Sionská

Hledám varianty 'sionská' [ sionská ]. Nalezeno 15 veršù.
2. Královská 19:21...Posmívá se ti, pohrdá tebou panna, Dcera sionská; pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémská! Kohos...
Izaiáš 1:8... cizáky zcela zničená. Opuštěna zůstala Dcera sionská jako chýše vprostřed vinice, jako budka v poli...
Izaiáš 37:22...Posmívá se ti, pohrdá tebou panna, Dcera sionská; pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémská! Kohos...
Izaiáš 52:2...se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez...
Izaiáš 66:8...se národ v jeden okamžik? Jakmile však Dcera sionská rodit začala, hned svoje děti na svět přivedla!...
Jeremiáš 6:2... strašné ničení! Ta přelíbezná pastvina, Dcera sionská, bude zničena. Přitáhnou k pastýři se svými...
Jeremiáš 6:23... Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero sionská, proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli, ruce nám...
Pláč 2:13... připodobním, abych potěšil, panenská Dcero sionská? Tvá rána je hluboká jako oceán, kdo by mohl...
Pláč 4:22...se a svlékneš donaha! Tvůj trest vyprší, Dcero sionská, nezůstaneš v zajetí. Ty, Dcero edomská, však...
Micheáš 4:10... že máš bolesti jako rodička? Svíjej se, Dcero sionská, v bolestech jako rodička, protože musíš odejít z...
Micheáš 4:13...jak snopy na svůj mlat. Vstaň a mlať, Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z bronzu kopyta!...
Sofoniáš 3:14...v bezpečí a nikdo je nezděsí." Jásej, Dcero sionská! Prozpěvuj, Izraeli! Raduj a vesel se celým srdcem,...
Zachariáš 2:14...Hospodin zástupů. "Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle - přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví...
Zachariáš 9:9...z nich nespustím svůj zrak! Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj...
Jan 12:15...a vsedl na , jak je psáno: "Neboj se, Dcero sionská! Hle, tvůj král přichází sedící na oslátku." Jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |