Sionské

Hledám varianty 'sionské' [ sionské ]. Nalezeno 18 veršù.
Žalmy 9:15...zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil! Do jámy, kterou vykopali,...
Žalmy 87:2... Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak...
Žalmy 126:1...Izraeli! Poutní píseň. Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy...
Píseň 3:11...jeruzalémských dcer. Vyjděte a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí...
Izaiáš 3:16...Tak praví Hospodin, Pán zástupů. Hospodin pravíSionské dcery jsou namyšlené, procházejí se s bradou nahoře...
Izaiáš 3:17...sem a tam, řetízky cinkají jim na noháchSionské dcery proto Pán raní prašivinou na temeni -...
Izaiáš 10:32... V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské výšině. Avšak...
Izaiáš 16:1...vládci země ze Sely u pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při arnonských brodech jak...
Izaiáš 62:11...provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel jde! Hle, jeho odplata jde...
Jeremiáš 4:31...když matka rodí poprvé - křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před...
Pláč 2:4... Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek Dcery sionské. Hospodin jednal jako nepřítel, pohltil celý...
Pláč 2:8...Hospodin pojal rozhodnutí, že zničí hradby Dcery sionské. Natáhl šňůru, začal měřit, odvrátit od zkázy ...
Pláč 2:10...od Hospodina žádné vidění. Stařešinové Dcery sionské sedají mlčky na zemi. Prachem si hlavu pokryli,...
Pláč 2:18... Volej k Hospodinu ze srdce - ach, hradby Dcery sionské! tvé slzy proudí potokem, je noc či den!...
Pláč 5:11...nám hoří jako pec horečkou z hladověníSionské ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech...
Micheáš 1:13...rychle, obyvatelé Lachiše! Zde začal hřích Dcery sionské, zde je zdroj vzpoury Izraele. S Morešet-gatem...
Micheáš 4:8... Migdal-edere, ty Věži stáda, pahorku Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná vláda, království Dcery...
Matouš 21:5... aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |