Sice

Hledám varianty 'sice' [ sice ]. Nalezeno 66 veršù.
Leviticus 6:9... co z zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou...
Leviticus 11:4...jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro...
Leviticus 11:5...kopyto - je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro...
Leviticus 11:6...kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro...
Leviticus 11:7...kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro...
Deuteronomium 14:7...nebo jen sudokopytníci. Velbloud, zajíc a daman sice přežvykují, ale nemají rozdělené kopyto - budou tedy...
Deuteronomium 14:8...kopyto - budou tedy pro vás nečistí. Vepř sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro...
Jozue 5:5...na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu narozeného po vyjití z Egypta...
1. Samuel 12:20...se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina,...
1. Samuel 23:14...pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl...
1. Královská 12:18...bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným pracím, ale...
1. Královská 15:14...rozsekal a spálil u potoka Kidron. Obětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo po celý jeho...
2. Královská 7:2... jeho pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco...
2. Královská 14:19...Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho...
2. Královská 17:33... obětovali ve svatyních na výšinách. Uctívali sice Hospodina, ale sloužili také svým vlastním bohům podle...
2. Královská 17:41...řídili se podle svých starých zvyků. Tyto národy sice začaly uctívat Hospodina, ale nadále sloužily svým...
1. Letopisů 5:1... Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce,...
2. Letopisů 1:4...služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do...
2. Letopisů 10:18...bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným pracím, ale...
2. Letopisů 15:17...rozbil na kusy a spálil u potoka Kidron. Asa sice z Izraele neodstranil obětní výšiny, ale po celý svůj...
2. Letopisů 24:24...odeslali damašskému králi. Aramejské vojsko sice přitáhlo v malém počtu, ale Hospodin jim vydal do...
2. Letopisů 25:27...proti němu v Jeruzalémě chystalo spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho...
2. Letopisů 28:20...zradil Hospodina. Asyrský král Tiglat-pilesar sice k němu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho...
Ezdráš 3:3... přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné oběti. Slavili také Svátek...
Nehemiáš 9:8... Emorejců, Perizejců, Jebusejců a Girgašejcůsice, že tu zemi dáš jeho semeni. A své slovo jsi splnil,...
Ester 1:19...mezi práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak...
Job 15:27...němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl slabiny, bude...
Žalmy 27:10... Bože záchrany! Můj otec i matka  sice opustili, Hospodin ale k sobě přivine. Ukaž mi,...
Žalmy 78:20...slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skály, mohutným potokem vody tryskaly - chleba nám...
Žalmy 78:67...zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen...
Přísloví 5:3... tvé rty aby byly strážci vědění: Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale...
Přísloví 29:19...blažený. Netrestej otroka pouhými slovy; rozumí sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka, co v řeči pospíchá?...
Přísloví 30:27...mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají, všechny však v jednom šiku vyráží;...
Přísloví 30:28... všechny však v jednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do ruky, bydlí však v královských palácích....
Kazatel 10:5... Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se dopouštějí vládci: Hloupým se nabízejí...
Izaiáš 30:4...egyptský stín vás přivede do hanby! Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu, tím lidem...
Ezechiel 17:18...Pohrdl přece přísahou, porušil smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže,...
Daniel 11:9...severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále napadnout, ale stáhne se...
Matouš 13:32...člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší...
Matouš 18:7...hlubině. Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého...
Matouš 22:8...spálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni....
Matouš 23:27...Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a...
Matouš 26:24...smočil ruku v míse," odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna...
Marek 14:21... který se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna...
Marek 14:56...odsoudit k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se...
Lukáš 22:22...mého zrádce je na stole vedle . Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje...
Jan 1:16...než ." Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše,...
Jan 10:41... Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o tomhle...
Římanům 2:14...Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona zapsaného v...
Římanům 8:10... ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky...
1. Korintským 3:15...odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Copak nevíte,...
1. Korintským 8:5...žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů" je...
1. Korintským 12:20...jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci...
1. Korintským 14:17...tvému díkůčinění, když neví, co říkáš? Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá. Děkuji Bohu, že mluvím...
2. Korintským 10:3...ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje...
2. Korintským 11:6...že si s těmi veleapoštoly v ničem nezadám. Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé...
2. Korintským 13:4...vám není slabý - naopak je mezi vámi mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my...
Galatským 4:1...dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale do času určeného otcem zůstává pod...
Galatským 6:13...vyhnout se pronásledování pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás...
Filipským 1:15...Slovo mnohem směleji a beze strachu. Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s...
Koloským 2:23...nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě...
2. Timoteus 3:5...rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat....
Filemon 1:16... ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě...
Židům 1:7..."Klanějte se mu všichni Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků...
Juda 1:5... sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu...
Zjevení 3:8...dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi slovo a nezapřel jsi ...

Slova obsahující sice: lasice (1) pštrosice (1) sice (66) směsice (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |