Silným

Hledám varianty 'silným' [ silnými (1) silným (4) silných (3) silný (28) silnou (3) silní (16) silného (2) silné (15) silná (6) ]. Nalezeno 77 veršù.
Exodus 10:19...Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky odnesl a vmetl je do...
Exodus 14:21...ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, se z moře...
Numeri 13:18...se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země,...
Numeri 13:28...její ovoce. Jenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam...
Numeri 22:6...Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím,...
Deuteronomium 2:10...synům Lotovým." (Původně tam bydleli Emejcisilný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako...
Deuteronomium 31:6...přesně podle příkazu, který jsem vám dal. Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám...
Deuteronomium 31:7...Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o...
Deuteronomium 31:23...Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země, kterou...
Jozue 1:6...tebou. Nenechám samotného a neopustím . Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem,...
Jozue 1:7...přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon,...
Jozue 1:9...a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin,...
Jozue 1:18...tvá slova, mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně...
Jozue 10:25...jim řekl: "Nebojte se a nestrachujte, buďte silní a stateční. Takto Hospodin naloží se všemi nepřáteli,...
Jozue 14:11...jsem a je mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem...
Jozue 17:18... Co na tom, že mají železné vozy a že jsou silní?" Celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, kde...
Jozue 23:6... jak vám to řekl Hospodin, váš Bůh. Buďte velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize...
Soudců 3:29... Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silné a udatné bojovníky. Nikdo neunikl. Moáb se toho dne...
Soudců 5:21...smetl - valící se proud potoka Kíšonu. Šíje silných pošlapej! Jaký dusot kopyt koní, prudký, prudký...
2. Samuel 2:7...za to, co jste vykonali. Buďte tedy statečnísilní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého...
2. Samuel 10:12...nad tvé síly, přijdu na pomoc tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! ...
2. Samuel 13:28... Nebojte se. Je to přece na můj rozkaz. Buďte silní a stateční!" Abšalomovi mládenci pak s Amnonem...
1. Královská 7:26... že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do liliového květu...
1. Letopisů 19:13...Amonci nad tvé síly, pomohu tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! ...
1. Letopisů 22:13... které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silný a statečný. Neboj se a nestrachuj. Hle, připravil...
1. Letopisů 28:10... abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi...
1. Letopisů 28:20..." řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj,...
2. Letopisů 4:5... že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do liliového květu...
2. Letopisů 12:1...Rechoboám pevně uchopil královskou moc a stal se silným, opustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho...
2. Letopisů 32:7...u městské brány a povzbuzoval je: "Buďte silní a stateční! Nebojte se ani se nelekejte asyrského...
Ezdráš 10:4... Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal...
Nehemiáš 1:10...tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocísilnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě...
Job 4:11... i lví tesáky se ale vylomí. Bez kořisti pojdesilný lev, smečka lvíčat se rozprchne. Dostalo se mi tajné...
Job 24:22... vdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocísilné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy...
Žalmy 24:8...Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatnýsilný, Hospodin, udatný bojovník! Pozvedněte, brány, svá...
Žalmy 31:25...ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je...
Žalmy 89:14...i Hermon v tvém jménu jásají. Mocná je paže tvásilná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá. Právo a...
Žalmy 142:7... před těmi, kdo stíhají, jsou příliš silní - na nestačím! Vyveď mou duši z vězení, abych tvé...
Přísloví 14:4...jejich rty. Bez dobytka je prázdno ve žlabusilný býk zajistí hojnou úrodu. Čestný svědek nepromluví...
Přísloví 30:25...jsou ale moudřejší: mravenci, národ nepříliš silný, v létě si ale chystají zásoby; králíci, národ...
Píseň 8:6...vtiskni, jak pečeť, co nosíš na paži. Láska je silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrob. Její plameny...
Jeremiáš 4:12...převíval zrní a ne aby čistil - na to je příliš silný. Přichází ode . To teď nad nimi vynesu rozsudek...
Jeremiáš 50:34...a odmítají je propustit. Jejich Vykupitel je ale silný - jméno Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich pře...
Jeremiáš 52:21...měřil 12 loktů; byl dutý a stěny měl na 4 prsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice vysoká 5 loktů s...
Ezechiel 19:11...ratolestí dík dostatku vody. Vyrostly na  silné větve vhodné pro žezla vladařů, tyčila se vysoko nad...
Ezechiel 19:12...vítr ji vysušil, její plody byly servány, její silné větve uschly a pohltily je plameny. Teď je přesazena...
Ezechiel 19:14...oheň a její plody pohltil. Nezůstala žádná silná větev vhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalozpěv a je...
Ezechiel 22:14...uprostřed tebe! Zdalipak zůstaneš tak smělésilné ve dnech, kdy s tebou zúčtuji? To říkám Hospodin;...
Ezechiel 34:16... zraněnou ovážu, nemocnou posílím, ale tučnousilnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnosti. Vám, svým...
Ezechiel 40:5...o dlaň delší). Změřil s tu zeď a byla na tyč silná a na tyč vysoká. Poté přešel k východní bráně....
Ezechiel 40:9...byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této...
Ezechiel 40:48...pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku 14 loktů a její zárubně po jedné i...
Ezechiel 41:1...pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silné. Vchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i...
Ezechiel 41:3...a změřil pilíře jejího vchodu: byly 2 lokty silné. Vchod měl šířku 6 loktů a jeho zárubně po jedné i...
Ezechiel 41:5...řekl mi. Poté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola na šířku 4 loktů obepínaly...
Ezechiel 41:9... Vnější stěna postranních komor byla 5 loktů silná. Otevřené prostranství mezi postranními komorami...
Ezechiel 41:12...loktů široká a ze všech stran měla stěnu 5 loktů silnou. Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý....
Daniel 2:40...celý svět. Nakonec přijde čtvrté královstvísilné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako...
Daniel 2:42...hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšené s...
Matouš 14:30...vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. "Pane,...
Lukáš 11:21...prstem, jistě k vám přišlo Boží království. Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek je v klidu....
Jan 6:18... Ježíš k nim nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat silným větrem. Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honů...
Skutky 14:10...do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem: "Postav se na nohy a stůj rovně!" A on...
Římanům 15:1...své víry. A cokoli není z víry, je hřích. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme...
1. Korintským 1:27... Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba...
1. Korintským 4:10...vy jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy však silní; vy máte slávu, my však ostudu. Do této chvíle trpíme...
1. Korintským 16:13... Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi děje v lásce...
2. Korintským 13:9...pravdou. Rádi budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšu,...
Židům 11:34...meče, bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců. Ženám se...
1. Petr 5:9...lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši...
1. Jan 2:14...od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím...
Zjevení 5:2... zapečetěnou sedmi pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden...
Zjevení 10:1...ani ze svých krádeží. Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na...
Zjevení 18:8...spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný. Králové země, kteří s smilnili a hýřili, ji budou...
Zjevení 18:21...odsoudil za to, jak odsuzovalo vás! Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl...
Zjevení 19:6...zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal...
Zjevení 19:18... abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, a těla všech...

Slova obsahující silným: silným (4) silnými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |