Sevřeni

Hledám varianty 'sevřeni' [ sevřu (2) sevřou (6) sevřít (1) sevřeni (5) sevřen (3) sevřelo (1) sevřeli (1) sevřela (2) sevřel (1) sevře (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 15:12... přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl:...
Exodus 14:3...si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemisevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže...
Deuteronomium 28:52...ani mláďata tvého bravu, dokud nevyhubíSevře ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se...
Deuteronomium 28:53...kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj...
Deuteronomium 28:55...po dětech, které mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech,...
Deuteronomium 28:57...porodí. V tom naprostém nedostatku a v zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je...
1. Samuel 17:46...šiků, které jsi urážel. Dnes Hospodin sevře do ruky, zabiju a useknu ti hlavu. Mrtvoly...
1. Královská 3:26...dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce se totiž sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla:...
Žalmy 107:10...Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy, neboť se vzpírali výrokům Božím, záměry...
Žalmy 149:8...krále aby svázali řetězy, jejich velmože aby sevřeli železy, zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to...
Přísloví 1:27...udeří vaše neštěstí, soužením a tísní budete sevřeni. pak volat budou, neozvu se, budou shánět,...
Izaiáš 13:8...srdce se strachy rozplynou. Budou zděšenisevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičky....
Izaiáš 29:2... věnujte se svým slavnostem. ale v obklíčení sevřu Ariel, nastane žal a zármutek a Ariel mi bude...
Izaiáš 30:28...- přichází přesít národy sítem marnostisevřít jim čelisti uzdou bloudění. Tehdy vám bude do zpěvu,...
Izaiáš 38:14... jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řekl, učiní. Svá...
Jeremiáš 49:24... zachvácen děsem se dává na útěk, jak rodička je sevřen v bolestech. Ach, jak je opuštěno město slavné...
Ezechiel 30:9...Habešany z jejich bezpečí. V den Egypta budou sevřeni úzkostí. Hle - to přichází! Tak praví Panovník...
Ezechiel 30:16...v bolestech, Théby budou vzaty útokem a Memfis sevřou nepřátelé za bílého dne. Mládenci z Heliopole a...
Ozeáš 13:13...zpečetěn, jeho hřích dobře uložen. Porodní křeče sevřou jej, on je však dítě nemoudré - jakmile přijde jeho...
Sofoniáš 1:17...městům s hradbami a s vysokými baštami. "Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti...
Lukáš 8:37...ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se...
Lukáš 19:43... tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou Sevřou ze všech stran a srovnají se zemí, i tvé děti...
Jan 12:27... Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď z této...
Skutky 16:24...rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |