Severně

Hledám varianty 'severně' [ severně ]. Nalezeno 10 veršù.
Jozue 8:13... na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od města. noci...
Jozue 15:6...moře, odkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od Bet-aravy a vystupuje ke kameni Rubenova syna...
Jozue 18:18...ke kameni Rubenova syna Bohana, vede ke srázu severně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy. Dále pokračuje...
Jozue 19:14...se k Neji. Kolem se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu, dosáhne údolí Jiftach-el. Patří...
Jozue 19:27... dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří na sever ke...
Jozue 24:30...území v Timnat-serachu v Efraimských horách severně od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny...
Soudců 2:9...území v Timnat-cheresu v Efraimských horách severně od hory Gaaš. Když celé to pokolení zemřelo a...
Soudců 7:1...utábořil u pramene Charod. Tábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin řekl...
Soudců 21:19...je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je to severně od Bet-elu, východně od silnice vedoucí z Bet-elu...
Ezechiel 8:5...k severu." Podíval jsem se tím směrem, a hleseverně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |