Sil

Hledám varianty 'sil' [ síti (4) sít (4) síly (39) sily (1) sílu (69) silou (47) sílo (3) sílit (2) sílily (3) sílilo (1) sílil (4) síle (28) silami (1) silám (1) síla (48) sil (31) seta (1) set (30) sely (3) sela (1) sel (2) sejte (3) sejete (2) seješ (2) seje (5) ]. Nalezen 331 verš.
Genesis 4:12... Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je...
Genesis 4:25...se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného...
Genesis 5:3...své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny...
Genesis 5:4...ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil...
Genesis 5:7...105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912...
Genesis 5:8...žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcerySet žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90...
Genesis 7:6...byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním...
Genesis 26:12...jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin...
Genesis 31:6... Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu,...
Genesis 49:3...otci Izraelovi: Rubene, tys můj prvorozený,  síly a mého mužství první plod: přední co do vznešenosti,...
Genesis 49:24...jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova. Odtud je...
Exodus 13:3...z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes...
Exodus 13:14...‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctvísilou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit,...
Exodus 13:16...na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je...
Exodus 14:7...do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na...
Exodus 15:2...se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!  síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením....
Exodus 15:13... jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna vedeš jej k příbytku své svatosti. Národy...
Exodus 18:18...tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím...
Exodus 19:19...a celá hora se mohutně otřásala. Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal...
Exodus 32:11...lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je...
Leviticus 25:11...rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté...
Leviticus 25:20...‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu...
Leviticus 25:22...vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého...
Leviticus 26:16...vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář...
Leviticus 26:20...jako železo a země pod vámi jako mosaz. Svou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a...
Numeri 11:14...jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad  síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím...
Numeri 11:21...Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst...
Numeri 14:13... z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům této země....
Numeri 14:17...zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně...
Numeri 23:22...fanfáry! Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro  silou rohů buvolích. Není žádné věštby proti Jákobovi, není...
Numeri 24:8... Bůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro  silou rohů buvolích. Národy nepřátel svých spolyká, jejich...
Numeri 31:28...Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento...
Deuteronomium 6:5... celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve...
Deuteronomium 8:17...v srdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého...
Deuteronomium 8:18... svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu,...
Deuteronomium 11:8...přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a...
Deuteronomium 30:11... Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal:...
Deuteronomium 32:36...se slituje, uvidí, že je opustily síly, s pánem i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti...
Deuteronomium 33:11...přinášet ti na oltář. Požehnej, Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř...
Deuteronomium 34:12...jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého...
Jozue 14:11...jsem a je mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale sil jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem...
Jozue 17:17...domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam...
Soudců 1:36... Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a...
Soudců 3:31...Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po...
Soudců 4:3...volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě...
Soudců 4:13...z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora...
Soudců 5:31...milují, jsou však jako slunce, když vycházísíle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele...
Soudců 6:14...němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám přece...
Soudců 7:2...na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo...
Soudců 8:21..."Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si také ozdobné...
Soudců 16:5...ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit....
Soudců 16:6..."Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl:...
Soudců 16:9...koudel, když se dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala:...
Soudců 16:15...Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho...
Soudců 16:17...zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili,  síla by opustila a byl bych slabý jako každý jiný."...
Soudců 16:19...těch sedm copů. Tak ho ovládla a podmanila; jeho síla ho opustila. Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou...
Soudců 16:28... rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své...
Soudců 16:30...i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid...
Soudců 17:2...své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim...
Soudců 17:3...zvolala jeho matka. Jakmile těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To stříbro slavnostně...
Soudců 18:11...mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a...
Soudců 18:16...Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch...
Soudců 20:15...vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set...
Soudců 20:16...nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku...
1. Samuel 2:4...Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly se, ti, kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo...
1. Samuel 2:9... darebáci však hynou v tmě. Svou vlastní silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi protivníci budou...
1. Samuel 2:10... končiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!"...
1. Samuel 23:16...vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu najít sílu v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula ...
1. Samuel 23:28...proti Filištínům. Proto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak odešel a usadil...
1. Samuel 28:20... skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic...
1. Samuel 28:22... Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu...
1. Samuel 30:4...muži se dali do hlasitého pláče, neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam...
1. Samuel 30:6...každý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze...
1. Samuel 30:17...druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak...
2. Samuel 3:39...bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad  síly. Zločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!" Když se...
2. Samuel 6:5...dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny,...
2. Samuel 6:14...vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David...
2. Samuel 10:11...Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad  síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly,...
2. Samuel 15:18...něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni...
2. Samuel 22:33...skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost...
2. Samuel 22:40... skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji...
2. Samuel 23:8...Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna...
1. Královská 9:23... bylo 550. Ti měli na starosti veškerou pracovní sílu. Jakmile se faraonova dcera přestěhovala z Města...
1. Královská 11:3...k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu...
1. Královská 11:28... jak se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestě z...
1. Královská 19:8...cestu." Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k...
2. Královská 3:26...je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem, aby se...
2. Královská 12:21...dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždili, byli Jozabad, syn...
2. Královská 17:36...Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se...
2. Královská 18:20...myslíš, že pouhá slova nahradí válečné uměnísílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses...
2. Královská 19:3...a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl...
2. Královská 19:29...jen to, co se samo urodí. Třetího roku ale sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody....
2. Královská 23:25...celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se...
1. Letopisů 1:1...den co den po všechny dny svého života. AdamSet, Enoš, Kénan, Mahalalel, Járed...
1. Letopisů 4:42...Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem,...
1. Letopisů 13:8...David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny,...
1. Letopisů 16:11...hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy...
1. Letopisů 16:27...nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnostisíla a radost je tam, kde přebývá. Vzdejte Hospodinu,...
1. Letopisů 19:12...Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad  síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly,...
1. Letopisů 29:11...věků na věky! Tvá je, Hospodine, velikostsíla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi...
1. Letopisů 29:12... jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě,...
2. Letopisů 6:41...Bože, ke svému spočinutí společně s Truhlou síly své! Tví kněží, Hospodine Bože, jsou spásou...
2. Letopisů 13:21... Bůh ho ranil tak, že zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct manželek a zplodil dvaadvacet synů a...
2. Letopisů 20:6...královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi to...
2. Letopisů 20:12... Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme,...
2. Letopisů 32:8...někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, připravený nám...
Ezdráš 8:22...svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme...
Nehemiáš 4:4...stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty hradby nezvládneme postavit...
Nehemiáš 6:9...dílo nedokončené, ale jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše,...
Nehemiáš 8:10... Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je...
Ester 9:6...sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata, Dalfon, Aspata...
Ester 9:12...král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v...
Job 4:3...mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi...
Job 5:26...bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to...
Job 6:11... že slovům Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak ještě něco čeká v životě?...
Job 6:12...Copak ještě něco čeká v životě? Copak je  síla z kamene? Copak je tělo bronzové? Copak si mohu...
Job 9:4...jednu. hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu? On hory...
Job 10:16...narovnal, budeš honit jako lev, svou úžasnou sílu na znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mně,...
Job 12:16... a když je vypustí, zemi pustoší. Jemu patří síla i schopnosti, jeho je podvedený i podvodník. Velmože...
Job 20:11... vlastníma rukama majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I...
Job 20:22...přijde do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv...
Job 21:23...přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a zcela spokojen, stehna obalená tukem a...
Job 28:25... všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a...
Job 30:2...otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psaSíla jejich rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost je...
Job 30:18...kosti, bolest sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou drží za šaty, v límci košile chce uškrtit. Do...
Job 30:21...přihlížíš. Proměnil ses mi v ukrutníka, veškerou silou na útočíš. Vysoko ve větru unášíš, smýkáš mnou...
Job 39:4...jejich bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil, jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla...
Job 39:11...orat v údolích? Spolehneš na něj, když tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze...
Job 39:19...i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat...
Job 39:21...kobylky? Jeho hrdé ržání bázeň nahání! Rozjařen silou divoce hrabe kopyty, vyrazit zbraním naproti....
Job 40:9...Chceš odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu...
Job 40:16...se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou  sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako...
Job 41:4...Nechci pomlčet o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavě: Kdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo...
Job 41:14...rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenemSíly je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně...
Žalmy 3:5...hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke...
Žalmy 8:3...z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal! Když vidím...
Žalmy 9:16...Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti, již nastražili, nohama uvízli. Hospodin zjevil se!...
Žalmy 12:5...rty a pyšné jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků,...
Žalmy 18:2...nepřátel i z ruky Saulovy. Miluji , Hospodinesílo ! Hospodin je skála, tvrz, záchrana! Můj Bůh...
Žalmy 18:33...skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost...
Žalmy 18:40... skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji...
Žalmy 21:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík...
Žalmy 22:20...losují. Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, tysílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z...
Žalmy 27:1...a spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na ...
Žalmy 28:7...Hospodin, že vyslyšel prosby! Hospodin je  síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem...
Žalmy 28:8...písní chci mu děkovat! Svému lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou záchranou. Zachraň,...
Žalmy 29:11...král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův....
Žalmy 31:11...život stravuje trápení, léta samé sténání,  síla slábne strádáním, údy ochably. Všem svým...
Žalmy 33:17... Kůň zklame, když půjde o záchranu, i když  sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí...
Žalmy 37:35...ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se rozprostřel. Pominul ale - hle,...
Žalmy 37:39...Hospodina je záchrana spravedlivých, on je jim silou v čase soužení. Hospodin je jim pomocí a vysvobozením...
Žalmy 38:11...můj nářek před tebou není utajen. Srdce mi bušísíla se ztrácí i moje oči světlo opouští. Přátelé a...
Žalmy 46:2... Píseň synů Korachových. Bůh je naše útočištěsíla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme...
Žalmy 59:10...smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi  síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve...
Žalmy 59:17...musejí se ke spánku uložit. ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses...
Žalmy 59:18...pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi  síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože,...
Žalmy 62:12...Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane, ty přece každému...
Žalmy 63:3...vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel! Lepší než život je...
Žalmy 65:7...končin světa i moří dalekých! Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty, jenž...
Žalmy 66:3...jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý svět se ti bude klanět,...
Žalmy 66:7...- pojďte, radujme se v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci!...
Žalmy 68:29... vůdcové kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív...
Žalmy 68:36...hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocísilou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro předního...
Žalmy 71:9...Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem, když síly pozbývám, neopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví...
Žalmy 71:18... když stárnu a šedivím, tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky! Tvá...
Žalmy 73:26...zemi! I když tělo i srdce strádají, Bůh je  síla, můj podíl navěky! Hle, jistě zahynou ti, kdo ...
Žalmy 74:13... ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil....
Žalmy 77:15...jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj...
Žalmy 78:4...budem vyprávět o chvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi,...
Žalmy 78:42...pokoušeli, Svatého izraelského rmoutili! Na jeho sílu nepamatovali, na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na...
Žalmy 78:61...mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy...
Žalmy 81:2...nástroj. Žalm Asafův. Zpívejte Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! zazní hudba,...
Žalmy 84:6... budou navěky! séla Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazit!...
Žalmy 84:8...v studnici a první déšť je požehnáním zahalí. Od síly k síle putují - před Bohem na Sionu se všichni ukáží!...
Žalmy 88:5...k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavený! Zanechali mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly...
Žalmy 89:18...spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá....
Žalmy 89:22... ruka jej bude podpírat, paže mu bude síly dodávat. Nebude jej moci vydírat nepřítel, nebude...
Žalmy 90:10...trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec -...
Žalmy 90:11...dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letímeSílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň...
Žalmy 92:15...ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je Skála...
Žalmy 93:1...kraluje, oblék se v majestát, oblék se Hospodinsilou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl,...
Žalmy 96:6...nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádhera. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte...
Žalmy 99:4...a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a...
Žalmy 102:24... aby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomil, můj život náhle ukrátil. Řekl jsem: Bože můj...
Žalmy 104:15...se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin sytí i své stromoví - libanonské cedry, které...
Žalmy 105:4...hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy...
Žalmy 110:3...Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou...
Žalmy 118:14...na , abych pad, Hospodin je však pomoc .  síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením! Ze...
Žalmy 132:8... ke svému spočinutí, společně s Truhlou síly tvé! Tví kněží jsou spravedlností oblečeni, tvoji...
Žalmy 147:10...krkavcům, když k němu volají. On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků nemá zalíbení. Hospodinu se...
Přísloví 8:14...je rozvaha a jistý úspěch, jsem rozumnostsílu mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo...
Přísloví 11:7... hynou naděje v něj složené, spoléhání na jeho sílu se rozplyne. Spravedlivý bude z trápení vysvobozen, na...
Přísloví 11:18...nešetří. Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k...
Přísloví 20:29...podpírá laskavost. Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny. Modřiny a boule vydrhnou...
Přísloví 22:8...nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem. Kdo seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine....
Přísloví 24:5...vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj...
Přísloví 24:10...odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k smrti...
Přísloví 31:3...Co říci, synu zaslíbený? Nemarni s ženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež králům náleží. Nenáleží, ó Lemueli...
Přísloví 31:17...sází vinici. Odhodlaně se pouští do dílasílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší,...
Přísloví 31:25...košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodáváSíla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den...
Kazatel 7:19... dodrží obojí. Moudrost je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný...
Kazatel 9:10...se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí...
Kazatel 9:16...nevzpomněl. Souhlasím, že "Moudrost je lepší než síla". Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho slova...
Kazatel 10:10...nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho...
Izaiáš 10:13...s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou moudrostí - vždyť jsem...
Izaiáš 10:33...hle, Panovník, Hospodin zástupů, strašlivou silou ty větve oklestí. Pokácí ty statné velikány, sraženi...
Izaiáš 12:2... Bůh zachránil - doufám a se nebojím.  síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!"...
Izaiáš 14:10...jediným takto osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně jako my! Tvá pýcha klesla do pekla...
Izaiáš 16:1...v zemi zůstali. Pošlete beránky vládci země ze Sely u pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při...
Izaiáš 17:10... Zapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto, sázíš vzácné rostliny a pěstuješ...
Izaiáš 28:6...zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem zmámení, potácejí...
Izaiáš 28:24... co říkám vám! Copak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole své? Copak...
Izaiáš 30:2...Egypta se vydali, aniž se ptali na výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí...
Izaiáš 30:3... do stínu Egypta se chtějí uchýlit. Faraonovou silou však budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do...
Izaiáš 32:20...a město srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na...
Izaiáš 33:13...dalecí, co jsem vykonal, poznejte, blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné:...
Izaiáš 35:3...sláva Hospodinova, našeho Boha nádhera! Dodejte síly ochabujícím rukám, zpevněte podlomená kolena. Řekněte...
Izaiáš 36:5...myslíš, že pouhá slova nahradí válečné uměnísílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses...
Izaiáš 37:3...a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší...
Izaiáš 37:30...jen to, co se samo urodí. Třetího roku však sejte a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrody....
Izaiáš 40:9...neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volej, nic...
Izaiáš 40:26...je volá jménem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná!...
Izaiáš 40:29...vyčerpán - jeho moudrost je nezměrná! On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení,...
Izaiáš 40:31... kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou...
Izaiáš 41:1...přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblíží a promluví - pojďme společně k...
Izaiáš 42:11...města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely jásají, z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu...
Izaiáš 44:12...tvaruje modlu kladivy, dře se s ze všech sil. Přitom hladoví k umdlení ani se nenapije, se...
Izaiáš 44:14...člověka, aby v domě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby nebo cypřiše; nechal je...
Izaiáš 45:24..." budou o mně říkat, "je spravedlnostsíla!" Všichni, kdo proti němu zuřili, přijdou k němu a...
Izaiáš 49:5...před Hospodinovýma očima, neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj...
Izaiáš 50:2...krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řeky v pouště...
Izaiáš 51:9... Probuď se, probuď, paže Hospodinova, obleč se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež...
Izaiáš 52:1...pro chodce. Probuď se, probuď, Sione, svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město...
Izaiáš 58:1...pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho...
Izaiáš 58:11...duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramen...
Izaiáš 63:1...to v hávu svého majestátu kráčí vpřed v ohromné síle své? , který spravedlnost vyhlašuji, , mocný k...
Izaiáš 63:15...svatosti a slávy své: Kde je tvá horlivostsíla tvá? Tvé hluboké slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi...
Jeremiáš 4:5...po celé zemi troubí polnice, volejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných...
Jeremiáš 10:12... takoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe...
Jeremiáš 16:19...zaplnili svými ohavnostmi." Hospodine,  sílo a pevnosti, útočiště v den soužení, od konců...
Jeremiáš 16:21... tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno Hospodin." ...
Jeremiáš 32:27... jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad  síly? Nuže, tak praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do...
Jeremiáš 49:35...zástupů: "Hle, lámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran...
Jeremiáš 50:43... o nich babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustí. Přemožen bude úzkostí, jako když na rodičku...
Jeremiáš 51:15... budou nad tebou křičet vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe...
Jeremiáš 51:30...dobojovali, zůstali ve svých opevněníchSíly je opustily, jsou jako ženy. Jejich domovy zapáleny,...
Pláč 1:6...jako jeleni pastvu marně hledají; zbaveni síly prchají před svými pronásledovateli. Ve dnech trápení...
Pláč 1:14...se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to jho síly zbavilo! Hospodin ...
Pláč 3:8... obtížil okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil...
Ezechiel 12:13...zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v  síti. Odvedu ho do Babylonie, do země Chaldejců, ani tu ale...
Ezechiel 17:9...výhonky, které z rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vyrvána i s kořeny. Ano,...
Ezechiel 17:20...Nastražím na něj svoji past a uvázne v  síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak...
Ezechiel 29:21...Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně. Tehdy...
Ezechiel 30:21... nedostal dlahu ani žádný převaz, aby měl znovu sílu třímat meč. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle -...
Ezechiel 45:15...batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se...
Daniel 2:20...buď jméno Boží od věků na věky - moudrostsíla jemu náleží! On mění časy a období, sesazuje krále a...
Daniel 2:23... a oslavuji, Bože otců mých - moudrostsílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme prosili,...
Daniel 2:37... protože ti Bůh nebes dal království a mocsílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny...
Daniel 2:41...bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do obyčejné hlíny přimíšené...
Daniel 4:8...se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostlsílil, jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět...
Daniel 4:17...odpůrcích! Ten strom, který jsi viděl růstsílit, jeho vrchol dosáhl k nebi, strom, který byl vidět...
Daniel 4:27... zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocísilou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své...
Daniel 7:7...šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a...
Daniel 8:4...na západ, na sever i na jih; žádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomoci. Dělal si, co...
Daniel 8:7... vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k zemi, dupal po něm a...
Daniel 8:8...mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř...
Daniel 8:22...národa povstanou čtyři království, ale ne s jeho silou. Ke konci jejich kralování povstane k dovršení...
Daniel 8:24... Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co...
Daniel 10:8... Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla opustila, zbledl jsem jako mrtvý a nemohl jsem se...
Daniel 10:17...někdo, jako jsem , tvůj služebník? Všechna síla opustila a nemohu se ani nadechnout." Ten kdosi...
Daniel 10:19... "Neboj se, drahý!" řekl mi. "Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvil, byl jsem posílen a...
Daniel 10:21...v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže. Proto...
Daniel 11:17...v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnout s celou silou svého království, pak ale s jižním králem uzavře...
Daniel 11:25...úklady i proti pevnostem - ale jen načas. Sebere sílu a odvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu...
Ozeáš 7:9...mísí s národy, neobrácený pecen je Efraim. Jeho sílu stravují cizinci a on to netuší. Hlavu mu pokrývají...
Ozeáš 7:15...odvracejí. jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale ne k...
Ozeáš 10:12...Juda bude orat a Jákob vláčet. Spravedlnost sejte a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící zem! Čas...
Amos 2:14...vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéctsilákovi síla nezbude, hrdina nezachrání se. Neobstojí ani...
Amos 6:13...nicotným a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to ,...
Jonáš 3:8...zvířata se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od...
Micheáš 5:3...se k synům Izraele.) On vstane a bude pástsíle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého Boha, které je...
Nahum 2:2...pozor dej, opásej se na bedrech, všechnu svou sílu posbírej! Hospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdost,...
Abakuk 1:11...ale jako vítr přeletí a budou pryč - kdo svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu nejsi, Hospodine, od...
Abakuk 1:16...do sítí. Proto se radují a jásají, proto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim...
Abakuk 3:4... z jeho ruky září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí...
Abakuk 3:19... budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní,...
Ageus 1:6...Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vedeSejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete,...
Ageus 2:22...Otřesu nebem i zemí. Převrhnu královské trůnysílu pohanských říší zničím. Převrhnu vozy i s vozataji,...
Zachariáš 4:6..."Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů. Co...
Zachariáš 9:17...krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť,...
Zachariáš 12:5...v srdci pomyslí: "Obyvatelé Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním...
Marek 4:16...Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo...
Marek 4:18... hned odpadají. Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak...
Marek 4:20...se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí...
Marek 12:30... celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe...
Marek 12:33...milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe - to je nade...
Lukáš 1:80...naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostlsílil v duchu a žil na poušti do dne, kdy vystoupil před...
Lukáš 2:40...města Nazaretu v Galileji. Chlapec pak rostlsílil, naplňován moudrostí, a Boží milost byla s ním. Jeho...
Lukáš 4:36...se dohadovat: "Co je to za slovo, že v mocisíle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" A zpráva o...
Lukáš 7:41...věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit,...
Lukáš 9:1...stalo. Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a...
Lukáš 10:19...vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z...
Lukáš 10:27... celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého bližního jako sám...
Lukáš 23:23... aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět...
Skutky 3:7...zvedl ho a do jeho nohou a kloubů se ihned vlila síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do...
Skutky 3:16...to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která...
Skutky 5:36...někoho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se...
Skutky 9:31...Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely klidsílily; žily v Hospodinově bázni a povzbuzovány Duchem...
Skutky 16:5...apoštolové a starší v Jeruzalémě. Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Procestovali...
Skutky 27:16...ostrůvku zvaného Kauda. Tam jsme s vypětím sil ovládli vlečný člun a vytáhli ho na palubu. Lodníci pak...
1. Korintským 15:36...A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo,...
1. Korintským 15:37...To, co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno - třeba...
1. Korintským 15:56... ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hříchsilou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává...
2. Korintským 10:4...našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost...
2. Korintským 11:21...Zahanbeně přiznávám, že na něco takového sílu nemám. Čím se však někdo tak troufale chlubí - teď...
2. Korintským 12:10... pronásledování a úzkosti pro Krista - vždyť  síla je v slabosti! Dělám tu ze sebe blázna, ale vy jste...
Efeským 6:12...a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj,...
Koloským 1:29...přivedli k dokonalosti v Kristu. To je to, usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně...
2. Timoteus 1:7...rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho...
2. Timoteus 1:8...našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás...
2. Timoteus 2:1...v Efesu, víš nejlépe sám. Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode ...
Židům 12:12...ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto "dodejte síly ochabujícím rukám i podlomeným kolenům" a "zaveďte své...
1. Petr 4:11...to Boží slova; když někdo slouží, je tosíle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze...
2. Petr 1:5...svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti...
2. Petr 2:11...mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik většísíle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný...
Juda 1:3...teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována...
Zjevení 5:12...Beránek přijmout moc a bohatství, moudrostsílu, slávu, chválu a čest!" Také všechno stvoření, které...
Zjevení 7:12...a sláva, moudrost a díkůčinění, čest a mocsíla našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z těch starců...
Zjevení 13:2...a její tlama jako tlama lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala...
Zjevení 14:20...a z lisu tekla krev po uzdy koní na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení,...
Zjevení 17:13...spolu se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou sílu a moc dají šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, a...

Slova obsahující sil: děsil (5) děsila (2) děsili (1) děsilo (1) drusillou (1) hlásili (1) hnusil (1) kesil (1) kosil (1) nahlásili (1) nahlásilo (2) nanosili (1) násilí (42) násilím (10) násilně (2) násilníci (4) násilníka (1) násilníkem (2) násilníků (1) násilníky (1) neděsil (2) neděsili (1) nejsilnější (1) nenosil (1) neohlásili (1) neokusil (2) neposilujete (1) neprosili (1) nesouhlasil (1) nespasili (1) neusilovali (1) neusilujte (2) nevyhlásili (1) nevzkřísil (1) nezakusil (1) nosil (13) nosila (3) nosili (11) nosilo (1) oběsil (3) ohlásil (16) ohlásila (2) ohlásili (6) okusil (6) okusili (5) pesilim (2) pokusil (1) pokusili (4) poprosil (1) poprosili (1) posila (2) posilněni (2) posilnění (1) posilněte (2) posilni (8) posilní (3) posilnil (1) posilním (1) posilníte (1) posilou (3) posiloval (5) posilovali (3) posilováni (1) posilovat (2) posilu (1) posiluj (1) posiluje (4) posiluješ (1) posilující (1) posilujte (2) posily (3) pověsil (4) pověsili (9) prohlásil (57) prohlásila (2) prohlásili (18) promísili (1) prosil (34) prosila (7) prosili (30) prosily (1) přesile (2) přesilu (1) přesily (1) přihlásil (1) přimísili (1) rámusil (1) rdousil (1) rozhlásili (4) sil (31) siláci (3) silák (3) siláka (5) silákova (1) silákovi (1) siláků (4) silákům (1) siláky (1) silám (1) silami (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |