Si

Hledám pøesnì 'si'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: sobě (215) si (2154) sebou (195) sebe (237) se (13545)
Genesis 1:28...Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými...
Genesis 3:7...muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali...
Genesis 3:22...jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás,...
Genesis 4:19...Metušaele a Metušael zplodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada...
Genesis 4:25... Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu...
Genesis 6:2...viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si...
Genesis 6:3...si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je...
Genesis 6:7...vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země...
Genesis 6:14...jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a...
Genesis 6:21...přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby...
Genesis 8:21...oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když...
Genesis 9:15...oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy...
Genesis 9:16... Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou...
Genesis 9:23...otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venkuSem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena....
Genesis 11:3...planinu v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni...
Genesis 11:4...cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol...
Genesis 11:6...a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A...
Genesis 12:18...bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč...
Genesis 12:19...jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu!...
Genesis 13:11... než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ...
Genesis 14:21... Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem...
Genesis 14:23...nebe i země, že ze všeho, co ti patřísi nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek - abys...
Genesis 14:24...- abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se...
Genesis 15:13... děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež...
Genesis 17:14...věčnou. Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu...
Genesis 17:17... králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak...
Genesis 18:4...dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba...
Genesis 18:17... Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se...
Genesis 18:31...tam třicet," odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 19:2...zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete,...
Genesis 19:5...na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám,  si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za...
Genesis 19:14... abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a...
Genesis 19:22...město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam...
Genesis 20:2... říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to  sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a...
Genesis 20:9... dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal?...
Genesis 20:11...takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba ...
Genesis 21:16...měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla:...
Genesis 21:25...řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou...
Genesis 21:31...dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do...
Genesis 22:8...Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl...
Genesis 24:16...mladá dívka, která ještě nepoznala mužeSestoupila k prameni, naplnila si džbán a vydala se zpět....
Genesis 24:32...pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok a...
Genesis 24:51...k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak...
Genesis 24:65...když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli...
Genesis 24:67... a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak...
Genesis 25:1...Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila...
Genesis 25:28...Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je...
Genesis 26:9...se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena!...
Genesis 26:28...jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s...
Genesis 26:31...a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli...
Genesis 26:34...přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a Basematu,...
Genesis 27:1...a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde...
Genesis 27:41...udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem...
Genesis 27:42...slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď,...
Genesis 27:46...tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou...
Genesis 28:1... jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber...
Genesis 28:2... do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti...
Genesis 28:6...požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal, přikázal mu:...
Genesis 28:9...a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které mělsi vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele...
Genesis 28:11... Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil...
Genesis 29:18...byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let...
Genesis 30:28...tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti...
Genesis 30:37... A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové...
Genesis 30:40...směrem k pruhovaným i všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k...
Genesis 31:1...našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si pořídil na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na...
Genesis 31:4...ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu...
Genesis 31:25...něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se...
Genesis 31:31... bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl...
Genesis 31:32...Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel...
Genesis 31:50... Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný...
Genesis 32:9... brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho,...
Genesis 32:21... tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s...
Genesis 33:8...Josef a Ráchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?"...
Genesis 33:9...pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli!...
Genesis 33:17...dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek...
Genesis 34:1..." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léasi jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl...
Genesis 34:3...ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého...
Genesis 34:9...duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte si naše. Když...
Genesis 34:11...bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám,...
Genesis 34:16...obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás...
Genesis 34:17...lid. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se...
Genesis 34:21...města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a...
Genesis 35:2...řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si...
Genesis 36:2...je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce...
Genesis 37:6... nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop...
Genesis 37:19...k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít....
Genesis 37:30...Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?"...
Genesis 38:2...uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s . Ona počala, porodila syna a dala mu...
Genesis 38:11...svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy...
Genesis 38:14...své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim,...
Genesis 38:19... Potom vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém...
Genesis 38:23...prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem ...
Genesis 39:4...aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar...
Genesis 39:10...hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a pobyl s ...
Genesis 39:14... svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi...
Genesis 39:17...Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou...
Genesis 41:8...to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl...
Genesis 41:14...byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a...
Genesis 42:4...dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si...
Genesis 42:9...své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl:...
Genesis 42:12...nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci...
Genesis 42:15...pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud,...
Genesis 43:13...to s sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám...
Genesis 43:18...paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu...
Genesis 43:31...k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte...
Genesis 45:9...a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví...
Genesis 45:13...v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru...
Genesis 45:19...nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své...
Genesis 46:33...sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.'  si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání,...
Genesis 47:24...úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své...
Genesis 48:8... na cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?"...
Genesis 50:5... umírám. Pochovej v hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol...
Genesis 50:15...všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev,...
Exodus 1:10...lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více!...
Exodus 1:18...král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?"...
Exodus 2:4...pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude...
Exodus 2:9...matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy...
Exodus 2:14...vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť...
Exodus 2:24...k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem....
Exodus 3:3...hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou...
Exodus 3:5..." odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je...
Exodus 3:6...na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův...
Exodus 4:6...Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy ruku do podpaždí, a...
Exodus 4:7... jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy...
Exodus 5:7... jim k výrobě cihel slámu jako dosud.  si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné...
Exodus 5:11..."Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést...
Exodus 6:5... zemi, kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a...
Exodus 6:20...jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a...
Exodus 6:23...Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru...
Exodus 6:25...- to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu...
Exodus 7:11...a jeho dvořany a proměnila se v hada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci...
Exodus 7:23... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni...
Exodus 8:4...- i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k...
Exodus 8:21...much. Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte...
Exodus 9:7...ale z izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských stád nepošel...
Exodus 9:8...Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí před...
Exodus 9:21... zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky...
Exodus 9:27...synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát...
Exodus 10:10..." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi!...
Exodus 10:16...nic zeleného, stromy ani polní byliny. Farao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti...
Exodus 10:24... bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl....
Exodus 12:21...stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod...
Exodus 12:31... neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od...
Exodus 12:32...a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A...
Exodus 12:33... aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě...
Exodus 12:39... Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat, takže si ani nepřipravili jídlo na cestu....
Exodus 13:17...přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by...
Exodus 14:3... Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je...
Exodus 15:9...svou chtivost jimi nasytím, vytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo,...
Exodus 16:16...za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro...
Exodus 16:19... kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše...
Exodus 16:20...na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a to jim zčervivělo a zasmrádlo....
Exodus 16:23... svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se péci, a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si...
Exodus 16:24... co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo...
Exodus 17:9...s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se...
Exodus 17:12...ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z...
Exodus 18:21...jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže,...
Exodus 18:22...tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci...
Exodus 19:10...řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj.  si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího...
Exodus 19:14... zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty....
Exodus 20:4...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi...
Exodus 20:23...z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze...
Exodus 21:8...na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji...
Exodus 21:10...syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě,...
Exodus 21:34...nepřikryje a spadne do býk nebo osel, vyrovná se majitel jámy s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé...
Exodus 21:35...a mrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají živého býka a peníze za...
Exodus 21:36...také o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne...
Exodus 22:15..." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s , musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu....
Exodus 23:12...a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a...
Exodus 30:19...setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli...
Exodus 30:21...oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude věčné...
Exodus 30:37... Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří...
Exodus 32:3...náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten...
Exodus 32:20...je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach,...
Exodus 32:24...Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a...
Exodus 32:27...řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k...
Exodus 32:31...- snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid...
Exodus 32:35...hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. Hospodin...
Exodus 33:7...Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan...
Exodus 34:1...nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na ...
Exodus 34:17...syny, aby šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si sochy bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po...
Exodus 34:33...hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina,...
Exodus 34:35...Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvit s...
Exodus 40:31...umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy....
Leviticus 4:13...spálen na místě, kam se sype popel. Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění...
Leviticus 4:14...proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede shromáždění...
Leviticus 4:23...proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese darem kozla,...
Leviticus 4:28...něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese jako oběť za...
Leviticus 5:3...se znečistil, a tak se provinil. Také když se dotkne lidské nečistoty - jakékoli nečistoty...
Leviticus 5:4...uvědomí, provinil se. Také když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou - nerozvážně přísahal o...
Leviticus 5:7...jeho hříchu vykoná obřad smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj...
Leviticus 5:23...takového se člověk dopustí, zhřeší. Protože se tedy prohřešil a provinil, musí vše vrátit - to...
Leviticus 6:3...na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz  si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky. Vybere...
Leviticus 9:2...syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti,...
Leviticus 9:9... Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě...
Leviticus 10:6...synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste...
Leviticus 12:8... která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata,...
Leviticus 14:8... Živého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupení,...
Leviticus 14:9... ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stanSedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy,...
Leviticus 14:15...nohy. Vezme také trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a...
Leviticus 14:16...z mírky, odlije si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před...
Leviticus 14:26... palec pravé ruky a palec pravé nohy. Z oleje si kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím...
Leviticus 15:5...cokoli, na čem by seděl, bude nečisté. Kdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:6...se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si...
Leviticus 15:7...se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by se dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si oděv, omyje se...
Leviticus 15:10...jezdil trpící výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude...
Leviticus 15:11...a bude nečistý do večera. Každý, koho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si...
Leviticus 15:13...uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a...
Leviticus 15:14...tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před...
Leviticus 15:16...kvůli jeho výtoku. Muž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý do...
Leviticus 15:21... na čem by seděla, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a...
Leviticus 15:22...se vodou a bude nečistý do večera. Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se...
Leviticus 15:27...jako při jejím běžném krvácení. Kdokoli by se toho dotkl, bude nečistý; vypere si oděv, omyje se vodou...
Leviticus 15:29...ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi...
Leviticus 16:4...za hřích a s beranem k zápalné oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknici a pod ni plátěné spodky, přepáše...
Leviticus 16:23...pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha, jež si vzal, když měl...
Leviticus 16:24...do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní...
Leviticus 16:26...na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovisi vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít...
Leviticus 16:28...budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálilsi vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít...
Leviticus 16:32...ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si svatá plátěná roucha, očistí nejsvětější svatyni i Stan...
Leviticus 17:15... by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Teprve...
Leviticus 17:16... do večera. Teprve pak bude čistý. Pokud si však oděv nevypere a tělo neomyje, ponese vinu." ...
Leviticus 18:17...svého bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ...
Leviticus 18:18...Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za...
Leviticus 19:4...soboty. jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodin,...
Leviticus 19:27...se věštěním ani jasnovidectvím. Nezastřihujte si vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na bradě....
Leviticus 19:28...a nezkracuj si vousy na bradě. Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. jsem...
Leviticus 20:14...zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. ho spolu s...
Leviticus 20:21...ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost....
Leviticus 21:5...své manželky; tím by se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat lysinu na hlavě, nesmí si zastřihávat...
Leviticus 21:10...byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit...
Leviticus 22:6... do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a...
Leviticus 22:11...host nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž...
Leviticus 23:15...totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedánísi odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne následujícího po...
Leviticus 23:40...osmého dne bude den odpočinku. Prvního dne si vezmete ovoce citrusových stromů, palmové ratolesti,...
Leviticus 25:8...ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba...
Leviticus 25:44...vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z...
Leviticus 25:45...od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás...
Leviticus 26:1... jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup,...
Leviticus 26:11...nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet, budu vaším...
Leviticus 26:15... jestliže zavrhnete pravidla a zošklivíte si zákony, takže přestanete plnit všechna přikázání,...
Leviticus 26:30...mrtvoly k mrtvolám vašich hnusných model a budu si vás ošklivit. Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně...
Leviticus 26:34...vy však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si země odpočine a vynahradí si své soboty. Po celou dobu...
Leviticus 26:42...nepokoří a dokud nepřijmou svůj trest. Tehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou smlouvu s Izákem...
Leviticus 26:43...bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli zákony a zošklivili...
Leviticus 26:44...zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych s nimi skoncoval a porušil svou smlouvu s...
Leviticus 26:45... Vždyť jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před...
Numeri 3:12...promluvil k Mojžíšovi: "Hle, jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci...
Numeri 6:5...po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba jeho...
Numeri 6:9...poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého očišťování; oholí si ji v sedmý den....
Numeri 6:18...a vykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení...
Numeri 6:19...bochánek a jednu nekvašenou placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do...
Numeri 8:7...způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou...
Numeri 8:16...mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech...
Numeri 8:18...namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity odevzdané z řad synů...
Numeri 8:21...právě tak s nimi synové Izraele naložili. Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl...
Numeri 11:1... Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to...
Numeri 11:32...křepelky. Kdo nasbíral nejméně, měl jich deset chomerů, takže si je rozprostřeli po celém táboře....
Numeri 12:1...pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví...
Numeri 13:33... mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky a stejně tak jsme připadali i my...
Numeri 14:4...Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do...
Numeri 15:15...pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i přistěhovalec rovni. Pro vás i pro...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele,  si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně....
Numeri 15:39...vaše třásně. Když na pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili....
Numeri 15:40...a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je....
Numeri 16:3...obce, členové sněmu, samí věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete si...
Numeri 16:6...k němu ten, koho vyvolil. Udělejte toto: Vezměte si kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa. Zítra do nich...
Numeri 16:7...Hospodin potom rozhodne, kdo je svatý. Osobujete si příliš, Leviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl:...
Numeri 16:10...s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se...
Numeri 16:15...těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si...
Numeri 17:11... žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidlo. Pospěš si k obci a vykonej za obřad smíření. Od Hospodina...
Numeri 17:24...před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu...
Numeri 19:7...to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom...
Numeri 19:8...bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálilsi vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera...
Numeri 19:10...hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel jalovicesi vypere oděv. do večera však bude nečistý. Toto bude...
Numeri 19:21... Kdo bude postříkán očistnou vodou, vypere si oděv. Kdokoli se pak dotkne očistné vody, bude...
Numeri 21:8...za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na...
Numeri 22:27... Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici...
Numeri 22:29...potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice...
Numeri 25:6...Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima...
Numeri 31:18... Všechny dívky, které ještě nepoznaly mužesi nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za...
Numeri 31:24...vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte vodouSedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom...
Numeri 32:23...tato země stane vaším vlastnictvím. Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte,...
Numeri 32:24... a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co...
Numeri 33:53...sochy a zrušte jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte...
Numeri 33:54... neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů....
Numeri 34:13...Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a...
Numeri 35:11...Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do...
Numeri 35:13...dříve, než se dostaví k soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři...
Numeri 36:8... mezi izraelskými kmeny dostat dědictví,  se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si...
Deuteronomium 1:41...nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně jste se chystali...
Deuteronomium 2:4...svých bratří, synů Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozor....
Deuteronomium 2:31...mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji."...
Deuteronomium 2:35...jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. Od Aroeru na břehu potoka...
Deuteronomium 3:7...děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským králům v...
Deuteronomium 4:16...podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, by...
Deuteronomium 4:23...vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou zem. Mějte se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina,...
Deuteronomium 4:25...budeš plodit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v jakékoli podobě,...
Deuteronomium 4:34...ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a...
Deuteronomium 4:39...právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není....
Deuteronomium 5:8...žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi...
Deuteronomium 5:14...budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému...
Deuteronomium 6:8...jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je...
Deuteronomium 7:7...jiných národů, k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vás - vždyť jste nejnepatrnější z národů! Avšak proto,...
Deuteronomium 7:8...jste nejnepatrnější z národů! Avšak proto, že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahu...
Deuteronomium 7:17...v pasti a nakonec sloužil jejich bohům. Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než -...
Deuteronomium 7:18...než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s...
Deuteronomium 7:19... naložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na...
Deuteronomium 7:25...po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodina, tvého Boha, je...
Deuteronomium 7:26...Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako...
Deuteronomium 8:17... aby se ti v budoucnu vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci: "Díky svým schopnostem a své vlastní síle...
Deuteronomium 9:4...Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl ...
Deuteronomium 9:7...- jste přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 9:12...- desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal...
Deuteronomium 9:16...sestoupil z hory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu:...
Deuteronomium 9:27...vykoupil a mocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň si na své služebníky, na Abrahama, Izáka a Jákoba! Nehleď...
Deuteronomium 10:1...vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke...
Deuteronomium 11:4...vodami Rudého moře, a tak je vyhubil. dodnes si pamatujete, co s vámi činil na poušti, než jste dorazili...
Deuteronomium 11:18...kterou vám Hospodin dává, rychle vymřeli. Uložte si tato slova v srdci a v duši, přivažte si je jako...
Deuteronomium 12:5...takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za...
Deuteronomium 12:11...a kde budete přebývat v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno,...
Deuteronomium 12:14... které by sis sám vyhlédl. Pouze na místě, které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů, tam smíš...
Deuteronomium 12:18...před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to se svým synem a dcerou,...
Deuteronomium 12:20...Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť...
Deuteronomium 12:21...své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno,...
Deuteronomium 12:26...i slíbené dary však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné...
Deuteronomium 14:1... Jste děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece...
Deuteronomium 14:23...před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po...
Deuteronomium 14:24...Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno,...
Deuteronomium 14:25... můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmisebou a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 15:6...budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale tebe...
Deuteronomium 15:10...a ty bys měl hřích. Dávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná...
Deuteronomium 15:20...a prvorozeného beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě,...
Deuteronomium 16:3...či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z...
Deuteronomium 16:7...z Egypta. Připrav a sněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů....
Deuteronomium 16:9...Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů. napočítáš sedm týdnů od začátku obilné...
Deuteronomium 16:15... sirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na...
Deuteronomium 16:16... a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok  se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Deuteronomium 16:17...Hospodinem neukáže s prázdnou. Každý přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal...
Deuteronomium 16:18... Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti ...
Deuteronomium 16:21... U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohusi nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také si...
Deuteronomium 16:22... si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 17:8... Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit....
Deuteronomium 17:10...bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámí z místa, které si...
Deuteronomium 17:14...Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako...
Deuteronomium 17:15... tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin,...
Deuteronomium 17:18... Také nemá příliš mnoho zlata a stříbra. dosedne na svůj královský trůn, si nechá od levitských...
Deuteronomium 18:5... vína a oleje a prvotiny z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů,...
Deuteronomium 18:21... jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže,...
Deuteronomium 19:2...se v jejich městech a v jejich domech, odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za...
Deuteronomium 19:4...uchýlit. Když někdo někoho zabije a uteče, aby si zachránil život (v případě, že svého bližního zabil...
Deuteronomium 19:5...se to bude mít takto: Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se...
Deuteronomium 19:7...neměl v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané...
Deuteronomium 20:7...v boji a její ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí...
Deuteronomium 20:14... děti, dobytek a všechnu kořist z toho města si rozeber a užívej kořist svých nepřátel, které ti...
Deuteronomium 21:6...města, které bude k zabitému nejblížesi pak umyjí ruce nad jalovicí, jíž byl v údolí zlomen vaz,...
Deuteronomium 21:11...zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si hlavu,...
Deuteronomium 21:12...a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu.  si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne...
Deuteronomium 22:7...či vejcích, neber matku i s mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo...
Deuteronomium 22:11...volem a oslem zapřaženými spolu. Neoblékej si látku z dvojího vlákna, ze směsi vlny a lnu. Na čtyřech...
Deuteronomium 22:12...a lnu. Na čtyřech cípech pláště, který nosíšsi udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale poté,...
Deuteronomium 22:13...pláště, který nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu...
Deuteronomium 22:14... a tak ji začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojil, zjistil...
Deuteronomium 22:16...brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil...
Deuteronomium 22:26...zemře jen ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého...
Deuteronomium 23:1...ji po celý svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím by zneuctil svého...
Deuteronomium 23:5...a vodou, když jste táhli z Egypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova syna Balaáma z Petoru v...
Deuteronomium 23:14...na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly...
Deuteronomium 23:17... nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere....
Deuteronomium 24:3...odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše rozlukový list, ho do...
Deuteronomium 24:4... Její původní manžel, který ji poslal pryčsi ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť ...
Deuteronomium 24:5...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do boje a není povoláván k...
Deuteronomium 25:2...kdo je v právu, a viníka odsoudí. Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej položit a zbičovat pod...
Deuteronomium 25:5...a jeden z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího muže. se s ...
Deuteronomium 25:7... aby jeho jméno nevymizelo z Izraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová...
Deuteronomium 25:8...s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu jeho švagrová a před zraky...
Deuteronomium 25:9...nohy sandál, plivne mu do tváře a prohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého...
Deuteronomium 26:2... tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno. ...
Deuteronomium 28:9...Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li...
Deuteronomium 28:12... takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní hlavou, nikoli chvostem a...
Deuteronomium 28:30...a nebude, kdo by zachránil. Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a...
Deuteronomium 28:36... k patě. Hospodin odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové....
Deuteronomium 28:42...do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude...
Deuteronomium 28:65... bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své...
Deuteronomium 28:66...oči a sklíčenou duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš strachovat, nikdy...
Deuteronomium 29:12...Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a...
Deuteronomium 29:18...hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si představoval požehnání a říkal by...
Deuteronomium 30:1... do nichž Hospodin, tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému...
Deuteronomium 30:19... kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám...
Deuteronomium 31:11...k promíjení dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem,...
Deuteronomium 31:17...Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala...
Deuteronomium 32:7... který učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého otce...
Deuteronomium 32:27... jejich památku že mezi lidmi vyhladím. Děsím se ale zpupnosti nepřítele, jak si to jejich protivníci...
Deuteronomium 32:46...Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je...
Deuteronomium 33:21...lvice, s ramenem i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele...
Jozue 1:11..."Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte...
Jozue 3:12...Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z izraelských kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého...
Jozue 4:2...Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a...
Jozue 4:5...před Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských...
Jozue 5:2...odvahu. V době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy...
Jozue 5:3...kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u...
Jozue 5:15...Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A...
Jozue 6:18... protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste nepropadli...
Jozue 7:6...tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane...
Jozue 7:21...mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů...
Jozue 8:2... S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s Jerichem a s jeho králem. Ukořistěné zboží a...
Jozue 8:6...proti nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž:...
Jozue 8:27...obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatí. Izrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho...
Jozue 9:4...a s Ajem. Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle...
Jozue 9:5... potrhané, záplatované měchy na víno, na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné...
Jozue 9:22...dřevaři a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás...
Jozue 10:24... kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli tedy a...
Jozue 11:14...Chacoru - to město Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch...
Jozue 14:5... co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem a Káleb,...
Jozue 17:15...řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je vám tak...
Jozue 18:4...dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali...
Jozue 18:5...dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na...
Jozue 19:50... Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál - Timnat-serach v Efraimských horách. To město...
Jozue 20:2...k Jozuovi: "Řekni synům Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby...
Jozue 22:16...mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodina - postavili jste si oltář, abyste se dnes...
Jozue 22:23...- pak nám, Bože, nepomáhej! Pokud jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo...
Jozue 22:26...syny odvrátit od úcty k Hospodinu. Řekli jsme si tedy: Přičiňme se a postavme si oltář. Ne pro zápaly a...
Jozue 22:28...nemáte s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu...
Jozue 24:15...Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu...
Jozue 24:22...Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si...
Soudců 3:6... Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Brali si jejich dcery za manželky, své dcery dávali jejich synům...
Soudců 3:16...svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděv k...
Soudců 3:24...střešního pokoje jsou zavřené na zástrčku, řekli si: Nejspíš koná v chladné komůrce potřebu. Přešlapovali...
Soudců 4:5...Izrael prorokyně Debora, manželka LapidotovaSedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bet-elem v...
Soudců 5:17... Gileád vězel v Zajordání a Dan - proč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých přístavů...
Soudců 5:29...Odpovídají její nejmoudřejší kněžny to, co si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se...
Soudců 6:2...let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a jeskyních a...
Soudců 6:11...jste ." Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící Joašovi Abiezerskému. Jeho syn...
Soudců 6:22...se mu Hospodinův anděl ztratil z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl:...
Soudců 7:5... kdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a...
Soudců 7:6...sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi...
Soudců 7:8...tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska...
Soudců 7:10... neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš...
Soudců 7:11... vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si v táboře říkají, osmělíš se k útoku." Sešel tedy se svým...
Soudců 7:19...Gedeona!" Na začátku půlnoční hlídky, právě když se rozestavěly stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k...
Soudců 8:21...řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal...
Soudců 8:26...ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily 1 700 šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a...
Soudců 9:3...všechno o něm pověděli šechemským měšťanům a ti se přiklonili k Abimelechovi. "Je to přece náš příbuzný,"...
Soudců 9:4...stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali...
Soudců 9:8... šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly...
Soudců 9:16... libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali králem?...
Soudců 9:29...Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu: ‚Abimelechu, sbírej si...
Soudců 9:48...s celým svým vojskem na horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu větev, naložil si ji na rameno a...
Soudců 10:14...bohům! Proto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen vás...
Soudců 11:11...přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky...
Soudců 13:21...žena pak Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach uvědomil, že to byl Hospodinův anděl. "Určitě...
Soudců 14:1...ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův. Samson sestoupil do Timny a mezi filištínskými dívkami si tam...
Soudců 14:2...filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v...
Soudců 14:8...líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle,...
Soudců 14:9... ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrátil k otci a matce,...
Soudců 15:2..." řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi."...
Soudců 16:2...jednu nevěstku a šel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý...
Soudců 16:3...vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si je na záda a vynesl je na vrchol hory před...
Soudců 16:12...na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z paží jako nitě. Dalila pak...
Soudců 16:20..."Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu jako ...
Soudců 16:31...tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho a pohřbili mezi Coreou a Eštaolem v...
Soudců 17:6...dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý...
Soudců 17:8... Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do Efraimských hor a...
Soudců 17:9...doputoval k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z judského Betléma. Hledám si...
Soudců 17:13... a ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý -...
Soudců 18:1... Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože mu do ...
Soudců 18:24...odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se ...
Soudců 18:31...dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál...
Soudců 19:1...v Efraimských horách bydlel jeden levita. Našel si družku z judského Betléma, ale ta se s ním pohádala a...
Soudců 19:5... Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin otec mu...
Soudců 19:6..."Posilni se trochou jídla, než půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec...
Soudců 19:8... takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím,...
Soudců 19:9... zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán...
Soudců 19:21... Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal jesobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili....
Soudců 19:22...oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali...
Soudců 20:32...třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale řekli: "Utíkejme, ...
Soudců 20:39..." začne z města stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě otočí." Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet...
Soudců 21:7..."Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť...
Soudců 21:16...kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy?...
Soudců 21:19...Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční...
Soudců 21:21...uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte z vinic, každý si z nich polapte manželku...
Soudců 21:22...a vraťte se do benjamínského kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme...
Soudců 21:23...nevinní." A tak to Benjamínci udělali. Každý si z veselice odvedl manželku, kterou si chytil. Pak šli...
Soudců 21:25...dědictví. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové,...
Růt 1:4... pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút....
Růt 1:12...syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se, dcery, odejděte. Jsem stará na vdávání. I kdybych...
Růt 2:7... která přišla s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co...
Růt 2:14...Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně." Přisedla...
Růt 2:18...vymlátila a byla toho celá efa ječmene. Rút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni, kolik toho...
Růt 3:3...večer bude na mlatě převívat ječmen. Vykoupej se, navoň se, vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat....
Růt 3:4...ale o sobě vědět, dokud se nenají a nenapije.  si půjde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj...
Růt 3:7... co tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu. Tehdy se...
Růt 4:4... který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před...
Růt 4:7...směně tento obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli...
Růt 4:8...) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a...
Růt 4:11...dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku...
Růt 4:13...dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s a...
Růt 4:16...než sedm synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkaly: "Noemi se...
1. Samuel 1:8... řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než...
1. Samuel 1:12...a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva." Když se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst....
1. Samuel 1:13...jejích úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si...
1. Samuel 1:15...Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem si...
1. Samuel 2:14... do pánve nebo do kotle. Co vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří...
1. Samuel 2:16...syrové." Když ten člověk namítal: "Nejdříve se přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz...
1. Samuel 2:28...byli otroci faraonova domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby...
1. Samuel 2:29... Proč tedy pošlapáváte oběti a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli ....
1. Samuel 2:35... ti bude znamením: oba zemřou v jediný den.  si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého...
1. Samuel 3:5... "Tady jsem," odpověděl Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však...
1. Samuel 3:9... Hospodine; tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodin,...
1. Samuel 3:16... Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu. Ten si však Samuele zavolal: "Samueli, synu můj!" "Tady jsem,"...
1. Samuel 4:3...v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali:...
1. Samuel 4:7...Hospodinova, dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!"...
1. Samuel 4:18...Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil...
1. Samuel 6:20...Hospodin ranil lid tou hroznou ranou. Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před...
1. Samuel 6:21..."Filištíni vrátili Truhlu Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k sobě." Kiriat-jearimští přišli a...
1. Samuel 7:1..." Kiriat-jearimští přišli a Hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s do Abinadabova domu na kopci a...
1. Samuel 8:16...a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i...
1. Samuel 9:12...zeptali se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do města, protože...
1. Samuel 9:20...všechno, co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se...
1. Samuel 10:2...potkáš dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o oslice...
1. Samuel 12:13... váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi...
1. Samuel 12:17...sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké...
1. Samuel 12:19...Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom...
1. Samuel 13:2... Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se...
1. Samuel 13:12...a že se Filištíni shromažďují v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si...
1. Samuel 13:14...věky! Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce...
1. Samuel 13:19...izraelské zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče...
1. Samuel 13:20...nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit radlice, motyky,...
1. Samuel 14:11... že nám je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si řekli:...
1. Samuel 15:12...hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel....
1. Samuel 15:32... "Snad to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám...
1. Samuel 16:1..."Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh...
1. Samuel 16:6...je k oběti. Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale...
1. Samuel 16:7..." Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl....
1. Samuel 16:8...přivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale...
1. Samuel 16:9...Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm...
1. Samuel 16:10...nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si...
1. Samuel 16:21...k Saulovi a vstoupil k němu do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal jeho zbrojnošem. Saul...
1. Samuel 17:8...o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem...
1. Samuel 17:31...právě tak jako předtím. To, co David říkalse rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat....
1. Samuel 17:39...bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít,...
1. Samuel 17:40... Nejsem na to zvyklý," a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z potoka, vložil je...
1. Samuel 17:42...svým štítonošem, vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě...
1. Samuel 18:1..." odpověděl David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově...
1. Samuel 18:4...smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou...
1. Samuel 18:5...tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek. David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si...
1. Samuel 18:8...více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si: "Davidovi přiznali desetkrát...
1. Samuel 18:14... takže táhl v čele vojska do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním....
1. Samuel 18:15...Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale...
1. Samuel 18:17...mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal: nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.)...
1. Samuel 18:21...to sdělili Saulovi, líbilo se mu to. Pomyslel si totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pasti a padne...
1. Samuel 18:28... Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho jeho...
1. Samuel 18:30...úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovi a...
1. Samuel 19:2..."Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu. ...
1. Samuel 19:11... Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev...
1. Samuel 20:3...ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan...
1. Samuel 20:6...se venku na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David ...
1. Samuel 20:18...mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti, protože vědí, kde sedáváš. Pozítří...
1. Samuel 20:26...prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil, a tak je...
1. Samuel 20:31...matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout,...
1. Samuel 20:38...dál!" Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš si, nestůj!" Jonatanův chlapec pak ten šíp našel a vrátil...
1. Samuel 20:42...David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho je Hospodin...
1. Samuel 21:9...nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou...
1. Samuel 21:10..."Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil v údolí Ela. Je zabalen v plášti za efodem. Jestli...
1. Samuel 21:13...pobil své tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále...
1. Samuel 22:11... dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova,...
1. Samuel 23:7...oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když...
1. Samuel 23:22...vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde se...
1. Samuel 23:23...mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si obhlédněte a prověřte všechny úkryty, kde by se mohl...
1. Samuel 24:4...byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se...
1. Samuel 24:11...mi, zabiju, ale mně bylo líto. Řekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu ruku - vždyť je to...
1. Samuel 25:13...Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včetně Davida si tedy připásali...
1. Samuel 25:17...s nimi strávili, když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý...
1. Samuel 25:21...David se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho...
1. Samuel 25:25...promluvit; vyslechni laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje...
1. Samuel 25:31... můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby ses pomstil. Hospodin...
1. Samuel 25:39...Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď...
1. Samuel 25:40...a řekli : "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se...
1. Samuel 25:43...s Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho manželkami...
1. Samuel 26:12...od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil....
1. Samuel 26:16...Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc ses nevyznamenal. Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si...
1. Samuel 26:24...vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život právě...
1. Samuel 27:1...dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout....
1. Samuel 27:11...nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradili, co...
1. Samuel 27:12...kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane...
1. Samuel 29:6...pobil své tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin,...
1. Samuel 30:22...a pozdravil je. Mezi muži, kteří šli s Davidemse ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi přece...
2. Samuel 2:7...za to, co jste vykonali. Buďte tedy statečnísilní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého...
2. Samuel 2:21...napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých mládenců a vezmi si jeho výstroj!" Asael...
2. Samuel 3:14...Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku filištínských předkožek."...
2. Samuel 3:19...Filištínů i všech ostatních nepřátel.'" Abner si také promluvil s Benjamínci. Potom šel do Hebronu, aby s...
2. Samuel 3:21...uzavřeli smlouvu. Pak budeš kralovat, kdekoli si budeš přát." S tím David Abnera propustil a ten odešel v...
2. Samuel 3:24...takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak...
2. Samuel 3:25...Nerova! Přišel oklamat - chtěl vyzvědět, jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb...
2. Samuel 3:27...nevěděl. Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním...
2. Samuel 3:36...cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak jako se jim líbilo...
2. Samuel 4:6...a jeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici, bodli ho do břicha a utekli. Když totiž...
2. Samuel 4:10...z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy. ...
2. Samuel 5:13...lidu, Izraele. Když David přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další konkubíny a manželky, a tak se...
2. Samuel 6:9...by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do...
2. Samuel 6:22... Izraele - před ním jsem se radoval! A klidně se znevážím ještě víc, si budu i sám připadat jako nic,...
2. Samuel 7:23...tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak...
2. Samuel 8:4...pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi,...
2. Samuel 8:11...stříbro a zlato ze všech ostatních národů, které si podmanil: Edomců, Moábců, Amonců, Filištínů a Amalekovců...
2. Samuel 8:13...Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby. David si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde...
2. Samuel 10:2...a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako...
2. Samuel 10:6...nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20...
2. Samuel 11:4...Eliamova, manželka Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s...
2. Samuel 11:8...v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác, král za ním poslal...
2. Samuel 11:13...tedy Uriáš ještě zůstal v Jeruzalémě. Nazítří si ho David zavolal a jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On...
2. Samuel 11:25...David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho....
2. Samuel 11:27...truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna....
2. Samuel 12:18... ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu...
2. Samuel 12:19...umřelo?' Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml, že si jeho služebníci šeptají, a pochopil, že...
2. Samuel 12:22..."Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se...
2. Samuel 12:24...svou manželku Batšebu; přišel k a miloval se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun,...
2. Samuel 13:6...u , abych se díval, a pak by krmila." Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj přišel...
2. Samuel 13:11...je Amnonovi do ložnice. Když mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojď,...
2. Samuel 13:19...totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě...
2. Samuel 13:20... její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet,  sestro - vždyť je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar...
2. Samuel 14:2...které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž se mastí a chovej se jako žena,...
2. Samuel 14:10...tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak  si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král...
2. Samuel 14:15...od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi...
2. Samuel 14:17...synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá služebnice si řekla: Kéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král...
2. Samuel 14:26... Od hlavy k patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok...
2. Samuel 14:29...oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl přijít. Poslal pro něj tedy...
2. Samuel 15:1... k zemi. Král pak Abšaloma políbil. Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním...
2. Samuel 15:2...časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k...
2. Samuel 15:6...ruku, objal ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u...
2. Samuel 15:30...zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli s nímsi zahalili hlavu a celou cestu vzhůru plakali. David se...
2. Samuel 16:3...unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí...
2. Samuel 16:14... kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde si odpočinuli. Abšalom zatím s celým izraelským vojskem...
2. Samuel 17:5..."Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského,  si vyslechneme také jeho názor." Chušaj tedy přišel k...
2. Samuel 17:25... (To byl syn muže jménem Jeter Izmaelský, který si vzal Abigail, dceru Nachašovu, sestru Joábovy matky...
2. Samuel 17:29...přinesli pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví. ...
2. Samuel 18:18...tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit...
2. Samuel 19:5...krade vojsko, které s hanbou prchlo z boje. Král si zakryl tvář a hlasitě bědoval: "Synáčku Abšalome!...
2. Samuel 19:11...ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč...
2. Samuel 19:15...natrvalo mým vojevůdcem namísto Joába." Tím si naklonil srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi...
2. Samuel 19:17... Také Šimei, syn Gerův, Benjamínec z Bachurimsi pospíšil a vydal se s judskými muži přivítat krále...
2. Samuel 19:25...krále. Nedbal o své nohy ani o své vousy a oděv si nepral ode dne králova odchodu do dne jeho vítězného...
2. Samuel 19:29... co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému...
2. Samuel 19:30... těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl...
2. Samuel 19:31...král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že...
2. Samuel 19:39... jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré....
2. Samuel 19:42...dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ukradli naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že...
2. Samuel 20:6...služebníky svého pána a pronásleduj ho, než si najde nějaká opevněná města a zmizí nám z očí." A tak za...
2. Samuel 21:2...lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci...
2. Samuel 21:4...právo někoho v Izraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho muže,...
2. Samuel 21:10... Ricpa, dcera Ajova, vzala pytlovinu a prostřela si ji na skále. Od počátku sklizně, dokud se na z...
2. Samuel 21:12...družka Ricpa, dcera Ajova, zachovala, šel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna...
2. Samuel 24:12...praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl...
2. Samuel 24:22...mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen  si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde...
1. Královská 1:5... pečovala o něj, ale král s nic neměl. Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ,"...
1. Královská 1:16...Abišag. Batšeba padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla...
1. Královská 2:26...do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým...
1. Královská 2:36...Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam...
1. Královská 2:37...v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil...
1. Královská 2:40..."Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky...
1. Královská 2:42...z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při...
1. Královská 3:1...královskou vládu pevně do rukou. Šalomoun se spříznil s faraonem, vládcem Egypta. Vzal si totiž...
1. Královská 3:20...mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho svého mrtvého syna dala do náručí...
1. Královská 5:14... a tak přicházeli vyslanci ze všech národů, aby si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram...
1. Královská 5:20...tvým a mzdu tvých služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak...
1. Královská 5:23...je, kam mi určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě také vyhovíš mému přání a postaráš...
1. Královská 7:2...dlouho mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50...
1. Královská 7:8...Šalomoun také palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů,...
1. Královská 8:38...nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil,...
1. Královská 8:47...do nepřátelské země, daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci,...
1. Královská 9:1...i královského paláce a uskutečnil všechno, co si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak...
1. Královská 9:11...dodával cedrové i cypřišové dřevo a zlata, kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta...
1. Královská 9:12...dřevo a zlata, kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta města, která mu dal...
1. Královská 10:9... Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na izraelský trůn! Hospodin...
1. Královská 10:28...kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští...
1. Královská 11:19...zajistil dům a stravu a dal mu i pozemky. Farao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku sestru své...
1. Královská 11:28...otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu, svěřil mu všechnu...
1. Královská 11:31...ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle,...
1. Královská 11:36...tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila...
1. Královská 11:37...jméno. Tebe ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li...
1. Královská 12:16...S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen  se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak...
1. Královská 12:26... Odtud se vypravil dál a vystavěl Penuel. Potom si pomyslel: "Co kdyby se království navrátilo k domu...
1. Královská 12:33...patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek, vystoupil k oltáři,...
1. Královská 14:15...Co dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael,  se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné...
1. Královská 14:23...vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nastavěli obětní výšiny, sloupy a posvátné kůly. V zemi...
1. Královská 15:12...a odstranil všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil...
1. Královská 16:31...než všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel...
1. Královská 18:3...Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš hluboce...
1. Královská 18:6...koně i mezky a nepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a...
1. Královská 18:23...je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky.  si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví,...
1. Královská 18:25...všechen lid odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a...
1. Královská 18:27...kolem oltáře, který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to...
1. Královská 18:46... S Eliášem ale byla ruka Hospodinova, takže si podkasal oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on. Achab...
1. Královská 19:4...celý den cesty do pouště. Když nemohl dálsedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: " dost,...
1. Královská 19:5...život. Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a...
1. Královská 19:13... jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně....
1. Královská 19:18...před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali...
1. Královská 20:7...vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženy a děti i pro stříbro a...
1. Královská 20:22...přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král...
1. Královská 20:25...se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a...
1. Královská 20:27...Izraeli. Také synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby a vyrazili jim vstříc. Izraelci proti nim...
1. Královská 20:31...domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou, hlavy si ovážeme provazem a vzdáme se...
1. Královská 20:34... která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy, jako si je zřídil můj otec v Samaří."...
1. Královská 20:38...mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranil. Prorok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k...
1. Královská 20:41..."Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že...
1. Královská 21:2...přemlouval: "Dej mi tu svou vinici. Udělám si z zelinářskou zahradu - vždyť sousedí s mým palácem!...
1. Královská 21:4...Nemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský...
1. Královská 22:11...prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanůvsi zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin:...
1. Královská 22:32...Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho...
2. Královská 3:10...pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři krále Hospodin svolal...
2. Královská 3:13...izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne,"...
2. Královská 3:14...zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti...
2. Královská 3:26...král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem, aby se probil k...
2. Královská 4:1...ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu...
2. Královská 4:3...oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány. jich není málo! Pak...
2. Královská 4:11...kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém...
2. Královská 4:13...nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu...
2. Královská 4:29...nepodvádíš?!" Na to Elíša řekl Gehazimu: "Přepásej se, vezmi si tuto hůl a běž! Cestou nikoho nezdrav a...
2. Královská 4:39...zeleninu. Našel ale divoké tykve a nasbíral si jich plnou zástěru. Vrátil se, a aniž si toho kdo všiml,...
2. Královská 5:2... Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila...
2. Královská 5:7...Námanovi. Zbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a...
2. Královská 5:16...je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, si něco vezme...
2. Královská 5:17... pane," řekl potom Náman, "dovol prosím,  si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou....
2. Královská 5:20...odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj...
2. Královská 5:21... poběžím za ním a něco si od něj vezmu!" A tak se Gehazi rozeběhl za Námanem. Jakmile si Náman všiml, že...
2. Královská 5:23...jistě!" odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva talenty." Zavázal tedy dva talenty stříbra do...
2. Královská 6:2...každý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A...
2. Královská 6:7...dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni si ji," řekl a on natáhl ruku a vzal si ji. Když aramejský...
2. Královská 6:10... o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování,  si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu....
2. Královská 6:15..."Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc...
2. Královská 6:30... roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lidé si všimli, že na holém těle pytlovinu. " Bůh...
2. Královská 7:3... ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a...
2. Královská 7:6...vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské...
2. Královská 7:8...ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro, zlato a oděvy...
2. Královská 7:9...si i odtud a znovu si to odběhli schovat. Potom si ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a...
2. Královská 7:12... že hladovíme, a tak opustili tábor a skryli se v poli. Říkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je živé a...
2. Královská 7:13...kdybychom vyslali několik mužů na průzkum;  si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom...
2. Královská 8:20...po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále...
2. Královská 9:25..." řekl pak Jehu svému pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem...
2. Královská 9:30...do Jizreelu. Když to Jezábel uslyšela, nalíčila si oči, upravila si účes a vyhlédla z okna. Jehu právě...
2. Královská 10:4...pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak obstojíme...
2. Královská 12:8...Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto zavolal kněze Jojadu i ostatní kněze a otázal se:...
2. Královská 14:10...šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň...
2. Královská 15:19...stříbra, aby získal jeho podporu a udržel si královskou moc. Menachem to stříbro vymohl od Izraelců....
2. Královská 16:12...vrátil. Když král dorazil z Damašku, prohlédl si oltář, přistoupil k němu a obětoval na něm. Zažehl svou...
2. Královská 16:15...a obětí. Co dělat s tím bronzovým oltářemsi ještě rozmyslím." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak...
2. Královská 17:9...městech - od hlídkových věží po pevnostisi nastavěli obětní výšiny. Na kdejakém vyšším návrší a pod...
2. Královská 17:10...vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné sloupy a Ašeřiny kůly. Na všech těch...
2. Královská 17:16...přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se...
2. Královská 17:21... Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova. Jeroboám ale Izrael...
2. Královská 17:29...je, jak uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a...
2. Královská 17:30...postavili na svých obětních výšinách. Babylóňané si udělali Sukot-benot, obyvatelé Kútu si udělali Nergala,...
2. Královská 17:31...Nergala, Chamáťané si udělali Ašima, Avijci si udělali Nibchaza a Tartaka. Obyvatelé Sefarvaimu...
2. Královská 17:32... K tomu pak ještě uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za ...
2. Královská 18:20...praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na...
2. Královská 18:23...oltářem v Jeruzalémě se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva...
2. Královská 19:10..."Vyřiďte judskému králi Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že...
2. Královská 20:19...babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž:...
2. Královská 22:8...jednají svědomitě." Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu...
2. Královská 23:5... Skoncoval také s modlářským kněžstvem, které si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v...
2. Královská 23:12... a spálil sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na střešní terase poblíž Achazovy...
2. Královská 23:16...rozdrtil na prach. Spálil také Ašeřin kůl. Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu nějakých hrobů....
2. Královská 23:19...odstranil i všechny svatyně na výšinách, které si izraelští králové postavili v samařských městech a...
2. Královská 23:27... jimiž ho popouzel Menaše. Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu...
2. Královská 24:13...vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského paláce....
1. Letopisů 2:19...Jeter, Šobab a Ardon. Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur zplodil Uriho a...
1. Letopisů 2:21...zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela. Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce...
1. Letopisů 4:18...) To jsou synové faraonovy dcery Bitji, kterou si Mered vzal. Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli...
1. Letopisů 7:15... Porodila také Machira, otce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima....
1. Letopisů 12:20...je veliteli nájezdníků. Další z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje...
1. Letopisů 13:12...strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovatsobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města...
1. Letopisů 14:3...ve prospěch jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery. Toto jsou...
1. Letopisů 15:1...způsobil, že se ho bály všechny národy. Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro...
1. Letopisů 17:21...tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis jméno...
1. Letopisů 18:4...pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi,...
1. Letopisů 19:2...Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako...
1. Letopisů 19:6...nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak společně s...
1. Letopisů 19:7...z mezopotamského Aramu, z Maaky a z Cóby. Najali si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého krále, který...
1. Letopisů 19:16...Izrael porazil, a tak vyslali posly a přivedli si také Aramejce z druhého břehu Eufratu. V jejich čele...
1. Letopisů 21:10...praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišel k Davidovi a řekl...
1. Letopisů 21:11...Davidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy bude...
1. Letopisů 21:23...zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán...
1. Letopisů 22:5...přiváželi spoustu cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům,...
1. Letopisů 22:6...ještě před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl...
1. Letopisů 23:22...zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové Kíšovi. Synové Mušiho:...
1. Letopisů 25:8...hudbě, jich bylo 288, samí mistři. Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s...
1. Letopisů 26:14...rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý rádce Zachariáš, si...
1. Letopisů 26:15...Zachariáš, si vylosoval Severní bránu. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady....
1. Letopisů 26:16...a jeho synům připadly sklady. Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice....
1. Letopisů 28:6...Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a mu budu otcem. Jeho království...
2. Letopisů 1:16...kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští...
2. Letopisů 2:2...pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu...
2. Letopisů 6:13...izraelského shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3...
2. Letopisů 6:29...nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil,...
2. Letopisů 6:37...jako zajatce do země daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci,...
2. Letopisů 7:12...chrám nebo o jeho palác, se zdařilo. Tehdy se Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel...
2. Letopisů 9:8...moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl králem...
2. Letopisů 9:28...kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si Šalomoun nechal dovážet z Egypta i ze všech ostatních...
2. Letopisů 10:16...S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen  se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak...
2. Letopisů 11:12...ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i Benjamína. Také kněží a levité ze všech krajů...
2. Letopisů 11:15...synům upřel Hospodinovo kněžství a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata...
2. Letopisů 11:20...mu porodila Jeuše, Šemariáše a Zahama. Po  si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše,...
2. Letopisů 13:8...a nezkušený a nedokázal se jim postavit. Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu...
2. Letopisů 13:9...kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste si sami nepořídili kněze, jako to dělají pohané v cizích...
2. Letopisů 13:21...ho ranil tak, že zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct manželek a zplodil dvaadvacet synů a šestnáct...
2. Letopisů 14:12...muži porazil, takže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem pronásledoval ke Geraru. Habešanů padlo...
2. Letopisů 16:14...svým otcům. Pochovali ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě Davidově. Uložili ho na márách...
2. Letopisů 18:10...prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanůvsi zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin:...
2. Letopisů 18:31...Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho tedy, aby ho...
2. Letopisů 20:36...Achaziášem, což byl velmi špatný čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil zámořské loďstvo. Když ty lodě v...
2. Letopisů 21:8...po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále...
2. Letopisů 22:1... ale ne na královském pohřebišti. Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího...
2. Letopisů 22:4...zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu. Na...
2. Letopisů 22:9...i je. Poté nechal hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovi a...
2. Letopisů 24:5...tedy kněze a levity a řekl jim: "Rozejděte se do judských měst a vybírejte od celého Izraele...
2. Letopisů 24:6... Pospěšte si s tím." Levité ale nespěchali. Král si tedy zavolal představeného Jojadu a otázal se: "Proč ses...
2. Letopisů 24:18...Ašeřiným kůlům a modlám. Tímto proviněním si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim...
2. Letopisů 25:8... není s nikým z Efraima. Pokud vytáhneš, můžeš si v boji vést jakkoli statečně, Bůh ale před nepřítelem...
2. Letopisů 25:14...3 000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti. Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad Edomci, přinesl si s...
2. Letopisů 25:16...přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím, že Bůh  si s tebou poradil a zahladí , protože si vedeš svou a na...
2. Letopisů 25:19...Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Říkáš si: Vida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou....
2. Letopisů 26:23...jeho otců na poli u královské hrobky. Řekli si totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho místě pak kraloval...
2. Letopisů 28:8...žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok...
2. Letopisů 28:10...jste je povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako...
2. Letopisů 28:23...damašským bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když...
2. Letopisů 28:24...chrámu a na kdejakém jeruzalémském nároží si zřídil oltáře. V každém z judských měst nadělal obětní...
2. Letopisů 31:21...a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o Zákon a...
2. Letopisů 32:4...vodní prameny mimo město, a oni ho podpořiliSešla se spousta lidí, takže zasypali všechny prameny i...
2. Letopisů 32:29...všemožný dobytek a ohrady pro stáda. Vystavěl si města a získal veliká stáda bravu i skotu, protože ho...
2. Letopisů 33:10... Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na Hospodin přivedl armádu...
2. Letopisů 35:21...vytáhl proti němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu...
2. Letopisů 36:16...soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z...
Ezdráš 6:9...Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přát, nechť jim je denně bez...
Ezdráš 9:3...hodnostáři jdou v nevěrnosti příkladem!" Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i plášť a rval si...
Nehemiáš 1:8...jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi:...
Nehemiáš 1:9...mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit ...
Nehemiáš 4:5...ty hradby nezvládneme postavit." Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se rozhlédnou,...
Nehemiáš 5:4...tom hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic....
Nehemiáš 6:9... se neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se nás snažili zastrašit. Mysleli si, že ochabneme a...
Nehemiáš 6:18...Šekaniáše, syna Arachova, a jeho syn Jochanan si vzal dceru Mešulama, syna Berechiášova. Vychvalovali ho...
Nehemiáš 8:15...po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do hor a přineste ratolesti z...
Nehemiáš 8:16..." Lidé tedy šli, přinesli větve a všichni si postavili přístřešky - na střechách, na dvorcích, na...
Nehemiáš 8:17...brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo stánky a bydlelo v nich. Do toho dne synové...
Nehemiáš 9:17... Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se...
Nehemiáš 9:18...trpělivý a velmi laskavý. Neopustil jsi je, když si odlili tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který vyvedl z...
Nehemiáš 9:28... dával jsi jim zachránce z rukou nepřátel. Když si však vydechli, znovu popouzeli, a proto jsi je...
Nehemiáš 10:35...našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet...
Nehemiáš 12:29...z Bet-gilgalu a z okolí Geby a Azmavetu. Zpěváci si totiž vystavěli usedlosti v okolí Jeruzaléma. Kněží a...
Nehemiáš 13:2...nevyšli naproti s chlebem a vodou. Namísto toho si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil...
Nehemiáš 13:23...své veliké lásce se slituj nade mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také...
Ester 1:10...královském paláci uspořádala hostinu pro ženySedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal...
Ester 1:17...národům ve všech provinciích krále Xerxe. Když se ta zpráva o královně donese všem ženám, přestanou si...
Ester 1:19...mezi práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak...
Ester 2:1...bylo po všem a hněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na to, co provedla a jak se proti zakročilo...
Ester 2:9...komnat pod dohled strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a získala si jeho přízeň. Hned ji dal krášlit,...
Ester 2:13...kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do králových komnat, cokoli chtěla...
Ester 2:14... a bylo vyhověno. Večer odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha...
Ester 2:15...Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester vidělsi ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále Xerxe, desátého...
Ester 2:17... byla Ester uvedena do královských komnat. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy; ze všech panen...
Ester 3:5...projde; řekl jim totiž, že je Žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní....
Ester 3:6...málo vztáhnout ruku jen na Mordechaje. Když se dozvěděl Mordechajovu národnost, usmyslel si, že vyhladí...
Ester 3:10... aby je uložili do králových pokladnic." Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci...
Ester 3:13...měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí,  si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé...
Ester 4:3...u Židů veliký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v popelu a pytlovině.) Za Ester přišla její...
Ester 4:5...oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který byl...
Ester 4:13...vzkaz od Ester, poslal tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš...
Ester 5:1...přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní...
Ester 5:2...královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým zlatým žezlem, Ester...
Ester 5:13...i na zítra! Jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském...
Ester 6:6... " vejde," řekl král. Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho...
Ester 8:2... Ester totiž prozradila, kým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi)...
Ester 8:11...jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit...
Ester 9:16... Také ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své životy a zjednali si klid...
Ester 9:19... kteří nebydlí v hrazených městech, pořádají veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a...
Ester 9:22...čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se...
Ester 9:24...Onen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty Agagovcesi usmyslel vyhladit Židy. Hodil si pur (neboli los), kdy...
Job 1:5...obětoval za každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když děti zhřešily a v duchu zlořečily...
Job 1:20...Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z...
Job 2:12... Uviděli ho zdálky a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče, roztrhli své pláště a sypali si na...
Job 3:15... anebo s velmoži, kteří oplývali zlatem, kteří si příbytky naplnili stříbrem! Proč jsem jak potrat nebyl...
Job 3:17...nevídá? Tam ničemové nikoho netrápí, tam si odpočinou všichni zdeptaní. Také i vězni tam najdou...
Job 4:7...nedává? Zhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlo, pokud vím...
Job 6:13...síla z kamene? Copak je tělo bronzové? Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když úspěch opustil? Kdo není...
Job 7:4...mi byly noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji...
Job 7:13...snad drak, abys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému trápení.'...
Job 9:30...- proč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve sněhu vykoupal, i kdybych si dlaně louhoval, stejně...
Job 10:9...- teď ses obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil - to chceš znovu na...
Job 11:8...Všemohoucího pochopit? Vyšší jsou nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty o tom víš? Delší...
Job 13:18...tu vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný....
Job 13:27...do klády, na každém kroku na dohlížíš, značíš si moje šlápoty! Člověk se rozpadá jak něco shnilého, jako...
Job 14:6...překročit. Odvrať svůj pohled, nech ho být,  si užije život jako nádeník! Strom, ten aspoň naději:...
Job 15:27...němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl slabiny, bude...
Job 16:10...mně zuby skřípe, probodává pohledem. Kdekdo si na ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni...
Job 16:12...napospas ničemům, předhodil zlosynům. Žil jsem v poklidu - vtom na udeřil, chytil za krk a bil a...
Job 17:13...se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu otcem svým a...
Job 17:16...ta naděje? Ta naděje - kdo ji zahlédneSestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do prachu?" ...
Job 18:2..."Jak dlouho povedeš takovéhle řeči? Promluvíme si, se zamyslíš. Jak to, že jsme tu za dobytek? To nás...
Job 20:23... bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho...
Job 21:4...mluvit , potom se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji na člověka? Ztrácím trpělivost jenom tak?...
Job 21:5...trpělivost jenom tak? Pohleďte na a zděste se, ruku na ústa si položte! Vždyť i , když na to...
Job 21:20...vlastníma očima, hněvání Všemohoucího vypije si sám! Bude mu snad potom záležet na rodině, jeho...
Job 22:22...vzejde blahobyt. Z jeho úst přijmi učení, vezmi si k srdci jeho výroky. K Všemohoucímu když se navrátíš, on...
Job 24:15...oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo neuvidí,' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve...
Job 24:22... vdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocísilné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy...
Job 27:17...šatů jak bláta navršil, spravedlivý oblékne si, co on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí nevinný. Jak...
Job 27:18...stříbro po něm zdědí nevinný. Jak pavouk buduje si svůj dům, je ale chatrný jak chýše hlídačů. Ulehne jako...
Job 28:24...vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou odměřil...
Job 29:9...pozdrav, přední mužové své řeči přerušili, ruku si kladli na ústa, hlasy hodnostářů umlkaly, jazyk jim...
Job 29:18...z čelistí jsem jim vyrval úlovek. Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude jak písku...
Job 31:14...své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se...
Job 31:31...tím, že bych na něj svolával kletby. Copak si domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa;...
Job 32:7...nesmělý, bál jsem se říci vám své mínění. Říkal jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození učí moudrosti.'...
Job 32:20...měchy plné k prasknutí. Musím promluvit, abych si ulevil, otevřu ústa a odpovím! Nikomu jistě nebudu...
Job 33:10...hřích. Bůh však proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády, na...
Job 33:13...to ti povídám, Bůh přece převyšuje člověka! Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh...
Job 33:26... do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho tvář...
Job 34:11... Každému ovšem jeho skutky odplácí, chová se k lidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě...
Job 34:33...naposled.' snad Bůh odplácet podle tebe, když se ti to nelíbí podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebe,...
Job 35:2...Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'?...
Job 35:7...budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty,...
Job 35:16...netrestá a že se o ničemnost vůbec nestará! Job si tu však otevírá ústa naprázdno - mluví dál a dál, a...
Job 36:13...vlastní nevědomostí. Bezbožní ve svém srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni řetězy....
Job 37:2...děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si poslechněte jeho hlas hromový, dunění, jež z úst mu...
Job 37:19...ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci...
Job 37:20...říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit!  se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o...
Job 38:3... záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíš: Kde...
Job 39:8... Co najde v kopcích, to za pastvu, hledá si kdejakou zelenou bylinu. Bude ti buvol ochoten sloužit?...
Job 39:27...rozumem, když k letu na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na...
Job 40:4...na to Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa...
Job 40:7...Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíš: Chceš...
Job 41:7...Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně spojené. Jedna...
Job 41:10...semknuté, drží pohromadě, nic nerozdělí je. Když si odfrkne, jako když třeskne blesk, úsvit se rozzáří pod...
Job 41:20... Šípy ho nezaženou na útěk, kamenů z praku si všímá jako plev. Za stébla slámy považuje kyje, mávání...
Job 42:8...nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým...
Žalmy 5:2...Žalm Davidův. Vyslyš slova, Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej volání, můj Králi a Bože - k tobě...
Žalmy 5:7...obracíš všechny lháře - vrahy a podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého...
Žalmy 10:6... ze všech protivníků mají jen posměch, v srdci si myslí: "Nic neohrozí, nikdy nepotká žádné...
Žalmy 10:11... pod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic...
Žalmy 10:13...ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeň! Proč se ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to...
Žalmy 15:4...zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatil,...
Žalmy 20:4...ze své svatyně, ze Sionu kéž podepře! Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel...
Žalmy 25:12...člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již  si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně, jeho...
Žalmy 25:17...tak ztrápený! Zbav soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď z mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na ...
Žalmy 26:6...chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím. Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodine,...
Žalmy 30:7...přes noc, ráno jej ale střídá jásání! Když se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!"...
Žalmy 35:21...pokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si na otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš...
Žalmy 35:25... Hospodine, Bože můj, nejásají nade mnou!  si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!" neříkají: " jsme...
Žalmy 36:3...bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k nenávist....
Žalmy 37:7...Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si...
Žalmy 37:31...pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou. Ničema na...
Žalmy 37:37... nic jsem nenašel! Pohleď na poctivé, všímej si upřímných - budoucnost patří pokojným. Všichni vzpurní...
Žalmy 38:17... ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají, říkám si, jen se nepyšní nad mým selháním! Vždyť jsem přece...
Žalmy 39:2...předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych...
Žalmy 40:9...vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost zvěstoval,...
Žalmy 41:7...vymizí?" Kdykoli navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí. Všichni ...
Žalmy 41:8... jdou ven a klevetí. Všichni nepřátelé si o mně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí: "Zachvátila...
Žalmy 47:5...dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla Vznáší se Bůh uprostřed jásání, Hospodin,...
Žalmy 49:14...zvířata musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do...
Žalmy 50:16...moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu...
Žalmy 50:20...slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskokySedíš si a bratra hanobíš, syna své matky ostouzíš. Kdybych...
Žalmy 51:21...nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné oběti bez vady,...
Žalmy 52:6...než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem! Bůh však...
Žalmy 55:7... svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid! Uchýlil...
Žalmy 55:9... v pustině bych se usadil. séla Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť je, Pane,...
Žalmy 55:22...slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly...
Žalmy 58:11... zaživa je smete prudká vichřice. Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A...
Žalmy 59:8...prskají! Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro smích,...
Žalmy 60:8...svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je ...
Žalmy 64:4...ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými....
Žalmy 64:6...na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to...
Žalmy 66:18...a chválil ho svým jazykem. Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by jistě neslyšel. Bůh ...
Žalmy 68:13..."Králové s vojsky prchají, prchají, hospodyně si kořist rozdělí!" I když vás k zemi skláněla břemena,...
Žalmy 68:28... Izraelovi potomci! Maličký Benjamín v čele si vykračuje, vůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové...
Žalmy 69:13... skládali o mně říkanky. Pomlouvali , kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali! se však budu...
Žalmy 72:14...křivdy a vydírání, jejich krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho...
Žalmy 73:7...na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí. Oči se jim zalévají tučností, mají víc, než si lze představit....
Žalmy 73:13... ale chovám své srdce v čistotě; ruce si myji v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem ranami celý...
Žalmy 74:2...Budeš se na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž...
Žalmy 74:8...svatyni, příbytek tvého jména zprznili. V srdci si řekli: "Zničme je úplně!" Všechny Boží stánky vypálili...
Žalmy 74:18...hranice, léto i zimu sám jsi vytvořil. Vzpomeň si, Hospodine, na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů...
Žalmy 76:3...stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu své obydlí. Právě tam...
Žalmy 77:6...mi, rozrušen jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně...
Žalmy 77:11... že soucit potlačil? séla To je můj konec, říkám si, kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu však...
Žalmy 78:1...lide můj, mému učení, slov, která mluvím, všímej si. V podobenstvích k tobě promluvím, abych ti odhalil...
Žalmy 78:35... vraceli se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel že byl Bůh...
Žalmy 78:67...zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen...
Žalmy 78:68...kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolil - horu Sion, kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa si tam...
Žalmy 78:69...Sion, kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa si tam postavil a jako země, již upevnil navěky. Vyvolil...
Žalmy 81:13...ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal. Vydal jsem je tedy jejich zarputilosti, aby se řídili tím, co si...
Žalmy 83:13...jejich knížata jak Zebach a Calmuna, kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj,...
Žalmy 84:4...Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov , hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých...
Žalmy 86:6...vzývají! Moji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb všímej si. Vzývám v den svého soužení, neboť mi...
Žalmy 88:6...síly zbavený! Zanechali mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš...
Žalmy 88:9...jsi porazil! séla Přátele ode zahnal jsi, způsobils, že si oškliví. Nemohu uniknout ze svého...
Žalmy 89:48...jak oheň plát? Jak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt...
Žalmy 94:2...se. Soudce vší země, povstaň již, dej pyšným, co si zaslouží! Jak dlouho, Hospodine, ničemní, jak dlouho...
Žalmy 94:18... zakrátko bydlel bych v říši mlčení! jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láska, Hospodine, ...
Žalmy 95:10... Zkusili a viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, jsem si řekl: "Ten lid ...
Žalmy 101:6...oči a srdce nadutá nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou...
a další...

Slova obsahující si: amasiáš (1) amosi (2) asi (53) asie (9) asielova (1) asii (10) asijských (1) asir (3) asirova (1) běsi (2) brousit (1) cosi (10) děsil (5) děsila (2) děsili (1) děsilo (1) děsit (5) děsivá (4) děsivé (1) dionýsios (1) drusillou (1) hlásili (1) hlasitě (57) hlasitého (5) hlasitěji (1) hlasitou (2) hlasitý (1) hlasitým (6) hlasitými (2) hnusil (1) jaasiel (2) jakási (3) jakéhosi (4) jakési (2) jakousi (2) jakýmsi (1) jakýsi (9) jesimiel (1) josifiášův (1) jsi (1542) kasie (1) kasifii (2) kasií (2) kdesi (2) kdosi (6) kdysi (75) kesia (1) kesil (1) kohosi (2) kosil (1) křísit (2) lasice (1) lysiáš (2) lysina (1) lysinu (2) mesiáš (50) mesiáše (11) mesiášem (2) mesiáši (4) mesiášové (2) mesiášovo (2) mísit (2) mysii (2) nahlásili (1) nahlásilo (2) nahlásit (1) nanosili (1) nanosit (1) násilí (42) násilím (10) násilně (2) násilníci (4) násilníka (1) násilníkem (2) násilníků (1) násilníky (1) návsi (2) neděsil (2) neděsili (1) nefusitů (1) nefušsitů (1) nejsi (17) nejsilnější (1) nenosil (1) neohlásili (1) neokusil (2) neotřesitelné (2) neposilujete (1) neprosili (1) nesnesitelně (2) nesnesitelní (1) nesouhlasil (1) nespasili (1) neuhasitelného (1) neuhasitelný (1) neuhasitelným (2) neusilovali (1) neusilujte (2) nevyhlásili (1) nevzkřísil (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |