Shromážděných

Hledám varianty 'shromážděných' [ shromážděnými (1) shromážděným (1) shromážděných (3) shromážděný (2) shromážděnou (1) shromáždění (134) shromážděnému (1) shromážděné (3) shromážděná (1) ]. Nalezeny 144 verše.
Genesis 1:10...souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré....
Exodus 12:6...dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a...
Exodus 12:16...a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte...
Exodus 16:3...ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 38:8...a jeho bronzový podstavec vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu setkávání....
Leviticus 4:13...se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění neuvědomí) a překročí některé Hospodinovo...
Leviticus 4:14...si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za...
Leviticus 4:21...spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně...
Leviticus 16:17...za sebe a za svůj dům i za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem...
Leviticus 16:33... očistí oltář i kněží, očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným ustanovením....
Leviticus 23:2...slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to slavnosti: Šest dní se bude...
Leviticus 23:3... ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich...
Leviticus 23:4... Toto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá shromáždění, jež budete vyhlašovat v jejich určený čas: Za...
Leviticus 23:7...nekvašené chleby. Prvního dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm...
Leviticus 23:8...ohnivé oběti. Sedmého dne bude další svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin...
Leviticus 23:21... V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je...
Leviticus 23:24...sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění s památným troubením. Nebudete dělat žádnou...
Leviticus 23:27...měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté shromáždění: budete se pokorně postit a přinášet ohnivé...
Leviticus 23:35...Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm...
Leviticus 23:36...ohnivé oběti. Osmého dne budete mít další svaté shromáždění; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Je to...
Leviticus 23:37...slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich budete Hospodinu přinášet ohnivé...
Numeri 10:7...bude troubit s přefukováním, zatímco ke svolání shromáždění budete troubit dlouze, bez přefukování. Na...
Numeri 14:5...se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo...
Numeri 15:15... musí se při tom zachovat stejně jako vy. Pro shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit...
Numeri 16:3...nich. Proč se tedy pozdvihujete nad Hospodinovo shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář...
Numeri 16:33... Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění. Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich...
Numeri 17:12... jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu vypukla rána). Zapálil...
Numeri 19:20...nečistý a neočistil se, takový bude vyobcován ze shromáždění, neboť poskvrnil Hospodinovu svatyni. Nebyl...
Numeri 20:4...volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek...
Numeri 20:6...ani voda k pití!" Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a...
Numeri 20:10...byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřiči...
Numeri 20:12...před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba...
Numeri 28:18...jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako ohnivou...
Numeri 28:25...oběti a její úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci." "V Den prvotin...
Numeri 28:26...Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemně...
Numeri 29:1..." "Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci - je to Den...
Numeri 29:7..." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se budete pokorně postit; nedělejte žádnou...
Numeri 29:12..." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Po sedm dní...
Deuteronomium 5:22..." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku...
Deuteronomium 9:10...promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet...
Deuteronomium 10:4...vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se a...
Deuteronomium 18:16...žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: " neslyším hlas Hospodina...
Deuteronomium 23:2...- tím by zneuctil svého otce. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít muž s rozdrceným nebo uříznutým...
Deuteronomium 23:3...nebo uříznutým přirozením. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít bastard. Ani jeho desáté pokolení...
Deuteronomium 23:4...do Hospodinova shromáždění. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců. Ani...
Deuteronomium 23:9...ve třetím pokolení, smí vejít do Hospodinova shromáždění. Když vojensky vytáhneš proti svým nepřátelům,...
Deuteronomium 31:30...nakonec neštěstí." Mojžíš pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od začátku do...
Deuteronomium 33:4...tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se králem, vůdcové...
Jozue 8:35... Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně cizinců...
Soudců 20:2...do Micpy, kde se shromáždila celá obec. Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze...
Soudců 21:5..."Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do shromáždění k Hospodinu?" Zavázali se totiž přísahou, že...
Soudců 21:8...Hospodinu do Micpy?" Ukázalo se, že do tábora na shromáždění nepřišel nikdo z Jábeš-gileádu. Spočítali totiž...
1. Královská 8:14...Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele,...
1. Královská 8:22...Hospodinův oltář. Před očima celého izraelského shromáždění vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine, Bože...
1. Královská 8:55... postavil se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému...
1. Královská 8:65...od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dní a...
1. Královská 12:20...vrátil Jeroboám, poslali pro něj a pozvali ho do shromáždění, kde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S...
1. Letopisů 13:4...jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval....
1. Letopisů 29:1...na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož jediného Bůh vyvolil,...
1. Letopisů 29:10...nesmírně radoval. David tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu: "Hospodine, Bože našeho...
1. Letopisů 29:20...vykonal tyto přípravy." Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" a všechno...
2. Letopisů 1:3...vůdce izraelských otcovských rodů. Celé to shromáždění se s Šalomounem ubíralo na výšinu do Gibeonu,...
2. Letopisů 6:3...Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele,...
2. Letopisů 6:12...Hospodinův oltář a před očima celého izraelského shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobit...
2. Letopisů 7:8...po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké shromáždění. Slavnost zahájili osmého dne; sedm dní totiž...
2. Letopisů 20:5...ze všech judských měst. Jošafat se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před novým...
2. Letopisů 20:14... ženami a dětmi před Hospodinem. Vtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch Hospodinův na Jachziela, syna...
2. Letopisů 23:3...rodů a vrátili se do Jeruzaléma. Celé to shromáždění pak v Božím chrámu uzavřelo smlouvu s králem....
2. Letopisů 24:6...služebníkem Mojžíšem, totiž daň izraelského shromáždění pro Stan svědectví?" (Stoupenci hanebné...
2. Letopisů 29:23...kozly k oběti za hřích před krále a před celé shromáždění, aby na vložili ruce. Kněží je potom...
2. Letopisů 29:28...nástrojů izraelského krále Davida. Celé shromáždění se klanělo, zpěváci zpívali, trubači troubili a...
2. Letopisů 29:31...chrámu s pokojnými a děkovnými oběťmi." Shromáždění tedy přineslo dary k obětním hodům a děkovné...
2. Letopisů 30:17...oltář krví, kterou jim levité podávali. Mnozí ve shromáždění ale nebyli posvěceni. Za všechny nečisté proto...
2. Letopisů 30:21...vyslyšel a lid uzdravil. Synové Izraele shromáždění v Jeruzalémě pak s velikou radostí slavili...
2. Letopisů 30:23...a děkovali Hospodinu, Bohu svých otců. Celé shromáždění se pak shodlo, že budou pokračovat ještě...
2. Letopisů 30:24...ještě sedm dní. Judský král Ezechiáš totiž shromáždění věnoval 1 000 býčků a 7 000 ovcí a koz....
2. Letopisů 30:25...Posvětilo se veliké množství kněží a celé judské shromáždění se radovalo spolu s kněžími a levity, se všemi...
Ezdráš 2:64... dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také...
Ezdráš 10:8...propadne všechen majetek a bude vyloučen se shromáždění navrátilců. Během tří dnů se všichni muži z...
Ezdráš 10:12...se od okolních národů i od těch cizinek." Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: "Ano! Musíme...
Ezdráš 10:14...se dopustilo příliš mnoho z nás. tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich...
Nehemiáš 5:7...řekl jsem jim a svolal kvůli nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohli,...
Nehemiáš 5:13... Takto zůstane vytřesen a prázdný." Celé shromáždění na to odpovědělo: "Amen," a chválili Hospodina....
Nehemiáš 7:66... dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také...
Nehemiáš 8:2...měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému...
Nehemiáš 8:17...prostranstvích u Vodné a Efraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo stánky a...
Nehemiáš 8:18...Sedm dní slavili svátek a osmý den měli sváteční shromáždění, jak je předepsáno. Čtyřiadvacátého dne téhož...
Nehemiáš 13:1...Mojžíšovy. Našlo se tam zapsáno: "Do Božího shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců,...
Žalmy 7:8...mých nepřátel, probuď se, Bože, nastol pořádekShromáždění národů obklopí, znovu usedni na trůn nad...
Žalmy 22:23...Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit: Ctitelé Hospodina, chvalte jej...
Žalmy 22:26...tvář - když k němu volá, on vyslýchá! Ve velikém shromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho...
Žalmy 26:12...! Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím. Žalm Davidův. Hospodin je...
Žalmy 35:18...ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve velikém shromáždění pak budu chválit, před početným lidem ...
Žalmy 40:10...Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost zvěstoval, své rty jsem...
Žalmy 82:1...ze skály bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud...
Žalmy 89:6..." séla Nebesa, Hospodine, slaví tvé zázrakyshromáždění svatých tvou věrnost velebí. Rovná se Hospodinu...
Žalmy 107:32...za divy, které dělá pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky...
Žalmy 111:1...Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky...
Žalmy 149:1... Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseňshromáždění věrných chválí jej! Raduj se, Izraeli, ze...
Přísloví 21:16...však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine. Milovník radovánek je vlastně...
Přísloví 24:7...je záchrana. Hlupák na moudrost nedosáhne, ve shromáždění obce musí pomlčet. Kdo stále vymýšlí, jak by...
Přísloví 25:1...loupežník! Zde jsou další Šalomounova příslovíshromážděná na dvoře judského krále Ezechiáše: Slávou Boží...
Izaiáš 1:13...ta novoluní, soboty, slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše svátky -...
Izaiáš 13:4...jako když táhne armáda! Slyš lomoz královstvíshromážděné národy - Hospodin zástupů chystá vojsko do...
Jeremiáš 9:1...nich pryč; vždyť jsou to samí cizoložníci, je to shromáždění nevěrných! "Ohýbají své jazyky jako luky,...
Jeremiáš 26:17...stařešinové země vstali a promluvili ke všemu shromážděnému lidu: "Za dnů judského krále Ezechiáše...
Jeremiáš 44:15...bohům) i všechny přítomné ženy - celé to veliké shromáždění, všechen lid usazený v Dolním i Horním Egyptě -...
Pláč 1:10...pohané - ti, o kterých jsi nařídil: "Do tvého shromáždění nesmějí!" Všechen její lid sténá a žebrá o...
Ezechiel 38:7... Chystej se! Buď připraven i se všemi zástupy shromážděnými k tobě, neboť budeš jejich velitel. Po dlouhé...
Ezechiel 38:12... vztáhneš ruku na osídlené trosky a na lid shromážděný z národů, který se stará o svá stáda a majetek...
Joel 1:14...moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny obyvatele země...
Joel 2:16... všechny svolejte! Shromážděte lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte děti i malé...
Amos 5:21...Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet! Když mi přinášíte zápalné a...
Micheáš 2:5...A tak vám nikdo nevyměří podíl v Hospodinově shromáždění. "Neprorokovat!" říkají proroci. "Takhle se...
Micheáš 6:9...ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vyshromáždění ve městě! To mám trpět mrzké poklady v domě...
Lukáš 12:11...svatému, odpuštěno nebude. Když vás povedou do shromáždění a před vrchnosti a vlády, nestarejte se, čím a...
Lukáš 21:12...a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před...
Lukáš 23:1...jsme to sami slyšeli z jeho úst!" Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli ho k Pilátovi. Začali ho...
Lukáš 24:33...se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct shromážděných s ostatními, jak říkají: "Pán opravdu vstal z...
Jan 16:2... abyste se nenechali svést. Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude...
Skutky 1:15...a s jeho sourozenci. V době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet)...
Skutky 6:2...přídělech jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: "Není správné, abychom...
Skutky 6:5...nadále věnovat modlitbě a službě Slova." Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo, a tak vybrali:...
Skutky 7:38...Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál mezi andělem, který...
Skutky 10:27...V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl shromážděné množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že pro...
Skutky 13:43...věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní proselyté šli...
Skutky 15:12...jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří...
Skutky 15:25...Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My shromáždění jsme se svorně shodli, že k vám pošleme své...
Skutky 15:30... Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali shromáždění a předali dopis. Bratři ho přečetli a měli z...
Skutky 19:32...do divadla. Tam jedni křičeli to, druzí ono, ve shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se...
Skutky 19:39...další požadavky, budou projednány v zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme...
Skutky 19:40...bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění rozpustil. Jakmile to pozdvižení skončilo,...
Skutky 23:7... farizeové se začali se saduceji hádat, a tak se shromáždění rozdělilo. (Saduceové totiž tvrdí, že není...
1. Korintským 11:17...napomínání, nemohu vás pochválit za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se...
1. Korintským 14:23...nevěřící, ale pro věřící. Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam...
1. Korintským 14:28...tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci...
1. Korintským 14:35...svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad Boží slovo od vás? Dorazilo...
2. Tesalonickým 2:1...příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak...
Židům 2:12...bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit." Jinde říká: " na něj budu...
Židům 10:25...a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se...
Židům 12:23... k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v...
Jakub 2:2...Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým...
Zjevení 2:9...těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět....
Zjevení 3:9...slovo a nezapřel jsi jméno. Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |