Shromáždilo

Hledám varianty 'shromáždilo' [ shromáždíte (2) shromáždit (8) shromáždíš (1) shromáždím (30) shromáždily (1) shromáždilo (2) shromáždili (56) shromáždila (6) shromáždil (58) shromáždí (27) shromážděny (1) shromážděni (2) ]. Nalezen 191 verš.
Genesis 1:9...ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo se....
Genesis 29:3...z ústí studny odvalovali, teprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom...
Genesis 29:8... "Budeme moci napojit ovce, teprve se shromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny." A...
Genesis 29:22... Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. Večer...
Genesis 31:18...vstal, naložil své děti a ženy na velbloudyshromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl...
Genesis 47:14...země byla vyčerpána hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu...
Exodus 4:29...konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s ÁronemShromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl...
Exodus 32:1...lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevracíshromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který...
Exodus 32:26...tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim...
Exodus 35:1... dokud nešel mluvit s Hospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám...
Leviticus 8:5...učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl:...
Leviticus 23:39...Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit...
Numeri 1:18...jmenované muže a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a...
Numeri 11:24...tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova liduShromáždil sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je okolo...
Numeri 16:19...k Mojžíšovi a Áronovi. Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se...
Numeri 21:23...Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územímShromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť...
Deuteronomium 16:13... Proto pečlivě dodržuj tato ustanovení.  shromáždíš úrodu ze svého humna i lisu, uspořádej...
Deuteronomium 30:3...tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpětshromáždí ze všech národů, mezi něž Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 30:4...konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůhshromáždí, i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh, ...
Jozue 18:1...vozy a že jsou silní?" Celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, kde postavili Stan setkávání. Země ...
Jozue 22:12...to Izraelci uslyšeli, celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, aby proti nim vytáhli do boje. Izraelci...
Jozue 24:1... kterou vám dal, rychle vymřete." Tehdy Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šechemu. Svolal...
Soudců 7:24... k Bet-baře." Všichni Efraimští muži se tedy shromáždili a zabrali jordánské brody k Bet-baře....
Soudců 9:6...měšťané Šechemu i všichni z Bet-mila se potom shromáždili a šli k dubu u šechemského sloupu, kde...
Soudců 10:17...a utábořili se v Gileádu. Také Izraelci se shromáždili a utábořili se v Micpě. Velitelé gileádského...
Soudců 11:20...nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko, utábořil se v Jahce a napadl...
Soudců 12:4...za mnou přišli? Bojovat se mnou?" Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje proti...
Soudců 20:1...jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá obec. Do shromáždění Božího lidu se...
Soudců 20:11..." Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu. Izraelské kmeny pak do celého...
1. Samuel 5:8...Obeslali proto všechny filištínské vládceshromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou...
1. Samuel 5:11...s celým naším lidem zahubit?" Obeslali protoshromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu...
1. Samuel 7:6...do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu." Shromáždili se tedy do Micpy. Čerpali vodu, vylévali ji...
1. Samuel 7:7... Když se Filištíni doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpy, vytáhli filištínští vládci proti...
1. Samuel 13:4... a poštval tak Filištíny na Izrael, lid se shromáždil k Saulovi do Gilgalu. Také Filištíni se...
1. Samuel 13:5...k Saulovi do Gilgalu. Také Filištíni se shromáždili, aby bojovali s Izraelem - 3 000 vozů, 6 000...
1. Samuel 14:20...řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hle - oni se tam v hrozném...
1. Samuel 17:1...tehdy spojili svá vojska a vytáhli do bojeShromáždili se u judského Socha a utábořili se v...
1. Samuel 17:2...Sochem a Azekou. Také Saul a izraelští muži se shromáždili. Utábořili se v údolí Ela a sešikovali se k...
1. Samuel 17:47...pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje...
1. Samuel 22:2... vydali se s celým otcovským rodem za nímShromáždili se k němu také všichni, kdo byli v nesnázích a...
1. Samuel 28:1...služebníkem napořád." V době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli. Achiš...
1. Samuel 28:4...odstranil všechny věštce a duchaře. Filištíni se shromáždili, přitáhli a utábořili se v Šunemu. Saul tedy...
1. Samuel 29:1... vstali a ještě noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael...
2. Samuel 2:25...gibeonské poušti. Benjamínovci se v jednom šiku shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorku. Abner pak zavolal...
2. Samuel 2:30...Machanajim. Joáb přestal pronásledovat Abnerashromáždil své vojsko; kromě Asaela scházelo z Davidových...
2. Samuel 3:21... Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jítshromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou...
2. Samuel 6:1...od Gibeonu po Gezer. David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet...
2. Samuel 10:17...vojevůdcem Šobachem. Když se to David dozvědělshromáždil celý Izrael, překročil Jordán a přitáhl k...
2. Samuel 17:11...jsou jeho muži udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako...
2. Samuel 20:14... po Abel-bet-maaku. Všichni Bichrijci se tam shromáždili a přidali se k němu. Joábovi muži přitáhli a...
2. Samuel 23:9...s Davidem, když se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a tak vytáhli také Izraelci; tehdy...
2. Samuel 23:11...Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi...
1. Královská 8:1...pokladnice Hospodinova chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele,...
1. Královská 8:2...z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci etanim...
1. Královská 11:24...Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníky a stal se jejich velitelem. Odešli do...
1. Královská 12:21...kmen Juda. Když Rechoboám dorazil do Jeruzalémashromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000...
1. Královská 18:20...stolu." Achab obeslal všechny Izraelceshromáždil je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid....
1. Královská 20:1...jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně s dvaatřiceti...
1. Královská 22:6...na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do...
2. Královská 6:24... Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti Samaří a oblehl je...
2. Královská 10:18... přesně jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab sloužil...
1. Letopisů 11:1...předal Davidovi, synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a...
1. Letopisů 11:13...Ten byl s Davidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý...
1. Letopisů 13:5... všechen lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k...
1. Letopisů 15:3...Hospodinovu a sloužili mu navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu...
1. Letopisů 15:4...přenesli na místo, které pro ni připravilShromáždil syny Áronovy a levity: Ze synů Kehatových vůdce...
1. Letopisů 19:7...a utábořil se před Medebou. Také Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje. Když se to...
1. Letopisů 19:17...vojevůdce Šofach. Když se to David dozvědělshromáždil celý Izrael, překročil Jordán, přitáhl k nim a...
1. Letopisů 22:2...oltář pro izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a vybral z nich...
1. Letopisů 23:2...za krále nad Izraelem svého syna ŠalomounaShromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levity....
1. Letopisů 28:1... Velitelem královského vojska byl Joáb. David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů...
2. Letopisů 2:6...se k mým umělcům v Judsku a v Jeruzalémě, které shromáždil můj otec David. Pošli prosím také cedrové,...
2. Letopisů 5:2...je do pokladnice Božího chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele a...
2. Letopisů 5:3...z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají na sedmý...
2. Letopisů 11:1...dodnes. Když Rechoboám dorazil do Jeruzalémashromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných...
2. Letopisů 13:7... a vzbouřil se proti svému pánovi. K němu se shromáždila ničemná a zlotřilá cháska a vzepřela se...
2. Letopisů 15:9...naproti předsíni Hospodinova chrámu. Poté shromáždil celého Judu a Benjamína i všechny přistěhovalce...
2. Letopisů 15:10...měsíce patnáctého roku Asova kralování se shromáždili v Jeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu...
2. Letopisů 18:5...na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít...
2. Letopisů 20:4...celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat...
2. Letopisů 20:26...tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do údolí Beracha (to je: Dobrořečení), aby tam...
2. Letopisů 23:2... Ti obešli Judsko, ze všech judských měst shromáždili levity a vůdce izraelských otcovských rodů a...
2. Letopisů 24:5...době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrámShromáždil tedy kněze a levity a řekl jim: "Rozejděte se do...
2. Letopisů 25:5...zaplatí životem za svůj vlastní hřích." Amaciáš shromáždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a celého...
2. Letopisů 29:4...chrámu a opravil je. Přivedl kněze a levityshromáždil je na východním prostranství a řekl jim: "Slyšte...
2. Letopisů 29:15...Šimei; ze synů Jedutunových Šemajáš a Uziel. Ti shromáždili své bratry a posvětili se. Potom šli podle...
2. Letopisů 29:20...před Hospodinovým oltářem." Ezechiáš hned ráno shromáždil městské hodnostáře a vydal se do Hospodinova...
2. Letopisů 30:13...Hospodinova slova přikázali. Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu, aby se ve druhém měsíci...
2. Letopisů 32:6... Lid svěřil pod správu vojenských velitelůShromáždil je k sobě na prostranství u městské brány a...
Ezdráš 3:1...usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému, neboť Jošua, syn Jocadakův, se...
Ezdráš 7:28... můj Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraele, aby šli se mnou. Toto je seznam...
Ezdráš 8:15...synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužůShromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři...
Ezdráš 9:4...Izraele, se kvůli nevěrnosti těch navrátilců shromáždili kolem . Teprve v čas večerní oběti jsem se ze...
Ezdráš 10:7...Judsku a v Jeruzalémě, se všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě. Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle...
Nehemiáš 1:9...byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za...
Nehemiáš 7:5...domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému...
Nehemiáš 8:1...městech. Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali...
Nehemiáš 8:13...všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími a levity shromáždili k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům...
Nehemiáš 9:1...dne téhož měsíce se synové Izraele shromáždili k postu, zahaleni pytlovinou a posypáni hlínou....
Nehemiáš 12:28...a hraním na činely, lyry a citery. Zpěváci byli shromážděni ze širokého okolí Jeruzaléma - z netofských...
Ester 2:3...provinciích své říše ustanoví úředníky, kteří shromáždí všechny krásné mladé panny do harému paláce v...
Ester 8:11...Židům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit, pobít a...
Ester 9:2...provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo jim...
Ester 9:15...Hamanových synů bylo pověšeno. Židé v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v...
Ester 9:16... Také ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své životy a zjednali si klid od...
Ester 9:18...pořádali hody a veselice. Židé v Súsách se ale shromáždili třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce....
Job 39:12...své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze zrní, že shromáždí, cos vymlátil? Pštrosice křídly radostně mává,...
Žalmy 102:23...jeho chvála naplní, národy a království se shromáždí, aby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi síly...
Žalmy 107:3... že je z nepřátelské moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu...
Žalmy 126:6... ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil. Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům...
Kazatel 2:8... měl jsem jich víc než v Jeruzalémě kdo dřívShromáždil jsem stříbra i zlata hromady, poklady králů,...
Izaiáš 4:5... Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak Hospodin stvoří baldachýn - všechnu tu slávu...
Izaiáš 11:12...z mořských ostrovů. Před národy zvedne korouhevshromáždí rozehnaný Izrael; rozptýleného Judu posbírá ze...
Izaiáš 22:9...Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidověshromáždili jste vodu v Dolním rybníce. Sečetli jste...
Izaiáš 34:15...je a ve svém stínu odchová; také supi se tam shromáždí, družka k druhovi. Hledejte v knize Hospodinově a...
Izaiáš 34:16...družky. Jeho ústa dala příkazy a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou jim tu...
Izaiáš 40:11...ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pástshromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách,...
Izaiáš 41:5...to vidí a bojí se, končiny země třesou seShromáždili se společně, podporují se navzájem, jeden...
Izaiáš 43:5... Od východu přivedu tvé potomky, od západu  shromáždím. Severu řeknu: "Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!"...
Izaiáš 43:9...ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé se shromáždí, se společně sejdou národy. Kdo z nich nám...
Izaiáš 44:11...i umělec je jen člověkem! Jen se všichni shromáždí, jen předstoupí, aby se děsit a stydět museli!...
Izaiáš 49:5...k němu nazpět Jákoba, aby se Izrael k němu shromáždil (takto jsem poctěn před Hospodinovýma očima,...
Izaiáš 49:18... Pozvedni oči, jen se rozhlédni - ti všichni se shromáždili, aby k tobě šli. Jakože jsem živ, praví...
Izaiáš 56:8...Hospodin, který shromažďuje rozehnaný IzraelShromáždím k němu ještě další, k těm, kdo byli...
Izaiáš 60:4...oči, kolem se rozhlédni - ti všichni se k tobě shromáždí; tvoji synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery...
Izaiáš 60:7...chvály hlásali. Všechny ovce z Kedaru se k tobě shromáždí, poslouží ti i nabajotští berani; budou přijati...
Izaiáš 66:18...skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky; přijdou a moji slávu...
Jeremiáš 21:4...králi a proti Chaldejcům, kteří na vás útočíshromáždím uprostřed tohoto města. sám budu bojovat...
Jeremiáš 23:3...zločiny, praví Hospodin. Zbytky svého stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu...
Jeremiáš 29:14... praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetíShromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem...
Jeremiáš 31:8... přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím. Mezi nimi i slepce a mrzáky, těhotné ženy a...
Jeremiáš 31:10...za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude jako pastýř bdít.' Ano,...
Jeremiáš 32:37...však praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle - znovu je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém...
Jeremiáš 40:15...měl zabít on tebe? Všichni Židé, kteří se k tobě shromáždili, by se rozprchli a pozůstatek Judy by byl...
Pláč 1:15... kteří jsou v mých zdech. Vojsko proti mně shromáždil, aby rozdrtil mládence. Hospodin šlapal v...
Ezechiel 11:17... Proto řekni: Tak praví Panovník HospodinShromáždím vás z národů a posbírám vás ze zemí, do nichž...
Ezechiel 16:37...protožes jim obětovala krev svých dětí, hle -  shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses těšila, ...
Ezechiel 20:34...pevnou rukou a napřaženou paží vyvedu z národůshromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás...
Ezechiel 20:41... co jste zasvětili. vás vyvedu z národůshromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni, oblíbím si...
Ezechiel 28:25...Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin:  shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi něž byli...
Ezechiel 29:13...Panovník Hospodin: těch čtyřicet let uplyneshromáždím Egypťany z národů, mezi něž byli rozptýleni....
Ezechiel 34:13...v onen temný a chmurný den. Vyvedu je z národůshromáždím je ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu...
Ezechiel 36:24... praví Panovník Hospodin. Posbírám vás z pohanůshromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás zpět do vlasti....
Ezechiel 37:21...Hle, vezmu syny Izraele z národů, kam odešliShromáždím je z celého okolí a přivedu je zpátky do vlasti....
Ezechiel 38:8... která se vzpamatovala z válek a jejíž lid se shromáždil z mnoha národů na izraelské hory, jež byly tak...
Ezechiel 38:13...se zeptají: ‚Přicházíš se vrhnout na kořistShromáždil jsi vojska, abys plenil? Abys odnesl stříbro se...
Ezechiel 39:27...a nikdo je neděsil. je navrátím z národůshromáždím je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na nich svou...
Ezechiel 39:28...ačkoli jsem je vystěhoval mezi národy, znovu je shromáždím do vlasti a žádného z nich nenechám ve...
Daniel 3:2...na pláni Dura v provincii Babylon. Potom dal shromáždit satrapy, hejtmany, místodržící, radní,...
Daniel 3:3... hodnostáři a všichni úředníci provincií se tedy shromáždili k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král...
Daniel 3:27... hejtmani, místodržící i královští rádcové se shromáždili, aby viděli ty muže, kterým oheň vůbec...
Daniel 11:10... Synové severního krále potom povstanou k bojishromáždí obrovské vojsko, jež bude postupovat jako...
Ozeáš 8:10...milence! Prodávali se mezi pohany, je teď ale shromáždím, aby brzy cítit začali břemeno krále nad...
Joel 4:2...a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátímshromáždím všechny národy do Jošafatského údolí a budu se...
Micheáš 2:12..."Jistěže vás všechny posbírám, Jákobe, jistěže shromáždím zbytky Izraele. Umístím je pohromadě jak ovce v...
Micheáš 4:6...den, praví Hospodin, posbírám kulhavé a zahnané shromáždím - ty, jež jsem předtím ranil neštěstím. Kulhavou...
Nahum 3:18...horách rozptýlen je tvůj lid a není, kdo by je shromáždil. Není léku na tvé zranění, tvá rána se...
Sofoniáš 3:8...svědčil! Toto je můj soud: Posbírám národyshromáždím království a vyliji na svou prchlivost,...
Sofoniáš 3:20... V ten čas vás znovu přivedu, v ten čas vás shromáždím. Ano, dám vám čest a slávu mezi všemi národy na...
Zachariáš 10:8...budou jásat radostí. Hvízdnu na , a tak je shromáždím, protože jsem je vykoupil; bude jich zase tolik...
Zachariáš 10:10... Z egyptské země je vrátím zpět, z Asýrie je shromáždím zpět do Gileádu a libanonského kraje, ale ani to...
Zachariáš 12:3... se těžce poraní. Proti Jeruzalému se totiž shromáždí všechny světové národy. V onen den, praví...
Zachariáš 14:2...majetek padne za kořist přímo ve tvých zdechShromáždím totiž všechny národy, aby napadly Jeruzalém....
Matouš 3:12...lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným...
Matouš 18:20...jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed...
Matouš 22:10...najdete.' Služebníci tedy vyšli do ulicshromáždili všechny, které našli - zlé i dobré, a tak se...
Matouš 23:37... kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata...
Matouš 24:31... A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho...
Matouš 25:32...se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako...
Matouš 26:57... ho pak odvedli k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili znalci Písma a starší. Petr ho ale zpovzdálí...
Matouš 28:12...vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu...
Marek 2:2...do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je domashromáždilo se takové množství lidí, že se nevešli ani...
Marek 4:1...a matka." Znovu pak začal vyučovat u jezeraShromáždil se k němu tak obrovský zástup, že nastoupil do...
Marek 13:27...oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle andělyshromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od...
Lukáš 3:17...v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným...
Lukáš 12:1... jak by ho chytili za slovo. Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali....
Lukáš 12:17...úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!' Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím své...
Lukáš 12:18...- zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci...
Lukáš 13:34... kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata...
Jan 11:47...jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněží a farizeové shromáždili Veleradu. "Co budeme dělat?" říkali. "Ten...
Jan 11:52...národ. A nejen za tento národ, ale také aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno.) Od toho dne tedy...
Skutky 4:31...Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli...
Skutky 14:27...k dílu, které nyní vykonali. Když tam dorazilishromáždili církev a vyprávěli, co všechno Bůh skrze ...
Skutky 16:13...jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena...
Skutky 20:8...řeč do půlnoci. V horní místnosti, kde se shromáždili, svítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem...
Skutky 21:18... Druhého dne šel Pavel s námi k Jakubovi, kde se shromáždili všichni starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl...
1. Korintským 5:4... jsem již rozhodl, jako bych byl přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s...
Efeským 1:10...si, že se naplní čas, uskuteční svůj plánshromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu....
Zjevení 16:14...vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha....
Zjevení 16:16... aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje...
Zjevení 20:8...ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji - takové množství, jako je písku v moři....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |