Skálo

Hledám varianty 'skálo' [ skály (33) skálu (16) skálou (7) skalou (4) skálo (3) skále (29) skalami (1) skalám (1) skalách (5) skála (22) skal (6) ]. Nalezeno 117 veršù.
Exodus 17:6...a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na  skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid...
Exodus 33:21...ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva, postavím do skalní...
Numeri 20:8...Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i...
Numeri 20:10... Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřiči - máme vám z této...
Numeri 20:11...Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z tolik vody, že se napila obec i...
Numeri 23:9...Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o...
Numeri 24:21...tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine,...
Deuteronomium 8:15...bez vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové...
Deuteronomium 32:4...provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou...
Deuteronomium 32:13...výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel, olejem ze skály přetvrdé, smetanou od...
Deuteronomium 32:15... spravil ses! Opustil Boha, jenž učinil jejSkálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha,...
Deuteronomium 32:18...se objevili - vaši otcové je neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi...
Deuteronomium 32:30...obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece...
Deuteronomium 32:31...Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé...
Deuteronomium 32:37...je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk...
Soudců 6:20...mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon udělal, Hospodinův...
Soudců 6:21...ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltil. Mezitím se mu...
Soudců 7:25...a Zeeba (totiž Vlka). Oreba popravili u Havraní skály a Zeeba u Vlčího lisu. Orebovu a Zeebovu hlavu pak...
Soudců 13:19...tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy...
Soudců 15:13...ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem...
Soudců 20:45... Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět...
Soudců 20:47...mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a...
Soudců 21:13... Obec pak poslala k oněm Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátil a...
1. Samuel 2:2...kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi,...
1. Samuel 23:25...Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na poušti Maon, kde zůstal. Když se to Saul dozvěděl,...
1. Samuel 23:28... Proto se tomu místu říká Sela-machlekotSkála rozdělení. Odtud pak odešel a usadil se v pevnosti...
1. Samuel 24:3...a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a...
2. Samuel 21:10...Ajova, vzala pytlovinu a prostřela si ji na  skále. Od počátku sklizně, dokud se na z nebe...
2. Samuel 22:2...David Hospodinu tuto píseň: Hospodin je  skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt...
2. Samuel 22:3...je skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je  skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj...
2. Samuel 22:32...Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou,...
2. Samuel 22:47...vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin,  skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi...
2. Samuel 23:3...ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, Onskála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo...
1. Královská 19:11...a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po...
2. Letopisů 25:12...judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a všechny roztříštili. Žoldnéři...
Nehemiáš 9:15...hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim, jdou obsadit zemi, o níž jsi...
Job 18:4...! Copak se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místě? Světlo darebáka uhasne, plamen ohně mu...
Job 19:24...a rydlem železným, kéž by je navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se...
Job 24:8... Horské lijáky je smáčejí, choulí se ke skále, nemají přístřeší. Jiní zas sirotka od prsu uloupí,...
Job 28:6...však sálá žár. Safír se ukrývá v jejích skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý...
Job 28:10...vztahují ruku, hory vyvracejí z kořenů. Ve skále dokáží razit štolu, očima pátrají po každém klenotu....
Job 29:6.... Tenkrát se kroky koupaly ve smetaně, ze skály prýštily mi proudy oleje. Když jsem chodíval k...
Job 39:28...na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocuje, skalní útes mu hradem je. Odtud...
Žalmy 18:3..., Hospodine, sílo ! Hospodin je  skála, tvrz, záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt...
Žalmy 18:32...Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on...
Žalmy 18:47...vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin,  skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh...
Žalmy 19:15...mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbískálo , můj Vykupiteli! Pro předního zpěváka. Žalm...
Žalmy 27:5...zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu vyzdvihne. Tehdy hlava bude vyvýšena nad ...
Žalmy 28:1... Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volámskálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný...
Žalmy 31:3...mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece...
Žalmy 31:4... opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece  skála a tvrz, pro své jméno veď a provázej. Vyveď ...
Žalmy 40:3..., z kalné bažiny, nohy postavil na pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň,...
Žalmy 42:10... modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Bohaskály své: Proč jen jsi na zapomněl? Proč kvůli...
Žalmy 61:3...Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která převyšuje, prosím doveď ! Býval jsi přece...
Žalmy 62:3... od něj přichází záchrana. Jen on je  skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad! Jak...
Žalmy 62:7... od něj přichází moje naděje. Jen on je  skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je...
Žalmy 62:8...hrad! V Bohu je spása, moje sláva; pevná skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na něj, lidé,...
Žalmy 71:3... zachovej, nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl...
Žalmy 78:15...vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v poušti, jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze...
Žalmy 78:16...v poušti, jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnil. Oni však...
Žalmy 78:20...Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skály, mohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát...
Žalmy 78:35...sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel že byl Bůh Nejvyšší. Pochlebování...
Žalmy 81:17...lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění...
Žalmy 89:27...jsi můj Otec' - tak osloví - ‚ty jsi můj Bůhskála záchrany!' A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším...
Žalmy 92:16...Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je  Skála, je každé křivdy prost! Hospodin kraluje, oblék se v...
Žalmy 94:22...Hospodin je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na obrátí,...
Žalmy 95:1... Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s...
Žalmy 104:18...domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkůmskály jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy...
Žalmy 105:41... sytil je svým chlebem nebeským. Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti!...
Žalmy 114:8...tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod! Ne nám, ne...
Žalmy 137:9...příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z celého srdce chválím ,...
Žalmy 141:6...modlím se! jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají. Jako když...
Žalmy 144:1...služebník! Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodinskála ! On učí ruce bojovat, prsty chystá na zápas....
Přísloví 30:19...nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s pannou. Taková je...
Přísloví 30:26...zásoby; králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají,...
Izaiáš 2:10...se ponižuje - nepozvedej je! Schovej se do skal, člověče, zahrab se do země v hrůze před Hospodinem,...
Izaiáš 8:14... oběma domům Izraele však bude kamenem úrazuskálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem....
Izaiáš 10:26...bičem, jako když porazil Midiánce u Havraní skály; zvedne hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten...
Izaiáš 17:10...pustina. Zapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto, sázíš vzácné rostliny a...
Izaiáš 22:16...pěkně ve výšce, místo odpočinku sis vykutal ve skále. Jen se, ty hrdino, podívej, jak Hospodin pevně...
Izaiáš 26:4...na tebe. Doufejte v Hospodina vždycky, navěkySkalou věků je jen Hospodin! On strhává dolů obyvatele...
Izaiáš 30:29...s píšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. Hospodin bude burácet svým majestátním...
Izaiáš 32:2...deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou zavřené,...
Izaiáš 44:8...svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ? Ne, jiná Skála není, o žádné nevím! Výrobci model jsou zcela...
Izaiáš 48:21... když je vedl pouštěmi, vyvedl pro vodu ze skály; rozetnul skálu a vody vytryskly. Hospodin praví:...
Izaiáš 51:1... vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž...
Jeremiáš 4:29...každé město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály šplhali, každé město je opuštěné, nezůstal ani...
Jeremiáš 16:16...po všech horách a návrších a v puklinách mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se...
Jeremiáš 23:29... slovo jako oheň? praví Hospodin. Jako kladivo skálu drtící? Hle, jsem proti těm prorokům, praví...
Jeremiáš 48:28...se o něm zmíníš? Opusťte města, usaďte se na skále, Moábci! Buďte jako holubice nad srázem hnízdící....
Jeremiáš 49:16...vzbuzuješ, a pýcha tvého srdce. V rozeklaných skalách sis zřídil obydlí, obsadils horské vrcholy. I kdyby...
Jeremiáš 51:25...Hospodin. Rozmáchnu se proti tobě, svalím ze skal, obrátím v horu popela! Nevezmou z tebe kámen...
Ezechiel 24:7...město je naskrz krvavé! Nechávalo krev na holé skále, neprolévalo ji na hlíně, kde by ji přikryl prach....
Ezechiel 24:8...hněv, aby vzplála pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 26:4...z něj všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skálu. Stane se ostrůvkem v moři, místem k sušení sítí! Ano...
Ezechiel 26:14...citery nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou skálu, staneš se místem, kde se suší sítě. nikdy nebudeš...
Ezechiel 33:27... dám za potravu zvěři a ti, kdo se opevnili ve skalách a jeskyních, pomřou morem. Obrátím tu zem v...
Daniel 2:34...železné a zčásti hliněné. Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu...
Daniel 2:45...je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil...
Amos 6:12...a malý domek na třísky! Dokážou koně běžet po skále? se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali...
Abdiáš 1:3... oklamala, tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skalách. Myslíš si ve výšce svého obydlí: "Kdo by k zemi...
Nahum 1:6...žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho vztekskály se před ním drolí na kusy! Hospodin je dobrý,...
Abakuk 1:12...jsi jim, Hospodine, svěřil soud, poslal jsi jeSkálo , zjednat nápravu. Ty máš však čisté oči, nemůžeš...
Matouš 7:24...moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a...
Matouš 7:25...ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato slova a neplní je, bude...
Matouš 16:18...v nebesích. A ti říkám, že jsi Petr a na  skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám...
Matouš 27:51...roztrhla vedví odshora dolů, země se třáslaskály pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých...
Matouš 27:60...do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. Naproti...
Marek 15:46...je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen. Marie Magdaléna...
Lukáš 6:48...při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům...
Lukáš 8:6...pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další...
Lukáš 8:13...ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají,...
Římanům 9:33...je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazuskálu pohoršení; kdokoli však v něj věří, se jistě nezklame...
1. Korintským 10:4...tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus). Ve...
1. Petr 2:8...se stal kamenem úhelným," a také "Kámen úrazuskála pohoršení." To platí pro ty, kdo se nad Slovem...
Zjevení 6:15...svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a...
Zjevení 6:16...jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horámskalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí...

Slova obsahující skálo: skálo (3) skálopevný (1) skálou (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |