skály přetvrdé, smetanou od...
Deuteronomium 32:15... spravil ses! Opustil Boha, jenž učinil jejSkálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha,...
Deuteronomium 32:18...se objevili - vaši otcové je neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi...
Deuteronomium 32:30...obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece...
Deuteronomium 32:31...Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé...
Deuteronomium 32:37...je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk...
Soudců 6:20...mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon udělal, Hospodinův...
Soudců 6:21...ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltil. Mezitím se mu...
Soudců 7:25...a Zeeba (totiž Vlka). Oreba popravili u Havraní skály a Zeeba u Vlčího lisu. Orebovu a Zeebovu hlavu pak...
Soudců 13:19...tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy...
Soudců 15:13...ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem...
Soudců 20:45... Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět...
Soudců 20:47...mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a...
Soudců 21:13... Obec pak poslala k oněm Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátil a...
1. Samuel 2:2...kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi,...
1. Samuel 23:25...Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na poušti Maon, kde zůstal. Když se to Saul dozvěděl,...
1. Samuel 23:28... Proto se tomu místu říká Sela-machlekotSkála rozdělení. Odtud pak odešel a usadil se v pevnosti...
1. Samuel 24:3...a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a...
2. Samuel 21:10...Ajova, vzala pytlovinu a prostřela si ji na  skále. Od počátku sklizně, dokud se na z nebe...
2. Samuel 22:2...David Hospodinu tuto píseň: Hospodin je  skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt...
2. Samuel 22:3...je skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je  skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj...
2. Samuel 22:32...Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou,...
2. Samuel 22:47...vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin,  skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi...
2. Samuel 23:3...ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, Onskála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo...
1. Královská 19:11...a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po...
2. Letopisů 25:12...judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a všechny roztříštili. Žoldnéři...
Nehemiáš 9:15...hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim, jdou obsadit zemi, o níž jsi...
Job 18:4...! Copak se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místě? Světlo darebáka uhasne, plamen ohně mu...
Job 19:24...a rydlem železným, kéž by je navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se...
Job 24:8... Horské lijáky je smáčejí, choulí se ke skále, nemají přístřeší. Jiní zas sirotka od prsu uloupí,...
Job 28:6...však sálá žár. Safír se ukrývá v jejích skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý...
Job 28:10...vztahují ruku, hory vyvracejí z kořenů. Ve skále dokáží razit štolu, očima pátrají po každém klenotu....
Job 29:6.... Tenkrát se kroky koupaly ve smetaně, ze skály prýštily mi proudy oleje. Když jsem chodíval k...
Job 39:28...na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocuje, skalní útes mu hradem je. Odtud...
Žalmy 18:3..., Hospodine, sílo ! Hospodin je  skála, tvrz, záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt...
Žalmy 18:32...Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on...
Žalmy 18:47...vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin,  skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh...
Žalmy 19:15...mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbískálo , můj Vykupiteli! Pro předního zpěváka. Žalm...
Žalmy 27:5...zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu vyzdvihne. Tehdy hlava bude vyvýšena nad ...
Žalmy 28:1... Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volámskálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný...
Žalmy 31:3...mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece...
Žalmy 31:4... opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece  skála a tvrz, pro své jméno veď a provázej. Vyveď ...
Žalmy 40:3..., z kalné bažiny, nohy postavil na pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň,...
Žalmy 42:10... modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Bohaskály své: Proč jen jsi na zapomněl? Proč kvůli...
Žalmy 61:3...Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která převyšuje, prosím doveď ! Býval jsi přece...
Žalmy 62:3... od něj přichází záchrana. Jen on je  skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad! Jak...
Žalmy 62:7... od něj přichází moje naděje. Jen on je  skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je...
Žalmy 62:8...hrad! V Bohu je spása, moje sláva; pevná skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na něj, lidé,...
Žalmy 71:3... zachovej, nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl...
Žalmy 78:15...vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v poušti, jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze...
Žalmy 78:16...v poušti, jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnil. Oni však...
Žalmy 78:20...Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skály, mohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát...
Žalmy 78:35...sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel že byl Bůh Nejvyšší. Pochlebování...
Žalmy 81:17...lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění...
Žalmy 89:27...jsi můj Otec' - tak osloví - ‚ty jsi můj Bůhskála záchrany!' A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším...
Žalmy 92:16...Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je  Skála, je každé křivdy prost! Hospodin kraluje, oblék se v...
Žalmy 94:22...Hospodin je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na obrátí,...
Žalmy 95:1... Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s...
Žalmy 104:18...domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkůmskály jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy...
Žalmy 105:41... sytil je svým chlebem nebeským. Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti!...
Žalmy 114:8...tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod! Ne nám, ne...
Žalmy 137:9...příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z celého srdce chválím ,...
Žalmy 141:6...modlím se! jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají. Jako když...
Žalmy 144:1...služebník! Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodinskála ! On učí ruce bojovat, prsty chystá na zápas....
Přísloví 30:19...nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s pannou. Taková je...
Přísloví 30:26...zásoby; králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají,...
Izaiáš 2:10...se ponižuje - nepozvedej je! Schovej se do skal, člověče, zahrab se do země v hrůze před Hospodinem,...
Izaiáš 8:14... oběma domům Izraele však bude kamenem úrazuskálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem....
Izaiáš 10:26...bičem, jako když porazil Midiánce u Havraní skály; zvedne hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten...
Izaiáš 17:10...pustina. Zapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto, sázíš vzácné rostliny a...
Izaiáš 22:16...pěkně ve výšce, místo odpočinku sis vykutal ve skále. Jen se, ty hrdino, podívej, jak Hospodin pevně...
Izaiáš 26:4...na tebe. Doufejte v Hospodina vždycky, navěkySkalou věků je jen Hospodin! On strhává dolů obyvatele...
Izaiáš 30:29...s píšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. Hospodin bude burácet svým majestátním...
Izaiáš 32:2...deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou zavřené,...
Izaiáš 44:8...svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ? Ne, jiná Skála není, o žádné nevím! Výrobci model jsou zcela...
Izaiáš 48:21... když je vedl pouštěmi, vyvedl pro vodu ze skály; rozetnul skálu a vody vytryskly. Hospodin praví:...
Izaiáš 51:1... vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž...
Jeremiáš 4:29...každé město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály šplhali, každé město je opuštěné, nezůstal ani...
Jeremiáš 16:16...po všech horách a návrších a v puklinách mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se...
Jeremiáš 23:29... slovo jako oheň? praví Hospodin. Jako kladivo skálu drtící? Hle, jsem proti těm prorokům, praví...
Jeremiáš 48:28...se o něm zmíníš? Opusťte města, usaďte se na skále, Moábci! Buďte jako holubice nad srázem hnízdící....
Jeremiáš 49:16...vzbuzuješ, a pýcha tvého srdce. V rozeklaných skalách sis zřídil obydlí, obsadils horské vrcholy. I kdyby...
Jeremiáš 51:25...Hospodin. Rozmáchnu se proti tobě, svalím ze skal, obrátím v horu popela! Nevezmou z tebe kámen...
Ezechiel 24:7...město je naskrz krvavé! Nechávalo krev na holé skále, neprolévalo ji na hlíně, kde by ji přikryl prach....
Ezechiel 24:8...hněv, aby vzplála pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 26:4...z něj všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skálu. Stane se ostrůvkem v moři, místem k sušení sítí! Ano...
Ezechiel 26:14...citery nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou skálu, staneš se místem, kde se suší sítě. nikdy nebudeš...
Ezechiel 33:27... dám za potravu zvěři a ti, kdo se opevnili ve skalách a jeskyních, pomřou morem. Obrátím tu zem v...
Daniel 2:34...železné a zčásti hliněné. Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu...
Daniel 2:45...je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil...
Amos 6:12...a malý domek na třísky! Dokážou koně běžet po skále? se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali...
Abdiáš 1:3... oklamala, tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skalách. Myslíš si ve výšce svého obydlí: "Kdo by k zemi...
Nahum 1:6...žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho vztekskály se před ním drolí na kusy! Hospodin je dobrý,...
Abakuk 1:12...jsi jim, Hospodine, svěřil soud, poslal jsi jeSkálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté oči, nemůžeš...
Matouš 7:24...moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a...
Matouš 7:25...ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato slova a neplní je, bude...
Matouš 16:18...v nebesích. A ti říkám, že jsi Petr a na  skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám...
Matouš 27:51...roztrhla vedví odshora dolů, země se třáslaskály pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých...
Matouš 27:60...do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. Naproti...
Marek 15:46...je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen. Marie Magdaléna...
Lukáš 6:48...při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům...
Lukáš 8:6...pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další...
Lukáš 8:13...ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají,...
Římanům 9:33...je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazuskálu pohoršení; kdokoli však v něj věří, se jistě nezklame...
1. Korintským 10:4...tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus). Ve...
1. Petr 2:8...se stal kamenem úhelným," a také "Kámen úrazuskála pohoršení." To platí pro ty, kdo se nad Slovem...
Zjevení 6:15...svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a...
Zjevení 6:16...jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horámskalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí...

Slova obsahující skal: blýskalo (1) laskali (1) nezískali (2) pískali (3) popraskaly (1) skal (6) skalách (5) skalám (1) skalami (1) skalnatá (2) skalnaté (3) skalnatého (1) skalnatou (1) skalní (9) skalního (1) skalních (3) skalními (1) skalnímu (1) skalou (4) stýskalo (1) tleskal (1) tryskaly (1) vyzískal (1) získal (50) získala (5) získali (22) získalo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |