Sever

Hledám varianty 'sever' [ severu (56) sever (23) ]. Nalezeno 78 veršù.
Genesis 13:14...oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou...
Genesis 14:15...a pronásledovali je k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek....
Genesis 28:14...země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou...
Numeri 2:25...uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení:...
Deuteronomium 2:3...to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte se na sever. Lidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratří,...
Deuteronomium 3:27...na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na východ. Podívej se dobře, neboť tento...
Jozue 8:11... zamířili přímo před město a utábořili se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi...
Jozue 11:2...šimronského, krále akšafského a další krále na severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v...
Jozue 15:7...pak stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na...
Jozue 16:6... Potom hranice vede k moři. Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho...
Jozue 17:10...moři. Jižní strana patří Efraimovisever strana Manasesovi, jehož hranicí je moře. Na severu...
Jozue 18:5...jihu a dům Josefův zůstane ve svých hranicích na severu. těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis...
Jozue 18:17...na jihu a dolů k En-rogelu. Stáčí se na sever a míří k En-šemeši a dále ke Gelilotu naproti...
Jozue 19:27... dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el sever od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří na sever ke...
1. Samuel 14:5...jmenoval Bocec a druhý Sene; jeden se tyčil na severu proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď," řekl...
1. Královská 7:25...na dvanácti býcích: tři byli obráceniseveru, tři k západu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na...
2. Královská 16:14... a postavil ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto...
1. Letopisů 9:24...stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a...
1. Letopisů 26:17...hlídky: na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a...
2. Letopisů 4:4...na dvanácti býcích: tři byli obráceniseveru, tři k západu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na...
Job 23:9...tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu, ho nespatřím....
Job 26:7... neskryje se před ním říše záhuby. On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do...
Job 37:22...září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se...
Žalmy 89:13... svět se vším, co je v něm, ty jsi založilSever i jih - stvořil jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém...
Žalmy 107:3...z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří! Bloudili pouští po cestách opuštěných,...
Kazatel 11:3...strom, zůstane ležet, padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky,...
Izaiáš 14:31...křič! Všichni Filištíni se třesou strachy! Od severu se valí vojsko jako dým, nikdo nezaostává za jeho...
Izaiáš 41:25...si vás volí, je odporný! Ten, jehož vzbudím, od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jméno . Po...
Izaiáš 43:6...přivedu tvé potomky, od západu shromáždímSeveru řeknu: "Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!" Přiveď ...
Izaiáš 49:12...budou zpevněny. Hle - přicházejí z dálky, od severu jedni, od západu další a jiní z asuánské krajiny....
Jeremiáš 1:13...kotel," odpověděl jsem, "jak se naklání od severu." "Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele...
Jeremiáš 1:14...odpověděl jsem, "jak se naklání od severu." "Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země," řekl mi...
Jeremiáš 3:12... zrádkyně. Jdi a volej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice, vrať se, praví Hospodin;...
Jeremiáš 3:18...k domu Izraele a vydají se společně ze země na severu do země, kterou jsem dal za dědictví vašim otcům....
Jeremiáš 4:6...korouhev: Rychle do bezpečí! Nestůjte! Od severu totiž přivádím neštěstí, strašné ničení. Lev...
Jeremiáš 6:1...roh zatrubte, dejte znamení nad Bet-keremem: Od severu se blíží neštěstí, strašné ničení! Ta přelíbezná...
Jeremiáš 6:22...i sousedi." Tak praví Hospodin: "Hle, ze země na severu vojsko přichází, od konců světa zvedá se národ...
Jeremiáš 13:20..." Zvedněte oči, pohleďte na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší...
Jeremiáš 15:12...v čase bídy, v čase soužení. se snad ocel ze severu přerazit železem či bronzem? Vaše bohatství a vaše...
Jeremiáš 16:15...Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze země na severu a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.' Přivedu je...
Jeremiáš 25:9... slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem,...
Jeremiáš 25:26...krále Elamu; všechny krále Médie; všechny krále severu, blízké i vzdálené, jednoho po druhém - všechna...
Jeremiáš 46:6...nemohou utéci, neuniknou ani siláci. Tam na severu, u řeky Eufrat, vrávorají a padají! Kdo se to...
Jeremiáš 46:20...nikdo nebydlí. Egypt je jalovička překrásná, od severu ji však ovád napadá. Žoldnéři ve službách Egypta...
Jeremiáš 47:2...farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladina, řeka vystupuje z koryta! Zaplaví...
Jeremiáš 50:41...žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Hle, od severu vojsko přichází, mohutný národ s králi mnohými - od...
Jeremiáš 51:48...vykřikne nad Babylonem radostí, na něj od severu přijdou zhoubci, praví Hospodin." Babylon teď musí...
Ezechiel 1:4...ruka Hospodinova. Hle - spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý mrak šlehající blesky,...
Ezechiel 8:5...na pláni! "Synu člověčí," řekl mi, "podívej seseveru." Podíval jsem se tím směrem, a hle - severně od...
Ezechiel 9:2...zbraň!" A hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s...
Ezechiel 21:3...nezhasne a ožehne všechny tváře od jihu na sever. Všichni lidé tehdy uvidí, že jsem ten neuhasitelný...
Ezechiel 21:9...svůj meč z pochvy proti všem od jihu na sever. Tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem...
Ezechiel 26:7...Panovník Hospodin: Hle - přivádím na Týr od severu Nabukadnezara, krále Babylonu, krále králů, s koni,...
Ezechiel 38:6...se všemi jeho šiky i Bet-togarmu z dálného severu se všemi jeho šiky - všechny ty národy, které se k...
Ezechiel 38:15...povšimneš a přijdeš ze své domoviny na dálném severu se všemi národy, které se k tobě připojí - samí...
Ezechiel 39:2...Přivedu si . Přitáhnu a vyvleču z dalekého severu a zavedu na hory Izraele, kde ti vyrazím luk z...
Ezechiel 40:19...nádvoří: 100 loktů. Tolik východ; nyníseveru. Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího...
Ezechiel 40:44...nádvoří dvě místnosti. Jedna přiléhalasever bráně a byla obrácená k jihu, druhá přiléhala k...
Ezechiel 40:46... kteří drží stráž u chrámu. Místnost obrácenáseveru je pro kněze, kteří drží stráž u oltáře. Jsou to...
Ezechiel 41:11...vedly vchody do postranních komor, jeden ze severu a druhý z jihu. Mezi chrámem a tímto prostranstvím...
Ezechiel 42:1...komorách chrámu byly římsy. Poté odvedl severním směrem na vnější nádvoří, kde přivedl k budově...
Ezechiel 46:19...ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A hle - všiml jsem si tam jakéhosi místa na jeho...
Ezechiel 47:15...připadne za dědictví. Toto jsou hranice země: Na severu povede hranice od Středozemního moře přes Chetlon a...
Ezechiel 47:17...půjde od moře k Chacar-enanu, takže bude na severu zahrnovat území Damašku, na sever od něhož se...
Ezechiel 48:1...Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U sever hranice podél chetlonské cesty přes Lebo-chamát ...
Ezechiel 48:10...široký. Tento svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na...
Ezechiel 48:16...a bude mít tyto rozměry: 4 500 loktů na severu, 4 500 loktů na jihu, 4 500 loktů na východě a 4 500...
Ezechiel 48:17...bude přiléhat pruh volné země: 250 loktů na severu, 250 loktů na jihu, 250 loktů na východě a 250 loktů...
Daniel 8:4... Viděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih; žádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo...
Daniel 11:44... Vtom ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil a vyhladil...
Amos 8:12...slov. Od moře k moři se budou plahočit a od severu bloudit na východ, aby hledali Hospodinovo slovo,...
Sofoniáš 2:13... Habešané, probodne můj meč!" Napřáhne ruku i na sever: zničí Asýrii, zpustoší Ninive, že bude podobné...
Zachariáš 6:6...mi anděl. "Ten s vraníky vyráží do země na severu; za nimi vyrážejí bělouši, grošáci pak do země na...
Zachariáš 6:8... zavolal: "Podívej se! Ti, kteří vyrazili na sever, utišili mého ducha, pokud jde o severní zem." Dostal...
Zachariáš 14:4...vznikne širé údolí; polovina hory ustoupí na sever a polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete...
Zachariáš 14:10...jediný a jeho jméno jediné. Celý kraj od Geby na severu po Rimon jižně od Jeruzaléma se změní v pustou...
Lukáš 13:29...ven. Mnozí přijdou od východu i od západu, od severu i od jihu a budou stolovat v Božím království. A hle...
Zjevení 21:13...Izraele. Tři brány byly z východu, tři brány ze severu, tři brány z jihu a tři brány ze západu. Městská...

Slova obsahující sever: sever (23) severák (1) severně (10) severní (55) severního (7) severních (3) severním (2) severnímu (3) severozápadu (1) severu (56)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |