Sis

Hledám varianty 'sis' [ sis ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 20:3...ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!"...
Exodus 15:16...přejde tvůj lid, Hospodine, než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým...
Deuteronomium 12:13...své zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na místě, které si Hospodin vyvolí v...
Deuteronomium 24:10...poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel přinese...
1. Samuel 15:17..." řekl Saul. Samuel tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem...
1. Samuel 20:3...ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan...
1. Samuel 26:21...se, můj synu Davide! ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem jako...
2. Samuel 7:23...věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis vykoupil z Egypta, z jeho národů i jeho bohů! Svůj lid...
2. Samuel 12:9... Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonců! Proto,...
2. Samuel 12:10...mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu...
1. Královská 14:9...než všichni před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi popouzel....
2. Královská 19:22...komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy...
1. Letopisů 17:21...si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis jméno velikými a ohromnými divy, když jsi vypudil...
2. Letopisů 1:11...ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl jsi moudrost a poznání, abys dokázal...
Nehemiáš 6:8...toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se nás snažili zastrašit....
Nehemiáš 9:10... neboť jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil,...
Job 1:8...po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi...
Job 2:3...po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi...
Job 7:20... co ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenem? Proč...
Žalmy 40:7...jich však víc, než se vypočíst! Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za...
Žalmy 50:21...dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by sis, že jsem ti podobný. Proto nyní obviním, před tvýma...
Žalmy 68:19...Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří, že by měl...
Žalmy 68:24... i z mořské hlubiny přivedu je nazpátek, aby sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali...
Žalmy 80:16...Réva, již sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval, posekána, spálena ohněm je, od tvého hněvu...
Žalmy 80:18...nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož sis vychoval! Neopustíme nikdy více; oživ nás, ...
Žalmy 91:12... na rukou aby nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i...
Přísloví 25:8...oči, nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tvůj bližní k hanbě...
Přísloví 30:32...král. Pokud ses bláhově chvástal, pokud sis vymýšlel - ruku na ústa! Pod tlakem vzniká z mléka...
Izaiáš 14:13... na zem - ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci: "Vyšplhám se k nebi, nad Boží hvězdy...
Izaiáš 22:16...Co tu pohledáváš? Co myslíš, že tu znamenáš, že sis tu dokonce i hrobku vytesal? Vytesal sis hrobku pěkně...
Izaiáš 37:23...komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy...
Izaiáš 47:7...tížila. Říkalas: "Jsem věčná královna," a nic sis k srdci nebrala, na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy...
Izaiáš 47:10...tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla...
Izaiáš 57:7... tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupala, abys tam obětovala....
Izaiáš 57:8... Za svými dveřmi, za svými veřejemi postavila sis památník. Daleko ode ses vysvlékla, vystoupilas na...
Izaiáš 57:11...ses tolik děsila a bála, že jsi zradila? Na  sis ani nevzpomněla, vůbec jsi na nedbala! To proto, že...
Izaiáš 58:13...se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu...
Jeremiáš 2:28...a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen přijdou z tvé bídy zachránit! Máš...
Jeremiáš 13:4...dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil a který nosíš na bedrech, vstaň, jdi k Pratu a...
Jeremiáš 13:21...Co řekneš, ti určí za vládce ty, jež sis pěstovala jako spojence? Nepřepadnou bolesti jako...
Jeremiáš 32:20...je dodnes v Izraeli i mezi všemi lidmi - tak sis získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid...
Jeremiáš 33:24...dostal slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své...
Jeremiáš 36:29...praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde babylonský...
Jeremiáš 49:16... a pýcha tvého srdce. V rozeklaných skalách sis zřídil obydlí, obsadils horské vrcholy. I kdyby ses...
Ezechiel 16:17...zlata a stříbra, které jsem ti dal, a nadělala sis mužské podobizny, s nimiž jsi smilnila. Vzala jsi svá...
Ezechiel 16:22...plameny! Při všech těch ohavnostech a smilnění sis ani nevzpomněla na mládí, na dny, kdy jsi byla nahá a...
Ezechiel 16:24...Panovník Hospodin. Kromě všech svých zločinů  sis na každém plácku rozbalila stánek a pořídila svatyňku....
Ezechiel 16:25...rozbalila stánek a pořídila svatyňku. Postavila sis svatyňku na každém rohu a zprznila svou krásu....
Ezechiel 16:31...to jako nestydatá coura provádíš! Rozbalila sis stánek na každém rohu a na každém plácku sis pořídila...
Ezechiel 16:43...tehdy se uklidním a nechám zuření. Protože sis ani nevzpomněla na dny svého mládí a pobuřovala jsi ...
Ezechiel 16:56...budeš znovu tím, čím jsi byla kdysi. Copak sis v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst...
Ezechiel 28:4...poznáním jsi získal bohatství, zlatem a stříbrem sis truhly naplnil. V obchodování jsi byl tak šikovný, že...
Daniel 5:23... Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z nich se...
Daniel 9:15...mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis jméno, které máš dodnes; my jsme však zhřešili a...
Ozeáš 9:1...Smilně jsi svého Boha opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky všude tam, kde se mlátí obilí. Mlat ani...
Abdiáš 1:4...I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych srazil, praví...
Micheáš 7:18...dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad námi slituješ, naše...
Matouš 21:16...jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců sis připravil chválu'?" Potom je opustil a odešel z města...
Lukáš 12:20...řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?' Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale...
Lukáš 14:9...a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi...
Lukáš 16:25...‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď...
Lukáš 19:21...jsem se bál. Jsi přísný člověk; vybíráš, co sis neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel.' Král mu řekl:...
Skutky 8:20...řekl: " jsou tvé peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl...
1. Timoteus 4:6... odkojený slovy víry a správného učení, které sis osvojil. Světské babské báje odmítej a raději se cvič...
2. Timoteus 3:10...všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou. Ty sis však osvojil učení, můj způsob života, můj záměr,...
Židům 10:5... když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil; zápaly a...
Židům 10:6...připravil; zápaly a oběti za hřích neoblíbil sis. Tehdy jsem řekl: Zde jsem, Bože, jako je o mně v Knize...
Židům 10:8...oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," a potom dodal: "Zde jsem, abych...
Zjevení 3:18... nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý,...

Slova obsahující sis: sis (75) sisera (6) siserova (1) siserovi (6) siserovo (1) siserovu (1) siseru (5) sisery (1) sismaj (1) sismaje (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |