Severního

Hledám varianty 'severního' [ severnímu (3) severním (2) severních (3) severního (7) severní (55) ]. Nalezeno 67 veršù.
Exodus 26:20...další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet...
Exodus 26:35...boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dášsevernímu boku. Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs...
Exodus 27:11...háčky a příčky budou stříbrné. Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích...
Exodus 36:25...další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet...
Exodus 38:11...sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích...
Exodus 40:22... jak mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil...
Leviticus 1:11...samce bez vady a zabije ho před Hospodinemseverní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví...
Numeri 3:35...rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování...
Numeri 34:7... Jeho pobřeží bude vaše západní hranice. Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji...
Numeri 34:9...Zifronu, dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice. Svou východní hranici vytyčíte od...
Numeri 35:5...straně města a stejně tolik na jižní, západníseverní straně města, tak aby město bylo uprostřed. Toto...
Jozue 13:3...a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem severní hranici u Ekronu (který se přičítá Kananejcům) -...
Jozue 15:5...hranici tvoří Mrtvé moře po ústí JordánuSeverní hranice začíná od zálivu, kde se Jordán vlévá do...
Jozue 15:8...hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim. Od vrcholu hory vede...
Jozue 15:10...Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k...
Jozue 15:11...a prochází Timnou. Potom hranice mířísevernímu svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu...
Jozue 17:9...patřící Efraimovi. Manasesova hranice vede po severní straně potoka, dosáhne ke Středozemnímu moři....
Jozue 17:10...moři. Jižní strana patří Efraimoviseverní strana Manasesovi, jehož hranicí je moře. Na severu...
Jozue 18:12... leží mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud...
Jozue 18:16...k úpatí hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí Refaim. Potom sestupuje údolím Hinom...
Jozue 18:19... kde klesá do Aravy. Dále pokračuje přes severní svah Bet-chogly, než dosáhne k severnímu zálivu...
1. Letopisů 26:14... Jeho syn, moudrý rádce Zachariáš, si vylosoval Severní bránu. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho...
Žalmy 48:3...je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim...
Přísloví 25:23...mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatíSeverní vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak zlobné...
Kazatel 1:6...znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít Severní vítr se mění v jižní, sem a tam točí se, tam a sem,...
Píseň 4:16...proudící z libanonských hor! Zvedni se, větříku severní, ach, jižní vánku, přijď! Prožeň se mojí zahradou,...
Izaiáš 14:13...vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se do oblačných výšin, budu se...
Jeremiáš 1:15..." řekl mi Hospodin. "Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin. Přijdou a postaví své...
Jeremiáš 10:22...jim rozuteklo pryč. Slyš, přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v...
Jeremiáš 23:8... který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze severní země a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.'...
Jeremiáš 31:8...pozůstatek Izraele!' Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím. Mezi nimi i slepce a...
Jeremiáš 46:10...zástupů, chystá obětní hody u řeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro balzám, panno, dcero...
Jeremiáš 46:24... Zahanbena bude Dcera egyptská - padne do rukou severního národa!" Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví:...
Jeremiáš 50:3...hnusné modly se zhroutily! Přitáhl na něj národ severní, obrátí jeho zemi v spoušť. Zůstanou bez obyvatele...
Jeremiáš 50:9...proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní. Sešikují se proti němu, odtud jej dobudou; jejich...
Ezechiel 8:3...Božím vidění přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha...
Ezechiel 8:14...ohavnosti, které páchají." Přivedl ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy...
Ezechiel 32:30... s těmi, kdo klesli do jámy. Budou tam všichni severní vladaři spolu se všemi Sidonci. Přes hrůzu, již...
Ezechiel 40:20...východ; nyní k severu. Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné...
Ezechiel 40:23...měla síň. Stejně jako východní brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního nádvoří....
Ezechiel 40:35...a vedlo k osm schodů. Poté přivedlseverní bráně. Změřil ji a měla stejné rozměry jako ty...
Ezechiel 40:40...i oběti odškodnění. Také zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i...
Ezechiel 40:44...nádvoří dvě místnosti. Jedna přiléhalaseverní bráně a byla obrácená k jihu, druhá přiléhala k...
Ezechiel 42:1...komorách chrámu byly římsy. Poté odvedl severním směrem na vnější nádvoří, kde přivedl k budově...
Ezechiel 42:2...prostranstvím naproti oné mohutné stavbě. Podél severního průčelí, kde měla budova vchod, byla 100 loktů...
Ezechiel 42:4...měla ochozy ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100...
Ezechiel 42:11... Všechno v vypadalo stejně jako u budovy na severní straně. Měly stejnou délku i šířku a stejné...
Ezechiel 42:13... na východní straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti sousedící s vyhrazeným...
Ezechiel 42:17...stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil...
Ezechiel 44:4...a stejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl severní branou před chrám, a hle - spatřil jsem, jak...
Ezechiel 46:9...Hospodina lid země, ten, kdo se přijde klanět severní branou, vyjde branou jižní. Kdo přijde jižní branou...
Ezechiel 47:2...strany chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl severní branou ven a vedl okolo k východní bráně...
Ezechiel 47:17... na sever od něhož se rozkládá Chamát. To je severní strana. Na východě povede hranice mezi Chavranem a...
Ezechiel 48:1...Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes Lebo-chamát ...
Ezechiel 48:30...Hospodin. Toto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány...
Daniel 11:6...krále bude na potvrzení dohody provdána za severního krále, svou moc si však dlouho neudrží a ani on...
Daniel 11:7...ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska severního krále i na jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi...
Daniel 11:8...i zlato a odveze je do Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí...
Daniel 11:10... ale stáhne se zpět na své vlastní území. Synové severního krále potom povstanou k boji a shromáždí obrovské...
Daniel 11:11...tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do bojeSeverní král proti němu postaví obrovské vojsko, to však...
Daniel 11:13...nepřátel, ale vítězství si nakonec neudržíSeverní král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě...
Daniel 11:15...bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) Severní král přitáhne k opevněnému městu, navrší k němu...
Daniel 11:28... neboť v určený čas stejně přijde konecSeverní král se s ohromným bohatstvím vydá zpět do své země...
Daniel 11:40..."V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu vyřítí s vozy, jezdci a mohutným...
Joel 2:20...Nevydám vás nikdy víc posměchu mezi pohanySeverní vojsko od vás vyženu daleko na vyprahlou pustinu -...
Zachariáš 2:10...vprostřed něj.'" "Pojďte, pojďte! Utečte ze severní země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř...
Zachariáš 6:8...na sever, utišili mého ducha, pokud jdeseverní zem." Dostal jsem slovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |