Shůry

Hledám varianty 'shůry' [ shůry ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 27:39...- daleko od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš...
Job 31:2...jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu...
Žalmy 50:4...stravuje, kolem něj prudká vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem:...
Žalmy 78:23...v jeho spasení, přesto dal příkaz oblakům shůry, otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby...
Izaiáš 32:15...oslů, pastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za...
Izaiáš 45:8... Hospodin to všechno působím. Nebesa, sešlete shůry rosu, spravedlnost prší z oblaků! Otevři se, země,...
Pláč 3:50...proud nemůže přestat, dříve než Hospodin shlédne shůry, než se podívá na nás. Ach, jak jsem ztrápený, když...
Lukáš 1:78...našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a...
Lukáš 24:49...ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry." Potom je odvedl k Betanii. Zvedl ruce, aby jim...
Jan 3:31...musí růst a se menšit." Kdo přichází shůry, je nade všechny; kdo je ze země, je pozemský a mluví...
Jan 19:11...bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo tobě vydal, proto větší hřích." Pilát...
Jakub 1:17...milovaní bratři! Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný...
Jakub 3:15...proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry, ale ta pozemská, pudová a ďábelská. Kde je totiž...
Jakub 3:17...nepokoj a kdejaká špatnost. Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |